Частина 2. Економіка торговельного підприємства
1. Специфіка праці в торгівлі. Класифікація персоналу торговельного підприємства. Форми стимулювання праці
2. Поняття продуктивності та ефективності праці працівників в торгівлі
392.15K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Трудові ресурси торговельного підприємства

1. Частина 2. Економіка торговельного підприємства

Тема 9. Трудові ресурси
торговельного
підприємства

2. 1. Специфіка праці в торгівлі. Класифікація персоналу торговельного підприємства. Форми стимулювання праці

3.

4.

Специфіка праці в торгівлі
1. Торгівля відноситься до галузей з високим рівнем витрат
живої праці на обслуговування покупців в процесі прямого
спілкування з ними, що визначає високі витрати по заробітній
платі в загальних витратах торговельного підприємства. При
цьому механізувати і автоматизувати процес обслуговування
дуже важко.
2. Інфраструктура галузі загалом представлена невеликими за
розмірами підприємствами, концентрація більшості з яких
неможлива, оскільки вони торгують товарами повсякденного
попиту і повинні бути наближені до населення, що
обслуговується. На цих підприємствах механізація і
автоматизація неможливі через невелику площу і незначні
обсяги реалізації. Хоча широкого розповсюдження у світі
набуває вендинг (англ. Vending) - це продаж товарів та послуг
за допомогою автоматизованих систем (торгових автоматів).
Вендинг вважається зручним і не дуже вимогливим способом
вести торгівлю чи надавати послуги.
3. Загальна маса магазинів має численність персоналу 5-15 осіб,
що робить неможливим застосування вузького
професіонального або технологічного поділу праці.
Найбільша ефективність праці в цих умовах досягається при
сумісництві трудових функцій робітників.

5.

4. Відмітною рисою роботи підприємств роздрібної торгівлі є
нерівномірна інтенсивність купівельних потоків у плині дня,
тижня, пори року. Відповідно в одних випадках не уникнути простоїв
робітників при порожньому залі, в інших – дуже напружена робота з
ризиком погіршення якості обслуговування, невірних розрахунків з
клієнтами і відповідно втрат. Така специфіка роботи потребує найма
робітників на умовах неповної зайнятості.
5. Оскільки ритмічність та інтенсивність праці в торгівлі залежать від
кон`юнктури ринку та інтенсивності купівельних потоків, результати
діяльності торговельного підприємства і продуктивність праці
персоналу в значній мірі залежать від зовнішніх факторів.
6. В торгівлі більшість робітників торговельно-оперативного персоналу є
матеріально-відповідальними особами. По-перше, це потребує
додаткових витрат нервової енергії на контроль за збереження товару
в процесі виконання своїх функцій, що збільшує рівень оплати праці,
а по-друге, стає важчим переведення робітників з одного робочого
місця на інше навіть в межах підприємства.
7. Всі прийняті управлінські рішення щодо оплати праці торговельнооперативного персоналу безпосередньо впливають на настрій
робітників, що позначається на рівні обслуговування населення,
обсягах продаж і результатах роботи підприємства (на відміну від
робітників, зайнятих у виготовленні товарів і які не мають
безпосереднього контакту з їх споживачами).

6.

Звіт Tebodin LLC , підготовлений для Міжнародної Корпорації
Фінансів (IFC), членів Групи Світового Банку
(на підставі опитувань власників і менеджерів 77 гіпер- і
супермаркетів роздрібної торгівлі в різних містах України ).
Серед основних бар’єрів для розвитку торговельного бизнесу на 2
другому місці найом кваліфікованого персоналу.
• Для 38% та 13% респондентів відсутність компетентного
персоналу була відповідно істотним і головним бар'єром.
• Для 27% респондентів істотні ускладнення мали місце при
виборі управлінського персоналу, для 30% - торговельнооперативного.
• Висока плинність кадрів є перешкодою для 43% опитаних .
• Значною перешкодою є також суттєво нижча продуктивність
праці - статистичні дані доводять, що кількість персоналу на 1
кв.м в українських супермаркетах в 3 рази вище, ніж в Європі.
• Відсутність кваліфікованих працівників обумовила
необхідність додаткових інвестицій в підвищення кваліфікації
персоналу (50% респондентів фінансували проведення
семінарів і тренінгів).

7.

