ТЕМА 8. ФІСКАЛЬНА ТА ГРОШОВ0-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Питання лекції:
Мета заняття:
1 питання
Фінансова система -
Податкова система -
Класифікація податків
Державний бюджет -
Державні видатки
Адольф Генріх Вагнер
Структура витрат і прибутків держави
Дефіцит держбюджету
Дефіцит державного бюджету
Збалансування державного бюджету
Висновки по першому питанню:
2 питання
Рівновага заощаджень і інвестицій в кейнсіанській теорії
Теорема Хаавельмо
Вбудовані стабілізатори і бюджетне сальдо
Висновки по другому питанню:
3 питання
Причини державного боргу
Державний борг України (млн. грн.)
Проблеми, які створює державний борг
4 питання
Макс Отто Лоренц Max Otto Lorenz
Крива Лоренца
Коррадо Джині
Коэффициент Джини
Індекс Робін Гуда
5 питання
Крива Лафера
Висновок
0.98M
Категория: ФинансыФинансы

Фінансова система та фіскальна політика держави

1. ТЕМА 8. ФІСКАЛЬНА ТА ГРОШОВ0-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Змістовий модуль 2. Держава та макроекономічна
політика
ТЕМА 8. ФІСКАЛЬНА ТА ГРОШОВ0-КРЕДИТНА
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Лекція 1: Фінансова система та фіскальна
політика держави
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
03.04.2017 21:54
1

2. Питання лекції:

1. Фінансова система: призначення, функції,
структура.
2. Соціально-економічний зміст фіскальної політики.
3. Державний борг: причини виникнення і наслідки.
4. Крива Лоренца.
5. Теорія економіки пропозиції.
03.04.2017 21:54
2

3. Мета заняття:

вивчити сутність державних фінансів
розкрити зміст фіскальної політики та
сутність мультиплікатора державних видатків і
податкового мультиплікатора.
розкрити сутність та інструменти грошовокредитної політики.
з'ясувати сутність кейнсіанського та
монетаристського трактування фіскальної та
грошово-кредитної політики.
03.04.2017 21:54
3

4. 1 питання

Фінансова система: призначення, функції,
структура
03.04.2017 21:54
4

5. Фінансова система -

Фінансова система сукупність
економічних відносин, що історично
склалися в суспільстві, з приводу формування і
використання фондів грошових ресурсів
Функції фінансів:
- регулююча,
- розподільна,
- контрольна.
03.04.2017 21:54
5

6. Податкова система -

Податкова система сукупність податків, зборів, інших обов'язкових
платежів і внесків до бюджету і державних
цільових фондів.
03.04.2017 21:54
6

7. Класифікація податків

І. В залежності від рівня державних органів
влади, які встановлюють податки;
II. В залежності від форми оподаткування;
III. В залежності від об'єкта оподаткування;
ІV. За ознакою податкових ставок.
03.04.2017 21:54
7

8. Державний бюджет -

Державний бюджет головний фінансовий план країни, розпис доходів
та видатків держави
.
Видатки
Доходи
03.04.2017 21:54
8

9.

Державний бюджет України з 2010 по 2016 рр.(млн. грн.)
Доходы
Расходы
% ВВП
% ВВП
Кредитование
% ВВП
Сальдо
(дефицит
бюджета)
% ВВП
2010
240615,2
22.23% 303588,7
28.04%
1292,0
0.12%
-64265,5
-5.94%
2011
314616,9
23.90% 333459,5
25.33%
4715,0
0.36%
-23557,6
-1.79%
2012
346054,0
24.56% 395681,5
28.08%
3817,7
0.27%
-53445,2
-3.79%
2013
339180,3
23.31% 403403,2
27.73%
484,7
0.03%
-64707,6
-4.45%
2014
357084,2
22.79% 430217,8
27.46%
4919,3
0.31%
-78052,8
-4.98%
2015
534694,8
27.01% 576911,4
29.14%
2950,9
0.15%
-45167,5
-2.28%
2016
616274,8
684743,4
03.04.2017 21:54
1661,6
-70130,2
9

10. Державні видатки

.
G = CG + IG
Виплати трансфертів (Tr)
- субсидії (субвенцій) підприємцям (TrU)
- виплати домашнім господарствам (TrH).
Виплати відсотків за державним боргом (rDG)
r - реальна ставка відсотка.
Державні витрати у ВВП постійно зростають
03.04.2017 21:54
10

