28.97M
Категория: МедицинаМедицина

Giảng viên: mai thị trang

1.

GIẢNG VIÊN: MAI THỊ TRANG
KHOA: LLCT & KHXHNV

2.

Chương 3:
CHỦ NGHĨA
DUY VẬT
LỊCH SỬ
I. Học thuyết hình thái
kinh tế - xã hội
1. Sản xuất vật chất là cơ sở của
sự tồn tại & phát triển xã hội
II. Giai cấp & dân tộc
2. Biện chứng giữa lực lượng
sản xuất & quan hệ sản xuất
III. Nhà nước & cách
mạng xã hội
IV. Ý thức xã hội
V. Triết học về con người

3.

ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC
4
3
1
2
THỂ LỆ
- Mỗi câu hỏi tương ứng với một
đỉnh núi
- Nghe rõ câu hỏi & các đáp án, sau
đó chỉ được chọn một đáp án duy
nhất
- Học viên được phép đưa ra đáp án
trước/ trong vòng thời gian 15 giây
chuẩn bị. Hết thời gian sẽ chuyển
qua câu hỏi tiếp theo

4.

CÂU 1:
YẾU TỐ NÀO SAU ĐÂY CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHẤT
TRONG LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT?
A
B
14
13
12
11
10
0123456789
15
D
C
D

5.

ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC
3
1
2
4

6.

CÂU 2:
LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LÀ KHÁI NIỆM BIỂU
HIỆN MỐI QUAN HỆ NÀO SAU ĐÂY?
A
B
14
13
12
11
10
0123456789
15
D
C
D

7.

ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC
3
1
2
4

8.

CÂU 3:
SỰ BIẾN ĐỔI CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT CHỦ
YẾU LÀ DO YẾU TỐ NÀO SAU ĐÂY?
A
B
14
13
12
11
10
0123456789
15
C
C
D

9.

ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC
3
1
2
4

10.

CÂU 4:
YẾU TỐ NÀO QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI?
A
B
14
13
12
11
10
0123456789
15
A
C
D

11.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ
THÀNH CÔNG

12.

Chương 3:
CHỦ NGHĨA
DUY VẬT
LỊCH SỬ
I. Học thuyết hình thái
kinh tế - xã hội
1. Sản xuất vật chất là cơ sở của
sự tồn tại & phát triển xã hội
II. Giai cấp & dân tộc
2. Biện chứng giữa lực lượng
sản xuất & quan hệ sản xuất
III. Nhà nước & cách
mạng xã hội
IV. Ý thức xã hội
V. Triết học về con người
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng
& kiến trúc thượng tầng của xã
hội

13.

GIẢNG VIÊN: MAI THỊ TRANG
KHOA: LLCT & KHXHNV

14.

KẾT CẤU BÀI HỌC
a. Khái niệm cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng
của xã hội
b. Quy luật về MQH biện chứng giữa cơ sở hạ tầng &
kiến trúc thượng tầng của xã hội
c. Ý nghĩa trong đời sống xã hội

15.

a. Khái niệm cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng
của xã hội
* Khái niệm Cơ sở hạ tầng:
“Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản
xuất của một xã hội trong sự vận động hiện
thực của chúng hợp thành cơ cấu kinh tế của xã
hội đó”
(Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2021, Tr 305)

16.

1
Kết cấu của CSHT

17.

Kết cấu của cơ sở hạ tầng
QHSX tàn

QHSX
thống trị
QHSX mầm
mống
CƠ SỞ HẠ TẦNG
CHIẾM HỮU NÔ LỆ
PHONG KIẾN
TÀN DƯ
MẦM MỐNG
TƯ BẢN CHỦ
NGHĨA

18.

Theo em, quan
hệ sản xuất là gì?

19.

Kết cấu của CSHT
1
I2
Vai trò khác nhau của các QHSX
tàn dư & mầm mống

20.

I 2
Vai trò khác nhau của các QHSX
tàn dư & mầm mống
Có vị trí không đáng kể trong XH có nền
KT đã trưởng thành vì nó chiếm tỷ trọng
rất nhỏ trong nền sản xuất vật chất XH
Có vị trí rất quan trọng trong cơ cấu KT
nhiều thành phần của XH đang ở giai
đoạn mang tính chất quá độ, vì nó kích
thích và phát triển LLSX

21.

Hãy chỉ ra các thành
phần kinh tế hiện
nay của nước ta?

22.

