Макроекономіка як наука
Як вивчатимемо ?
Основні розділи навчального сайту
Основні розділи вкладки “Навчальні матеріали”
Контрольні питання
Рекомендована література
Рекомендована література
Рекомендована література
Мікроекономіка вивчає окремі дерева, а макроекономіка вивчає ліс К.Макконнелл і С.Брю
Кеннет Еверт Боулдінг (1910-1993рр.)
1. Економічна система та її типи. Поняття макроекономіки. Суб’єкти і об’єкти макроекономіки
Основні рівні економічних досліджень
Економічна система – набір організаційних механізмів, за допомогою яких розподіляються обмежені ресурси для того, щоб
Основні типи економічних систем (об'єкти макроекономіки)
Ринкова економіка – система організації виробництва та розподілу товарів, заснована на приватній власності, на факторах
Командно-адміністративна економіка – система організації виробництва та розподілу товарів, заснована на державній власності на
Змішана економіка – система організації виробництва та розподілу товарів, що припускає елементи стихійності (саморегулювання)
Основні проблеми макроекономіки: Що? Скільки? Як? Для кого? За якою ціною?
Основні проблеми макроекономіки
Суб'єкти макроекономіки
Домашні господарства містять у собі всі приватні господарства, що задовольняють споживання, яке пов'язане з життям сімей
Підприємства – усі фірми країни, що виробляють і реалізують товари і послуги з метою одержання прибутку. Підприємства
Держава – усі державні організації і заклади, що виробляють суспільні блага (державна охорона здоров'я, охорона навколишнього
Сектор закордон – усі іноземні господарські суб'єкти і державні інститути. Взаємодіє з господарськими суб'єктами даної країни
2. Предмет макроекономіки, її функції та завдання. Методологія макроекономіки
Макроекономіка – галузь економічної науки, що вивчає поведінку економіки як єдиного цілого з метою забезпечення умов сталого
Предметом макроекономіки є причинно-наслідковий механізм функціонування та розвитку національної економічної системи
Типи зв'язків (основа механізму)
Традиційні методи макроекономіки
Основні агреговані параметри макроекономіки
Функції макроекономіки
3. Екзогенні та ендогенні змінні. Запаси і потоки в національній економіці
Основні макроекономічні змінні (класифікація)
Екзогенні (зовнішні) змінні, це величини, що встановлюються урядом країни, Національним банком та іншими державними
Ендогенні (внутрішні) змінні – змінні, що є результатом функціонування макроекономічної моделі (обсяги виробництва та
Взаємодія макроекономічних змінних
Взаємодія макроекономічних змінних
Потік – економічне поняття, що характеризує економічний процес, який відбувається безперервно і вимірюється в одиницях за
Запас – макроекономічна величина, що застосовується для вимірювання певного показника на визначений момент часу чи певну дату
Взаємозв'язок потоків і запасів
4. Макроекономічне моделювання
Модель – спрощена картина реальності, що описує залежності та механізми взаємодії основних компонентів «економічного організму»
Основні типи макроекономічних моделей
Графічна макроекономічна модель (AD-AS)
Математична макроекономічна модель (Л.Вальраса)
Схематична макроекономічна модель (Ф. Кене)
Розширена типологія макроекономічного моделювання
Розширена типологія макроекономічного моделювання
5. Становлення і розвиток макроекономіки
Схематична макроекономічна модель (Ф. Кене)
П'ять кроків схеми економічного кругообігу (за Ф. Кене)
П'ять кроків схеми економічного кругообігу (за Ф. Кене)
Структура суспільного продукту (К.Маркс)
Структура процесу суспільного виробництва
Схема простого відтворення
Пропорції простого відтворення
Схема розширеного відтворення
Умови розширеного відтворення
Основні положення класичної теорії
Основні положення класичної теорії
Основні положення кейнсіанської теорії
Основні положення кейнсіанської теорії
Основні положення монетарної теорії
Основні положення монетарної теорії
2.35M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Макроекономіка як наука

1. Макроекономіка як наука

к.е.н., доцент
Возьний Казимир Зіновійович

2.

3. Як вивчатимемо ?

http://voz.wunu.edu.ua/

4. Основні розділи навчального сайту

Головна (оголошення);
Навчальні матеріали;
Успішність;
Кросворди;
Книга відвідувачів;
Корисні посилання.

5. Основні розділи вкладки “Навчальні матеріали”

Новий скріпт;
Програма іспиту;
КПІЗ;
Тести і задачі;

6.

1.
Перейдіть за посиланням:
Kahoot.it
Або скачайте додаток на смартфон
Kahoot!
2. Введіть Game PIN
3. Введіть Nickname
4. Навчайтеся граючись!

7.

