6.15M
Категория: БиологияБиология

Систематика і класифікація комах. Лекція №4

1.

Лекція №4
Тема: Систематика і класифікація
комах

2.

Вид–лекція інформаційна.
Кількість годин передбачених робочою
програмою – 2 год.
Тема лекції – Систематика і класифікація
комах.
Мета: набуття здобувачами вищої освіти
знань щодо особливостей систематики і
класифікації комах.
Завдання: вивчити особливості
систематики і класифікації комах.

3.

План
• 1. Поняття про систематику та класифікацію
комах
•2. Підклас нижчі або первиннобезкрилі
•3. Підклас вищі або крилаті
•4. Відділ комах з неповним перетворенням
•5. Відділ комах з повним перетворенням

4.

Рекомендована література
1. Рубан М.Б., Гадзало Я.М. та ін. Сільськогосподарська
ентомологія : Підручник – К.: Арістей, 2018. 520 с.
2. Литвинова Б.М., Євтушенка М.Д. Сільськогосподарська
ентомологія: Підручник. Київ : Вища освіта, 2015. 511 с.
3. Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть М.В. Ентомологія:
Підручник; за редакцією академіка В.П. Федоренка. Київ :
Колобіг, 2013. 380 с.; іл. 48.
4. Дудник А. В. Сільськогосподарська ентомологія :
навчальний посібник Миколаїв : МДАУ, 2011. 389 с.
5. Рудська Н.О., Пінчук Н.В., Ватаманюк О.В. Лісова
ентомологія. Вінницький національний аграрний університет.
Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. 289 с.

5.

1. Поняття про систематику та
класифікацію комах
Клас комахи ( Insecta ) – найчисельніша група
членистоногих організмів на землі. Число відомих видів
комах досягає 1 млн., однак науковці припускають, що
загальна кількість існуючих видів комах складає 27 мільйонів видів і перевищує чисельність видів всіх інших
тварин і рослин взятих разом.
Тому, щоб розібратись у такій їх різноманітності існує
наука систематика, яка займається класифікацією комах,
тобто відносить їх до тих чи інших таксономічних одиниць.
Термін “систематика” походить від латинізованого
грецького слова systema – ціле, складене з частини. На
перших порах систематика являла собою таксономію.

6.

Наукові основи систематики дав шведський вчений
Карл Лінней (1707-1778 рр.). Він створив класифікацію
організмів, яка загалом є штучною, оскільки у її основі
лежить лише зовнішня схожість, а не ідея спорідненості.
Лінней перший встановив класифікаційну систему з 4
категорій: клас, ряд, рід, вид; він твердо ввів наукову
подвійну (бінарну) номенклатуру. Для назви окремих
тварин та їх груп використовується латинська мова –
міжнародна наукова мова.
З часів Ліннея наукова назва виду складається з
двох слів (звідси бінарна номенклатура);
перше слово у назві виду означає назву роду, до якого
відноситься даний вид, друге – назва власне виду. Після
видової назви слід ставити прізвище (повністю, або
зазвичай скорочене) автора, який вперше описав даний
вид (напр. Лінней – L.).

7.

Систематика класу комах (Іnsecta)
І. Підклас нижчі, або первиннобезкрилі комахи
(Apterygota)
А. Інфраклас внутрішньощелепні ( Entognatha)
Ряд 1. Протури, або безсяжкові ( Protura)
Ряд 2.Ногохвістки, або колемболи (Podura,
Colembola )
Ряд 3. Двохвістки, або диплури ( Diplura)
Б. Інфраклас тизанурові (Thysanurata)
Ряд 4. Щетинкохвістки (Thysanura)

8.

Підклас нижчі або первиннобезкрилі
Це невеликих розмірів комахи (8-20 мм), з видовженим
тілом. Характерні черевні грифельки. Живуть під камінням,
лежачими стовбурами дерев, живляться рослинними
рештками, лишайниками. Завжди трапляються в місцях
підвищеної вологості. В нічний час живляться борошном,
цукром, хлібом.

9.

