Қ.А.ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ Кафедра: визуальды диагностика
Жоспар:
Гипертрофия жағдайында рентгенограммадағы өзгерістер.
16.58M
Категория: МедицинаМедицина

Жүрек қарыншалары мен жүрекшелерінің гипертрофиясының визуальді диагностика әдістері

1. Қ.А.ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ Кафедра: визуальды диагностика

Тақырыбы: Жүрек қарыншалары мен жүрекшелерінің
гипертрофиясының визуальді диагностика әдістері.
Қабылдаған:Убайдаева А.
Орындаған:Аққұл Ш.
Тобы:ЖМ-217

2. Жоспар:

Кіріспе
• Жүрек
камераларының қабырғаларының
және
қарыншааралық
перденің
гипертрофиясының
этиологиясы,
патогенезі.
Негізгі бөлім
• Жүрек
гипертрофиясының
рентгенологиялық зерттеу.
• Ультрадыбысты зерттеу.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

3.

Жалпы жүрек гипертрофиясы туралы түсінік.
Жүрек гипертрофиясы деп – жүрек миокардының
миоциттерінің
гиперплазиясы
нәтижесінде
дамыған ет қабығының қалыңдауы. Ол жүрек
қарыншаларын, жүрекшелерін қамтиды,(көбінесе
сол жақ қарыншасы ұшырайды).
Этиологиясы:
Аортаның жарты ай тәрізді қақпашаларының
жетіспеушілігі немесе стенозы - сол жақ
қарыншаның гипертрофиясы;
Атриовентрикулярлық
митральды
қақпашалардың жетіспеушілігі-сол жүрекшенің
гипертрофиясы;
Стенозында сол жүрекшенің гипертрофиясы.
Атриовентрикулярлық
үшжарммалы
қақпашалардың жетіспеушілігі-оң жақ қарыншаның
гипертрофиясы;
Стенозында оң жақ жүрекшенің гипертрофиясы;
Өкпе
артериясының
жарты
ай
тәрізді
қақпашаларының стенозы немесе жетіспеушлігіоң жақ қарыншаның гипертрофиясы;
Үлкен қанайналым шеңберіндегі артериялық
гипертензия-сол
жақ
қарыншаның
гипертрофиясы;

4.

Патогенезі:
Мысалы: сол жақ қарыншаның
гипертрофиясы:
а — қалыпты жүрек (1 — сол
жүрекше, 2 — митральды клапан, 3
— аортальды клапан, 4 — сол
қарыншаның қуысы, 5 —
қарыншааралық перде, 6 — оң
қарынша қуысы, 7 — оң жүрекше);
Аортаның қақпашаларының стенозы кезінде
сол жүрекшеден келген қан сол қарыншаға
өтеді де, аорта қуысына қарай шыға алмай,
сол қарынша қанға толады, жүрекке дейінгі
жүктеме артады. Бұған қарсы организмде
компенсаторлық механизм іске қосылады
(Франк-Старлинг заңы). Қарыншаның
жиырылу күші күшейеді, гипертрофияға
ұшырайды.

5.

Рис. 10.6. Схематическое изображение различных форм асимметричной (б–д)
и симметричной (е) ГКМП: а — норма; б — преимущественная гипертрофия
верхней части МЖП; в — гипертрофия верхней, средней и нижней частей
МЖП; г — гипертрофия нижней части МЖП и верхушки ЛЖ; д —
преимущественная гипертрофия верхушки с переходом на переднюю стенку
ЛЖ; е — симметричная форма ГКМП.
Красным цветом обозначены участки преимущественной гипертрофии
миокарда

6.

7.

Жүрек камераларының қабырғаларының гипертрофиясын
визуальды диагностикалау.
Рентгенологиялық зерттеулер-рентгеноскопия, рентгенография, КТ.
Олардың көмегімен жүректің орналасуы, формасы, магистральды
қантамырлардың көлемі анықталады. Жүрек екі өкпенің аралығында
орналасқандықтан контуры анық, бірыңғай қараю байқалады. Тәжірибелі
дәрігер жүректің рентгенограммасын талдамас бұрын науқастың дене бітімін
қарап тексеруі керек. Астеник, нормостеник, гиперстениктерде жүректің
орналасуы әртүрлі болады.
45
45
45
Рис. 3.169. Варианты
положения сердца в грудной
клетке (схема):
а — у нормостеника,
б — у астеника,
в — у гиперстеника.
«1» — верхушка сердца,
«2» — правый предсерднососудистый угол,
L — длинный размер
(диаметр) сердца,
соединяющий правый
предсердно-сосудистый
угол с верхушкой

8.

9.

Қалыпты
жүрек
рентгенограммалары.

