Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы Мейірбике ісі кафедрасы Анестезиология және реаниматология курсымен
395.50K
Категория: МедицинаМедицина

Бүйрек жеткіліксіздігі кезіндегі эфферентті емдеу

1. Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы Мейірбике ісі кафедрасы Анестезиология және реаниматология курсымен

Тақырыбы:Бүйрек жеткіліксіздігі кезіндегі эфферентті
емдеу
Орындаған: Жұмабайқызы А
601 топ ТКБ
Тексерген: Жамбаева Н.Д.

2.

Жедел бүйрек жеткіліксіздігі(ЖБЖ) қышқыл-сілті және
су-электролит тепе-теңдігінің бұзылысымен азоттық
алмасу өнімдерінің жиналуына әкелетін бүйрек
қызметінің жедел төмендеуімен сипатталады.
Патологияның негізгі клиникалық белгілері — зәр
мөлшерінің жедел азаюы, креатинин деңгейінің
жоғарылауы (мочевинаның жоғарылауы кейінірек
қосылады).

3.

ЖБЖ СЕБЕПТЕРІ
1. Преренальды – (85%) бүйрекке қан келуінің бұзылысы (жедел
гипоксия және гиперкапния, жарақат, гиповолемиялық,
геморрагиялық, жарақаттық және токсикалық шок және гипертермия
т.б.),
2. Ренальды (12%) бүйрек қантамырларының тромбозы,
диссеминирленген тамырішілік синдром, бүйрекішілік обструкция
(уратты нефропатия, кистозды және кистозсыз дисплазия,
құрсақішілік инфекция, пиелонефрит).
3. Постренальды – (3%) туа біткен ақаулар (пиелоуретеральды
сегменттің екі жақты стенозы, бүйректен тыс компрессия).
4. Рефлекторлы – әр-түрлі шеткері қоздырғыштардың әсері
нәтижесінде сау бүйректің қызметінің тоқтауымен сипатталады

4.

ЖБЗ кезіндегі лабораторлық зерттеулер
Зерттеулер
Зәр
Тән көрсеткіштер
ЖБЗ себептері
•Лейкоциттер, лейкоцитарлы цилиндрлер
•+ Бактериурия
Пиелонефрит
•Протеинурия
•Төмен молекулярлы ақуыздар
•Эозинофилурия
•Көрінетін гематурия
Қан
•Анемия
•Лейкоцитоз
Қанның биохимиялық
зерттеуі
•мочевинаның↑
•креатининнің ↑
•К+, Na+, Ca2+,
•Гипопротеинемия, гипоальбуминемия
Зәрдің биохимиялық
зерттеуі
•Na+, экскрецияланатын фракцияны есептеу
креатинині Na (FENa)
Нефротикалық синдром
Постренальды себептер
Жарақат
Қанкету, гемолиз
Сепсис
ЖБЗ,
Нефротикалық синдром, бауыр
циррозы
Преренальды және ренальды
ЖБЗ

5.

Жедел бүйрек жеткіліксіздігінің асқынуы
Метаболические
Гипонатриемия, гиперкалиемия, гипокальциемия,
гиперфосфатемия, г, метаболический ацидоз
Кардиоваскулярные
Отек легких, аритмии, гипертензия, перикардит
Неврологические
Судороги, кома
Гематологические
Нормоцитарная нормохромная анемия, расстройства в системе
гемокоагуляции и сосудисто-тромбоцитарная недостаточность с
развитием геморрагических высыпаний, желудочно-кишечных
кровотечений
Гастроинтестинальные
Рвота, тошнота
Инфекции
Септицемия, пневмония, мочевая инфекция,

6.

Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі (СБЖ) — бүйректің
кез-келген үдемелі ауруларынан кейін пайда болатын,
нефрондардың біртіндеп өлуінің нәтижесінде дамитын
симптомокомплекс

7.

Созылмалы бүйрек
жетіспеушілігін тексерудегі лабораторлы әдістер
Лабораторлы зерттеуде ең алдымен бүйректің функциялық жағдайын
және азот қалдықтарының жиналу дәрежесін бағалау
қажет. Зимницкий сынамасын өткізгенде төмен салыстырмалы
тығыздықты (изо-,гипостенурия) зәрдің монотонды бөлінуі
байқалады.
Тұнбада формалы элементтердің құрамы азайған және протеинурия
деңгейі төмендеген. Креатининнің ұсталу деңгейі және
креатинуриямен бірге эндогенді креатинин деңгейі бойынша
анықталатын шумақшалық фильтрация бүйрек функциясының негізгі
критерийлері болып табылады.
Фильтрацияның 40 мл/мин. дейін төмендеуі айқын СБЖ көрсетеді, ал
15-10-5 мл/мин дейін төмендеуі уремия дамығанын көрсетеді.
Креатинемия деңгейі науқас жағдайы нашарлауымен бірге
жоғарылайды.
Асқынған СБЖ кезінде қанда зәр қышқылының мөлшері
жоғарылайды – гиперурикемия пайда болады.

