3.13M
Категория: ЭлектроникаЭлектроника

Акамуляторна батарея електровоза

1.

АКАМУЛЯТОРНА
БАТАРЕЯ
ЕЛЕКТРОВОЗА
А В Т О Р :
Г Р У П А
Т И М У Р
3 4
2 7 . 0 3 . 2 0 2 3
Д Е М У Р А

2.

ЗМІСТ
• 1... Титульна сторінка
13-17...Охорона праці
• 2…Зміст
18...Кінець
• 3... Призначення
4...Фото матеріали
• 5...Будова (схема дії)
• 6...Принцип дії акб
• 7-8...Обслуговування
9-12...Види несправностей та фото

3.

П Р И З Н АЧ Е Н Н Я
• Акамуляторна батарея (у подальшому АКБ) призначена для:
Живлення ланцюгів управління та освітлення, запуску допоміж.
компресора (компресор струмоприймача), пристроїв
сигналювання: буферних ліхтарів, прожекатора і т.д. У деяких
випадках: пристроїв АЛСН, УКБМ та ін. Також існують різні
аварійні схеми на випадки несправностей

4.

Ф О ТО М АТ Е Р І А Л И
• Далі представлені фото АКБ

5.

БУД О ВА А К Б ( СХ Е М А Д І Ї )

6.

ПРИЦИП ДІЇ АКБ
• Принцип дії акумуляторної батареї заснований на перетворенні електричної
енергії у хімічну енергію при заряді і навпаки хімічної енергії у електричну при
розряді. Робота акумуляторної батареї має циклічний характер.
Розряд відбувається за підключенні споживачів. При розряді активна маса
позитивних (діоксид свинцю) та негативних (губчастий свинець) електродів
взаємодіє з електролітом. При цьому утворюється сульфат свинцю та вода,
щільність електроліту зменшується.
При зарядці сульфат свинцю та вода перетворюються на свинець, двоокис свинцю
та сірчану кислоту. Щільність електроліту збільшується.

7.

О БСЛ У ГО ВУ ВА Н Н Я А К Б
• Перевіряють надійність з'єднання наконечників стартерних проводів із виводами
батареї, перевіряють відсутність окислення
зачищають наконечники проводів і виводів батареї їх протирають ганчіркою і
надійно затягують болти, не допускаючи натягу та скручування проводів.

8.

9.

ВИДИ
Н Е С П РА В Н О СТ Е Й
АКБ
• 1. Тріщини в заливальній мастиці
та сульфатація відшарування, її;
• 2. Пошкодження та знос полюсних
висновків та перемичок;
• 3. Сульфатація електродів;
• 4. Підвищений саморозряд;
• 5. Акумулятори, що відстають;

10.

ВИДИ
Н Е С П РА В Н О СТ Е Й
АКБ (ЧАСТИНА 2)
• 6. Коротке замикання всередині ак
умуляторів;
• 7. Порушення електричного кола а
кумуляторної батареї;
• 8. Тріщини моноблоків, баків та кри
шок акумуляторів;

11.

Ф О ТО Н Е С П РА В Н И Х А К Б

12.

Ф О ТО Н Е С П РА В Н И Х А К Б 2

13.

ОХО Р О Н А П РА Ц І П Р И В И К О Н А Н І
РЕМОНТНИХ РОБІТ
• Слюсар зобов’язаний:
1. під час роботи бути уважним, не відволікатися самому і не відволікати інших;
2. виконувати лише ту роботу, яка доручена керівником,
і не передоручати її будь-кому іншому;
3. знати будову та умови безпечної експлуатації обладнання,
з яким йому доводиться працювати;

14.

ОХО Р О Н А П РА Ц І П Р И В И К О Н А Н І
РЕМОНТНИХ РОБІТ (ЧАСТИНА 2)
• 4. працювати лише зі справним інструментом та обладнанням;
5. дотримуватися правил особистої гігієни, правил внутрішнього розпоря
дку,
трудової дисципліни;
6. дотримуватися вимог інструкцій з безпечної експлуатації обладнання
Підприємства/виробника та інструкцій з охорони праці для конкретних ви
дів робіт.

15.

ОХО РО Н А П РА Ц І П Р И В И К О Н А Н І
РЕМОНТНИХ РОБІТ (ЧАСТИНА 3)
Слюсарю забороняется:

16.

ОХО РО Н А П РА Ц І П Р И В И К О Н А Н І
РЕМОНТНИХ РОБІТ (ЧАСТИНА 4)

17.

ОХО РО Н А П РА Ц І П Р И В И К О Н А Н І
РЕМОНТНИХ РОБІТ (ЧАСТИНА 5)

18.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Автор: Демура Тимур
Группа: 34
Дата: 27.03.2023
English     Русский Правила