У МАТЕРІАЛЬНОМУ СВІТІ
Одиниці  виміру
Якщо варіантів більше ...
Якщо варіантів більше ...
Одиниці виміру
Одиниці виміру
Кодування інформації
Кодування
Кодування
3.75M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Інформатика та інформатизація

1.

Старший викладач кафедри

2.

ІНФОРМАТИКА
Мета вивчення навчальної дисципліни забезпечити отримання знань і вмінь,
необхідних для практичного використання
автоматизованих робочих місць при виконанні
професійних обов'язків , а також розв'язанні
тактичних, службово-технічних завдань та
відпрацювання електронних документів за
напрямком професійної діяльності.

3.

У результаті вивчення дисципліни
знати:
- можливості, загальну будову, принципи функціонування і
застосування персональних ЕОМ у професійній діяльності;
- системне програмне забезпечення в обсязі, достатньому для
користувача ПЕОМ;
- прикладне програмне забезпечення, яке знайшло найбільше
застосування у державних установах за напрямком
професійної діяльності;
- шляхи ураження засобів обчислювальної техніки шкідливим
програмним забезпеченням, прийоми способи та засоби
запобігання такому ураженню;
- порядок вирішення тактичних, службово-технічних завдань
службово-прикладного характеру для розв'язання їх на
персональних ЕОМ;
- принципи побудови та порядок використання комп'ютерних
мереж у професійній діяльності.

4.

У результаті вивчення дисципліни
уміти:
- правильно та ефективно експлуатувати персональні ЕОМ;
- обслуговувати магнітні носії, створювати системні гнучкі
диски та системні розділи жорстких дисків;
- конфігурувати систему;
- працювати із сучасними оболонками операційних систем;
- працювати з текстовими та графічними редакторами;
- запобігати ураженню програмного забезпечення та
проводити тестування носіїв на наявність шкідливих
програм;
- створювати архівні файли та працювати з ними;
- проводити первинне тестування персональних ЕОМ;
- проводити розрахунки на персональних ЕОМ, аналізувати
й оцінювати результати розв'язання завдань на ПЕОМ;
- працювати на автоматизованому робочому місці у складі

5.

Структура дисципліни
1 модуль
будова ПEOМ та основні принципи управління
роботою обчислювальної системи з використанням
системного програмного забезпечення
2 модуль
отримання теоретичних знань та формування
практичних навичок роботи в комп’ютерної мережі
3 модуль
застосування прикладного програмного забезпечення
для вирішення прикладних задач
ЕКЗАМЕН

6.

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Номер
Назва заняття
теми
1
Інформатика та інформатизація
Кількість
годин
2
2
Персональні ЕОМ
8
3
Системне програмне забезпечення
Модульний контроль
Комп’ютерні мережі
Модульний контроль
Прикладне програмне забезпечення
Модульний контроль
Екзамен
54
4
5
53
57
6
Всього
180

7.

ЛІТЕРАТУРА
1. Нормативно-правові акти
1. Закон України „Про телекомунікації”. Відомості
ВР, 2004, №12.
2. Закон України «Про інформацію». Відомості ВР, 1992,
№ 2657
3. Закон України «Про електронний цифровий підпис».
Відомості ВР, 2003, № 852
4. «Правила безпеки під час навчання в кабінетах
інформатики навчальних закладів системи загальної
середньої освіти» Затверджено Наказом Держком
України з нагляду за охороною праці. Наказ №81 від
16.03.2004р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України за № 620/9219 від 17.05.2004 р.

8.