Персонал торговельного підприємства
За участю в
господарській
діяльності
Невиробничий
За
напрямками
спеціальної
підготовки
За професіями та
спеціальностями,
що отримані в
установах та
закладах
За
посадами
Виробничий
За
виконуваними
функціями
Персонал
управління
Керівники
Спеціалісти
Службовці
Відповідно до
кваліфікаційних
довідників
За
кваліфікацією
1-3 роки
Чоловіки
3-10 років
Більше 10
років
Постійні
За
характером
трудових
відносин
Допоміжний
персонал
Відповідно до
штатного розпису
До року
За стажем
роботи
Торговооперативний
персонал
За основним
місцем роботи
Сумісники
Тимчасові
За трудовою
угодою
За трудовим
контрактом
Жінки
Молодь
(до 30років)
За віком та
статтю
Від 30 років до
пенсійного
віку
Пенсійний вік
Співвласники
Наймані
працівники
За приналежністю до
власності

8.

Система матеріального стимулювання працівників торговельного
підприємства
Вибір форм та
систем організації
заробітної плати
Обґрунтування
тарифних ставок та
окладів
Формування системи
додаткового
стимулювання праці

9.

1. Вибір форм та систем організації заробітної платні
Системи оплати праці
У рамках відрядної
форми оплати праці
У рамках погодинної
форми оплати праці
Відрядна проста
Погодинна проста
Погодинна преміальна
Відрядна непряма
Погодинна
Відрядна прогресивна
Щоденна
Відрядна преміальна
Щотижнева
Акордна
Щомісячна
(посадові
оклади)
Індивідуальна
Колективна
Безтарифна
Контрактна

10.

2.Обгрунтування тарифної частини заробітної плати –
розмірів посадових (окладів) та відрядних розцінок
Тарифні ставки, що використовуються при відрядній формі оплати праці,
в торгівлі найчастіше встановлюються за реалізацію певної кількості
товарів (наприклад, на 100 або 1000 грн залежно від виду товарів та їх
середньої ціни), за формування певної кількості товарів в вартісному або
натуральному вимірі, за обслуговування одиниці обладнання, за
проведення певного обсягу вантажно-розвантажувальних робіт тощо.
Розмір тарифної ставки:
ТС ПО / НП або ТС ПО / НП ;
де:
ПО
ФОП
НП
встановлений на підприємстві посадовий оклад
працівника відповідної кваліфікації (на місяць);
- фактичний розмір оплати праці працівників відповідної
кваліфікації, що склався на підприємстві за попередній
період (на місяць);
- встановлена норма праці, тобто обсяг виконання робіт
на місяць.
-

11.

3. Побудова системи додаткового стимулювання праці персоналу
система преміювання за поточні
результати господарської діяльності та
окремі досягнення
Система
додаткового
стимулювання
персоналу
доплати та надбавки
різноманітні одноразові заохочення за
результати праці
участь персоналу в прибутку та
капіталі підприємства
інші соціальні виплати та пільги
Система преміювання формується кожним торговельним підприємством
самостійно залежно від показників, досягнення яких необхідно
стимулювати.

12. 2. Поняття продуктивності та ефективності праці працівників в торгівлі

13.

14.

Поряд з показником "продуктивність праці" для характеристики праці
працівників використовується термін "ефективність праці"
Ефективність праці є більш широким поняттям, яке враховує не
лише кількісні результати діяльності торговельного підприємства (обсяг
товарообороту, кількість покупців), а й якісні досягнення – якість
торговельних послуг, ступінь задоволення споживчого попиту, витрати
часу та коштів населення на придбання товарів, імідж підприємства,
раціональність використання робочого часу та організації торговельнотехнологічного процесу.

15.

Перелік та вплив внутрішніх факторів зростання продуктивності праці
Група факторів
1. Організаційні
фактори
2. Технічні
фактори
3. Техноло-гічні
фактори
4. Економічні
фактори
Перелік факторів
Поглиблення спеціалізації,
зменшення широти асортименту
Вдосконалення системи
управління на підприємстві
Введення прогресивних форм
організації праці
Забезпечення ритмічності
постачання та реалізації товарів
Підвищення рівня механізації та
автоматизації праці
Підвищення ступеня використання наявної техніки та обладнання
Заміна обладнання на більш
потужне та прогресивне
Удосконалення торгово-технологічного процесу та технології
проведення окремих операцій
(вантажних, складських,
фасувальних, касових тощо)
Впровадження прогресивних
форм обслуговування покупців
Зростання обсягів товарообороту
Покращання якості товарів та
розширення асортименту
(взаємозамінних та доповнюючих
одне одного товарів)
Скорочення апарату управління
та допоміжного персоналу
Удосконалення методів планування та контролю
Удосконалення систем оплати та
стимулювання праці
Удосконалення форм організації
трудових відносин (контракт,
акорд, підряд, неповний робочий
день та інше)
Застосування систем участі в
прибутках та капіталі
Характер впливу на
зростання продуктивності
праці
Зменшення
часу
на
обслуговування
одного
покупця.
Скорочення
апарату
управління.
Ліквідація
невиробничих
втрат робочого часу.
Скорочення
часу
нання
відповідної
рації,
покращання
праці.
викоопеумов
Ліквідація втрат часу,
підвищення швидкості та
зниження трудомісткості
виконання окремих
операцій.
Зменшення часу на
обслуговування одного
покупця.
Відносне скорочення
апарату управління та
допоміжного персоналу.
Зростання коефіцієнта
завершеності покупки.
Зростання вартості
покупки одного покупця.
Скорочення чисельності
та витрат на утримання
персоналу.
Посилення матеріальної
мотивації до праці.

