MS DOS операциялық жүйесі
MS DOS
MS DOS құрылысы
MS DOS құрылысы
MS DOS құрылысы
Командалардың жіктелуі
MS-DOS-тың магниттік дискілермен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың магниттік дискілермен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары
MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары
Студенттерге сұрақтар???
144.88K
Категория: ИнформатикаИнформатика

MS DOS операциялық жүйесі

1. MS DOS операциялық жүйесі

2. MS DOS

• MS DOS операциялық жүйесі 1981 жылы ІВМ дербес
компьютерімен бір мезгілде пайда болып, әрбір
компьютерге орналастырылған болатын.
• MS DOS дистрибутивті дискінде io.sys, msdos.sys
файлдары, command.com командалық процессоры, ОЖ
сыртқы командалар файлы (олар format.com, fdisk.exe
және т.б), драйверлер және басқада файлдар орналасқан.

3. MS DOS құрылысы


IO.SYS файлы BIOS-ты (Basic Input/Output System) кіргізу/шығару базалық
жүйесінен тұрады және ОЖ мен BIOS арасында интерфейс болып табылады.
Бұл файл ОЖ-де компьютер аппараттарымен және BIOS қарым-қатынас жасау
үшін қолданылады. Сыртқы құрылғылармен (пернелік тақта, дисплей,
принтер және байланыс адаптері) ақпарат алмасудың барлық операцияларын
атқарады
MSDOS.SYS файлдар даярлауға мүмкіндік береді және ЭЕМ жедел жадын
басқарады, оған әрқашанда жедел жадта қанша бос орын бар екені белгілі.
msdos.sys файлы үзілістерді, яғни INT 21h үзілісін өңдеуге арналған. Бұл ОЖ
ядросы болып табылады. MS-DOS бағдарламалары INT 21h үзілісіне тек ОЖден қызмет алу үшін хабарласады. Мысалы: жады блогын сұраныс беру үшін,
файл ашу үшін немесе оның құрамын оқу үшін және т.б.

4. MS DOS құрылысы


COMMAND.COM – пайдаланушы жұмысы үшін тағайындалған командалық
процессор. Ол ЭЕМ іске қосылған кезден бастап пайдаланушының талабы
бойынша процессор орындайтын барлық резидентті немесе ішкі
командаларды қамтамасыз етеді. Ал транзитті сыртқы командаларды орындау
үшін ол дискіден соларға сәйкес бағдарламалық файлды іздеп, егер табылса,
оны жедел жадқа жүктеп, оған басқаруды береді. Бағдарлама жұмысы
аяқталған соң командалық процессор оны жадтан жойып, экранға әрі қарай
жұмысқа даяр екендігін білдіретін шақыру мәліметін шығарады.

5. MS DOS құрылысы


CONFIG.SYS файлы MS-DOS конфигурациясын анықтау үшін, сонымен
бірге драйвер мен резидентті программаларды іске қосуға арналған текстік
файл болып табылады. Ол MS-DOS-ты орнатқан кезде автоматты қосылады
және қате болса қолданушы оны өзгертеді. Файлды өзгерту үшін MS-DOS
құрамына кіретін edit текстік редакторын қолдануға болады.
AUTOEXEC.BAT MS-DOS жиі қолданылатын командаларды автоматты
орындауға арнлған файлдық пакет деп аталатын пакет құруға болды.

6. Командалардың жіктелуі


MS DOS-тың барлық командалары резидентті және транзитті болып екі үлкен
топқа бөлінеді.
1) Резидентті (ішкі, бірге құрылған) командалар қосымша COMMAND.COM
файлының құрама бөлігі болып табылады. Олар – қарапайым және жиі
колданылатын командалар. Бұл топқа: DIR, MD, CD, RD, TIME, DATE, REN,
DEL, TYPE, COPY және т.б. командалар жатады.
2) Транзитті (сыртқы, жүктелінетін) командаларға дискідегі бағдарламалық
файлдар жатады. Оларды іске қосып орындаудан бұрын дискіден оқу керек.
Бұл топқа мына командалар жатады: FARMAT, ATTRIB, TREE, MODE,
DISKCOPY және т.б.