11. Адольф Генріх Вагнер

Народився 25.03.1835 р.
Помер 8.11.1917 р.
Німецький економіст.
Сформулював у 1892 р. закон
про
постійне
зростання
державних потреб.
03.04.2017 21:54
11

12. Структура витрат і прибутків держави

Витрати
Надходження (прибутки)
Зарплата
працівникам
держсектора (YgH)
Закупівлі товарів і
послуг (CG)
1.Факторний Продаж благ
дохід
створених в
держсекторі
держави
2.Державні
інвестиції
(IG)
2.Податки
3.Трансферти і
субсидії
Трансферти
домашнім
господарствам
3.Створення (DG)
державного
боргу
1.Споживання
державного
сектору
(YG)
Прямі (Txdir)
Непрямі (Txind)
(TrH)
Субсидії бізнесу
4.Погашення
державного
03.04.2017 21:54
боргу
(TrU)
(rDG)
-
12

13. Дефіцит держбюджету

Дефіцит державного бюджету ( )
Профіцит державного бюджету ( ).
Дефіцит держбюджету України
у 2016 р. - 70130,2 млн. грн.
03.04.2017 21:54
13

14.

Дефіцит державного бюджету України з 2010
по 2016 рр.(млн. грн.)
(дефицит бюджета)
% ВВП
2010
-64265,5
-5.94%
2011
-23557,6
-1.79%
2012
-53445,2
-3.79%
2013
-64707,6
-4.45%
2014
-78052,8
-4.98%
2015
-45167,5
-2.28%
2016
-70130,2
03.04.2017 21:54
14

15. Дефіцит державного бюджету

Структурний дефіцит ( s)
s G Ty y f
Циклічний дефіцит ( c)
с s (G Ty y ) (G Ty y f ) Ty ( y f y )
Ty - ставка прибуткового податку,
yf - національний дохід при повній зайнятості
- фактичний дефіцит
При y < yf (економічний спад)
При y > yf (економічний бум)
03.04.2017 21:54
s + c
s - c
15

16. Збалансування державного бюджету

Концепція щорічного балансованого бюджету
Концепції бюджету балансованого на циклічній
основі
Концепція функціональних фінансів
03.04.2017 21:54
16

17. Висновки по першому питанню:

1. Сутність фінансової системи - формування і
використання фондів грошових ресурсів.
2. Основу фінансів держави складають податкова
система і державний бюджет.
03.04.2017 21:54
17

18. 2 питання

Соціально-економічний зміст фіскальної
політики
03.04.2017 21:54
18

19.

Дискреційна фіскальна політика свідоме маніпулювання податками і державними
витратами
Державні
витрати
Національний
дохід
Податки
Міра впливу на національний дохід змін в
оподаткуванні менше, ніж міра впливу державних
03.04.2017 21:54
витрат
19

20.

Умова рівноваги на ринку благ
S T I G
S I G T
Різниця між заощадженнями і інвестиціями
приватного сектора може бути компенсована
різницею між витратами і прибутками
державного сектора економіки.
03.04.2017 21:54
20

21. Рівновага заощаджень і інвестицій в кейнсіанській теорії

Рівновага заощаджень
і інвестицій в
.
кейнсіанській теорії
S T
S, In, G, T
+
In G
0

21
03.04.2017 21:54
y*
у

22.

Трюгве Магнус Хаавельмо
«Дослідження в області теорії
економічної еволюції», 1954 г.)
Норвежський економіст, лауреат
Нобелевської премії 1989 р.
Народився: 13.12.1911 р.,
Помер: 26.07.1999 р.
03.04.2017 21:54
22

23. Теорема Хаавельмо

Якщо збільшення державних витрат фінансується за
рахунок відповідного росту податків ( G = T),
то
мультиплікативний ефект дорівнює одиниці (µ = 1) і
збільшення доходу дорівнює збільшенню державних
витрат або податків: y = G = T
Збільшення державних витрат , яке супроводжується
збільшенням податків для балансування бюджету,
викликає ріст доходу на ту саму величину
03.04.2017 21:54
23

24.

