Правопорушення і Юридична відповідальність
Поняття про правопорушення
Ознаки правопорушення
Склад правопорушення та його структура
Види правопорушень
Продовження
Проступки
Продовження
Злочини
Юридична відповідальність
Види юридичної відповідальності
Висновок
1.59M
Категория: ПравоПраво

Правопорушення і юридична відповідальність

1. Правопорушення і Юридична відповідальність

2. Поняття про правопорушення

Правопорушення — суспільно шкідливе
неправомірне (протиправне) винне діяння (дія чи
бездіяльність) деліктоздатної особи, що тягне за
собою юридичну відповідальність.

3. Ознаки правопорушення

Суспільна
небезпечність;
Протиправність;
Винність особи, що
скоїла діяння;
Карність.

4. Склад правопорушення та його структура

Склад правопорушення — це сукупність
передбачених законом об'єктивних і
суб'єктивних ознак протиправного
соціально шкідливого діяння, за
вчинення якого винна особа несе
юридичну відповідальність.

5.

Склад
правопорушення
Об’єкт
Об’єктивна сторона
Суб’єкт
Суб’єктивна сторона
сторона
Суб’єктивна

6.

Об'єкт правопорушення - це суспільні відносини,
охоронювані нормами права, яким при здійсненні
правопорушення заподіюється певна шкода або
створюється погроза заподіяння відповідної шкоди.
Об'єктивна сторона правопорушення - це сукупність
ознак, що характеризують зовнішню сторону складу
правопорушення, тобто об'єктивні ознаки зовнішнього
прояву правопорушення й об'єктивних умов його
здійснення.
Суб'єкт правопорушення - це деліктоздатна особа (індивід
чи колектив людей), що зробила правопорушення.
Суб'єктивна сторона правопорушення - це внутрішня
сторона правопорушення, що характеризує психічну
діяльність особи в момент здійснення правопорушення.
До ознак суб’єктивної сторони належить: вина, мотив,
мета правопорушення.

7.

Вина правопорушення - виражається у формах умислу
(прямого і непрямого) чи необережності (самовпевненості і
недбалості).
Прямий умисел - прямому умислі особа усвідомлює
протиправний характер свого вчинку, передбачає ті конкретні
шкідливі (небезпечні) наслідки, які можуть чи повинні настати,
і бажає їх настання.
Не прямий умисел – суб’єкт усвідомлює протиправність свого
діяння, передбачає його негативні наслідки, але байдуже
ставиться до їх настання.
Необережність - поділяють на самовпевненість і недбалість.
Самовпевненість – коли суб’єкт усвідомлює протиправність
свого діяння, передбачає можливість настання його негативних
наслідків, але легковажно сподівається, що вони не виникнуть.
Недбалість – коли суб’єкт усвідомлює протиправність свого
діяння, але не передбачає можливості настання негативних
наслідків хоча повинен був їх передбачити.
Мотив — це внутрішні процеси, що відображаються у
свідомості особи і спонукають її скоїти правопорушення.
Мета — це уявлення особи, що скоює правопорушення, про
бажаний результат, до якого вона прагне.

8. Види правопорушень

Правопорушення класифікуються за:
ступенем суспільної небезпеки — на злочини і проступки;
належністю норм права, які порушуються, до відповідних
галузей права: кримінальні, цивільні, адміністративні,
правопорушення у сфері трудового законодавства і інші);
колом осіб — особові і колективні;
характером правових приписів — нормативно-правові і
дисциплінарні;
в залежності від характеру цивільно-правового
порушення — договірні і позадоговірні правопорушення;
правопорушення у сфері суспільного життя (в сфері
соціально-економічних відносин, в суспільно-політичній
сфері, в сфері побуту і дозвілля).

9. Продовження

Правопорушення
класифікують за
різними ознаками.
Залежно від
ступеня суспільної
небезпечності
розрізняють
проступки і
злочини.

10. Проступки

Проступки поділяють на:
Адміністративними правопорушеннями
(проступками) визнається протиправна, винна
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність,
яка посягає на державний або громадський
порядок, соціалістичну власність, права і свободи
громадян, на встановлений порядок управління і
за яку законодавством передбачено
адміністративну відповідальність.
Дисциплінарні проступки — це суспільно шкідливі
вчинки, які заподіюють шкоду внутрішньому
порядку діяльності підприємств, установ,
організацій і тягнуть за собою дисциплінарну
відповідальність.

11. Продовження

Цивільно-правові проступки — це суспільно
небезпечні порушення майнових і пов'язаних з
ними особистих відносин, які регулюються
нормами цивільного, трудового, сімейного,
фінансового, аграрного права.
Матеріальні проступки — суспільно небезпечні
протиправні вчинки, які складаються в винному
нанесенні збитків майну підприємства його
робітником. Матеріальну відповідальність
покладено за шкоду, заподіяну підприємству чи
організації внаслідок порушення трудових
обов'язків.

12. Злочини

Конституційні — завдають шкоди державному
ладу; його об'єктом є закріплені Основним
Законом порядок організації та діяльності органів
державної влади і глави держави, порядок
утворення інших органів держави, форма
правління та устрій держави, отже, об'єктом
такого проступку можуть ставати форма або
апарат держави; ним можуть бути також
конституційні права людини.
Міжнародні – це ті, що порушують міжнародні
норми економічних взаємовідносин, наприклад
правила торгівлі.

13. Юридична відповідальність

Юридична відповідальність –це
передбачене законом і застосоване
органами держави примусове обмеження
або позбавлення правопорушника
певних благ.

14. Види юридичної відповідальності

Кримінальна відповідальність
Адміністративна відповідальність
Дисциплінарна відповідальність
Матеріальна відповідальність
Фінансова відповідальність
Конституційна відповідальність

15. Висновок

Щоб не стати правопорушником потрібно
жити за моральними принципами та
духовними цінностями. Роблячи
протиправні дії варто задуматись, від них
можуть виникнути негативні наслідки.
English     Русский Правила