8. Контрольні питання

1. Економічна система та її типи. Поняття
макроекономіки.
Суб’єкти
і
об’єкти
макроекономіки.
2. Предмет макроекономіки, її функції та
завдання. Методологія макроекономіки.
3. Екзогенні та ендогенні змінні. Запаси і потоки
в національній економіці.
4. Макроекономічне моделювання.
5. Становлення і розвиток макроекономіки.

9. Рекомендована література

Аналітична економія : макроекономіка і
мікроекономіка [Текст] : підручник : у 2-х кн.
Кн. 2 : Мікроекономіка / С. М. Панчишин, П. І.
Островерх, В. Б. Буняк [та ін.] ; за ред. С. М.
Панчишина, П. І. Островерха. – [2-ге вид., випр.
і доповн.]. – К. : Знання, 2014. – 392 с.
Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л.
О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.
Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 851 с. –
(Класичний університетський підручник).

10. Рекомендована література

Економічна теорія. Макроекономіка [Текст] :
підручник / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець,
С. П. Горобець [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. –
К. : Знання, 2012. – 208 с. – (Вища освіАта ХХІ
століття).
Економічна теорія [Текст] : підручник / М. І.
Горлач, М. О. Соколов, М. І. Кримов, С. Ф.
Лисенко ; за заг. ред. М. О. Соколова, М. І.
Горлача. – К. : ЦУЛ, 2017. – 531 с.

11. Рекомендована література

Канцір, І. А. Макро-мікроекономіка : від теорії до
практики [Текст] : навч. посіб. / І. А. Канцір, О. І.
Кліпкова, Л. В. Іванець. – Львів : Новий світ-2000,
2021. – 444 с. – (Вища освіта в Україні).
Солонінко, К. С. Макроекономіка [Текст] : навч.
посіб. / К. С. Солонінко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 200 с.
Економічна теорія. Макроекономіка [Текст] :
підручник / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець,
С. П. Горобець [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича. –
К. : Знання, 2012. – 208 с. – (Вища освіта ХХІ
століття).

12. Мікроекономіка вивчає окремі дерева, а макроекономіка вивчає ліс К.Макконнелл і С.Брю

13. Кеннет Еверт Боулдінг (1910-1993рр.)

Критика “лісової” метафори
макроекономічної науки

14. 1. Економічна система та її типи. Поняття макроекономіки. Суб’єкти і об’єкти макроекономіки

15. Основні рівні економічних досліджень

мікрорівень;
мезорівень;
макрорівень;
мегарівень (глобальний рівень).

16. Економічна система – набір організаційних механізмів, за допомогою яких розподіляються обмежені ресурси для того, щоб

задовольнити потреби людей

17. Основні типи економічних систем (об'єкти макроекономіки)

ринкова економіка;
•командно-адміністративна економіка;
•змішана економіка.

18. Ринкова економіка – система організації виробництва та розподілу товарів, заснована на приватній власності, на факторах

виробництва та рішеннях,
прийнятих приватними особами
та підприємствами самостійно і
незалежно один від одного

19. Командно-адміністративна економіка – система організації виробництва та розподілу товарів, заснована на державній власності на

фактори
виробництва, на рішеннях, прийнятих
централізовано державними органами
влади і обов’язковими до виконання
усіма суб’єктами економіки

20. Змішана економіка – система організації виробництва та розподілу товарів, що припускає елементи стихійності (саморегулювання)

економічного
розвитку з одночасним активним
державним втручанням

21. Основні проблеми макроекономіки: Що? Скільки? Як? Для кого? За якою ціною?

• визначення обсягу і структури національного
продукту і національного доходу;

виявлення чинників, що регулюють
зайнятість
у
масштабах
національної
економіки;
• аналіз природи і механізму інфляції та
антиінфляційне регулювання;
• вивчення механізму і чинників економічного
зростання;

22. Основні проблеми макроекономіки

• з’ясування причин циклічних коливань
і кон'юнктурних змін в економіці;

дослідження зовнішньоекономічної
взаємодії національних економік;
• теоретичне обґрунтування цілей, форм і
методів здійснення макроекономічної
політики держави.

23. Суб'єкти макроекономіки

домашні господарства – особисте
споживання;
• підприємства (фірми) – виробниче
споживання;
• держава;
• закордон.

24. Домашні господарства містять у собі всі приватні господарства, що задовольняють споживання, яке пов'язане з життям сімей

(індивідів). Домашні господарства мають у
своїй приватній власності чинники
виробництва, продаж або оренда яких
приносить прибуток. Доход домашніх
господарств направляється на витрати, що
пов'язані з поточним споживанням, і на
заощадження.

25. Підприємства – усі фірми країни, що виробляють і реалізують товари і послуги з метою одержання прибутку. Підприємства

закуповують
чинники виробництва, продають
товари і послуги, інвестують
виробництво.

