Тема 2. Корпоративні форми підприємництва в Україні
План
1. Розвиток корпоративного законодавства в Україні
2.Сутність і види господарських товариств
3. Види акціонерних товариств. Спільні та відмінні риси
Публічне акціонерне товариство характеризується такими особливостями:
Особливості приватного акціонерного товариства:
Відмінність між акціонерним товариством і іншими видами господарських товариств:
Власники акціонерного товариства
По відношенню до Товариства, в яке акціонер вклав свої кошти, він має такі права:
Захист прав акціонерів
Обов’язки акціонерів
4. Види господарських об'єднань в Україні:
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
239.89K
Категория: ПравоПраво

Корпоративні форми підприємництва в Україні

1. Тема 2. Корпоративні форми підприємництва в Україні

2. План

1. Розвиток корпоративного законодавства
в Україні.
2. Сутність і види господарських товариств.
3. Види акціонерних товариств. Спільні та
відмінні риси.
4. Види господарських об'єднань в Україні

3. 1. Розвиток корпоративного законодавства в Україні

Розвиток корпоративного законодавства в
Україні можна підрозділити на декілька етапів:
І етап – початок 1991 р. – характеризується
прийняттям декількох законів, пов’язаних з
регулюванням
підприємницької
діяльності:
закони “Про підприємництво ”, “Про власність ”,
“Про підприємства в Україні, “Про цінні папери і
фондову біржу ”. Відповідно до цих законів
визначені учасники ринкових відносин –
підприємці різних форм власності і організаційно
– правових форм, у тому числі, корпорації.

4.

З виходом у світ Закону України “ Про
господарські товариства ”(1991 р.) визначено
правовий статус господарських товариств як
особливої форми корпоративних суб’єктів
підприємницької діяльності.
В законі визначено 5 форм господарських
товариств:
Акціонерне;
Товариство з обмеженою відповідальністю;
товариство додатковою відповідальністю;
повне товариство;
командитне товариство.

5.

ІІ етап – 1996-2002 рр. – характеризується
суттєвим
поглибленням
корпоративного
законодавства і прийняттям наступних законів: “
Про інститути спільного інвестування ”, “Про
державне регулювання цінних паперів ”.
ІІІ етап – 2003р. і до сьогодні –
характеризується прийняттям Цивільного і
Господарського Кодексів в 2004р., коли набрав
чинності закон “Про акціонерні товариства ”.

6. 2.Сутність і види господарських товариств

Відповідно до чинного законодавства України,
господарські товариства можуть існувати в таких
організаційно-правових формах:
акціонерне товариство – товариство, яке має
статутний фонд, поділений на визначену кількість
акцій рівної номінальної вартості і несе
відповідальність за зобов’язаннями тільки своїм
майном.
Акціонери
відповідають
за
зобов’язаннями Товариства лише в межах
належних їм акцій;
товариство з обмеженою відповідальністю –
товариство, що має статутний фонд, поділений
на частки, розмір яких визначається установчими
документами. Учасники товариства несуть
відповідальність в межах своїх внесків.

7.

повне товариство – товариство, усі учасники
якого займаються спільною підприємницькою
діяльністю і несуть солідарну відповідальність за
зобов’язаннями товариства усім своїм майном;
товариство з додатковою відповідальністю –
товариство, статутний фонд якого поділений на
частки, розмір яких визначається в установчих
документах.
Учасники
такого
товариства
відповідають за його боргами своїми внесками до
статутного фонду, а у разі їх недостатності додатково майном, що їм належить, пропорційно
до розміру внеску кожного учасника до
статутного фонду.

8.

командитне товариство – Товариство, в якому
разом з одним або більше учасниками, які
здійснюють від імені Товариства підприємницьку
діяльність
і
несуть
відповідальність
за
зобов’язаннями товариства усім своїм майном, є
один або більше учасників, відповідальність яких
обмежується внеском у майно товариства.

9. 3. Види акціонерних товариств. Спільні та відмінні риси

Акціонерне товариство – це господарське
товариство, статутний капітал якого не може бути
меншим 1250 мінімальних заробітних плат, які
поділено на визначену кількість часток однакової
номінальної вартості, корпоративні права за якими
посвідчуються акціями.
У відповідності до закону акціонерні товариства
створюються у формі публічних або приватних
акціонерних товариств в залежності від здатності
акцій товариства вільно обертатися.

10. Публічне акціонерне товариство характеризується такими особливостями:

Акціонери можуть відчужувати належні їм акції
без згоди інших учасників та товариства;
Товариство може здійснювати як публічне, так і
приватне розміщення акцій;
Товариство зобов‘язане пройти процедуру
лістингу та залишатися в біржовому реєстрі хоча
б на одній фондовій біржі;
Річна фінансова звітність повинна проходити
перевірку незалежним аудитором і повинна бути
оприлюднена;
Обрання членів наглядової ради та ревізійної
комісії публічного товариства здійснюється
шляхом кумулятивного голосування.