Đại hội XII (2016),
Đảng ta chủ yếu nhấn
mạnh đến 4 thành
phần kinh tế sau:
+)TPKT Nhà nước
+)TPKT tập thể
+)TPKT tư nhân
(kinh tế cá thể, tiểu
chủ, tư bản tư nhân)
+)TPKT có vốn đầu
tư nước ngoài.

23.

Kết cấu của CSHT
1
I2
3
Vai trò khác nhau của các QHSX
tàn dư & mầm mống
Vai trò của QHSX thống trị

24.

QHSX tàn

QHSX
thống trị
CƠ SỞ HẠ TẦNG
QHSX
mầm mống

25.

* Khái niệm Kiến trúc thượng tầng (KTTT)
“Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan
điểm, tư tưởng xã hội với những thiết chế xã
hội tương ứng cùng những quan hệ nội tại của
thượng tầng hình thành trên một cơ sở hạ tầng
nhất định”
(Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2021, Tr 306)

26.

27.

KẾT CẤU CỦA KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG
Quan điểm, tư tưởng xã
hội
Những thiết chế xã hội
tương ứng
Chính trị
Đảng phái
Pháp quyền
Nhà nước
Tôn giáo
Giáo hội
Nghệ thuật
Đoàn thể
Mỗi yếu tố của KTTT đều có đặc điểm riêng, có quy luật vận động
phát triển riêng, nhưng chúng tác động qua lại lẫn nhau, nảy sinh
trên CSHT, phản ánh CSHT nhất định

28.

Em hãy chỉ ra một số
quan điểm tư tưởng và
các thiết chế xã hội
tương ứng ở nước ta
hiện nay?

29.

Quan điểm tư tưởng

30.

Thiết chế XH tương ứng
Đảng Cộng sản Việt Nam
Công đoàn Việt Nam
Nhà nước CHXHCN Việt Nam
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Đoàn thanh niên CS HCM

31.

Trong cấu trúc của
kiến trúc thượng tầng
bộ phận nào giữ vai
trò quan trọng nhất?

32.

Mỗi yếu tố của KTTT có đặc điểm và quy luật phát triển riêng, có vai
trò, vị trí khác nhau
Trong xã hội có đối
kháng giai cấp, bộ phận
có quyền lực mạnh nhất
trong KTTT là NHÀ
NƯỚC

33.

34.

KTTT CÓ MỘT QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN LÂU DÀI
TRONG SUỐT TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG HTKT-XH ẤY
Luật đất đai
1953
1987
Cải cách ruộng đất
1993
Luật đất đai sửa đổi
1998
2001
Luật đất đai
2003
2013
2023

35.

36.

3
Mỗi yếu tố của KTTT có đặc điểm
& quy luật phát triển riêng
Một số bộ phận như
chính trị, pháp luật,
nhà nước… có mỗi liên
hệ trực tiếp với CSHT
Còn các yếu tố như triết
học, nghệ thuật, tôn
giáo, đạo đức… lại có
mối liên hệ gián tiếp với
CSHT sinh ra nó

37.

KẾT CẤU BÀI HỌC
a. Khái niệm cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng
tầng của xã hội
b. Quy luật về MQH biện chứng giữa cơ sở hạ
tầng & kiến trúc thượng tầng của xã hội

38.

b. Quy luật về MQH biện chứng giữa cơ sở hạ tầng
và kiến trúc thượng tầng của xã hội
Cơ sở
hạ tầng
Kiến trúc
thượng tầng

39.

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA CSHT VỚI KTTT

40.

1
CSHT quyết định nguồn gốc của KTTT
CHÍNH
TRỊ
NHÀ
NƯỚC
ĐẠO
ĐỨC
NGHỆ
THUẬT
PHÁP
LUẬT
PHONG KIẾN
TÀN DƯ
TƯ BẢN CHỦ
NGHĨA
THỐNG
TRỊ
MẦM MỐNG
CNXH
TÔN
GIÁO
TRIẾT
HỌC

41.

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA CSHT VỚI KTTT

42.

2
CSHT quyết định cơ cấu, tính chất của KTTT
Nếu CSHT đối kháng
hay không đối kháng thì
KTTT của nó cũng có
tính chất như vậy

43.

2
CSHT quyết định cơ cấu, tính chất của KTTT
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
Mâu thuẫn kinh tế
quyết
định
mâu
thuẫn chính trị

44.

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA CSHT VỚI KTTT

45.

3
CSHT quyết định sự vận động, biến đổi của KTTT
“Cơ sở kinh tế thay đổi
thì toàn bộ cái kiến trúc
thượng tầng đồ sộ cũng
bị đảo lộn ít nhiều nhanh
chóng”.
C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập,
Sđd, t.13, tr.15.