26. Держава – усі державні організації і заклади, що виробляють суспільні блага (державна охорона здоров'я, охорона навколишнього

середовища,
оборона, охорона суспільного порядку, будівництво
доріг тощо). Держава купує для виробництва
суспільних благ товари і послуги, вироблені
підприємствами. Виробництво суспільних благ
покривається податками, стягнутими з домашніх
господарств і підприємств. Однією з важливих
функцій держави є функція пропозиції грошей
(емісія), необхідних для домашніх господарств,
підприємств і самої держави.

27. Сектор закордон – усі іноземні господарські суб'єкти і державні інститути. Взаємодіє з господарськими суб'єктами даної країни

через обмін товарами,
послугами,
національними
валютами і т.п.

28.

29. 2. Предмет макроекономіки, її функції та завдання. Методологія макроекономіки

30. Макроекономіка – галузь економічної науки, що вивчає поведінку економіки як єдиного цілого з метою забезпечення умов сталого

економічного зростання,
повної
зайнятості
ресурсів,
мінімізації
рівня
інфляції
і
рівноваги платіжного балансу

31. Предметом макроекономіки є причинно-наслідковий механізм функціонування та розвитку національної економічної системи

32. Типи зв'язків (основа механізму)

сукупний попит → ціна → сукупна пропозиція
→ валовий внутрішній продукт;
сукупна пропозиція → ціна → сукупний попит
→ валовий внутрішній продукт;
грошова пропозиція → процентна ставка →
інвестиції → валовий внутрішній продукт.

33. Традиційні методи макроекономіки

наукової абстракції;
аналізу;
синтезу.

34. Основні агреговані параметри макроекономіки

валовий національний продукт;
національний доход;
рівень цін;
темпи інфляції і безробіття;
обсяги споживання, заощадження й
інвестицій;
ринкова ставка процента.

35. Функції макроекономіки

Пізнавальна: вивчення, аналіз і пояснення
економічних процесів і явищ.
Практична: надання рекомендацій з економічної
політики на основі аналізу підходів до рішення
макроекономічних проблем.
Прогностична: виявлення й оцінка перспектив
економічного
розвитку
й
економічної
кон'юнктури.
Ідеологічна:
формування певних світоглядних
поглядів з різноманітних економічних питань, що
торкаються інтересів всього суспільства.

36. 3. Екзогенні та ендогенні змінні. Запаси і потоки в національній економіці

37. Основні макроекономічні змінні (класифікація)

Екзогенні
Ендогенні

38. Екзогенні (зовнішні) змінні, це величини, що встановлюються урядом країни, Національним банком та іншими державними

інституціями,
що
володіють
регуляторними
функціями (рівень державних витрат
(G), ставки оподаткування (t), обсяг
пропозиції грошей (M))

39. Ендогенні (внутрішні) змінні – змінні, що є результатом функціонування макроекономічної моделі (обсяги виробництва та

зайнятості, рівні
безробіття та інфляції)

40. Взаємодія макроекономічних змінних

Екзогенні змінні
Модель
Ендогенні змінні

41. Взаємодія макроекономічних змінних

42. Потік – економічне поняття, що характеризує економічний процес, який відбувається безперервно і вимірюється в одиницях за

певний період часу. Зазвичай в
макроекономічних
моделях
прийнято
розглядати
потоки
продукції, витрат та доходів

43. Запас – макроекономічна величина, що застосовується для вимірювання певного показника на визначений момент часу чи певну дату

44. Взаємозв'язок потоків і запасів

запас є сумою накопичених за певний
період часу потокам;
потік є фактично різницею між запасами
на кінець та початок аналітичного
періоду.

45.

46. 4. Макроекономічне моделювання

47. Модель – спрощена картина реальності, що описує залежності та механізми взаємодії основних компонентів «економічного організму»

з метою виявлення
основних причинно-наслідкових
зв’язків між ними

48. Основні типи макроекономічних моделей

графічні;
математичні;
схематичні.

49. Графічна макроекономічна модель (AD-AS)

P
Надлишок
товарів
P1
Pe
P2
Qd=Qs
Дефіцит
товарів
Qds

50. Математична макроекономічна модель (Л.Вальраса)

R j f (Vk ;Vl ;Vr ; P1 P2 P3 ......Pi )

51. Схематична макроекономічна модель (Ф. Кене)

Перший
крок
Продуктивний
клас
Четвертий
крок
(5 млр. ліврів)
Третій
крок
П’ятий
крок
Землевласники
Безплідний клас
(2 млрд. ліврів)
(2 млрд. ліврів)
Другий
крок

52. Розширена типологія макроекономічного моделювання

за засобом уявлення досліджуваного
процесу або явища моделі поділяються на
логічні, графічні й економіко-математичні;
за тривалістю аналізованих процесів – на
короткострокові і довгострокові;
за кількістю економічних суб'єктів, що
аналізуються, – на прості моделі (у яких
подані тільки домашні господарства і
фірми) і повні моделі (за участю держави);

53. Розширена типологія макроекономічного моделювання

за ступенем охоплення іноземного сектора –
на закриті (подана тільки національна
економіка) і відкриті (ті, що враховують
впливи іноземного сектора на національну
економіку);
за характером впливу чинника часу – на
статичні,
порівняльної
статики
(дихотомічні) і динамічні.