Підклас вищі або крилаті
Це всі комахи, які мають
крила або втратили їх в
процесі еволюції. Крила
укладаються уздовж тіла,
придаючи
йому
компактність.
Поділяється
підклас на два відділи –
комах з неповним та повним
перетворенням.

10.

Відділ комах з неповним перетворенням Hemimetabola
Розвиток і перетворення супроводжується лише
трьома стадіями: яйце, личинка, імаго. Личинки
імагоподібні, тобто схожі з дорослими, мають
фасеткові очі.
До цього відділу відносять такі ряди :
Одноденки, бабки, тарганові, богомолові, терміти,
ембії, примарові, прямокрилі, шкірястокрилі, сіноїди,
бахрамчастокрилі, рівнокрилі та напівтвердокрилі.

11.

Ряд одноденки - Еphemeroptera
У світовій фауні понад 3 000 видів, у фауні
України зареєстровано 106 видів.
Дорослі комахи, мають дві пари сітчастих
крил, задня пара коротша. Ротові органи
редуковані. Личинки з трахейними зябрами,
живуть у прісних водоймах, линяючи багато
раз. Живляться переважно рослинними
рештками. Після спарювання і відкладання
яєць у воду дорослі комахи відмирають.

12.

Ряд одноденки - Ephemeropta

13.

Ряд бабки - Оdonata
У сучасній фауні описано понад 4 500 видів, в
Україні – 75 видів з 26 родів. Хижі комахи з дуже
рухливою головою, ротовими органами і двома
парами однакових сітчастих крил.
Перетворення неповне ускладнене: личинки
живуть у воді, мають трахейні зябра, хижі. Личинки –
наяди з дуже видовженою нижньою губою,
перетвореною в хапальний орган-маску, яка для
захоплення здобичі викидається вперед. Дорослі
личинки нападають на головастиків і мальків риб.

14.

Ряд бабки - Odonata

15.

Ряд тарганові - Blattoptera
Описано понад 3 600 видів, в Україні мешкають 16
представників родин блаттид (Blattidae) – тарган
чорний (Blatta orientalis L.) та родини блаттелід
(Blattella germanica L.), тарган степовий (Ectobius
duscei Adel.)та ін.
Тіло плоске, черевце з церками. Передні криланадкрила (укорочені або відсутні). Живуть під
камінням, листям. Таргани – всеїдні, але більшість –
рослиноїдні.
Живляться
переважно
гнилою
деревиною.

16.

Ряд тарганові - Blattoptera

17.

Ряд богомолові - Mantoptera
У світовій фауні описано до 2 000, в Україні
зареєстровано 7 видів.
• Тіло видовжене, голова помітно відособлена,
гризучі. Денні, теплолюбиві хижаки (нерухомо
підстерігають здобич з піднятими ногами. Живляться
комахами.
Яйця відкладають в оотеки, що нагадають пінисту
масу і кріпляться на гілках, корі.

18.

Ряд богомолові - Mantoptera

19.

Ряд терміти - Іsoptera
У світовій фауні описано близько 2 600 видів, в
Україні зареєстровано 1 вид. Близькі родичі тарганів,
перейшли до підземного способу життя і набули
властивості жити сім’ями.
• Характеризуються поліморфізмом, причому головну
роль у підтриманні життя у колонії термітів, як і у
мурашок, відіграють статево недорозвинені особини.
Живляться деревиною, стеблами трав’янстих рослин,
грибами тощо.

20.

Ряд терміти - Isoptera

21.

Ряд ембії – Embioptera
Невелика група комах, вимоглива до вологи і
тепла. Живляться рослинними рештками, живуть
сім’ями, в сухих місцях під камінням де влаштовують
ходи, обплетені павутиною.

22.

Ряд примарові - Phasmoptera
В світовій фауні налічується близько, 2 500 видів, в
Україні відсутні. Тіло видовжене, палицеподібне або
листоподібне,
крила
відсутні.
Рослиноїдні,
малорухливі. Живуть на деревах, кущах. Мають
властивість впадати в стан нерухомості. У багатьох
видів
спостерігається
партеногенез.
Личинки
линяють до 6 раз.

