Нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других. М. Монтель
Об’єкт дослідження ПП «Теплотехнологія»
Характеристика підприємства:
Опис технологічного процессу діяльності підприємства:
Характеристика потенційних об’єктів і джерел впливу на навколишнє сердовище (екологічні аспекти)
Оцінка впливу діяльності підприємства на навколишнє повітряне середовище
Дані забруднення атмосфери в районі розміщення підприємства
Аналіз акустичного забруднення
Водне середовище та водовідведення
Перелік шкідливих скидів:
Дані забруднення води
Грунти
Шкала оцінки рівня значимості екологічних аспектів
Суттєві екологічні аспекти
Визначення суттєвих екологічних аспектів в рамках підприємства
Перелік залишкових впливів:
Заходи
Заходи
Висновки
1.38M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Об’єкт дослідження ПП «Теплотехнологія»

1. Нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других. М. Монтель

2. Об’єкт дослідження ПП «Теплотехнологія»

3. Характеристика підприємства:

• надання послуг з теплопостачання для населення
одного з мікрорайонів міста.
• продукція, що виробляється – тепло
використовуються природні ресурси:
• Енергетичні ресурси: паливо – природний газ
• Водні ресурси: вода.
• Земельні ресурси:
в межах існуючого майданчика.

4. Опис технологічного процессу діяльності підприємства:

Виробництво тепла для опалення житлових
приміщень здійснюється в блочній котельні
“МІНІ-ДОН”
з 5-ма блоками нагріву на
природному газі.

5. Характеристика потенційних об’єктів і джерел впливу на навколишнє сердовище (екологічні аспекти)

• викиди в атмосферне повітря продуктів
спалювання природного газу
• акустичне забруднення від роботи
мережних насосів
• скиди стічних вод
• тверді побутові відходи

6. Оцінка впливу діяльності підприємства на навколишнє повітряне середовище

Джерело викиду – котельня
При спалюванні в котлах палива в атмосферу
викидаються димові гази, що містять:
діоксид азоту;
вуглецю оксид;
важкі метали: оксид ртуті;
парникові гази: діоксид вуглецю, оксид
діазоту, метан.

7. Дані забруднення атмосфери в районі розміщення підприємства

Розрахункові максимальні концентрації, в долях ГДК
Забруднююча
речовина
ГДК в повітрі
населеної
місцевості,
мг/м3
Фонове
забруднення
Вклад
підприємства
Всього
На
межі
СЗЗ
В
населенному
пункті
На
межі
СЗЗ
В
населен
-ному
пункті
На
межі
СЗЗ
В
населенному
пункті
Діоксид
азоту
1,12
1,12
1,12
0,24
0,24
1,36
1,36
Вуглецю
оксид
5,0
0,4
0,4
0,022
0,022
0,422
0,422
Фонове забруднення атмосферного повітря діоксидом
азоту перевищує ГДК (1,12 гдк) за рахунок існуючих
підприємств та автотранспорту.

8. Аналіз акустичного забруднення

• Джерелом максимального виробничого
шуму є технологічне обладнання
• Шумовий вплив (-56 дба) на межі СЗЗ не
перевищує допустимих рівнів

9. Водне середовище та водовідведення

Вода використовується для господарськопобутових, виробничих потреб, поливу
території, живлення системи
водопостачання
Відведення господарсько-побутових
стічних вод від підприємства
здійснюється в існуючі мережі міста з
послідуючою очисткою на міських
очисних спорудах.

10. Перелік шкідливих скидів:


- завислі речовини
- азот амонійний
- фосфати
- хлориди
- СПАР

11. Дані забруднення води

Забруднююча
речовина
завислі
речовини
азот
амонійний
фосфати
хлориди
СПАР
ГДК,
мг/м3
Концентрація
забруднюючих
речовин, які
скидаються із
стічними
водами, мг/м3
Сф+0,75
мг/л
0,39
3,483
3,12
0,0087
300,0
0,026
0,1
0,1
0,023

12. Грунти

Можливими джерелами забруднення
ґрунтів відходами виробництва є тверді
побутові відходи 1 раз на добу.
Це забруднення запобігається шляхом
вивезення побутових відходів на
сміттєзвалища, погоджені з СЕС.
Тимчасове зберігання відходів
здійснюється в контейнерах,
встановлених на площадці з твердим
покриттям

