285.07K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Мұғалімнің кәсіби іс – әрекетіндегі оқыту технологиялары. 15 - тақырып

1.

15 -тақырып
Мұғалімнің кәсіби іс –
әрекетіндегі оқыту
технологиялары

2.

Жоспары
1. Педагогикалық технологиялардың топтастыруы
2. Оқу технологиясы мен əдістеменің
айырмашылығы

3.

https://youtu.be/GdszFIWJlT4

4.

Технология сөзi
(techne-өнер,
шығармашылық,
logos-iлiм) грек
тiлiнен
аударылғанда:
а) өндiрiс процесiнде шикiзат,
қасиеттерiн, жағдайын
өңдеу, дайындау, өзгерту әдiстерiнiң
жиынтығын, мысалы: металлдарды
өңдеу технологиясы,
химиялық технология,
құрылыстық жұмыстар
технологиясы;
ә) өндiрiстiң сәйкес келетiн
құралдарымен шикiзат, материал
немесе жартылай фабрикатқа әсер
ететiн тәсiлдер туралы ғылым деген
мағынаны бiлдiредi.

5.

Қазiргi уақытта көптеген зерттеушiлер жаңа педагогикалық технологияларға терең
қызығушылық танытып, бiлiм берудегi технологиялық тəсiлдi дəстүрлi оқыту
əдістерінен анағұрлым тиiмдірек деп есептейдi.
Технология ұғымына В.М. Монахов, М.В. Кларин, И.Я. Лернер,, В.В.Гузеев,
Н.Д.Хмель, Ғ.М.Құсайынов, Ж.А.Қараев, Ж.У.Кобдикова, М.М.Жампеисова т.б.
ғалымдар мен зерттеушiлер жан-жақты түсiнiктемелер бере отырып, олардың
практикалық тиімділігі туралы құнды пікірлер мен нақты ұсыныстар айтқан.
Б.Т. Лихачев
В.П. Беспалько
В.В. Сериков
П.И. Пидкасистый

6.

7.

Әдістемелік бірлестіктің міндеттері:
Инновация ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі
анықтамалар берген.
Э.Раджерс инновацияны был аша түсіндіреді: Инновациянақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея.
Майлс Йен «Инновация» – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одна
жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуан, шешімдерін күтеміз»,
– дейді.
Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымы на қазақ тілінде
анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов.

8.

Н.Нұрахметов
Инновация білімнің
мазмұнында, әдістемеде,
технология да, оқу - тәрбие
жұмысын ұйымдастыруда,
мектеп жүйесін басқаруда
көрініс тамады деп
қарастырып, өзінің
жіктемесінде инновацияны,
қайта жаңарту кеңістігін
бірнеше түрге бөледі:
жеке түрі (жеке – дара, бірбірімен байланыспаған);
модульдік түрі (жеке –
дара кешені, бір- бірімен
байланысқан);
жүйелі түрі (мектепті толық
қамтитын).

9.

Жаңа педагогикалық технология мақсаты – оқытуды ізгілендіруі, яғни оқу
құралдары оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе алатындай
болуы керек.
Жаңа педагогикалық технология түрлері өте көп. Оларды оқытуда тиімді етіп
пандалану ұстаз білімділігіне байланысты.
Жаңа технология түрлерін сабақтарда пандалану, оқушының шығармашылык,
интеллектік қабілетінің дамуына, өз білімін өмірде пандалана білу
дағдыларының қалыптасуана әкеледі.

10.

Жаңа технологияны қолдану 4 кезеңдер арқылы іске осады:
І кезең:
оқыпүйрену
ІІ кезең:
меңгеру
ІІІ кезең:
өмірге
ендіру
IV кезең:
дамыту

11.

