500.15K
Категория: ПравоПраво

Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях

1.

Факультет цивільного захисту
Кафедра наглядово-профілактичної діяльності
Тема лекції: «Організація навчання діям у
надзвичайних ситуаціях»

2.

План проведення лекції.
1. Навчання населення діям у НС.

3.

Нормативне забезпечення:
1. Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403VІ.;
2. ПОСТАНОВА від 26 червня 2013 р. № 444 Про затвердження
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях
3. ПОСТАНОВА від 23 жовтня 2013 р. № 819 Про затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту

4.

Навчання населення здійснюється:
за місцем
роботи працюючого
населення;
за місцем
навчання здобувачів
освіти;
за місцем
проживання непрацюючого
населення.

5.

Організація навчання населення
покладається:
працюючого та
непрацюючого
населення
• на ДСНС, Раду
міністрів Автономної
Республіки Крим,
• місцеві державні
адміністрації,
• органи місцевого
самоврядування;
здобувачів освіти
• на Міністерство
науки і освіти
України
Навчально-методичне забезпечення навчання
населення здійснюється ДСНС разом з МОН

6.

Навчання населення складається з:
навчання безпосередньо на підприємствах, в установах та
організаціях;
навчання за межами підприємств, установ та організацій керівного
складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки;
практичної підготовки під час проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань цивільного захисту;
навчання під час здобуття відповідного рівня освіти у закладах освіти;
самостійного вивчення інформації про дії в умовах надзвичайних
ситуацій.

7.

• Навчання працюючого населення здійснюється
безпосередньо на підприємстві, в установі та організації
згідно з програмами підготовки працівників до дій у
надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань
цивільного захисту.
• Проходження навчання працівниками центральних органів
виконавчої влади, інших органів державної влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування,
суб’єктів господарювання із числа керівного складу і
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів із питань цивільного захисту,
організовується роботодавцем відповідно до Порядку
проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня
2013 р. № 819

8.

• 1. Цей Порядок визначає механізм проведення
навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту.
• 2. Для навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
ДСНС разом з місцевими держадміністраціями та
органами місцевого самоврядування утворює
навчально-методичні центри сфери цивільного
захисту, до яких належать навчально-методичні
центри цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності та територіальні курси цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності (далі навчально-методичні центри).

9.

Навчально-методичні центри є бюджетними
установами у сфері цивільного захисту, які
проводять навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту (далі - керівний склад і
фахівці), забезпечують надання інших
освітніх послуг та методичний супровід
суб’єктів господарювання, що проводять
навчання населення діям у надзвичайних,
аварійних ситуаціях та в умовах
терористичного акту.

10.

• Навчання керівного складу і фахівців місцевих органів
виконавчої влади, територіальних органів державної влади,
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання
здійснюють навчально-методичні центри.
• Навчання керівного складу і фахівців центральних органів
виконавчої влади та інших органів державної влади здійснює
Інститут державного управління та наукових досліджень з
цивільного захисту.
• ДСНС здійснює розподіл категорій осіб керівного складу і
фахівців для проходження навчання з питань цивільного
захисту в навчально-методичних центрах та Інституті
державного управління та наукових досліджень з цивільного
захисту.
• Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади затверджують плани комплектування
територіальних курсів, навчально-методичних центрів
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

11.

7. Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
здійснюється шляхом проведення функціонального навчання та
практичної підготовки.
8. Функціональне навчання
9. Практична підготовка
• це навчання осіб, які за
класифікацією професій
належать до керівників,
професіоналів і фахівців, з
метою набуття та
систематичного оновлення
спеціальних знань, умінь і
навичок з питань
цивільного захисту.
• це закріплення керівним
складом і фахівцями
теоретичних знань з питань
цивільного захисту та
набуття ними навичок і
досвіду виконання завдань
та функцій під час
командно-штабних,
штабних та спеціальних
об’єктових навчань і
тренувань з питань
цивільного захисту.

12.

7. Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях
розробляються і затверджуються підприємствами, установами,
організаціями на підставі програм та організаційно-методичних
вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, що
розробляються і затверджуються ДСНС, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування.
• Програми навчання з питань пожежної безпеки погоджуються із ДСНС.
8. Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях
поділяються на:
• загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій;
• спеціальної підготовки працівників, що входять до складу
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;
• додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів
підвищеної небезпеки;
• пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з
підвищеною пожежною небезпекою;
• прискореної підготовки працівників до дій в особливий період.

13.

Підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях передбачає:
за програмою
загальної
підготовки
працівників
підприємств,
установ та
організацій -
за програмою
спеціальної
підготовки
працівників, що
входять до складу
спеціалізованих
служб і формувань
цивільного
захисту, -
за програмою
додаткової
підготовки з
техногенної
безпеки
працівників
об’єктів
підвищеної
небезпеки -
за програмою
пожежнотехнічного
мінімуму для
працівників,
зайнятих на
роботах з
підвищеною
пожежною
небезпекою, -
за програмою
прискореної
підготовки
працівників до дій
в особливий
період -
вивчення
інформації, що
міститься у планах
реагування на
надзвичайні
ситуації, про дії в
умовах загрози і
виникнення
надзвичайної
ситуації, а також
оволодіння
навичками надання
першої допомоги
потерпілим,
користування
засобами
ознайомлення з
обов’язками,
навичками
користування та
матеріальною
частиною техніки,
приладів і
табельного майна
таких служб і
формувань,
засобами захисту,
вивчення порядку
приведення їх у
готовність,
проведення
поглиблення знань
з питань
техногенної
безпеки, джерел
небезпеки, що за
певних обставин
можуть
спричинити
виникнення
надзвичайної
ситуації на об’єкті
підвищеної
небезпеки, та
небезпечних
речовин, що
підвищення рівня
загальних
пожежнотехнічних знань,
вивчення правил
пожежної безпеки
з урахуванням
особливостей
виробництва,
ознайомлення з
протипожежними
заходами та діями
у разі виникнення
пожежі,
оволодіння
навчання
способам захисту
від наслідків
надзвичайних
ситуацій,
спричинених
застосуванням
засобів ураження
в особливий
період, що
здійснюється
підприємствами,
установами та
організаціями, які
продовжують

