Сутність процесу навчання
Навчання (за В.І.Бондарем) – це природна властивість індивідуума привласнювати життєвий досвід у процесі саморуху . Процес
Процес засвоєння знань
Сприймання
Дякуємо за увагу!
4.79M
Категория: ОбразованиеОбразование

Сутність процесу навчання

1. Сутність процесу навчання

2. Навчання (за В.І.Бондарем) – це природна властивість індивідуума привласнювати життєвий досвід у процесі саморуху . Процес

навчання-це цілеспрямована взаємодія
вчителя та учня, спрямована на пізнання наукових
фактів, теорій, законів та на розвиток дитини.
Навчальний процес – це спеціально організоване й
доцільно кероване навчання в певному навчальному
закладі.

3.

Процес навчання складається з двох
взаємопов’язаних процесів
Викладання
Учіння
Полягає в
реалізації цілей
навчання та
управління
учнями
Полягає у
цілеспрямованому
засвоєнні
науковими ЗУН з
різних предметів
У процесі учіння здійснюється
пізнання, яке протікає за
законами психології засвоєння
знань людиною.

4.

Освітня
Розвивальна
Виховна

5.

Освітня функція покликана
забезпечити засвоєння учнями
системи наукових знань,
формування вмінь і навичок.

6.

Теоретичні знання —
поняття, системи понять,
абстракції, теорії,
гіпотези, закони, методи
науки
Фактичні знання —
одиничні поняття (знаки,
цифри, букви, географічні
назви, історичні особи,
події).

7.

Уміння — здатність на належному рівні виконувати
певні дії, заснована на доцільному використанні
людиною знань і навичок

8.

Навичка — психічне новоутворення, завдяки
якому індивід спроможний виконувати певну
дію раціонально, точно і швидко, без зайвих
затрат фізичної та нервово-психічної енергії.
Розрізняють уміння і навички
теоретичні (в їх основі — правила оперування
поняттями, вони є результатом аналізу-синтезу)
практичні (дії, що регулюються за допомогою
формул, моделей, зразків).

9.

Розвивальна функція передбачає
розвиток учнів у процесі навчання.
Розвиваюче навчання сприяє розвиткові
мислення, формуванню волі, емоційнопочуттєвої сфери; навчальних інтересів,
мотивів і здібностей.

10.

Виховна функція спрямована на
формування світогляду, моральних,
трудових, естетичних, етичних уявлень,
поглядів, переконань, системи ідеалів.

11.

Складові компоненти процесу навчання:
цільовий,
стимулюючо-мотиваційний,
змістовий,
операційно-діяльнісний (форми, методи, засоби
навчання),
контрольно-регулюючий
оцінно-результативний

12.

Цільовий (постановка конкретної мети вивчення
навчального матеріалу на уроці вивчення навчальної
дисципліни та освітньої мети навчально-виховного
закладу певного типу)
Стимулюючо-мотиваційний (створення умов,
які спонукають учнів до активної навчальнопізнавальної діяльності, формують у них
позитивну мотивацію цієї діяльності).

13.

Змістовий (оптимальний підбір предметів
навчального плану, змістовність навчальних програм і
підручників, продуманість змісту кожного навчального
заняття);
Операційно-діяльнісний (добір
прийомів, методів і
організаційних форм навчання,
оптимальне поєднання форм
робіт щодо засвоєння учнями
змісту навчального матеріалу);

14.

Оціночно-результативний (виявлення рівня
знань, умінь і кожного учня, визначення причин
неуспішності в кожному конкретному випадку і
відповідна робота щодо їх усунення).
Результативний (виявлення
рівня знань, умінь і навичок
кожного учня, причин
неуспішності і відповідна
робота щодо їх усунення);

15.

Процес навчання – це цілісна система, що
відповідає всім аспектам системності:
морфологічності
(наявність компонентів (елементів))
функціональності
(виконання кожним компонентом певної функції)
структурності
(наявність закономірних зв’язків між компонентами в умовах
їх функціонування як цілісності)
генетичності
(зміни компонентів за свою сутність від часу їх первинного
опису дотепер)

16.

Внутрішній процес засвоєння знань
складається з :
сприймання — осмислення — усвідомлення —
розуміння — узагальнення і систематизація —
запам’ятовування – застосування на
практиці.

17. Процес засвоєння знань

Навчально-пізнавальна діяльність учнів, яка спрямована на
свідоме і міцне оволодіння ЗУН з предмету
Включає
Розуміння
Сприймання
Осмислення
Запам’ятовування
Узагальнення
Застосування на практиці
Усвідомлення
Систематизація

18. Сприймання

Це відображення предметів і явищ навколишнього
світу, що діють у даний момент на органи чуття
людини.
Потрібно використовувати наочність, слова, які б
спонукали до роботи всі органи чуття.
Доцільним є дослід, ліплення, малювання,щоб
дитина накопичувала фактори, зовнішні картинки
до розуміння.

19.

Розуміння
• Мислительний процес, спрямований на
виявлення істотних рис, властивостей і
зв’язків предметів, явищ і подій дійсності.
•Формується свідомість учнів, розвиваються
інтелектуальні можливості, інтереси.
•Важливо накопичувати дані факти, щоб
потім робити висновок, встановлювати
взаємозв’язки.

20.

Осмислення
Процес мислительної діяльності,
спрямований на розкриття істотних ознак,
якостей предметів, явищ і процесів та
формулювання теоретичних понять, ідей,
законів.

21.

Усвідомлення
Це фокусування свідомості на психічних
процесах, на тих чуттєвих образах дійсності,
які особистість завдяки їм отримує. В основі
усвідомлення лежить узагальнення власних
психічних процесів, що приводить до
оволодіння ними.

22.

Узагальнення
Логічний процес переходу від
одиничного до загального або від менш
загального до більш загального знання,
а також продукт розумової діяльності,
форма відображення загальних ознак і
якостей явищ дійсності.

23.

Систематизація
Розумова діяльність, в процесі якої
розрізнені знання про предмети,
явища об’єктивної дійсності
зводяться в єдину наукову систему.

24.

Запам’ятовування
Це збереження в пам’яті вивченого
осмисленого матеріалу. Складається з
усвідомлення, осмислення, розуміння

25.

Застосування на практиці
Перехід від абстрактного до
конкретного.

26.

Що ж є найменшою, неділимою
одиницею процесу навчання?
Дидактична клітинка уроку – це мікродіяльність вчителя і
учнів, яка як і будь-яка діяльність має мету (Ц.З.), зміст (ЗМ)
і процес руху змісту (МН, ФОРНД) до результату (П.Р.). Вона
є найменшою неподільною одиницею процесу навчання.
Структурну модель неділимої дидактичної “клітинки”
процесу навчання можна показати у такий спосіб:
ЗМ Н
ЦЗ
ФОНД
МН
ПР

27. Дякуємо за увагу!

English     Русский Правила