Мета заняття:
1 питання
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги
Мотиви заощаджень домогосподарств:
Мотиви інвестицій підприємств (фірм):
«Модель доходи – витрати»
Постійні величини
У короткому періоді
Висновки по першому питанню
2 питання
Складові сукупного попиту
Психологічний закон Кейнса
Психологічний закон Кейнса
Середня схильність до споживання або АРС
Середня схильність до заощаджень або АРS
Оскільки, реальний національний дохід у спрощеній моделі складається з двох частин:
Гранична схильність до споживання Cy або MPC
Гранична схильність до заощаджень Sy або MPS
Рівень споживання і заощадження визначають чинники:
Зв’язок функцій споживання та заощаджень
Кейнсіанська функція інвестицій
Гранична ефективність капіталу ( )
Висновки по 2 питанню
3 питання
Мультиплікатор ()
Мультиплікатор інвестицій (i)
Мультиплікатор державних витрат (g)
Податковий мультиплікатор (t)
Принцип акселератора
Коефіцієнт акселерації
Висновки по 3 питанню
4 питання
Висновок
637.25K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги

1.

Змістовий модуль 1. Агреговані показники. Кейнсіанська
модель макроекономіки
ТЕМА 4 КЛАСИЧНА І КЕЙНСІАНСЬКА
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ
Лекція 3 Кейнсіанська модель
макроекономічної рівноваги
Розробив
к.е.н., доцент Макуха С.М.
03.04.2017 22:02
1

2.

Питання лекції
Основні методологічні передумови кейнсіанської
теорії, принцип ефективного попиту.
Споживання, заощадження і інвестиції в
кейнсіанській теорії.
Теорія мультиплікатора, принцип акселератора.
Рівноважний ЧВП і мультиплікатор.
03.04.2017 22:02
2

3. Мета заняття:

вивчити
сутність
кейнсіанської
моделі
макроекономічної рівноваги.
розкрити сутність та механізм встановлення
рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції.
03.04.2017 22:02
3

4.

Джон Мейнард Кейнс
англійський економіст, засновник
кейнсіанського напрямку в
економічній теорії
Народився: 5 червня 1883 р.
Помер:
21 квітня 1946 г.
03.04.2017 22:02
4

5. 1 питання

Основні методологічні передумови кейнсіанської
теорії, принцип ефективного попиту
03.04.2017 22:02
5

6. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги

для ринкової економіки характерна нерівновага;
ринок не забезпечує повної зайнятості;
відсутній механізм саморегулювання;
в економіці є невідповідність між інвестиціями і
заощадженнями;
03.04.2017 22:02
6

7. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги

крива сукупної пропозиції є горизонтальною (ціни
і заробітна плата є негнучкими);
обсяг
сукупної
пропозиції
(національного
виробництва) визначається обсягом сукупного
попиту.
рівновага національної економіки та рівноважний
ВВП
визначаються
сукупними
витратами
(споживання, інвестиції, державні витрати та чистий
експорт).
03.04.2017 22:02
7

8. Мотиви заощаджень домогосподарств:

придбання коштовних речей;
забезпечення старості;
страхування від непередбачених обставин;
забезпечення дітей у майбутньому
03.04.2017 22:02
8

9. Мотиви інвестицій підприємств (фірм):

максимізація норми чистого прибутку;
процентна ставка – плата за капітал, що
враховується при розробці інвестиційних проектів.
03.04.2017 22:02
9

10. «Модель доходи – витрати»

- Принцип невтручання держави в економіку не
визнавався.
- Сукупний попит на товари і послуги створює
власну пропозицію, а не навпаки, як стверджує
класична теорія.
- Повна зайнятість по Кейнсу це виключення.
- Для досягнення збалансованості економіки
потрібне активне втручання держави в економічні
процеси, продумана політика з боку усіх урядових
органів
03.04.2017 22:02
10

11. Постійні величини

- кількість і якість виробничого обладнання,
- технологія виробництва,
- кількість працівників,
- середній рівень майстерності і кваліфікації
працівників,
- ціни на ресурси,
- середні витрати виробництва.
Ціни на кінцеві товари і послуги стабільні
03.04.2017 22:02
11

12.