ЛІТЕРАТУРА
2. Основна література:
2.1. Желдак А.А. та ін. Інформатика та інформатизація.- Хмельницький:
Вид. НАДПСУ, 2001. - 268c.
2.2. Катеринчук І.С., Мул Д.А., Рачок Р.В., Волинець Д.О., Прокопенко
Є.В. Програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів. –
Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2010. – 271 с.
2.3. Симонович С.В. и др. Информатика: Базовый курс - СПб.:Питер,
2003. - 640 с.:ил.
2.4. Войтюшенко Н.М., Остапець А.І. Інформатика і комп’ютерна
техніка: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/
Н.М. Войтюшенко, А.І. Остапець. [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 564 с.
2.5. Віткуп М.О., Петренко В.В. Microsoft Office в прикладах і завданнях
з методикою їх розв’язання: Навчальний посібник. – 4-е видання. – К.:
Арістей, 2006 – 352с.

9.

10.

Тема 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ
Заняття 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ
Навчальні питання
1. Інформатика та інформатизація. Політика
інформатизації.
2. Поняття інформації. Основні інформаційні
процеси.
3. Вимірювання інформації та її кодування.
1

11.

12.

13.

Інформатика - система знань про виробництво,
переробку, зберігання і розповсюдження усіх видів
інформації у суспільстві, природі і технічних
пристроях.
Предметом інформатики є:
забезпечення
засобів
обчислювальної
апаратне
техніки;
програмне забезпечення засобів обчислювальної
техніки;
засоби
взаємодії
апаратного
і
програмного
забезпечення;
засоби взаємодії людини з апаратними і програмними
засобами.

14.

Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних
організаційних, нормативних, науково-технічних, виробничих
процесів, спрямованих на створення умов для задоволення
інформаційних потреб функціональних структур державних
підприємств України, посадових осіб та персоналу на основі
створення, розвитку і використання інформаційних систем,
мереж,
ресурсів
та
інформаційних
технологій,
із
застосуванням сучасної обчислювальної та комунікаційної
техніки.
медіатизацію
Процес інформатизації
включає
комп’ютеризацію
інтелектуалізацію

15.

Державна політика інформатизації (Information
society policy) - сукупність основних напрямів і
способів діяльності держави для створення,
зміцнення та сприяння нормативно-правового,
методичного, науково-технічного, організаційного,
фінансового та матеріально-технічного, захисного
(охоронного) забезпечення та встановлення
загальнодержавних
пріоритетів
розвитку
інформаційного середовища і створення умов
переходу до інформаційного суспільства.

16.

Об'єктами державної інформаційної політики є:
· інформаційні ресурси;
· інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура;
· інформаційні, телекомунікаційні технології, системи і засоби
їх реалізації;
· виробництво і споживання засобів інформатизації,
інформаційних продуктів і послуг;
· науково-технічний і виробничий потенціал інформатизації,
телекомунікацій і зв'язку;
· ринок інформації, інформаційних технологій, засобів,
продуктів і послуг;
· домашня комп'ютеризація;
· політика у сфері масової інформації;
· інформаційне право;
· системи забезпечення інформаційної безпеки;
· взаємодія інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури
України з глобальними інформаційними мережами.

17.

18.

19. У МАТЕРІАЛЬНОМУ СВІТІ

Фізичні
тіла
Фізичні
поля
Фізичні
тіла
Взаємодії супроводжується
передачею енергії - сигналами
При взаємодії сигналів з фізичними тілами – зміна їх властивостей –
реєстрація сигналів

20.

Дані – це зареєстровані сигнали
Дані несуть інформацію, проте вони
не тотожні інформації

21.

Чіткого загальновизнаного визначення ІНФОРМАЦІЇ не
існує, тому замість визначення використовується
поняття інформації (informatio – відомості,
роз’яснення, ознайомлення) - базове
(не дається однозначно, вводиться на прикладах)

22.

Інформація – загально-наукове поняття, яке включає
обмін відомостями між людьми, людиною та автоматом,
автоматом та автоматом; обмін сигналами у тваринному
та рослинному світах; передача ознак від клітини
клітині, від організму до організму; загальна властивість
матерії,
яка
проявляється
у
кібернетичних
і
комунікативних процесах.
Інформація – це документовані або публічно
оголошені відомості про події та явища, що
відбуваються в галузі гуманітарні науки.
Інформаційний ресурс – сукупність електронних
даних у інформаційних системах (бібліотеках, архівах,
банках даних тощо).