54. 5. Становлення і розвиток макроекономіки

55.

56. Схематична макроекономічна модель (Ф. Кене)

Перший
крок
Продуктивний
клас
Четвертий
крок
(5 млр. ліврів)
Третій
крок
П’ятий
крок
Землевласники
Безплідний клас
(2 млрд. ліврів)
(2 млрд. ліврів)
Другий
крок

57. П'ять кроків схеми економічного кругообігу (за Ф. Кене)

Землевласники купляють у продуктивного
класу продукти харчування на 1 млрд.
ліврів;
Землевласники купляють у безплідного
класу промислову продукцію на 1 млрд.
ліврів;
Безплідний
клас на отримані від
землевласників
гроші
купляє
у
продуктивного класу продукти харчування
на 1 млрд. ліврів;

58. П'ять кроків схеми економічного кругообігу (за Ф. Кене)

Продуктивний клас на гроші, одержані від
безплідного класу (1 млрд. ліврів) купляє в
нього ж знаряддя праці;
Безплідний клас купляє у продуктивного
класу сільськогосподарську сировину на 1
млрд. ліврів.

59. Структура суспільного продукту (К.Маркс)

ССП (ВСП) = I (c+v+m) + II
(c+v+m)

60. Структура процесу суспільного виробництва

Структура суспільного виробництва
I СФЕРА
(Виробництво засобів
виробництва)
II Сфера
(Виробництво предметів
особистого споживання)

61. Схема простого відтворення

I
4000
C
2000
II
2000
C
1000
v
1000
m
1000
1000
500
v
500
m

62. Пропорції простого відтворення

1. I (v+m)=II (c);
2. I (c+v+m) = I (c) + II (c);
3. II (c+v+m) = I (v+m) + II (v+m).

63. Схема розширеного відтворення

500 mk
400 mc
100 mv
I
4000
C
1600
II
100 mc
1500
C
1000
v
1000
m
500
1100
750
v
750
m
50 mv
150 mk

64. Умови розширеного відтворення

1. I (v+m) > II (c);
2. I (c+v+m) > I (c) + II (c);
3. I (v+m) + II (v+m) > II (c+v+m).

65. Основні положення класичної теорії

економіка за своєю природою є економікою
досконалої конкуренції;
ціни на товари та фактори виробництва
абсолютно гнучкі і можуть змінюватися
(зростати
чи
знижуватися)
навіть
в
короткостроковому періоді;
економіка
поділяється на два автономні
сектори: грошовий та реальний. При цьому
усі ринки реального сектора є рівноважними
у той час, як гроші не мають самостійної
цінності а лише забезпечують обіг та рахунок;

66. Основні положення класичної теорії

поведінка
усіх
суб’єктів
ринку
є
раціональною;
економіка
здатна
до
самостійного
регулювання через ціни, ставки відсотка,
ренти та заробітної плати;
визначальна роль в ринковому механізмі
належить сукупній пропозиції;
обсяги сукупної пропозиції визначаються під
впливом
взаємозамінних
факторів
виробництва.

67. Основні положення кейнсіанської теорії

ринкова економіка не є економікою
досконалої конкуренції;
економічні суб’єкти діють з урахуванням
суб’єктивних мотивів таких як, психологія
поведінки, традиції, умови середовища;
всі ринки залежать один від одного і
перебувають у стійкій, постійній взаємодії;
в економіці перманентно присутня складна
проблема неповної зайнятості;

68. Основні положення кейнсіанської теорії

фактори
виробництва
не
є
взаємозамінними;
визначальна роль в економіці належить
сукупному попиту;
економіка не може самостійно ефективно
розв’язувати усі проблеми і тому
потребує
активного
державного
втручання.

69. Основні положення монетарної теорії

суб’єкти ринку діють відповідно до концепції
адаптивних очікувань (теорія раціональних
очікувань);
домашні
господарства планують своє
споживання, виходячи не із поточного, а із
постійного доходу;

70. Основні положення монетарної теорії

гроші – це один з елементів широкого
набору активів, а не лише збагачення;
гроші нейтральні лише в довготерміновому
періоді, а зміни в грошовому секторі
первинні відносно до змін в реальному
секторі.
English     Русский Правила