Контроль в навчанні іноземної мови
План
Функції контролю
Функції контролю
Види контролю
Види контролю
Поточний контроль
Підсумковий контроль
Тематичне оцінювання
Семестрове оцінювання
Річний контроль
Державна атестація
Види контролю
Об’єкти контролю
Фази розвитку мовленнєвих вмінь:
Об’єкти контролю
Контроль говоріння
Труднощі контролю говоріння
Контроль аудіювання/читання
Вербальні засоби контролю
Вербальні засоби контролю
Тестові Завдання
Тестові завдання
КОНТРОЛЬ ПИСЬМА
Контроль письма
Оцінка, її роль у навчанні та вихованні. Облік успішності учнів
Критерії оцінювання знань, навичок, умінь
Дякую за увагу!
399.50K
Категория: ПедагогикаПедагогика

Контроль в навчанні іноземної мови

1. Контроль в навчанні іноземної мови

Assessment and
Evaluation

2. План

Функції контролю. Види і форми
контролю.
2. Об’єкти контролю.
3. Оцінка, її роль у навчанні та вихованні.
1.

3. Функції контролю

Контроль – це зворотний зв’язок, тобто
зв’язок між тим, що учитель та учні
роблять для оволодіння тими чи іншими
навичками та вміннями, і тим, що є на
виході – тобто якими результатами все
це обертається.

4. Функції контролю

Функція зворотного зв’язку
Навчально-виховна функція
Контролююча функція

5.

Контроль – це засіб зворотного зв’язку
для учнів: вони переконуються, що їхні
зусилля дають результат, бачать, в чому
недоліки їхньої підготовки, спрямовують
зусилля на їх подолання.

6.

Контроль – це зворотний зв’язок і в діяльності
вчителя. Він дає йому можливість оцінити,
наскільки правильно він організує процес
навчання, наскільки ефективні його методичні
прийоми, чи використовує він усі можливості для
інтенсифікації роботи класу і окремо кожного
учня, наскільки він є гнучким і об’єктивним як
педагог.

7. Види контролю

Будь-які навчальні дії, які виконуються під
керівництвом учителя, є одночасно і
навчальними, і контрольними вправами.

8. Види контролю

поточний
підсумковий

9. Поточний контроль

так званий “слідкуючий”, весь час дає
інформацію учням і вчителю, як вони
просуваються в навчанні кожного дня,
кожного тижня. У процесі поточного
контролю
домінуючою
є
функція
зворотного зв’язку.

10. Підсумковий контроль

тематичний
семестровий
річний
державна атестація

11. Тематичне оцінювання

проводиться на основі поточного оцінювання і
виставляється єдиний тематичний бал. Не
допускається проведення оцінювання із кожного
виду МД окремо і диференційоване виставлення
оцінок за них. Під час виставлення тематичного
балу результати перевірки робочих зошитів не
враховуються. Вимоги до перевірки зошитів
регламентуються Міністерством освіти і науки
України.

12. Семестрове оцінювання

проводиться один раз наприкінці семестру
за чотирма видами МД.

13. Річний контроль

Проводиться в кінці року за всіма видами
мовленнєвої діяльності

14. Державна атестація

Підсумковий контроль, який проводиться
по завершенні основної школи (9 кл.) та
старшої (11 кл.) (екзамен).

15. Види контролю

індивідуальний та фронтальний
усний та письмовий

16. Об’єкти контролю

Фази розвитку мовленнєвих вмінь:
1. Оволодіння мовним матеріалом (лексичним,
граматичним). Цю фазу можна розділити на дві
послідовні ланки:
а) оволодіння знаннями (значення, форма, спосіб
вживання і т.і.);
б) формування навичок, тобто автоматизованого
вживання мовних одиниць;

17. Фази розвитку мовленнєвих вмінь:

2. Оволодіння мовленнєвими вміннями,
тобто здатністю вільно оперувати мовним
матеріалом, переключаючись на смисл
того, що говориться, пишеться, читається
або сприймається на слух.