23.

Ряд прямокрилі - Orthoptera
У сучасній фауні описано понад 20 000 видів, у
фауні України поширено близько 185 видів.
Великі за розміром комахи з гризучим ротовим
апаратом. Самиці мають яйцеклад. Більшість
рослиноїдні, яйця відкладають в грунт. Виділяються
два основних типи життєвих форм – фітофіли, або
мешканці товщі рослинного покриву і геофіли –
мешканці поверхні та товщі ґрунту.
Прямокрилі – багатоїдні комахи. Багато з них
небезпечні шкідники сільськогоподарських рослин,
особливо саранові.
Ряд прямокрилі ділиться на два підряди –
довговусі та коротковусі.

24.

Ряд прямокрилі - Orthoptera

25.

Ряд шкірястокрилі (щипавки) –
Dermaptera
Світова фауна налічує до 1 800 видів, у фауні
України 12 видів з 3 родин, з них 4 види поширені
тільки на Південному узбережжі Криму.
Тіло видовжене, передня пара крил – надкрила.
Яйця відкладають купками, волого та теплолюбиві.
Ведуть потайний нічний спосіб життя, вдень
ховаються під камінням, листям тощо. Церки
перетворені у органи нападу та захисту. Згинаючи
черевце, щипавки хапають ворога, при цьому із
черевних залоз вибризкується неприємного запах
секрет. Це дозволяє їм успішно захищатися від
мурашок, птахів, мишей та ін.

26.

Ряд шкірястокрилі (щипавки) - Dermaptera

27.

Ряд сіноїди - Psocoptera
Дрібні, гризучі комахи. Крім складних очей у них є
три простих очка. Крила дахоподібні. Рослиноїдні,
зустрічаються на нижній частині листя в павутинні.

28.

Ряд рівнокрилі (Homoptera)
У світовій фауні налічується до 60 тис. видів, у фауні України –
близько 1 650 видів.
Представники ряду зовнішньо дуже різноманітні, зазвичай
дрібні. Мають такі підряди: попелиці, листоблішки, білокрилки,
кокциди, частина цикад), рідше крупні (співочі цикади), крилаті і
безкрилі.
Всі рівнокрилі – фітофаги, живляться клітинним соком рослин.
Тому серед них велика кількість шкідників сільськогосподарських
рослин.
Шкода від рівнокрилих проявляється різноманітно: 1)
висмоктування соку з рослин, що призводить до ослаблення
рослин іноді і загибелі;
2) утворення галів;
3) забруднення рослин солодкими виділеннями, що призводить
до поширення розвитку сажкових та вірусних хвороб;
4) підпилювання молодих пагонів яйцекладом при відкладанні
яєць, внаслідок чого пагін гине.

29.

30.

Ряд трипси (бахромчастокрилі)Thysanoptera
Дрібні комахи. Лапки з присмоктувальними
пузирчиками. Трипси часто тримаються на квітках,
листках. Рослиноїдні, живляться клітинним соком,
знижуючи продуктивність рослин. Деякі трипси
розповсюджують вірусні хвороби рослин. Смугастий
трипс – корисний.

31.

Ряд напівтвердикрилі або клопи –
Hemiptera
У світовій фауні налічується понад 40 тис. видів, у
фауні України – близько 930. Дуже близькі до
рівнокрилих і деякі автори виділяють їх в один ряд –
хоботні (Rhynchota).
Назву одержали завдяки своєрідній будові крил:
надкрила (геміелітри) неоднорідні. Комахи з колючесисним ротовим апаратом. Живляться соком клітин
рослин. Більшість наземні але є і водні.

32.

Ряд напівтвердокрилі (клопи) - Hemiptera

33.

Відділ комах з повним
перетворенням-Holometabola
Розвиток супроводжується 4 стадіями: яйцем,
личинкою, лялечкою та імаго. Личинки
справжні, різко відрізняються від дорослої
стадії розвитку за будовою тіла та способом
життя, не мають фасеткових очей. Зачатки крил
розвиваються як внутрішні органи, лише
починаючи із стадії лялечки.

34.