46.

Tại sao Khi CSHT
thay đổi, thì sớm hay
muộn KTTT cũng
phải thay đổi theo?

47.

3
CSHT quyết định sự vận động, biến đổi của KTTT
Ngày 1/11/1995
Bộ kế hoạch &
đầu tư ra đời

48.

Tham mưu tổng hợp về
chiến lược
Bộ kế hoạch
& đầu tư
Quy hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội
Kế hoạch đầu tư
công của quốc gia
Cơ chế, chính sách quản lý
kinh tế
Đầu tư vào VN, đầu tư từ VN

49.

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA CSHT VỚI KTTT

50.

I 4
Sự thay đổi của KTTT diễn ra phức tạp
1
Có những bộ phận của KTTT thay đổi nhanh
chóng cùng với sự thay đổi của CSHT như chính
trị, luật pháp…
I 2
Có những nhân tố riêng lẻ của KTTT thay đổi
chậm hơn như tôn giáo, nghệ thuật…

51.

ĐẠO
ĐỨC
NHÀ
NƯỚC
CHÍNH
TRỊ
NGHỆ
THUẬT
TÔN
GIÁO
PHÁP
LUẬT
CHIẾM HỮU NÔ LỆ
TÀN DƯ
PHONG KIẾN
THỐNG
TRỊ
MẦM MỐNG
TƯ BẢN CHỦ
NGHĨA
TRIẾT
HỌC

52.

ĐẠO
ĐỨC
NHÀ
NƯỚC
CHÍNH
TRỊ
NGHỆ
THUẬT
TÔN
GIÁO
PHÁP
LUẬT
PHONG KIẾN
TÀN DƯ
TƯ BẢN CHỦ
NGHĨA
THỐNG
TRỊ
MẦM MỐNG
CNXH
TRIẾT
HỌC

53.

Tại sao khi CSHT thay đổi, các
bộ phận của KTTT như chính
trị, pháp luật, thay đổi nhanh
chóng còn những bộ phận như
tôn giáo, nghệ thuật lại thay đổi
chậm hơn?

54.

* SỰ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA KTTT ĐỐI VỚI CSHT
“Quan điểm tư tưởng, đến lượt
mình, nó tác động trở lại đến cơ sở
hạ tầng và có thể biến đổi cơ sở hạ
tầng ấy trong những giới hạn nhất
định”
C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.37, tr.680
Ph. Ăngghen

55.

* SỰ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA KTTT ĐỐI VỚI CSHT
KTTT củng cố, hoàn thiện
& bảo vệ CSHT sinh ra nó
01

56.

QHSX
QHSX
TÀN DƯ
Xoá bỏ QHSX
tàn dư
THỐNG TRỊ
Tạo môi trường XH,
môi trường pháp luật
thuận lợi cho QHSX
thống trị tồn tại &
phát triển
QHSX
MẦM MỐNG
Ngăn chặn QHSX
mầm mống
KTTT dùng sức mạnh bạo lực & hệ thống chuyên chính
thông qua chính sách và pháp luật

57.

* SỰ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA KTTT ĐỐI VỚI CSHT
KTTT củng cố, hoàn thiện
& bảo vệ CSHT sinh ra nó
01
02
Tác động của KTTT đối với
CSHT diễn ra theo hai chiều
hướng tích cực hoặc tiêu cực

58.

Tác động của KTTT đối với CSHT diễn ra theo hai
chiều hướng
Nếu KTTT phản ánh đúng (cùng chiều) CSHT sẽ
góp phần bảo vệ, củng cố, thúc đẩy CSHT phát triển
Nếu KTTT phản ánh sai lệch CSHT sẽ kìm hãm sự
phát triển của CSHT

59.

Nếu một chính sách pháp luật có tính ưu việt, thì sẽ thúc đẩy nền
kinh tế phát triển. Ngược lại, nếu một chính sách pháp luật còn nhiều
hạn chế, thiếu sót, thì sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
Chính sách
pháp luật
Kinh tế

60.

* SỰ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA KTTT ĐỐI VỚI CSHT
KTTT củng cố, hoàn thiện
& bảo vệ CSHT sinh ra nó
01
02
03
Nhà nước sử dụng sức mạnh để
tăng cường & củng cố địa vị của
quan hệ sản xuất thống trị
Tác động của KTTT đối với
CSHT diễn ra theo hai chiều
hướng tích cực hoặc tiêu cực

61.