10.

11. Гипертрофия жағдайында рентгенограммадағы өзгерістер.

Сол
жақ
қарыншаның
гипертрофиясы - алдыңғы
проекциясында
рентгенограммада жүректің
сол жақтағы ең төменгі
доғасының
үлкейгендегі
байқалады. Сол жақ қарынша
мен қантамырлар шоғырының
арасындағы
бұрыш
тұйықталып, жүрек белі анық
көрінеді.
Рис. 25. Рентгенограмма грудной клетки
при аортальном стенозе: тень сердца
имеет
форму
башмака
(аортальная
конфигурация) с увеличенным вследствие
гипертрофии левым желудочком (указан
стрелкой), верхушка закруглена.

12.

Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной
полости у пациента с артериальной
гипертензией. Рентгенографические
признаки гипертрофии левого желудочка.
Рентгенологических данных о сердечной
недостаточности нет.
Рис. 7.25. Рентгенограмма сердца
в прямой проекции больного ГБ с
признаками гипертрофии и
умеренной дилатации ЛЖ

13.

Рентгенограммада
сол
жақты
қиғаш
проекцияда сол
жақ
қарыншаның
vena
cava
inferior-ды
жауып қалады,
омыртқаға
жанасуы
мүмкін.
Ретрокардиаль
ды
кеңістік
тарылады.
Алдыңғы проекция жүректің сол
қарыншаның linea clavicularis media-дан
солға жылжуы.
Сол жақ қиғаш
проекция

14.

Left ventricular hypertrophy. L.V.
180/0 Aorta 105/65.
ECG Left ventricular hypertrophy. BP. 130/45,
L.A. 12/15, L.V. 135/8-22. Aortogram showed
severe aortic regurgitation.

15.

Оң жақ қарыншаның гипертрофиясы.
Алдыңғы проекцияда рентгенограммада
жүректің оң жақ шекарасы оңға қарай
ығысқан, атриобазальді бұрыш жоғары
қарай көтеріледі, өкпе артерияларының
кеңеюі байқалады.
Оң жақты қиғаш проекцияда
ретростернальды кеңістік
толық тарылады.

16.

Chest X-ray: central pulmonary arterial and/or right
ventricular enlargement suggest PAH1
Right ventricular hypertrophy

17.

Female aged 38.
Increasing dyspnoea for
past 5 years. Mitral
diastolic murmur. Right
ventricular hypertrophy.
P.A. 105/35.
Вiventricular hypertrophy

18.

Сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы.
Алғашқы сатысында оң жақты қиғаш
проекциясында
ретрокардиальды
кеңістіктің тарылуы байқалады.
Алдыңғы проекцияда жүрек белінің
тегістеліп кетуі көрінеді.
Өңешті
контрасттау
арқылы
зерттегенде өңештің артқа ығысуы
байқалады.

19.

Рис. 3.182. Рентгенограмма
сердца в прямой проекции
больного со стенозом левого
атриовентрикулярного
отверстия. Заметно
сглаживание «талии сердца»
и смещение вправо правого
контура тени сердца
Рис.
3.182.
Сонымен қатар, оң жақ
жүрекшенің
гипертрофиясы кезінде
жүректің оң жағы оңға
қарай ығысады.

20.

Жүректің гипертрофиясын ультрадыбысты
аппаратпен зерттеу. Эхокардиограмма.
Рис. 4а). Двухмерная эхокардиограмма больного с обструктивной гипертрофической
кардиомиопатией: ПЖ — правый желодочек, МЖП — межжелудочковая перегородка, ЛЖ — левый
желудочек.

21.

Figure 3. Two-dimensional echocardiogram showing septal hypertrophy
which partially obstructs the left ventricular outflow tract in hypertrophic
cardiomyopathy

22.

Қорытынды
Жүрек камераларының гипертрофиясы жиі кездеседі, себебі,
әрбір артериялық қысымы жоғары науқастардың сол
қарыншасы гипертрофияға ұшырайды. Өкпе қантамырларында
қысым қөтерілсе, эксудативті плеврит, өкпе эмфиземасынан
кейін, оң қарынша гипертрофияланады. Туа пайда болған не жүре
біткен митральды стеноз не жетіспеушілігі кезінде сол
қарынша гипертрофияланады.
Бұларды анықтағанда рентгенологиялық, ультрадыбыстық
зерттеулерді қолданады. Олар сәйкесінше белгілер береді.

23.

24.

Қолданылған әдебиеттер:
Интернет http://google.ru/
Л.Д.Линденбратен,. И.П.Королюк,. Медицинская радиология и
рентгенология.
Ә.Нұрмағамбетұлы,. Патологиялық физиология.
English     Русский Правила