Ряд твердокрилі, або жуки – Coleoptera
Найбільш процвітаюча група у тваринному світі.
Сучасна світова фауна налічує близько 350 тисяч видів
із більше ніж 163 родин. В Україні – понад 6 тис. видів з
85
родин.
Ротовий
апарат
гризучого
типу,
пристосований до живлення твердою їжею. Мають
тверді передні крила. Ноги у більшості бігальні або
ходильні. Мають такі підряди:
- М’ясоїдні (родина: туруни, сонечка)
- Різноїдні (родина: пластинчастовусі, ковалики,
чорниші, златки, скриптуни, листоїди, довгоносики,
короїди, свердлики, шашелі)

35.

Ряд твердокрилі (жуки) - Coleoptera

36.

Ряд сітчастокрилі – Neuroptera
Родина золотоочки (Chrysopidae)
Світова фауна налічує близько 1 300 видів, у фауні
Україн – 32. Ротові органи гризучі. Крила сітчасті, задня
пара менш розвинена. Личинки – камподеоподібні, без
шовковидільних губних залоз; лялечка вільна і рухлива
без кокона.

37.

Ряд верблюдки - Raphidioptera

38.

Ряд скорпіонові мухи - Mecoptera
Невеликі комахи з довгими ниткоподібними
вусиками. Крила сітчасті, обидві пари подібні між
собою, Черевце з парою коротких церків, самці, як
скорпіони, загинають вгору кінець черевця. Живлення
недостатнє, можуть пошкоджувати нектарники,
заляльковуються в ґрунті.

39.

Ряд двокрилі - Diptera
У світовій фауні описано понад 120 тис. видів з
112 родин, у фауні України зареєстровано
близько 4 500. По чисельності видів ряд займає
четверте місце серед комах.
Найбільш високоорганізований і порівняно
молодий ряд серед комах. Ці комахи мають лише
одну пару перетинчастих перехідних крил.
Дорослі особини живляться соком квітів. Самиці
смокчуть кров теплокровних.
Поділяються на довговусі та коротковусі.

40.

Ряд двокрилі - Diptera
1. Жигалка осіння. Теж відомий синантроп. 2. Сірі м’ясні мухи
3. Зелені та сині м’ясні мухи. 4. Ктирі 5, 6. Ґедзі.
7. Кровососки 8. Плодові мухи 9. Мухи-повисюхи, або дзюрчалки
10. Хатня, або кімнатна муха.

41.

Ряд лускокрилі - Lepidoptera
Світова фауна налічує біля 180 000 видів, у фауні
України близько 5 000 видів. Найбільшого різноманіття
форм і видового багатства досягають у тропіках. Ряд
займає третє місце за кількістю видів після твердокрилих
та перетинчастокрилих.
Ротовий апарат у метеликів сисний, або хоботок,
пристосований до смоктання квіткового нектару, води
тощо, а у личинок (гусениць) – гризучі. Крила вкриті
лусочками, які є видозміненими волосками. Личинки
лускокрилих – гусениці. Лялечка нерухома, покрита.
Має чисельну кількість родин: коконопряди, склівки,
червиці, листовійки, молі-строкатки, молі горностаєві
та інші.

42.

Ряд лускокрилі - Lepidoptera

43.

Ряд перетинчастокрилі - Hymenoptera
У світовій фауні налічується 150 000, а за даними
деяких авторів до 300 000 видів. У фауні України
близько 10 000 видів.
Своєю назвою ряд зобов’язаний особливостям
будови крил; обидві пари перетинчасті, прозорі, з
рідким жилкуванням. Іноді крила вкорочені або ж
вторинно зникають (мурашки, деякі паразитичні
види). Ротовий апарат гризучий або гризучо-лижучий.
Майже всі представники ряду розмножуються
двостатевим шляхом у поєднанні з аренотокним
партеногенезом (із незапліднених яєць розвиваються
самці).
Ділиться на два підряди:
- Сидячочеревцеві
- Стебельчасті

44.

Ряд перетинчастокрилі - Hymenoptera

45.

Дякую за увагу
English     Русский Правила