“Bạo lực (tức là quyền lực nhà
nước) - cũng là một sức mạnh
kinh tế”
C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd,
t.37, tr.683
Ph. Ăngghen

62.

Câu hỏi về bạo lực nhà nước

63.

Sức mạnh của bạo lực
của Nhà nước
CẢNH SÁT
PHÁP LUẬT
NHÀ TÙ

64.

* SỰ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA KTTT ĐỐI VỚI CSHT
KTTT củng cố, hoàn thiện
& bảo vệ CSHT sinh ra nó
01
02
Tác động của KTTT đối với
CSHT diễn ra theo hai chiều
hướng tích cực hoặc tiêu cực
03
Nhà nước sử dụng sức mạnh để
tăng cường & củng cố địa vị của
quan hệ sản xuất thống trị
04
Các yếu tố, bộ phận khác của
KTTT cũng tác động đến CSHT
ở nhiều hình thức, cơ chế khác
nhau

65.

Các yếu tố, bộ phận khác của KTTT cũng tác động đến
CSHT ở nhiều hình thức, cơ chế khác nhau
Các bộ phận như: Nhà nước,
pháp luật, chính trị… sẽ tác
động trực tiếp đến CSHT
Các bộ phận như triết học, đạo
đức, tôn giáo, nghệ thuật… đều
tác động đến CSHT bằng
những cách khác nhau, nhưng
phải thông qua Nhà nước, pháp
luật & các thiết chế tương ứng

66.

Tại sao các bộ phận như triết
học, đạo đức, tôn giáo, nghệ
thuật thường phải thông qua
Nhà nước mới phát huy tác
dụng đến cơ sở hạ tầng?

67.

Để xác lập CSHT XHCN phải xóa bỏ CSHT cũ
thông qua cách mạng XHCN
Phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định
hướng XHCN là vấn đề có tính quy luật
để phát triển CSHT XHCN

68.

“Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở
hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó: Kinh
tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập
thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng
cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực
quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
được khuyến khích phát triển...”
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb
Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội 2021, Tập 1,Tr. 55

69.

Để xác lập CSHT XHCN phải xóa bỏ CSHT cũ
thông qua cách mạng XHCN
Phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định
hướng XHCN là vấn đề có tính quy luật
để phát triển CSHT XHCN
Xây dựng & hoàn thiện KTTT XHCN phải
xuất phát từ những đòi hỏi khách quan
của sự phát triển KT-XH

70.

ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
“Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý và định hướng phát triển của Nhà nước; tạo môi trường thuận lợi cho sáng
tạo, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân...”
(Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2021, tr.20)

71.

Để xác lập CSHT XHCN phải xóa bỏ CSHT cũ
thông qua cách mạng XHCN
Phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định
hướng XHCN là vấn đề có tính quy luật
để phát triển CSHT XHCN
Xây dựng & hoàn thiện KTTT XHCN phải
xuất phát từ những đòi hỏi khách quan
của sự phát triển KT-XH
Tránh khuynh hướng chủ quan, duy ý chí, nôn
nóng, bất chấp các quy luật khách quan, đấu tranh
khắc phục mọi tàn dư tư tưởng lạc hậu, âm mưu
chống phá của các thế lực thù địch

72.

KẾT CẤU BÀI HỌC
a. Khái niệm cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng
của xã hội
b. Quy luật về MQH biện chứng giữa cơ sở hạ tầng &
kiến trúc thượng tầng của xã hội
c. Ý nghĩa trong đời sống xã hội

73.

C. Ý nghĩa trong đời sống xã hội
MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ & CHÍNH TRỊ
Thứ nhất
Thứ hai
Thứ ba
KT&CT tác động
biện chứng trong
đó KT quyết định
CT, CT tác động
trở lại to lớn,
mạnh mẽ đối với
KT
Trong nhận
thức & thực
tiễn không
được tách rời,
tuyệt đối hóa
KT hay CT
Đảng Cộng sản Việt
Nam rất quan tâm đến
nhận thức & vận dụng
quy luật này, đổi mới
toàn diện KT & CT, giải
quyết tốt mối quan hệ
giữa đổi mới - ổn định phát triển, giữ vững
định hướng XHCN

74.

75.

Em hãy chỉ ra những
thành tựu cơ bản của
kinh tế Việt Nam trong
năm 2022?

76.

