ПЛАН ЛЕКЦІЇ
При визначені необхідної кількості сил і засобів для гасіння пожежі КГП повинен врахувати:
2. Вихідні дані для розрахунку сил і засобів.
3. Методика аналітичного розрахунку сил та засобів:
3. МЕТОДИКА АНАЛІТИЧНОГОРОЗРАХУНКУ СИЛ І ЗАСОБІВ
2. Визначають кількість приладів подачі вогнегасних речовин: (водяних, пінних, порошкових стволів, піногенераторів та ін.) для гасіння та за
4. Визначають необхідний запас вогнегасних речовин.
5. Обчислюють потрібну кількість пожежних машин основного призначення.
6. Знаходять граничну відстань подачі вогнегасних засобів
7. Знаходять необхідний тиск на насосі ПА
8. Визначають чисельність особового складу для виконання оперативної роботи на пожежі
9. Визначають потрібну кількість пожежних підрозділів (відділень) основного призначення.
4. Спрощений розрахунок сил та засобів
274.00K
Категория: БЖДБЖД

Розрахунок сил і засобів для проведення оперативних дій на пожежі, види та сутність

1.

ТЕМА:
„Розрахунок сил і
засобів, види та
сутність.”

2. ПЛАН ЛЕКЦІЇ

ПИТАННЯ 1. Методи і способи розрахунку сил і
засобів.
ПИТАННЯ 2. Вихідні дані для розрахунку сил і
засобів.
ПИТАННЯ 3. Методика аналітичного розрахунку
сил і засобів.
ПИТАННЯ 4. Спрощений розрахунок сил та
засобів.
ВИСНОВОК
ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ

3.

КГП зобов’язаний:
- ……
- визначити вирішальний напрямок
та необхідну кількість сил і засобів
для проведення оперативних дій на
пожежі (СДуНС, розд. ІІІ (п.2.2.2.));
- ………

4. При визначені необхідної кількості сил і засобів для гасіння пожежі КГП повинен врахувати:

• площу, на яку може поширитися вогонь до введення в
дію викликаних сил і засобів;
• потрібну кількість сил для подачі пожежних водяних і
(або) пінних стволів;
• обсяг робіт з порятунку людей, розкриття і
розбирання конструкцій будівель та евакуації майна;
• необхідність залучення спеціальних служб (служб
взаємодії);
• чи
організацію
необхідність
підвозу
води
автоцистернами
подачі
води
за
допомогою
перекачування.

5.

Розрахунок сил та засобів
проводиться:
- завчасно;
- на місці пожежі;
- у процесі гасіння;
- після ліквідації пожежі.

6.

7. 2. Вихідні дані для розрахунку сил і засобів.

Основними групами вихідних даних для
розрахунку сил та засобів є:
- оперативно-тактична характеристика
об'єкта;
- параметри і умови розвитку пожежі;
- параметри і умови гасіння пожеж;
- напрямки введення сил та засобів.

8.

9.

Розрахунок сил та засобів
здійснюють такими способами:
- аналітичним (з допомогою розрахункових
формул);
- спрощеним (за таблицями, графіками,
пожежно-тактичними експонометрами
або скороченими формулами).

10. 3. Методика аналітичного розрахунку сил та засобів:

R Vл вр
R 0,5 V Л 10 V Л В.Р. 10 0,5 VЛ ЛОК . В.Р.

11.

Параметр, що
визначається
Rп
Rп
а
Таблиця 1
Визначення основних геометричних параметрів пожежі для основних її форм
Форма пожежі
кругова
кутова
прямокутна
α
в
Rп
Sп а в
Площа пожежі
Sп R п2
Sп 0,5 R п2
Периметр пожежі
Pп 2 R п
Pп R п (2 )
Pп 2(а в)
Фронт пожежі
Ф п 2 R п
Ф п R п
Ф п nа
Примітка: 1. α кут, у якому ро
570).
2. а, в – лінійні розміри об’єкта, у якому відбувається пожежа.

з
в
и
в
а
є
т
ь
с
я
п
о
ж
е
ж
а
,
р
а
д
(
1
р
а
д
.

12.

Принципові схеми розстановки (введення) сил та засобів у
будівлях та спорудах, залежно від форми площі пожеж.

13. 3. МЕТОДИКА АНАЛІТИЧНОГОРОЗРАХУНКУ СИЛ І ЗАСОБІВ

1. Визначають потрібну витрату вогнегасних засобів на
гасіння пожежі, захист сусідніх приміщень, частин
будівлі, конструкцій, апаратів та сусідніх об`єктів.
Q
г
потр.
з
Пг І
Qпотр. П з І
Q
заг .
потр.
Q
П
потр.
Q
г
потр.
г
потр.
з
потр.
Q
з
потр.
Vг K р / р

14. 2. Визначають кількість приладів подачі вогнегасних речовин: (водяних, пінних, порошкових стволів, піногенераторів та ін.) для гасіння та за

2. Визначають кількість приладів подачі
вогнегасних
речовин:
(водяних,
пінних,
порошкових стволів, піногенераторів та ін.) для
гасіння та захисту:
N Q
Г
потр.
/ Q пр.
З
пр
N Q
З
потр.
/ Q пр.
заг
пр
N N
Г
пр
N
N
Г
ГПС
г
пр .
з
пр .
VГ K Р / Q ГПС р

15.

3. Обчислюють загальну фактичну витрату
вогнегасних речовин.
Q N Q пр
г
ф
г
пр
Q N Q пр
з
ф
Q
заг
ф
з
пр
Q Q
г
ф
з
ф

16. 4. Визначають необхідний запас вогнегасних речовин.

Q Q мережі
заг
ф
VВР N Q пр р K з 60
Г
пр

17. 5. Обчислюють потрібну кількість пожежних машин основного призначення.

N
ОП
М
Q /Q
заг
ф
сх
н
Q N Q пр
сх
н
N
ЦП
м
сх
пр
V
потр.
вр
ЦП
вр
/V

18. 6. Знаходять граничну відстань подачі вогнегасних засобів

N гр [H н (H пр Z м Z пр )]
Lгр
N гр 20
1,2
м.
S·Q 2
рук.,

19. 7. Знаходять необхідний тиск на насосі ПА

Hн NрмлS·Q Hпр Zм Zпр
2
Nрмл 1,2n мл L 20 , рук.

20.

8. Кількість пожежних рукавів для магістральних
рукавних ліній з урахуванням запасу
N p 1,2 L / 20 1,2 L / 100

21. 8. Визначають чисельність особового складу для виконання оперативної роботи на пожежі

Nо / с N
г
ств . Б
1 N
г
ств . А
2 N
г
ПЛС
3 N
N ГДЗС 3 N Р М Л 1 N зв. 1 N м 1
з
ств . Б
1 N
з
ств . А
2

22. 9. Визначають потрібну кількість пожежних підрозділів (відділень) основного призначення.

Nвід. Nо / с / 4
Nвід. Nо / с / 5
10. Оцінюють необхідність залучення підрозділів
на спеціальних пожежних машинах.

23. 4. Спрощений розрахунок сил та засобів

24.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ:
1. Статут дій в надзвичайних ситуаціях.
2. Пожежна тактика: Підручник, 1998.
Стор.148-163.
3. Довідник КГП. Стор. 167-173.
English     Русский Правила