8.

Перифериялық қанда токсикалық
лейкоцитозбен (6,0-8,0х109/л) және
нейтрофилезбен қосарланған
гипохромды анемия анықталады.
Тромбоциттердің агрегациясы
төмендеуімен тромбоцитопения
болады,ол қанағыштықтың негізгі себебі
болып табылады

9.

10.

11.

Первоначальные действия врача при подозрении на ОПН:
• Исключается обструктивная нефропатия. При подозрении на эту причину ОПН
проводятся- УЗИ почек и мочевого пузыря, консультация уролога (хирурга).
•Другие исследования: масса тела, артериальное давление, центральное
венозное давление, анализ крови с тромбоцитами, гематокрит, группа крови,
Rh- фактор.
• Анализ мочи.
•Биохимические исследования крови: мочевина, креатинин.
• Креатинин и натрий в суточной моче.
• Осмолярность мочи и крови. Кислотно-основное состояние (КОС) крови.
•Рентгенография грудной клетки (признаки отека, размеры сердца), ЭКГ.
•При подозрении на гемолиз — ретикулоциты, коагулограмма, гемоглобин,
билирубин.
•Посевы крови, мочи, кала, слизи из зева и носа.

12.

Параллельно с этими мероприятиями рассматриваются
общие показания к диализу:
симптомы гипергидратации (отек легких и/или
мозга, артериальная гипертензия),
олигурия ( >36 — 48 ч),
гипернатриемия (натрий сыворотки >165 ммоль/л),
гиперкалиемия (калий сыворотки >6 ммоль/л),
метаболический ацидоз, анурия ,
азотемия (мочевина в сыворотке крови >24 ммоль/л,
креатинин сыворотки крови >0,35 ммоль/л).

13.

При наличии показаний к диализу или угрозе их
развития необходимо связаться с врачом отделения
диализа и сообщить следующие данные:
1. Возраст больного.
2. Диагноз основного заболевания.
3. Клиническое состояние.
4. Динамику массы тела.
5. Наличие отеков.
6. Проводимую терапию.
7. Время последнего мочеиспускания.
8. Артериальной давление.
9. Лабораторные показатели: мочевина, креатинин,
калий, КОС крови, анализ крови.

14.

Гемодиализ (ГД) - метод детоксикации,
основанный на принципе диффузного и
фильтрационного переноса через
полупроницаемую мембрану
низкомолекулярных токсичных субстанций
и внутрисосудистой жидкости из
циркулирующей экстракарпорально крови в
диализный раствор.

15.

16.

Острый» ГД наиболее показан при:
- Неэффективности консервативной терапии
тяжелой гипергидратации (угроза отека
легких, мозга, артериальная гипертензия).
- Азотемии (выраженный гиперкатаболизмприрост мочевины >5 ммоль/сут с
гиперкалиемией и метаболическим
ацидозом).
- Нарушении баланса электролитов:
гиперкалиемия (>7,5 ммоль/л).
- Гипо- и гипернатриемии, гиперфосфатемии,
метаболическом ацидозе (рН <7,2 или <7,3
ммоль/л при гиперкалиемии).

17.

Осложнения ГД.
— Обусловленные процедурой ГД- гипотензия,
мышечные спазмы, синдром нарушенного
равновесия, гипоксемия, аритмии, гемолиз,
избыточное поступление в кровь антикоагулянта,
лейкопения, анафилаксические реакции.
— Связанные с сосудистым доступом- кровотечение,
тромбозы, эмболизация, инфекции.
— «Технические»- связанные с аппаратурой для
проведение ГД и расходными материалами.
Противопоказания к гемодиализу- нестабильность
гемодинамики на фоне высоких доз инотропных и
вазопрессорных средств, высокий риск кровотечения.

18.

Гемофильтрация (ГФ) и ультрафильтрация
(УФ)- методы детоксикации, основанные на
принципе фильтрационного переноса
жидкости и конвекции растворенных
токсических субстанций через
полупроницаемую мембрану.
Показания для применения ГФ:
— ОПН любого генеза.
— Сепсис и синдром полиорганной
недостаточностью (высокий индекс
медиаторов воспаления).
— Нестабильность гемодинамики.
Показания к применению изолированной УФ:
— Гипергидратация.

19.

Перитонеальный диализ (ПД) — метод
детоксикации, в основе которого лежит
диффузный и фильтрационный перенос через
живую мембрану- брюшину низко-,
среднемолекулярных токсичных субстанций и
жидкости из внутри- и внесосудистого
пространства в полость брюшины. С помощью
ПД из организма прежде всего можно удалить
экзо- и эндогенные водорастворимые
вещества

20.