THÀNH TỰU KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2022
Dịch vụ
GDP
Tổng GDP ước tính đạt
trên 400 tỉ USD
Khôi phục và tăng trưởng
mạnh đạt 9,99%
Công nghiệp
và xây dựng
GDP bình
quân
GDP bình quân đầu người
cao nhất trong 12 năm qua,
đạt 95,6 triệu đồng/ người
Công nghiệp chế biến tăng 8,1%
Nông, lâm, thủy sản
Nông lâm thủy sản phục hồi
và tăng trưởng 3,36%

77.

LIÊN HỆ VỚI CÔNG TÁC CÔNG AN
THỨ NHẤT
Nhận thức đúng
về vị trí, vai trò,
tầm quan trọng
của quy luật
CSHT & KTTT
THỨ BA
Chủ động phát hiện, ngăn
chặn các cá nhân tổ chức có
hành vi vi phạm pháp luật
THỨ HAI
Tham mưu xây
dựng hệ thống quan
điểm, chủ trương,
đường lối, chính
sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước

78.

Năm 2022
Lực lượng CA đã điều
tra, khám phá gần
34.000 vụ phạm tội về
trật tự, xã hội, đạt tỉ lệ
hơn 85% (cao hơn tỉ lệ
Quốc hội giao), hầu hết
các vụ án đặc biệt
nghiêm trọng, dư luận
quan tâm được điều tra,
làm rõ, bắt giữ nhanh
thủ phạm; triệt xóa 590
băng nhóm tội phạm có
tổ chức.
Trung tướng Tô Ân Xô

79.

LIÊN HỆ VỚI CÔNG TÁC CÔNG AN
THỨ NHẤT
Nhận thức đúng
về vị trí, vai trò,
tầm quan trọng
của quy luật
CSHT & KTTT
THỨ BA
Chủ động phát hiện, ngăn
chặn các cá nhân tổ chức có
hành vi vi phạm pháp luật
THỨ HAI
Tham mưu xây
dựng hệ thống quan
điểm, chủ trương,
đường lối, chính
sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước
THỨ TƯ
Nhận diện, đấu tranh, phản bác
các quan điểm sai trái thù địch,
chống phá chế độ

80.

1
Liên hệ công
tác công an
a. Khái niệm
CSHT &
KTTT của XH
3
c. Ý nghĩa trong
đời sống XH
Khái niệm KTTT
Khái niệm CSHT
MQH kinh tế
& chính trị
2
Xây dựng CSHT
& KTTT thời kỳ
quá độ lên CNXH
b. Quy luật về
MQH BC giữa
CSHT & KTTT
CSHT - KTTT
CSHT quyết định KTTT
KTTT có tính độc lập
tương đối & tác động
ngược trở lại

81.

Vận dụng quy luật về mối quan hệ biện chứng
giữa cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng của
xã hội, trong nhận thức và giải quyết mối quan
hệ giữa Nhà nước với thị trường ở nước ta hiện
nay.

82.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!

83.

4
ĐƯỜNG ĐẾN TRI THỨC
3
1
THỂ LỆ
2
- Mỗi câu hỏi tương ứng với một
đỉnh núi
- Nghe rõ câu hỏi & các đáp án, sau
đó chỉ được chọn một đáp án duy
nhất
- Học viên được phép đưa ra đáp
án trước/ trong vòng thời gian 15
giây chuẩn bị. Hết thời gian sẽ
chuyển qua câu hỏi tiếp theo

84.

Bộ Công an đã khởi tố 02 vụ
án và 27 bị can
Kết quả điều tra ban đầu
xác định các bị can đã có
hành vi gian dối trong việc
phát hành, mua bán trái
phiếu trái quy định của
pháp luật để chiếm đoạt
hàng nghìn tỉ đồng của
người dân trong thời gian
2018 - 2019
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

85.

Nền kinh tế số tăng
trưởng và bùng nổ
mạnh mẽ. Năm
2022 kinh tế số đạt
23 tỉ USD, chiếm
14,26% GDP.
Mục tiêu đặt ra
năm 2025 KTS sẽ
đạt 49 tỉ USD,
chiếm 20% GDP

86.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị
quyết số 52-NQ/TW ngày
27/9/2019 về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia
CMCN 4.0. NQ đề ra 08 chủ
trương, chính sách để chủ động
tham gia CMCN 4.0 và đặt ra
nhiều mục tiêu cho giai đoạn 2025
- 2045, đưa ra mục tiêu cụ thể là
đến năm 2025, KTS chiếm khoảng
20% GDP và đến năm 2030, KTS
chiếm trên 30% GDP.
=> Đẩy mạnh phát triển chính
phủ điện tử
English     Русский Правила