16.

3. Вихідні передумови та завдання
управління трудовими
ресурсами (персоналом)
торговельного підприємства

17.

Управління трудовими ресурсами (персоналом) підприємства є
необхідною функціональною стратегією, успіх якої є запорукою високих
результатів підприємницької діяльності, конкурентоспроможності та
динамічного розвитку підприємства.
Основною метою управління трудовими ресурсами (персоналом) є
забезпечення мінімізації витрат підприємства на формування та утримання
трудових ресурсів та максимізація результатів від їх використання.

18.

Завдання управління трудовими ресурсами
(персоналом)
1. Формування чисельності та складу працівників підприємства, які
відповідають специфіці його діяльності та здатні забезпечити
реалізацію завдань з його розвитку.
2. Вибір найбільш ефективних форм залучення трудових ресурсів на
підприємство.
3. Створення необхідних організаційних та економічних умов для
поєднання економічних інтересів працівників з інтересами
підприємства та його власників.
4. Забезпечення високих та сталих темпів зростання продуктивності
та ефективності праці.
5. Пошук та застосування ефективних форм
матеріального стимулювання праці персоналу.
мотивації
та

19.

1. Нормування
чисельності
Стратегічні
цілі та
завдання
діяльності
підприємства
Чисельність
та склад
персоналу
2. Залучення персоналу
3. Розвиток персоналу
4. Переміщення та
звільнення персоналу
Стан та
кон’юнктура
ринку
трудових
ресурсів
Управління
трудовими
ресурсами
підприємства
Використання
персоналу
1. Організація праці та
трудових відносин
2. Зміст та умови праці
3. Продуктивність праці
4. Контроль і оцінка
результатів праці
Державне
регулювання
трудових
відносин
1.Форми та системи
оплати праці
Оплата
персоналу
Витрати -min
Результати -max
2. Розмір посадових
окладів та відрядних
розцінок
3. Повнота та
ритмічність виплат
4. Форми додаткового
стимулювання

20.

4. Методика планування витрат
на оплату праці працівників
торговельного підприємства

21.

План з праці торговельного підприємства є невід’ємною частиною
загального плану господарсько-фінансової діяльності підприємства.
Метою його розробки є визначення необхідної чисельності та складу
персоналу підприємства, а також планування коштів на стимулювання
праці.

22.

Послідовність розробки плану з праці торговельного підприємства
Створення інформаційної бази планування праці
Оцінка потреби підприємства в персоналі на майбутній період
відповідає
Фактична чисельність та склад
персоналу відповідає потребі?
більше
менше
Розробка програми та бюджету
збільшення чисельності працівників
Є можливості зростання
продуктивності праці?
ні
так
Є можливість скорочення планової
чисельності працівників за рахунок
зростання продуктивності, суміщення,
розширення зон обслуговування
Мобілізація резервів зростання
продуктивності праці
ні
Необхідний рівень
оплати праці
забезпечується?
Розробка програми залучення
додаткового персоналу або
перепідготовки
Розробка плану оплати та
стимулювання персоналу
План з праці приймається до
виконання
так

23.

0
Види економічної діяльності підприємств
3000
3026
Всього по Україні
Надання комунальних та індивідуальних
послуг; діяльність у сфері культури та
спорту
2057
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
2696
Освіта
3436
Державне управління
3474
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг
підприємцям
6000
Фінансова діяльність
3500
Діяльність транспорту та зв’язку
2023
Діяльність готелів та ресторанів
2491
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку
2534
Будівництво
Промисловість
Рибальство, рибництво
Лісове господарство та пов’язані з ним
послуги
Сільське господарство, мисливство та
пов’язані з ними послуги
грн.
7000
5954
5000
4000
3442
2964
2527
2201
2000
1552
1000
Середньомісячна заробітна плата працівників підприємств України у 2012 році
English     Русский Правила