14.

Навчання працівників на підприємстві, в установі та
організації здійснюється шляхом:
• курсового навчання, що передбачає формування навчальних
груп і здійснюється в навчальних класах або на об’єктах
навчально-виробничої бази підприємства, установи та
організації;
• індивідуального навчання, що передбачає вивчення
теоретичного матеріалу самостійно та у формі консультацій з
керівниками навчальних груп або іншими особами.
Навчальні групи комплектуються переважно з працівників, що
входять до складу спеціалізованих служб і формувань
цивільного захисту.
На підприємствах, в установах та організаціях із чисельністю
працівників 50 і менше осіб навчання може здійснюватися
шляхом проведення інструктажів за програмою загальної
підготовки працівників, які проводяться особами з питань
цивільного захисту, призначеними в межах штатної
чисельності суб’єкта господарювання.

15.

• Навчання працюючого населення
здійснюється у робочий час за рахунок
коштів підприємств, установ та організацій.
• Організація навчання дітей дошкільного
віку, учнів та студентів здійснюється МОН
згідно із затвердженими ним і погодженими
з ДСНС навчальними програмами з
вивчення заходів безпеки, способів захисту
від впливу небезпечних факторів,
викликаних надзвичайними ситуаціями,
надання домедичної допомоги.

16.

• Навчання непрацюючого населення Непрацююче
населення самостійно вивчає пам’ятки та інший
інформаційно-довідковий матеріал з питань ЦЗ,
правила пожежної безпеки у побуті та
громадських місцях та має право отримувати від
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, через засоби масової інформації
іншу наочну продукцію, відомості про
надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні
можливого ураження від яких може опинитися
місце проживання непрацюючих громадян, а
також про способи захисту від впливу
небезпечних факторів, викликаних такими НС.

17.

Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях покладається:
– працюючого та непрацюючого населення – на центральний
орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту, Раду міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,
органи місцевого самоврядування, які розробляють і
затверджують відповідні організаційно-методичні вказівки та
програми з підготовки населення до таких дій;
– дітей дошкільного віку, учнів та студентів – на центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері освіти і науки, який розробляє та
затверджує навчальні програми з вивчення заходів безпеки,
способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних
надзвичайними ситуаціями, з надання домедичної допомоги за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
ЦЗ.

18.

Залежно від участі населення у виконанні
завдань ЦЗ населення для навчання діям у
НС проводиться розподіл по групах:
• група А – особи керівного складу ЦЗ та інші
управлінські кадри та фахівці, на яких
поширюється дія Законів України у сфері ЦЗ;
• група Б – працівники підприємств, установ і
організацій;
• група В – студенти, учні та вихованці дошкільних
навчальних закладів;
• група Г – особи, не зайняті у сфері виробництва
й обслуговування.

19.

До групи “А” належать:
– особи керівного складу ЦЗ – керівні кадри органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які за
посадою виконують обов’язки начальників ЦЗ та їх заступників,
очолюють комісії, позаштатні служби чи формування, утворені в
межах ЄДСЦЗ;
– інші управлінські кадри – посадові особи органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які
входять до складу координаційних і постійних органів керування
ЄСЦЗ, очолюють структурні підрозділи органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, виконують обов’язки уповноважених
керівників з питань ліквідації НС або очолюють відповідні штаби;
– фахівці, на яких поширюється дія Законів України у сфері ЦЗ;
– працівники диспетчерських служб, оперативний склад об’єктових
аварійно-рятувальних служб, фахівці підприємств, установ і
організацій, на яких покладено функції вирішення питань екологічної
безпеки, проведення робіт з дегазації, дезактивації територій та
об’єктів і хіміко-дозиметричного контролю;
– науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають питання
БЖД, а також керівники занять з персоналом на підприємствах, в
установах і організаціях тощо.

20.

До групи “Б” належать:
• – працівники підприємств, установ,
організацій, які увійшли до складу
позаштатних служб і формувань утворених
у межах ЄДСЦЗ;
• – працівники ОПН;
• – інші працівники підприємств, установ і
організацій, не залежно від форм власності.

21.

До групи “В” належать:
– студенти вищих навчальних закладів;
– учні, що навчаються у професійнотехнічних навчальних закладах;
– учні загальноосвітніх навчальних
закладів;
– вихованці старших груп дошкільних
навчальних закладів.

22.

До групи “Г” належать:
– особи працездатного віку, не зайняті у
сфері виробництва й обслуговування
чи зайняті індивідуальною трудовою
діяльністю;
– пенсіонери, які не працюють і
безробітні

23.

Питання до семінарського заняття:
English     Русский Правила