351.22K
Категория: ПравоПраво

Злочини у сфері використання комп’ютерів, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

1.

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

2.

Статті кримінального кодексу України, що
регулюють дану категорію справ
Стаття
163. 
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, щ
о передаються засобами зв'язку або через комп'ютер.
Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав.
Стаття
361. 
Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), авто
матизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
Стаття
361-1. 
Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічн
их засобів, а також їх розповсюдження або збут.
Стаття
361-2. 
Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігаєтьс
я в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютер
них мережах або на носіях такої інформації.
Стаття
362. 
Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (
комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях т
акої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Стаття
363. 
(057) 717-1761057, г. Харьков,
61052, г. Харьков,
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів),
автоматизо
90
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
ул. Полтавский шлях, 17а
alfa-omega.kh.ua
ваних систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту

3.

Визначення термінів
Специфіка розгляду справ цієї категорії полягає у правильному розумінні
термінів.
Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ)  — комплекс електронних технічних
засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної
обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань.
Комп’ютерна мережа — це сукупність програмних і технічних засобів, за допомогою
яких забезпечується можливість доступу з однієї ЕОМ до програмних чи технічних
засобів інших ЕОМ та до інформації, що зберігається у системі іншої ЕОМ.
Автоматизовані системи (АС) — це організаційно-технічні системи, в яких
реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних
засобів. Зокрема, такими системами слід вважати сукупність ЕОМ, засобів зв’язку та
програм, за допомогою яких ведеться документообіг, формуються, оновлюються та
використовуються бази даних, накопичується та обробляється інформація. Оскільки
обробка певних даних можлива і в результаті роботи одного комп’ютера, то АС — це
й окремо взятий комп’ютер разом з його програмним забезпеченням.
Комп’ютерна інформація — це текстова, графічна чи будь-яка інша інформація
(дані), яка існує в електронному вигляді, зберігається на відповідних носіях і може
бути створена, змінена чи використана за допомогою ЕОМ.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

4.

Визначення термінів
Мережа електрозв’язку — комплекс технічних засобів телекомунікацій та
споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або
приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або
повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших
електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, їх систем чи комп’ютерних
мереж — це проникнення до цих машин, їх систем чи мереж і вчинення дій, які
змінюють режим роботи машин, їх систем чи комп’ютерних мереж або повністю
чи частково припиняють їх роботу без дозволу відповідного власника або
уповноваженої особи.
Несанкціонованим втручанням в роботу мереж електрозв’язку слід
вважати будь-які дії (окрім втручання в роботу ЕОМ, їх систем чи комп’ютерних
мереж, що забезпечують роботу мереж електрозв’язку) вчинені без згоди
власника відповідної мережі чи службових осіб, на яких покладено
забезпечення її нормальної роботи, внаслідок яких припиняється (зупиняється)
робота мережі електрозв’язку або відбуваються зміни режиму цієї роботи.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

5.

В Україні найбільш поширеним злочином у сфері використання ЕОМ, АС та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку є злочин, відповідальність за
який передбачена ст. 361 КК України.
Стаття
361
КК
України. Несанкціоноване
втручання
в
роботу
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих
систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж
електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування
інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення
встановленого порядку її маршрутизації.
Для визнання факту вчинення злочину, склад якого передбачено у ст. 361
КК, суд має встановити не лише вчинення діяння, а й настання хоча б одного із
зазначених в законі наслідків: витоку, втрати, підроблення, блокування
інформації, спотворення процесу її обробки або порушення встановленого
порядку її маршрутизації. Тобто між несанкціонованим втручанням в роботу
ЕОМ, АС, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку має бути причинний
зв’язок хоча б з одним із суспільно небезпечних наслідків.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

6.

Згідно з приміткою до ст. 361 КК, шкода у статтях 361—363 1 КК
вважається значною, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних
збитків, що в 100 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум
доходів громадян (72500 грн.).
Крім того, значна шкода може мати і нематеріальний характер. У разі
вчинення діянь, передбачених статтями 361—363 1 КК, нематеріальна
шкода може полягати у тимчасовому зупиненні (припиненні) роботи або
іншому порушенні нормального режиму роботи певного підприємства,
організації, установи, їх окремих структурних підрозділів, підриві ділової
репутації громадянина чи юридичної особи, заподіянні громадянину
моральної шкоди внаслідок втрати, незаконного поширення чи витоку
інформації, яка є результатом його наукової чи творчої діяльності, тощо.
Значна шкода нематеріального характеру є оціночним поняттям.
Отже, питання про те, чи слід визнавати таку шкоду значною,
вирішують органи досудового слідства, прокурор або суд з урахуванням
конкретних обставин справи.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

7.