23.

за родом
виникнення,
прийому та
передачі
дискретна та
неперервна
у фізикохімічних
процесах
органічна й
неорганічна
Класифікація
інформації
у виробництві
технологічна,
економічна,
статистична
у побуті
соціальна та
правова
в медицині
статистична,
біологічна,
спадкова
в науці
геологічна,
астрофізична,
космічна,
тощо

24.

Адекватність
Актуальність
Повнота
Властивості
інформації
Об’єктивність і
суб’єктивність
Достовірність
Доступність

25.

26.

27.

Для людини інформація – її знання.
Висновок, повідомлення містить тим більше інформації, чим
більше воно поповнює знання.
ПРОГНОЗ
ПОГОДИ
Приклад:
на завтра
інформативне
на вчора
неінформативне
Розрізняти лише граничні випадки недостатньо, потрібна
одиниця вимірювання інформації.

28. Одиниці  виміру

Одиниці виміру
БІТ – мала одиниця інформації
1 біт (binary digit, двійкова цифра) - це
кількість інформації, яку
ми отримуємо при виборі одного з
двох можливих варіантів(питання: «Так» або
«Ні»?)
приклади:
Ця стіна - зелена? Так.
Двері відчинені? Ні.
Сьогодні вихідний? Ні.
Це новий автомобіль? Так.
Ти будеш чай або каву? Каву.
28

29.

Повідомлення, яке зменшує невизначеність знань в
двічі, містить 1 біт інформації.
Що я отримав,
“залік” чи “незалік”
При отриманні відповіді
невизначеність зменшиться в 2 рази –
вона містить 1 біт.

30.

Що я отримав
“2”, “3”, “4”, “5”
Скільки інформації?
Кількість інформації, яка міститься в повідомленні, що
відбулась одна з N рівноімовірних подій
I log 2 N

31. Якщо варіантів більше ...

Якщо варіантів більше ...
«Да» або «Нет»?
2 варіанта – 1 біт
4 варіанта – 2 біта
8 варіантов – 3 біта
?
Чи зміниться кількість інформації, якщо
відразу вказати на потрібний літак.
31

32. Якщо варіантів більше ...

Якщо варіантів більше ...
кількість
варіантів
2 4
8
16
Кількість
біт інформації
1 2
3
4
32 64
5
6
128
256
512
1024
7
8
9
10
32

33. Одиниці виміру

Одиниці виміру
1 байт (bytе)
= 8 біт
1 Кб (кілобайт)
= 1024 байта
1 Мб (мегабайт)
= 1024 Кб
1 Гб (гігабайт)
= 1024 Мб
1 Тб (терабайт)
= 1024 Гб
1 Пб (петабайт)
= 1024 Тб
210
КІЛОБАЙТ = 1024 БАЙТ = 210 БАЙТ (історично
склалось)
33

34. Одиниці виміру

Кодування інформації
Кодування - це запис інформації за допомогою
деякої знаковоїсистеми (мови).
?
Навіщо кодуют інформацію?
кодування
Інформація передається,
обробляється і берігається у
дані (код) вигляді кодів.
10101001010
передача
боротьба
з перешкодами
(спеціальні способи
кодування)
дані (код)
11111100010
передача
обробка
зберігання
35

35. Кодування інформації

Кодування
Завдання 1. Закодуйте своє ім'я за допомогою азбуки Морзе.
ВАСЯ
!
Код нерівномірний, потрібен роздільник!
36

36. Кодування

Завдання 2. Закодуйте своє ім'я за
допомогою кодової таблиці(Windows-1251):
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
C А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
D Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ВАСЯ
!
В А С Я
С2 С0 D1 DF
Код рівномірний, роздільник НЕ потрібен!
37
English     Русский Правила