21.

«Острый» ПД наиболее показан при:
— ОПН.
— Нестабильной гемодинамике.
— Раннем возрасте ребенка.
— Высоком риске кровотечения

22.

Показания к экстренному ПД при ОПН у детей
раннего возраста:
— Анурия более суток;
— Олигурия, нарушениями со стороны центральной
нервной системы, гиперволемией с сердечной
недостаточностью и/или отеком легких;
Состояния, при которых ПД является методом
выбора:
— Геморрагические состояния, при которых опасна
общая гепаринизация.
— У больных с неврологическими нарушениями и у
детей раннего возраста (при ПД снижение азотемии
происходит плавно и практически не бывает
синдрома нарушенного равновесия).

23.

Относительные противопоказания для ПД:
— Послеоперационный живот- первые 2
недели (проблемы свертывания крови, утечка
раствора, перфорация).
— Грыжи- паховая, пупочная.
—инфекция, хронические болезни
кишечника.
— Гидроторакс.
— Дыхательная недостаточность(введение
диализата в брюшную полость приводит к
повышению брюшного давления и ухудшению
экскурсии легких)
— Болезни сосудов (недостаточность ПД ).

24.

Противопоказания к ПД:
— Каловый перитонит;
— Негерметичность брюшной полости
(ранние сроки после лапаротомии,
наличие дренажей, стом,
диафрагмальных и паховых грыж);

25.

Осложнения и недостатки ПД:
— Механические: боль- раздражение диафрагмы и др.,
кровотечение, обструкция- сгустки крови или фибрина, отек
передней брюшной стенки и мошонки, повреждение кожи
вокруг катетера.
— Инфекция: воспаление в месте введения катетера, перитонит
(бактериальный, грибковый), гепатит.
— Метаболические нарушения: гипергликемия, гипокалиемия,
потеря белка, гипернатриемия, метаболический алкалоз.
— Дыхательные расстройства: снижение жизненной емкости
легких, ателектаз, гидроторакс, отек легкого.
— Кардио-васкулярные нарушения- уменьшение объема
циркулирующей жидкости, гипотензия, сердечная
недостаточность, острое повышение артериального давления
(гипертонический криз).

26.

ПД не является методом экстренной
помощи при гиперкалиемии.
ОПН часто наблюдается при
заболеваниях, требующих гемосорбцию
и плазмаферез.

27.

Гемосорбция (ГС) - метод
детоксикации, основанный на
выделении из крови больного
токсических субстанций путем
перфузии через адсорбенты в
экстракорпоральном контуре.

28.

29.

Показания для проведения ГС:
— Острые отравления снотворными,
алкалоидами, салицилатами, тяжелыми
металлами.
— Тяжелые генерализованные формы
инфекционных заболеваний (брюшной тиф,
вирусный гепатит, дифтерия и др.).
— Тяжелые эндотоксикозы хирургического и
терапевтического генеза.

30.

Противопоказания к ГС:
— Нестабильная гемодинамика у
плановых больных.
— Наличие источника кровотечения или
коагулопатии.
— Бактериальный эндокардит.*
— Отсутствие адекватного сосудистого
доступа.

31.

Плазмаферез (ПФ) — метод
экстракорпоральной гемокоррекции,
основанный на замене плазмы больного
компонентами, препаратами крови
и/или кровезаменителями.

32.

33.

Показания к ПФ:
— Тяжелые декомпенсированные стадии
эндотоксикоза различного генеза (после ранений,
травм, термических поражений, отравлений,
радиационных поражений и др.).
— Тяжелые генерализованные формы инфекционных
заболеваний.
— Хронические аутоиммунные заболевания
(бронхиальная астма, системные заболевания
соединительной ткани, гематологические
заболевания и др.).
— Отравления наперстянкой, грибами (в первые 2436 часов).

34.

Относительные противопоказания к
плазмаферезу:
— Выраженная гипопротеинемия.
— Угроза инфекционных осложнений.
— Первые сутки после пункционной
биопсии почки.
Абсолютные противопоказания к
плазмаферезу:
— Нестабильная гемодинамика.

35.

Осложнения, связанные с процедурой
плазмафереза:
— Коллапс в конце процедуры у больных с
нормальным артериальным давлением и
гипотонией.
— Повышение температуры и озноб в конце
процедуры.
— Гипопротеинемия и гипоальбуминемия с
развитием отеков при неадекватном
замещении извлеченной плазмы.
— Инфекционные осложнения, связанные с
нарушением иммунитета и сосудистым
доступом.
— Кровоточивость при удалении
фибриногена и/или тромбоцитопении.
English     Русский Правила