Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи
Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи
Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи
Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи
Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи
Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи
Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи
8.80M
Категория: ГеографияГеография

Загальна характеристика світової транспортної системи

1.

Основні блоки дисципліни
ТРАНСПОРТНА ГЕОГРАФІЯ
залік, 135 годин, 4,5 кредити ECTS
Оцінювання
Загальна
характеристика світової
транспортної системи
Характеристика
транспортної системи
України
Блок 1
(20 балів)
Реферат
Блок 2
(20 балів)
(20 балів)
Семестрова
оцінка
(100 балів)
Картографічні та
навігаційні системи
Контрольна
робота
(20 балів)
Блок 3
(20 балів)

2. Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи

Тема 1: Основні поняття та
особливості розвитку транспортної
географії у світовому господарстві
Географія транспорту – галузь економічної географії, що
вивчає територіальне розміщення транспорту і перевезень,
його закономірності, умови і особливості розвитку транспорту
у складі територіально-господарських комплексів країн і
районів у взаємозв'язку з розміщенням природних умов і
ресурсів, населення і галузей господарства.
Факти про транспорт у світовому господарстві:
В загальному
розумінні
транспорт
поділяють:
За об’єктами
переміщення:
За середовищем
переміщення:
За способом
переміщення:
вантажний
сухопутний
Залізничний
пасажирський
водний
Автомобільний
повітряний
Трубопровідний
у т ранспорт і ст ворюєт ься близько10% ВВП;
у т ранспорт вкладаєт ься 20% усіх приват них капіт аловкладень;
транспорт ом споживаєт ься 15—18% усієї енергії;
Річковий
об'єкт ами т ранспорт ної інфраст рукт ури зайнят о до 5% т ерит орії світ у;
щорічний приріст т ранспорт ного сект ору ст ановит ь 7% (перший показник в світ овій економіці);
Морський
близько 10 млн. людей працюют ь в сфері логіст ики в Європі і США.
авіаційний

3. Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи

Тема 1: Основні поняття та
особливості розвитку транспортної
географії у світовому господарстві
Всі види транспорту та всі ланки транспортного процесу в їхній взаємодії на національному,
міжнародному, міжконтинентальному та глобальному рівнях складають СВІТОВУ ТРАНСПОРТНУ
СИСТЕМУ.
На розвиток транспорту в кожній державі або регіоні
«як правило» впливають такі фактори:
Транспортні системи світу
можна аналізувати за:
рівнем та зрілістю розвитку
транспорту як елементу
виробничої інфраструктури в
національному, регіональному
та міжнародному масштабах;
за географічним місце
розташуванням —
внутрішньоконтинентальні та
міжконтинентальні транспортні
системи.
територіальний,
тобто
місцерозташування щодо основних
вантажо - та пасажиропотоків;
географічне
міжнародних
власний
вантажо
та
пасажироспроможний
потенціал держави чи регіону, який є складовим
елементом соціально-економічного потенціалу;
відповідність політики держав чи їхніх угрупувань,
розвиткові та функціонуванню транспортних систем.
РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ — один із найважливіших ознак її
технологічного прогресу й цивілізованості.

4. Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи

Тема 1: Основні поняття та
особливості розвитку транспортної
географії у світовому господарстві
Головна задача транспортної географії – виявлення та вивчення закономірностей, які визначають його
територіальні відмінності в залежності від економічних особливостей районів.
Аналіз автомобільних транспортних зв’язків
роблять переважно по групах вантажів:
Промислові;
Сільськогосподарські;
Лісові;
Будівельні;
Торгової
мережі.
На формування географії вантажних потоків впливають:
Прокладання нових
шляхів;
Створення нових центрів споживання
та виробництва;
Зміни в торгових зв’язках із
зарубіжними країнами.

5. Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи

Тема 1: Основні поняття та
особливості розвитку транспортної
географії у світовому господарстві
Пасажирські перевезення по видах сполучення поділяються на:
залізничні
прямі
місцеві
приміські
автомобільні
міські
приміські
міжміські
міжнародні
приміські
транзитні
річкові
місцеві
внутрішньоміські
морські
каботажні
портові
закордонні
авіаційні
місцеві
міжнародні

6. Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи

Тема 1: Основні поняття та
особливості розвитку транспортної
географії у світовому господарстві
Показники роботи транспорту
натуральні
o
o
o
o
o
o
o
об’єм перевезень
відстань перевезень
вантажо- та пасажирооборот
продуктивність праці
кількість персоналу
витрати палива та електроенергії
витрати металу та інших матеріалів тощо
експлуатаційно-технічні
o
o
o
o
o
o
економічні
перевізна здатність
регулярність і безпека руху
швидкість і термін доставки
рівень збереженості вантажів
степінь комфортності пасажирів
маневреність транспорту тощо
o
o
o
o
o
o
доходи та витрати
фінансовий результат
рентабельність перевезень
необхідні капіталовкладення
тарифи і тарифні ставки
фондоозброєність і фондовіддача
Техніко-економічні особливості транспорту
На величину економічних показників роботи
знаходять відображення в показниках діяльності
транспорту впливають наступні фактори:
транспорту:
розміщення продуктивних сил;
мережа шляхів сполучень;
рівень
спеціалізації
та
рівень
кооперації;
потужність виробництва;
структура та номенклатура товарів, що
потребують перевезення;
географічні та кліматичні особливості;
організація перевізного процесу.
Кількісних або
об’ємних
Якісних або
відносних

7. Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи

Тема 1: Основні поняття та
особливості розвитку транспортної
географії у світовому господарстві
Середні відстані первезень та строки доставки
вантажів різними видами транспорту
Відстань
перевезень,
км
Строки
доставки,
діб
перший тип – країни Північної Америки
Залізничний
800,0
4
Морський
3600,0
9
другий тип – країни Західної Європи та Японії
Річковий
450,0
3
Автомобільний
1700,0
1
Нафтопровідний
1840,0
7
Повітряний
1300,0
біля 1 доби
Вид транспорту
Типи світових транспортних систем
Робота транспортної системи характеризується:
довжиною мережі шляхів сполучення;
рухомим складом;
чисельністю працівників, зайнятих на транспорті;
вагою вантажів, що перевозяться;
вантажообігом та пасажирообігом.
третій тип – частина країн Африки та Латинської
Америки, що швидко розвиваються
четвертий тип – країни, що розвиваються
п’ятий тип – країни з перехідною економікою

8. Блок 1:Загальна характеристика світової транспортної системи

Тема 1: Основні поняття та
особливості розвитку транспортної
географії у світовому господарстві
Конфігурації транспортних систем
Ортогональна
Радіальна
Деревоподібна
English     Русский Правила