Модель ” прибутків-витрат ”
C+In
A
F
ys
B
E
C
yd
45
0
03.04.2017 22:02
D
y,N
12

13. У короткому періоді

Задана
Може
змінюватися
Функція сукупної пропозиції (ys)
Функція сукупного попиту (yd)
Рівень виробництва і зайнятості в національній
економіці визначається сукупним попитом, а не
сукупною пропозицією
03.04.2017 22:02
13

14. Висновки по першому питанню

На
думку кейнсіанців - головне завдання
держави, полягає у забезпеченні дієвого контролю
за сукупним попитом, з тим щоб забезпечити повне
використання виробничих потужностей і вищий
рівень зайнятості.
03.04.2017 22:02
14

15. 2 питання

Споживання, заощадження і інвестиції в
кейнсіанській теорії
03.04.2017 22:02
15

16. Складові сукупного попиту

особисте споживання домашніх господарств (С)
2/3 усіх покупок товарів і послуг
інвестиційний попит підприємницького сектора (In)
03.04.2017 22:02
16

17. Психологічний закон Кейнса

Темпи росту споживчих витрат відстають від
темпів росту реального національного доходу;
У разі зниження реального національного
доходу, темпи зниження споживчих витрат відстають
від темпів зниження національного доходу
03.04.2017 22:02
17

18. Психологічний закон Кейнса

С 10
С С ( у)
8
6
Са
4
2
0
2
4
6
8
10
у
Са - автономне споживання (не залежить від y)
у - рівень доходу
03.04.2017 22:02
18

19. Середня схильність до споживання або АРС

Середня схильність до споживання
С у або АРС
відношення між загальним обсягом
споживання і реальним національним доходом
С
( y ), що показує яку частину реального
національного доходу суспільство споживає.
-
03.04.2017 22:02
19

20. Середня схильність до заощаджень або АРS

Середня схильність до заощаджень
S або АРS
y
відношення між загальним обсягом
заощаджень і реальним національним доходом
( S ), що показує яку частину реального доходу
y
суспільство в цілому зберігає
03.04.2017 22:02
20

21. Оскільки, реальний національний дохід у спрощеній моделі складається з двох частин:

Су S y 1
- у домашніх господарств з невеликим рівнем доходу
доля споживання в доході більша ніж у заможних;
- найбідніші домогосподарства взагалі нічого не
зберігають. Частина з них споживає більше, ніж отримує,
тобто живе у борг.
03.04.2017 22:02
21

22.

Споживання та заощадження
ys = C
C,S
A
yd=C=Са+Су у
заощадження
Са
інвестиції
45 B
0
S = - Ca + Sy y
y0
y
- Са
03.04.2017 22:02
(S < 0)
(S > 0)
22

23. Гранична схильність до споживання Cy або MPC

- це величина, на яку змінюється обсяг
споживання при збільшенні національного доходу
на одну одиницю.
С
Су
при 0 C y 1
у
03.04.2017 22:02
23

24. Гранична схильність до заощаджень Sy або MPS

- це величина на яку змінюється обсяг заощаджень при
збільшенні доходу на одну одиницю.
S

при 0 S y 1
у
03.04.2017 22:02
24

25. Рівень споживання і заощадження визначають чинники:

рівень доходу,
рівень нагромадженого багатства,
процентна ставка
система соціального захисту
очікування споживачів
На базі цього сформувалися різні теорії споживання.
03.04.2017 22:02
25

26. Зв’язок функцій споживання та заощаджень

Між функціями споживання і збереження і
відповідно між їх графіками існує безпосередній
зв'язок і тому
Су + Sy = 1.
03.04.2017 22:02
26

27. Кейнсіанська функція інвестицій

Інвестиції - другий елемент сукупних витрат.
Інвестиції (Іn) - майнові й інтелектуальні
цінності, вкладені в різні види діяльності з метою
одержання доходу.
- заощадження скорочують сукупний попит,
- інвестиції збільшують сукупний попит.
Кейнсіанська функція інвестицій
I I ( , i ) при i
03.04.2017 22:02
27

28. Гранична ефективність капіталу ( )