18. Об’єкти контролю

Ці послідовні фази розвитку вмінь і самі
вміння повинні бути об’єктом контролю

19. Контроль говоріння

ЗОШ
кількісний
acпект
(визначається
вимогами
Програми);
2)
темп
мовлення
(повинен
наближуватись
до
темпу
мовлення учня рідною мовою);
3)
правильність
мовного
оформлення
(дотримання
фонетичних,
лексичних,
граматичних норм);
4) зміст мовлення (логіка і глибина
висловлювання, ініціативність,
вміння підтримати розмову в
діалозі).
1)
Міжнародні тести IELTS
1. Fluency and coherence
2. Lexical resource
3. Grammatical range and
accuracy
4. Pronunciation

20. Труднощі контролю говоріння

1) наявність різноманітних критеріїв ускладнює
розробку
самої
технології
контролю
(як
проконтролювати наявність цих вмінь в усіх
учнів?) та чітких критеріїв оцінювання усного
мовлення.
2) контроль непідготовленого мовлення, щo
кожного разу вимагає нових, несподіваних
ситуацій спілкування

21. Контроль аудіювання/читання

Об’єктом контролю є ступінь розуміння
змісту тексту.
Невербальні засоби: виконання дій,
контроль з використанням цифр, контроль
за
допомогою
сигнальних
карток,
виготовлення схем, креслень, підбір
малюнків.

22. Вербальні засоби контролю

1)
Рецептивні
Підтвердження або спростування тверджень
учителя (True/False)
Тести з вибором відповіді (Multiple choice)
Співставлення, перехресного вибору (matching)
Перегрупування, впорядкування (rearrangement,
unjumbling)

23. Вербальні засоби контролю

2) Репродуктивні
Відповіді на запитання
Доповнення речень
Формулювання запитань до тексту
Переклад окремих слів, словосполучень, речень
Укладання плану
Складання резюме, в якому містяться фактичні помилки
Переказ змісту іноземною або рідною мовою (має бути
ситуативно обумовленим і комунікативно спрямованим
Бесіда на основі змісту тексту

24. Тестові Завдання

Надійність – здатність ТЗ виявити у тих,
хто навчається, реальний рівень володіння
ними ІМ.
Валідність

відповідність
ТЗ
як
інструмента
вимірювання
об’єкту
вимірювання.

25. Тестові завдання

Відмінність тестів від вправ
Сувора обмеженість у часі
Самостійність учня
Чітко сформульовані інструкція, зразок
виконання, вказівка на спосіб відповіді,
кількість балів за кожну правильну
відповідь

26. КОНТРОЛЬ ПИСЬМА

ЗОШ
1. Зміст
2. Композиція
3. Мовна правильність
4. Зв’язність писемного
висловлювання
Міжнародні тести IELTS
1. Task achievement / Task
response
2. Coherence and
cohesion
3. Lexical resource
4. Grammatical range and
accuracy

27. Контроль письма

Критеріями
оцінювання
писемного
мовлення повинні бути не стільки кількість
помилок,
скільки
їх
характер
(чи
ускладнюють ці помилки акт комунікації чи
ні)

28. Оцінка, її роль у навчанні та вихованні. Облік успішності учнів

На уроці можуть оцінюватись два аспекти
діяльності учнів:
а) їхня індивідуальна діяльність (в
говорінні, читанні, аудіюванні, письмі);
б) їхня розумова і мовленнєва активність
протягом уроку.

29. Критерії оцінювання знань, навичок, умінь

Методика навчання іноземних мов у
загальноосвітніх навчальних закладах :
підручник / Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко,
С.В.Тезікова та ін. – К.: ВЦ “Академія”,
2010. - С. 259

30.

ВАШІ ЗАПИТАННЯ?

31. Дякую за увагу!

English     Русский Правила