11. Особливості приватного акціонерного товариства:

Максимальна кількість акціонерів – 100 осіб;
Товариство може здійснювати тільки приватне
розміщення акцій;
Статутом товариства може бути передбачено
переважне право акціонерів на придбання акцій
цього товариства, що пропонуються їх власником
до продажу третій особі;
Акціонер товариства має право на придбання
акцій додаткової емісії;
Акції ПАТ не можуть купуватися та/або
продаватися на фондовій біржі за виключенням
того випадку, коли здійснюється продаж шляхом
проведення на біржі аукціонів;

12.

Статутом товариства може встановлюватись коло
питань, вирішення яких вимагає більшої кількості
голосів акціонерів ніж проста більшість або
кваліфікована більшість;
Обрання
членів
наглядової
ради
ПАТ
здійснюється за принципом кумулятивного
голосування, або за принципом представництва у
складі наглядової ради представників акціонерів;
Товариства не зобов‘язані розкривати свою
фінансову звітність на фондовому ринку, але
зобов‘язані оприлюднити її у державному реєстрі
юридичних осіб.

13. Відмінність між акціонерним товариством і іншими видами господарських товариств:

Учасник господарського товариства може вийти
в будь-який момент з товариства, також
вимагати свою частку в майні товариства.
В акціонерному товаристві учасники можуть
лише продати свої акції товариству, іншим
акціонерам або іншим особам;
2. Встановлюється кількість членів наглядової ради
в залежності від кількості акціонерів, якщо їх
понад 1000 осіб, то членів наглядової ради
7осіб, якщо понад 10000, то – 9 осіб.
1.

14. Власники акціонерного товариства

Власниками Товариства є акціонери, тобто
особи, які володіють його акціями.
Акціонерами можуть бути:
фізичні особи;
юридичні особи;
держава, яку представляє Фонд державного
майна України або інша уповноважена особа.

15. По відношенню до Товариства, в яке акціонер вклав свої кошти, він має такі права:

а) право брати участь в розподілі прибутку
Товариства.
Якщо
Товариство
отримує
прибуток, він може бути:
розподілений між акціонерами у вигляді
дивідендів;
реінвестований у Товариство;
використаний для придбання цінних паперів
інших Товариств;
залишений на рахунку тощо.
б) право на участь у розподілі майна Товариства в
разі його ліквідації.

16.

в) право брати участь у прийнятті рішень. Право
акціонерів на участь в прийнятті найважливіших
рішень життєдіяльності Товариства гарантується
законом.
г) право на продаж акцій. Акціонери публічного
акціонерного товариства мають право без згоди
Товариства та інших акціонерів в будь-який час
продати всі або частину своїх акцій будь-якій
особі та за будь-яку ціну. Це право - одне з
найважливіших прав акціонера.
д) переважне право на придбання додатково
випущених акцій. Використавши зазначене право,
акціонери можуть зберегти свою частку (у
відсотковому виразі) у Статутному фонді
Товариства в разі емісії додаткової кількості
акцій.

17. Захист прав акціонерів

Захист прав акціонерів є дуже важливим
фактором,
який
обумовлює
можливості
Товариства щодо залучення капіталу. Особливу
увагу треба приділяти питанням захисту прав
дрібних акціонерів, які є найбільш вразливими.
Залежно від конкретних обставин, захист прав
акціонерів повинні здійснювати:
Загальні збори акціонерів як вищий орган
Товариства.
Спостережна рада Товариства.
Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку та її територіальні управління.
органи прокуратури України.
Органи суду.

18. Обов’язки акціонерів

Відповідно до чинного законодавства України,
основним обов’язком акціонера є повна оплата
акцій, що йому належать, в термін, встановлений
Статутом Товариства, але не більше одного року.
Акціонери Товариства також зобов’язані:
дотримуватись вимог Статуту Товариства і
виконувати рішення Загальних зборів акціонерів
та інших органів управління Товариства;
не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію Товариства.

19. 4. Види господарських об'єднань в Україні:

Асоціація – це добровільне об’єднання
підприємств, створене для постійної координації
господарської дiяльностi. Асоцiацiя не має права
втручатися у виробничу та комерційну дiяльнiсть
будь-кого з її учасників.
Корпорація – договірне об'єднання, створене
на основі поєднання виробничих, наукових і
комерційних
інтересів
підприємств,
що
об'єдналися, з делегуванням ними окремих
повноважень
централізованого
регулювання
діяльності кожного з учасників органам
управління корпорації.

20.

Консорціум – це тимчасові статутні об'єднання
промислового та банківського капіталу для
досягнення загальної мети.
Концерн – це статутне об'єднання підприємств
промисловості, транспорту, торгівлі, банків,
наукових установ тощо на основі фінансової
залежності від одного або групи підприємств.
Холдинг – суб'єкт господарювання, який володіє
контрольним пакетом акцій одного або декількох
господарських суб'єктів.

21.

Промислово група — це об'єднання, до якого
можуть входити промислові підприємства,
банки, наукові та проектні установи, інші
установи та організації усіх форм власності.
Вони утворюються за рішенням уряду з метою
реалізації
державних
програм
розвитку
пріоритетних
галузей
виробництва
і
структурної перебудови економіки країни.

22. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Правила