це відношення очікуваного чистого доходу від
інвестицій до заданого обсягу інвестицій
d
dI
e
e
- очікуваний прибуток
І - інвестиції
03.04.2017 22:02
28

29. Висновки по 2 питанню

1. Принциповою відмінністю кейнсіанської функції
інвестицій від класичної є те, що визначальним
чинником здійснення капіталовкладень виступає не
процентна ставка, а очікування підприємців і
сформована на їх основі гранична ефективність
капіталу.
2. При незмінній процентній ставці ріст граничної
ефективності капіталу збільшує обсяг інвестицій і
зменшуэться.
3. При незмінній граничній ефективності капіталу,
ріст процентної ставки призводить до скорочення
обсягу інвестицій і навпаки.
03.04.2017 22:02
29

30. 3 питання

Теорія мультиплікатора, принцип
акселератора
03.04.2017 22:02
30

31. Мультиплікатор ()

Мультиплікатор ( .)
- це коефіцієнт або множник, що показує в якому
відношенні зміна у сукупному доході викликається
первинною зміною у сукупних витратах
Мультиплікатор інвестицій
( i)
Мультиплікатор державних витрат
Податковий
Податковий мультиплікатор
мультиплікатор
03.04.2017 22:02
( g)
(( tt))
31

32. Мультиплікатор інвестицій (i)

.
Мультиплікатор інвестицій ( i)
- коефіцієнт що показує відношення зміни
сукупного доходу до зміни в інвестиційних
витратах, що його викликали
y
i
I
y
1
i
I 1 C y
03.04.2017 22:02
Оскільки Су + Sy = 1
1
i
Sy
32

33. Мультиплікатор державних витрат (g)

Мультиплікатор державних витрат ( g)
це коефіцієнт, що показує відношення зміни
сукупного доходу до зміни в державних витратах, які
її викликали
y
1
g
G 1 C y
Оскільки Су + Sy = 1 g
03.04.2017 22:02
.
1
Sy
33

34. Податковий мультиплікатор (t)

Податковий мультиплікатор ( t)
це коефіцієнт, що показує відношення зміни
сукупного доходу до зміни в оподаткуванні, яка його
викликала
t
Cy
y
T
1 Cy
Оскільки Су + Sy = 1
03.04.2017 22:02
t
Cy
Sy
34

35. Принцип акселератора

.
Принцип акселератора
це
теорія відповідно до якої сукупні чисті
інвестиції ( I tn ) залежать від очікуваної зміни
реального обсягу національного виробництва
I a y t 1
n
t
I tn - чисті інвестиції у поточному році;
а - коефіцієнт акселерації;
уt-1 - зміна реального обсягу
національного виробництва у попередньому році;
03.04.2017 22:02
35

36. Коефіцієнт акселерації

показує, у скільки разів зростуть нові інвестиції
у відповідь на зміни в обсягах виробництва
(співвідношення приросту інвестицій до приросту
обсягу попиту або виробництва, що його викликав)
І
а
Y
03.04.2017 22:02
36

37. Висновки по 3 питанню

1. В макроекономічному аналізі використовуються
різні види мультипліката.
2. Нині найбільш відомі такі види мультиплікатора,
як
- інвестиційний,
- податковий,
- грошовий,
- кредитний,
- мультиплікатор державних витрат,
- мультиплікатор зовнішньої торгівлі.
03.04.2017 22:02
37

38. 4 питання

Рівноважний ЧВП і мультиплікатор
03.04.2017 22:02
38

39.

Дефляційний та інфляційний розрив
Дефляційний розрив - це ситуація в економіці при
якій сукупний попит недостатній для забезпечення рівня
виробництва при повній зайнятості (ЧВП1 < ЧВПf)
Інфляційний розрив - це ситуація в економіці при
якій сукупний попит перевищує потенційний рівень
національного виробництва, який визначається межею
виробничих можливостей національної економіки.
03.04.2017 22:02
39

40. Висновок

Кейнсіанська
модель
«прибутків-витрат»
доводить
необхідність
державного
регулювання
сукупного попиту з тим щоб підтримувати його на рівні
виробництва яке забезпечує повну зайнятість
03.04.2017 22:02
40

41.

Дякую за увагу !
03.04.2017 22:02
41
English     Русский Правила