Недискреційна фіскальна політика
Основні автоматичні стабілізатори:
1. Прогресивна шкала оподаткування.
2. Система виплат з безробіття і матеріальна
допомога бідним верствам населення.
3. Функція споживання, заснована на концепції
перманентного доходу.
03.04.2017 21:54
24

25. Вбудовані стабілізатори і бюджетне сальдо

Вбудовані стабілізатори
і бюджетне
.
сальдо
G, T
Т
профіцит
G
дефіцит
0
у1
yf
у2
у
Вбудовані стабілізатори зменшують амплітуду
коливань ділового циклу
25
03.04.2017 21:54

26. Висновки по другому питанню:

1. Держава проводить дискреційну та недискреційну
фінансову політику.
2. Згідно теореми Хаавельмо якщо збільшення
державних витрат фінансується за рахунок
відповідного росту податків, мультиплікативний
ефект дорівнює одиниці.
03.04.2017 21:54
26

27. 3 питання

Державний борг: причини виникнення і наслідки
03.04.2017 21:54
27

28.

Державний борг сукупні боргові зобов’язання держави перед
кредиторами
Зовнішній
Державний
борг
03.04.2017 21:54
Внутрішній
28

29. Причини державного боргу

- фінансові запозичення держави,
- пролонгація боргових зобов'язань,
- реструктуризація боргових зобов'язань минулих
років,
- гарантований державою борг.
03.04.2017 21:54
29

30. Державний борг України (млн. грн.)

Загальний борг
Зовнішній борг
на 01.01.2010
316884,6
на 01.01.2011
432235,4 +115350.8
на 01.01.2012
473121,6 +40886.2
+9.5% 299413,9
на 01.01.2013
515510,6 +42388.9
на 01.01.2014
584114,1 +68603.5
на 01.01.2015
Внутрішній борг
211751,7
105132,9
+36.4% 276745,6 +30.7%
155489,8
+47.9%
+8.2%
173707,7
+11.7%
+9.0% 308999,8
+3.2%
206510,7
+18.9%
+13.3% 300025,4
-2.9%
284088,7
+37.6%
1100564,0 +516449.9
+88.4% 611697,1 +103.9%
488866,9
+72.1%
на 01.01.2016
1572180,2 +471616.2
+42.9% 1042719,6 +70.5%
529460,6
+8.3%
на 01.01.2017
1929758,7 +357578.5
+22.7% 1240028,7 +18.9%
689730,0
+30.3%
03.04.2017 21:54
30

31. Проблеми, які створює державний борг

виплати
відсотків за боргом посилюють
нерівність у розподілі прибутків населення;
додаткові
податки, можуть уповільнити
економічне зростання;
передача частини національного продукту
іншим країнам;
перенесення економічного тягаря на майбутні
покоління.
03.04.2017 21:54
31

32. 4 питання

Крива Лоренца
03.04.2017 21:54
32

33. Макс Отто Лоренц Max Otto Lorenz

Американський математик та
економіст, автор «кривої
Лоренца», яка геометрично
відображає ступінь
диференціації доходів.
Народився: 16.09.1876 р.
Помер: 1.07.1959 р.
(82 роки)
03.04.2017 21:54
33

34. Крива Лоренца

03.04.2017 21:54
34

35. Коррадо Джині

Італійський статистик,
соціолог, демограф та
економіст
«Изменчивость и непостоянство»)
1912 г.
Коефіцієнт Джині - (0÷1), Індекс
Джині - (0÷100 %)
Народився: 23.05.1884 р.
Помер: 13.03.1965 р.
03.04.2017 21:54
35

36. Коэффициент Джини

T
KD
OEF
Коефіцієнт Джині (Gini coefficient) – кількісний
макроекономічний показник, що характеризує
диференціацію грошових доходів населення у
вигляді ступеня відхилення фактичного розподілу
доходів від абсолютно рівного їх розподілу між
мешканцями країни
03.04.2017 21:54
36

37. Індекс Робін Гуда

Індекс Робін Гуда (Robin Hood index) або
індекс Гувера (Hoover index) – дорівнює тій долі
доходу
суспільства,
яку
необхідно
перерозподілити для досягнення рівності
37
03.04.2017 21:54
37

38. 5 питання

Теорія економіки пропозиції. Крива Лафера
03.04.2017 21:54
38

39. Крива Лафера

Ставка
податку (t)
N
0
39
03.04.2017 21:54
Загальна сума
податкових надходжень (Tx)

40. Висновок

1. Крива Лафера відбиває тезу, згідно з якою
існує оптимальна ставка податку, при якій
максимізовується сума податкових надходжень у
державну казну.
03.04.2017 21:54
40

41.

Кінець заняття
03.04.2017 21:54
41
English     Русский Правила