Педагогикалық технологиялардың топтастыруы мен əдістеменің айырмашылығы
Педагогикалық ойындар технологиясы денегіміз
педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың
Ойын технологиясы
әдістері мен тәсілдерінің жиыны. Ойын түріндегі
жұмыстар сабақ оқушыларды қызықтырушы құрал
ретінде қолданылады.
Проблемалы оқыту – мұғалім басшылығы мен қиын
мәселелерді туғызу және оқушылардың белсенді түрде
Проблемалы оқыту технологиясы
өз беттерімен мәселелерді шешу. Қорытындысында
олардың ойлау қабілеттері дамып, шығармашылық
іскерліктері мен дағдылары қалыптасуана жағдай
жасайды.
Саралап оқыту технологиясы, оқыту процесінің белгілі
бөлігін қамтып, ұйымдастырудың шешімдері, оны оқыту
Деңгейлік саралау технологиясы
құралдарының жиынтығы түрінде көрінеді. Деңгейлеп
оқыту технологиясының мақсаты: әрбір оқушы өзінің
даму деңгейінде оқу материалын меңгергенін
қамтамасыз етеді.
Жекелеп оқыту – оқу процесін ұйымдастырудың түрлері
мен үлгілерін қарастырады. Жекелік оқудың басты
Жекелеп оқыту технологиясы
жетістігі баланың қабілетімен оқу қызметінің желісін
әдісі мен мазмұнын өз қабілетіне қарай бейімдеуіне
мүмкіндік береді.

12.

Оқытудың ұжымдық әдісі (ОҰӘ)
оқу процесінде адамдарды өзара және жұптық еңбек
әрекеттерін орындауы. ОҰӘ принциптері:- жоғары
жетістікке талпыну; - алынған мәліметті бір-біріне лезде
кідіріссіз жеткізу; - оқушылар арасындағы өзара көмек
және ынтымақтастық; - әр түрлі деңгейлік; тақырып пен
тапсырмалардың әр түрлілігі; Оқытудың компьютерлік
технологиясы.Бұл
технология

оқытудың
бағдарламалық көзқарастарын дамытады, мүлдем жаңа
технологиялық жолдар ашады.
Оқытудың компьютерлік технологиясы
мәліметтерді компьютер көмегімен даярлау және беру
әрекеттері. Бұл технология материал мазмұнын кейбір
үлгілерді пандалануға негізделеді. Презентациялар
технологиясы. Бұл технология, бір жағынан, оқушыларға
сабақта жаңа материалды (бейнелеулер, фотографиялар,
дидактикалық материалдар, т.с.с.) көрнекі көрсету құралы
болатын бокса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы
материалды дайындауды және оны қолдану процесін де
жеңілдетеді.

13.

Кезеңдеп оқыту технологиясы
Жеке пәндік педагогикалық технология.
Ойлау қызметін кезеңдер бойынша қалыптастыру,
мақсаттың бағытталу технологиясы – бағдарлық білім,
шеберлік және дағдыны әсерлі меңгеру. Бұл технология
әрбір оқушының жұмыстарды, әрбір қадамын
мұғалімнің бақылауын қажет етеді.
Ерте
және
ыждағатты
сауаттылыққа
оқыту
технологиясы.Технология мазмұны оқу процесі бала
миының танымдық қуатын жан-жақты жандандыра
отыра, қызметі мен қатынастары арқылы баланың табиғи
ойлауына негізделген.

14.

Әсерлі сабақтар жүйесіне негізделген технология.
Өзіндік дамыту технологиясы (М. Монтессори)
Мақсаттық бағыттары: - қалыпты білім, шеберлік
дағдыны меңгеру; - ойлау қызметіне математикалық
тәсілдерді меңгеру; - қабілетті балаларды дамыту;
Мақсаттық бағыты: - жан-жақты дамыту; - жекелікті
тәрбиелеу; - бала санасында ойлау қызметі мен пәндер
түзгіштерін біріктіру.

15.

Сонымен жалпылап айтқанда оқу үрдісінде оқушының
тұлғасының дамуына, ықпал жасайтын жаңа технология
түріндегі сабақтар үлгісінің бәріне жүктелетін міндеттер
жүйесі төмендегідей:
- Жаңа технологияны қолдануда оқушылардың пәнге деген
қызығушылығын арттырып қана қоймай, үлкен ізденіспен,
шығармашылыққа жетелеуге де болады. Нәтижесінде
оқушы:
- Компьютерде еркін жұмыс жасайды;
- Оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып
білімін шыңдайды;
- Жаңа оқыту үрдісін қалыптастырады;
- Өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады;
- Ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті
қалыптасады.
English     Русский Правила