Відповідалність
Відповідальність за перелічені дії дуже різна: це штраф від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправні роботи на строк до двох років, або
обмеження волі до трьох років
(ч. 1 ст. 163
КК України) до позбавлення волі на строк від трьох до семи років
(ч. 2 ст. 163 КК України).
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

8.

Початок досудового розслідування
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор
невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення
про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного
виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про
вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати
розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування,
визначається керівником органу досудового розслідування.
 
Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до
реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою
відповідальність, встановлену законом.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

9.

Тимчасовий доступ до речей і документів
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні кримінального провадження
особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості
ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх
частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом
зняття копії інформації, що міститься в таких електронних
інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем
зв’язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі
ухвали слідчого судді, суду.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

10.


Згідно ст. 161 КПК України, речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його
клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням
правової допомоги;
2) об’єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка
міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або
журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про
зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання
послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі
персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

11.

Обшук
Відповдно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою
виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального
правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або
майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення
місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

12.

Тимчасове вилучення майна
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне
позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині
другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися
певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто
законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу.
Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із
доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої
службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово
вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних
терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення
для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони
безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або
обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов’язана
скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно,
або її представнику.
Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов’язана
забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
(057) 717-1761057, г. Харьков,
61052, г. Харьков,
90
alfa-omega.kh.ua
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
ул. Полтавский шлях, 17а

13.


Відповідно до ст. 63 Конституції України, особа не несе
відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе,
членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.
Згідно з ст. 64 Конституції України, конституційні права і свободи
людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків,
передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися
окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25,
27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

14.

Угоди в кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні можуть бути укладені
такі види угод:
1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим;
2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ст. 469 КПК України, угода про примирення може бути укладена за ініціативою
потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Домовленості стосовно угоди про
примирення можуть проводитися самостійно потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим,
захисником і представником або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами
кримінального провадження (крім слідчого, прокурора або судді).
Угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або
підозрюваного чи обвинуваченого.
Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути
укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої
тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Укладення
угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної
особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким здійснюється
провадження щодо юридичної особи, не допускається.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може
бути укладена у провадженні щодокримінальних проступків, злочинів невеликої чи
середньої тяжкості, тяжких злочинів.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

15.

Наслідки укладення та затвердження угоди
Відповідно до ст. 476 КПК України, наслідком укладення та затвердження
угоди про примирення є:
1) для підозрюваного чи обвинуваченого - обмеження права оскарження
вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 цього Кодексу та відмова від
здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474 цього
Кодексу;
2) для потерпілого - обмеження права оскарження вироку згідно з
положеннями статей 394і 424 цього Кодексу та позбавлення права вимагати в
подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне
кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування
шкоди.
Наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для
прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права
оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу, а
для підозрюваного чи обвинуваченого - також його відмова від здійснення
прав,
передбачених
абзацами
першим
та
четвертим 
пункту 1 частини четвертої статті 474 цього Кодексу.
Судова практика щодо укладання Угоди у справі
правопорушення за
ч.1 ст. 361-2 КК України
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/54619354).
про
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
скоєння
кримінального
(
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

16.

Зміст угоди про визнання винуватості
Відповідно до ст. 472 КПК України, в угоді про визнання винуватості
зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його
правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про
кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального
провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи
обвинуваченим
своєї
винуватості
у
вчиненні
кримінального
правопорушення, обов’язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці
у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо
відповідні
домовленості
мали
місце),
умови
часткового
звільнення
підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді
відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального
правопорушення,
узгоджене
покарання
та
згода
підозрюваного,
обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та
звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та
затвердження угоди, передбачені  статтею 473 цього Кодексу, наслідки
невиконання угоди.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

17.

Наслідки невиконання угоди
Згідно з ч. 1, 5 ст. 476 КПК України, у разі невиконання угоди про
примирення або про визнання винуватості потерпілий чи прокурор
відповідно мають право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з
клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку,
яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених
законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності
за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до
відповідальності, встановленої законом.
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

18.

Судова практика районних судів м. Харкова за результатами розгляду
справ про вчинення злочинів у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33117194
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32831794
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58121644
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24117115
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40214787
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а

19.

Дякуємо за увагу
(057) 717-1790
alfa-omega.kh.ua
61057, г. Харьков,
ул. Пушкинская, 25, 3 этаж
61052, г. Харьков,
ул. Полтавский шлях, 17а
English     Русский Правила