13. Шкала оцінки рівня значимості екологічних аспектів

бали
критерії
0
Масштаб
-
Сила
Не викликає
змін в НС
Продовжуваність в
часі
Від
декількох
разів в рік
Хвилювання
внутрішніх і
зовнішніх
сторін
Персонал
підприємства і
населення
не
відчувають
впливу
1
В межах
робочого
місця
Короткочас
ні зміни в
НС
Від 1 разу в
місяць до
декількох
разів в рік
Персонал
відчуває
вплив,
населення
не
зацікавлене
2
3
В межах
підприємст
ва
За межами
підприємст
ва
Викликає
значні зміни
в НС
Загрожує
життю
людини
Від 1 разу в
день до
декількох
разів в
місяць
Можливість
випадків
скарг
Постійно або
декілька
разів в день
Постійні
скарги зі
сторони
населення

14. Суттєві екологічні аспекти

Суттєві екологічні аспекти визначаються за сумою оцінок
рівня значимості впливу ПП «Теплотехнологія»
0-9 балів – не суттєвий екологічний аспект
10-18 балів - суттєвий екологічний аспект
Споживання енергоресурсів (електроенергії, природного
газу, води)
Утворення і скид стічних вод
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу (діоксид
азоту, оксид вуглецю) від котельні
Суттєвим фактором, що впливає, чи може впливати на
стан навколишнього середовища з урахуванням
можливості виникнення надзвичайних екологічних
ситуацій: перевищення ГДК в результаті пожежі

15. Визначення суттєвих екологічних аспектів в рамках підприємства

Масштаб
Продовжуваність в часі
Сила
Сума
Значення
Забруднення
води
1
3
0
4
Не суттєвий
Забруднення
ґрунту
0
0
0
0
Не суттєвий
Забруднення
повітря
3
3
2
8
Не суттєвий
Шумове
забруднен
ня
3
3
0
6
Не суттєвий
Дія

16. Перелік залишкових впливів:

Викиди в повітряне середовище, т/рік
Діоксид азоту
0,42
Вуглецю оксид
0,87
Ртуті оксид
0,00000051
Метан
0,0051
Діоксид вуглецю
299,831
Оксид діазоту
0,0005
Скиди, т/рік
Завислі речовини
0,047
Азот амонійний
0,001
Фосфати
0,0004
Хлориди
0,0011
СПАР
0,0015
Комунально-побутові відходи, т/рік
ТПВ
8,25

17. Заходи

Технологічні
1. Заміна котлів на більш економічніші.
2. Утилізація комунально-побутових відходів – на полігонах
твердих побутових відходів.
3. Чистка каналізаційних сіток та очистка стічних вод до
нормованих концентрацій на міських очисних спорудах.
4. Зниження звукової потужності досягається за рахунок
віддалі, огороджувальних конструкцій та зелених
насаджень.
5. З метою охорони поверхневих вод від забруднення
підприємством передбачити:
• - влаштування асфальтно-бетонного покриття території
• - влаштування гідроізоляції резервуарів, колодязів та інших
водонесучих споруд
• - огородження зон озеленення бордюрами, що виключає
змив ґрунту на дорожнє покриття під час дощів
• - очистка дощових вод
6. Протипожежні заходи: витримування протипожежних
відстаней від будинків і споруд, а також між ними;
забезпечення підприємства зовнішнім та внутрішнім
протипожежним водопостачанням.

18. Заходи

Організаційні
1. Розробка і погодження проектної документації
2. Проведення технічного нагляду
3. Проведення моніторингу гранично-допустимих
викидів в атмосферне повітря та скидів в
каналізаційні мережі із залученням акредитованих
спеціалізованих лабораторій на договірних основах
4. Проведення навчання з екологічного менеджменту
5. На випадок отримання попередження про
підвищення рівня забруднення атмосфери першого
ступеня пропонується:
• - підвищити контроль за роботою контрольновимірювальних приладів і автоматизованих систем
управління процесами
• - при отриманні попереджень другого і третього
ступеню забруднення атмосфери підприємство
перевести на мінімальний режим навантаження.

19. Висновки

Виконання природоохоронних заходів
забезпечує:
гранично-допустимий рівень концентрацій
забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі
гранично-допустимий рівень концентрацій
забруднюючих речовин в стічних водах
гранично-допустимий рівень акустичного
забруднення
Ступінь екологічного ризику визначається
як мінімальний
English     Русский Правила