7. MS-DOS-тың магниттік дискілермен жұмыс жасау командалары


VERIFY командасы – Дискіге жазу кезінде тексеру режимі. Ол көшіру
командаларын дұрыс орындалуын қадағалайды және сол үшін қызмет етеді.
Мысалы: VERIFY – тексеру режимі қандай қалыпты тұрғанын
анықтайды. VERIFY ON – тексеру режимін қосады.
VERIFY OFF – тексеру режимін өшіреді.
FORMAT командасы. Дискіні форматтауға арналған команда.
Команда параметрлері: /s – жүйелік диск құрады, /v:белгі – дискіге белгі
салады, /u – дискідегі барлық ақпараттарды қоя отырып дисіні форматтайды,
/q – дискіні жылдам форматтайды. Мысалы: FORMAT а: /q – «а» дискісін
жылдам форматту.

8. MS-DOS-тың магниттік дискілермен жұмыс жасау командалары


SYS командасы жүйелік файлдарды дискіге көшіру қызметін атқарады. SYS
командасы жолсыз орындалатын болсан онда жүйелік файлдар дисктегі негізі
каталогтан алынады.
Команданын орындалу форматы: SYS [жол] диск.
Мысал: SYS а: негізгі диск каталогындагы жүйелік файлдарды
«а» дискісіне көшіру.
LABEL Дискіге белгі салу командасы.
Команда орындалу форматы LABEL [диск]:
Мысалы: LABEL а: - «а» дискісінің белгісі қандай екенін айтады.

9. MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары

Файлдарды көшіру – COPY командасы. COPY командасының бірнеше түрі бар.
Бірінші түрі: Атын өзгертпей көшіру.
COPY[ж:][маршрут]файл аты[.түрі] [ж:][маршрут]
Файл басқа жинақтауышқа немесе басқа бумаға өз атымен көшіріледі.
Екінші түрі: Атын өзгерте көшіру.
COPY [ж:][маршрут]файл аты[.түрі] [ж:][маршрут]файл аты [.түрі]
Файл басқа жинақтауышқа немесе басқа бумаға жаңа атпен көшіріледі.
Мысалдар:
C:\>copy a:*.* c:
Бұл команда А:дискісінің барлық файлдарын С:дискісінің ағымдық бумасына
көшіріледі.
C:\>copy \work \DOS
Бұл команда WORK бумасының барлық файлдарын DOS бумасына көшіреді.

10. MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары

Файл атын өзгерту – RENAME (REN) командасы. Команданың спецификациясы:
REN[AME] [ж:][маршрут аты]файл аты[.түрі]файл аты[.түрі]
Бірінші аргумент файлдың бұрынғы аты да, екіншісі – жаңа аты.
Бірінші аргументтің алдына өзгеріс қай бумада жүретінін көрсететін префиксмаршрут қоюға болады, әйтпесе өзгеріс ағымдағы бума ішінде болады.
Мысалдар:
С:\WORK>ren a:*.txt *.doc | Файылдардың түрлері өзгереді.
С:\>ren prl.asm pr2.asm | Файылдың аты PRL-ден PRI2-ге өзгереді.

11. MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары

Файлды жою – DEL командасы. Команданың спецификациясы:
DEL [ж:][маршрут]файл _аты[.түрі]
Егер файлдың аты көрсетілмесе, онда берілген бумадағы немесе ағымдағы
бумадағы барлық файлдар жойылады.
Мұндай жағдайда (және *.* шаблоны көрсетілген кезде) DOS жоюды орындауға
рұқсат сұрайды.
DEL командасының аргументінде маршрут, шаблон немесе белгілі бір файлдың
атын енгізуге болады.
C:\>del\work\*.txt – бүкіл TXT-типті файлдар жойылады.

12. MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары

Файл мәліметін экранға шығару – TYPE командасы. Команданың
спецификациясы:
TYPE[[ж:][маршрут]файл_аты[.түрі]
Файл атында * және ? таңбаларын қолдануға болмайды. Аргументтің алдында
файл қай бумада екенін көрсететін префикс – маршрут қоюға болады.
Бұл командамен тек ASCII кодында жазылған текст мәтіні бар файлдарды ғана
экранда көре аламыз.
Мысалдар:
C:\type prog1.asm

13. MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары

Буманы экранға шығару – DIR командасы.
Команданың спецификациясы: DIR [ж:][файл аты [.түрі]][/P][/W]
Команда буманың элементтері ішкі бумалар мен файлдар туралы мәліметтерді
экранға шығарады. Элементтің аты мен түрі, байт бойынша көлемі тек файлдар
үшін, буманың белгісі <DIR> элементтің құрылған уақыты көрсетіледі. Сонымен
қатар дискінің аты мен ондағы бос орынның байтқа шаққандағы мөлшері
беріледі.
/P параметрі мәлімет экранның биіктігіне симай кетсе, оны бөлшектеп көрсетуді
ұйымдастырады.
/W параметрі мәліметтің қысқаша түрін шығартуға қаолданылады.
DIR rомандасының параметрлерсіз қарапайым түрі экранға ағымдық буманы
береді.

14. MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары

Жаңа бума құру – MKDIR (MD) командасы.
Команданың спецификациясы: MD [:] маршрут Немесе MKDIR [:] маршрут
Жаңа бума ағымдағы буманың ішінде құрылады. Кез келген буманың ішінде жаңа
бума құруға болады.
Мысалы ағымдағы WORK бумасының ішінде PRO деген жаңа бума жасау керек.
Бұл үшін төмендегідей командасын енгізу жеткілікті:
C:\ WORK > md pro
Жаңа буманы енді файлдармен толтыруға болады.

15. MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары

Буманы жою – RMDIR (RD) командасы.
Команданың спецификациясы: RD[ж:] маршрут Немесе RMDIR [ж:] маршрут
Жоюлуға тиіс бума бос болуы тиіс, яғни онда ешқандай элемент болмауы керек.
Әйтпесе ол буманы жоюға болмайды. Команданы енгізгенмен система оны
орындамайды. Ағымдағы және түпкі бумаларды да жою мүмкін емес. Сонымен
ішкі бумаларды ғана жоя аламыз. Және кез келген ішкі буманы жоюға болады.
Мысалы:
C:\ WORK>rd pro
Бұл команда ағымдық WORK бумасының ішкі бумасы PRO-ны жойып жібереді.
C:\DOC>rd\work\pro
Бұл команда да сол PRO бумасын жояды, бірақ кәзір ағымдағы бума DOC-бумасы
болып тұр.

16. MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс жасау командалары

Ағымдық буманы өзгерту – CHDIR (CD) командасы.
Команданың спецификациясы: CD[ж:][маршрут] немесе CHDIR[ж:][маршрут]
Команда көрсетілген жинақтауыштың немесе ағымдағы жинақтауыштың
ағымдық бумасын өзгертеді.
Мысалы мына команда:
C:\>cd doc\abc | арқылы C:\ түпкі бумадан екінші деңгейдегі \doc\abc-бумасына
көшу іске асады.
Бұл амалды екі команда арқылы да орындауға болады:
C:\>cd doc
C:\DOC>cd abc
Ішкі бумадан бір деңгейге жоғары көтерілу үшін мынадай команданы қолдануға
болады.
cd…
Ең жоғары деңгейге, яғни түпкі бумаға көтерілу үшін мынадай команданы беру
керек:
cd\

17. Студенттерге сұрақтар???


MS DOS жайлы не білеміз?
MS DOS-тың командалары нешіге бөлінеді?
MS DOS-тың бумалармен жұмыс жасаудағы қандай командаларын
білесіз?
MS DOS-тың файлдармен жұмыс жасаудағы қандай командаларын
білесіз?
MS DOS-тың магниттік дискімен жұмыс жасаудағы қандай
командаларын білесіз?
English     Русский Правила