Студентські наукові роботи. Вимоги до написання та порядок захисту курсових, бакалаврських, магістерських робіт
План
Ключові поняття теми:
1. Науково-дослідна робота студента під час навчання
Метою написання є:
Завдання робіт є:
Логічна схема наукового дослідження
Структура дослідження
Алгоритм захисту робіт
Структура виступу на захисті
7.10M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Студентські наукові роботи. Вимоги до написання та порядок захисту курсових, бакалаврських, магістерських робіт

1. Студентські наукові роботи. Вимоги до написання та порядок захисту курсових, бакалаврських, магістерських робіт

2. План

1.Наукова робота студента
2.Мета
та
завдання
курсової,
бакалаврської, магістерської робіт
3.Вимоги до написання курсової,
бакалаврської та магістерської робіт
4.Етапи підготовки курсової,
бакалаврської та магістерської робіт

3. Ключові поняття теми:

реферат, курсова робота,
бакалаврська робота,
магістерська робота, об’єкт
дослідження, предмет
дослідження, гіпотеза
дослідження

4. 1. Науково-дослідна робота студента під час навчання

Реферат
Курсова
робота
Бакалаврська
робота
Види навчально-дослідної
роботи студента
Магістерська
робота

5.

Курсова робота - це самостійне навчально-наукове
дослідження студента, яке виконується з певного курсу або
з окремих його розділів.
Бакалаврська робота – це кваліфікаційний документ,
на підставі якого визначається рівень кваліфікації та
здатність до професійної діяльності.
Магістерська робота - це кваліфікаційне навчальнонаукове дослідження, яке студент виконує на
завершальному етапі навчання в університеті.

6. Метою написання є:

1
• Систематизувати і розширити теоретичні знання;
• Закріпити практичні вміння, одержані
студентами під час навчання;
2
• Визначити рівень сформованості вміння
використовувати теоретичні знання в практичній
діяльності;
3
• Пояснити й узагальнити результати емпіричного
дослідження;
• Виявити загальні закономірності.

7. Завдання робіт є:

1
• Узагальнення результатів дослідження;
• Знаходження загальних закономірностей шляхом
обробки та інтерпретації дослідних даних;
2
• Поширення результатів дослідження на ряд подібних
об'єктів без повторення всього обсягу досліджень;
• Вивчення об'єкта, неприступного для
безпосереднього дослідження;
3
• Підвищення надійності експериментального
дослідження об'єкта (обґрунтування параметрів і
умов нагляду, точності вимірювань).

8.

актуальність тематики, відповідність її
сучасному стану та перспективам
розвитку даної галузі науки;
наявність теоретичного,
експериментального та заключного
розділів;
глибоке вивчення та критичний
аналіз монографічної та періодичної
літератури з теми курсової роботи;

9.

чітка характеристика предмета, мети і
методів дослідження, опис та аналіз
проведених експериментів;
наукова новизна та практична
значимість проведених досліджень;
узагальнення результатів досліджень,
обґрунтування висновків та практичних
рекомендацій.

10.

4. Сутність логіки наукового дослідження
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Вибір теми дослідження
ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
Ознайомлення з існуючими дослідженнями за
обраною темою
ФОРМУВАННЯ ГІПОТЕЗ
З'ясування того, що буде перевірятися
ВИБІР МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вибір одного чи кількох методів дослідження
(експеримент; опитування; спостереження та ін.)
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Збір даних, занотування інформації
ІНТЕРПРИТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Оцінка значення зібраних даних
ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Оцінка їх значущості, співвіднесення їх з попередніми результатами

11. Логічна схема наукового дослідження

Проблема
Науковий напрям
Тема (проблема дослідження)
З'ясування стану дослідженості теми в
наукових джерелах
Вивчення її
реалізації в практиці
Уточнення теми
Складання програми дослідження
( програма передбачає методику
дослідження).

12. Структура дослідження


Обґрунтування теми;
Актуальність і новизна;
Мета;
Завдання;
Гіпотеза;
Об'єкт;
Предмет;
Експеримент;
Опрацювання результатів дослідження;
Теоретичний аналіз результатів;
Формулювання висновків;
Оформлення додатків;
Оформлення літератури;
Упровадження результатів досліджень в практику (навчальні програми,
посібники, методичні рекомендації, етап апробації упровадження);
• Оцінювання значущості результатів дослідження.

13.

Алгоритм написання та оформлення курсової роботи
Вибір теми
Складання
плану
роботи
Підбір
літератури
з теми
З'ясування
об'єкта, предмета
та завдань
дослідження
Викладання тексту
роботи з її структурою
Складання робочої
картотеки,
літератури з теми
Вивчення досвіду
роботи, проведення
експерименту чи
анкетування
Формулювання висновків та рекомендацій
Написання вступу та огляду використаних джерел
Подання роботи науковому керівнику для написання відгуку
Доопрацювання та оформлення роботи
Подання роботи на рецензування та захист

14.

1. Вибір теми дослідження та її
обґрунтування. Визначення об'єкта та
предмета дослідження. Постановка мети.

15.

2. Добір літератури до обраної теми, її
глибоке вивчення та систематизація
матеріалу. Вивчення педагогічного
досвіду. Визначення вихідних теоретичних
положень. Формулювання на цій основі
гіпотези дослідження та визначення його
завдань.

16.

3. Добір і розробка методики
експериментального дослідження
та обробки експериментальних
даних.

17.

4. Проведення дослідноекспериментальної роботи
(констатуючий, формуючий та
контрольний експерименти) та аналіз
її результатів.

18.

5. Кількісний та якісний аналіз
результатів дослідження в цілому,
формулювання висновків та
практичних рекомендацій.

19.

6. Літературне оформлення курсової
(дипломної, магістерської) роботи.

20. Алгоритм захисту робіт


НАУКОВА ДОПОВІДЬ
ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ
ОЗВУЧЕННЯ РЕЦЕНЗІЙ ТА ВІДГУКУ
ВІДПОВІДІ НА ЗАУВАЖЕННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ
Й НАУКОВОГО КЕРІВНИКА
• ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ АБО ДИСКУСІЯ

21. Структура виступу на захисті


ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ
ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕТА І ЗАВДАННЯ ПОШУКУ
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ
РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
English     Русский Правила