1.81M
Категория: ФинансыФинансы

Управлiння ресурсною базою банку

1.

2.

Актуальність
дипломної
роботи
Мета дипломної
роботи
Актуальність вибору теми пов’язана з баченням
комерційних банків по формуванню ресурсної бази і
ефективного розміщення ресурсів в умовах зниження
рівня інфляції, стабілізації національної валюти та
посиленні вимог органів, які регулюють банківську сферу
Метою роботи є вивчення проблем пов’язаних з
визначенням місця і ролі ресурсної бази комерційних
банків України, вироблення практичних і методологічних
рекомендацій
щодо
вдосконалення
діяльності
комерційних банків по формуванню ресурсної бази.
Об’єкт дипломної
роботи
Об’єктом роботи є система формування ресурсів
банківських установ України.
Предмет
дипломної
роботи
Предметом дослідження є грошово-кредитні відносини,
які виникають в результаті участі комерційних банків у
процесі формування ресурсної бази.

3.

Класифікаційні ознаки видів ресурсної бази
Грошова ресурсна база
Матеріально-технічна ресурсна база
Форма ресурсів, що її
складають
Організаційна ресурсна база
Людські ресурси банку
Нематеріальні ресурси банку
Значення ресурсів для банку
Найбільш необхідні ресурси для
здійснення банківської діяльності
Порядок створення ресурсів
Допоміжні ресурси та системи, що
забезпечують функціонування банку в
цілому
Стартова ресурсна база
Ресурсна база створена у процесі
діяльності
Термін знаходження у
розпорядженні банку
Постійна частина ресурсної бази
Тимчасова частина ресурсної бази
Рис. 1. Класифікація ресурсної бази

4.

Рис. 2. Динаміка значення мультиплікатора капіталу всіх банків України за 2011-2014 рр.
Рис. 3. Динаміка змін пасивів банківської системи України за
2011-2014 рр.

5.

% 100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
81,33
86,75
85,33
91,81
Зобов’язання
50,00
40,00
Власний
капітал
30,00
20,00
10,00
19,00
13,25
14,67
8,19
0,00
01.01.2012 р.01.01.2013 р.01.01.2014 р.01.01.2015 р.
Тис.грн.
Рис. 4. Динаміка структури пасивів ПАТ "КредоБанк"
за 2011 – 2014 рр.
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
5 536 226
3 000 000
2 000 000
3 085 585
3 910 468
3 738 904
597 312
642 943
1 000 000
0
720 748
Власний капітал
493 564
Зобов’язання
Рис. 5. Динаміка суми пасивів ПАТ "КредоБанк": всього та
за основними складовими елементами за 2011-2014 рр.

6.

%
0,90
0,83
0,80
0,72
0,70
0,60
Коефіцієнт структури
зобовязань
0,67
0,64
0,57
0,55
0,50
0,49
0,40
Коефіцієнт структури
депозитів за строковістю
0,39
0,30
0,20
0,10
0,00
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
Рис 6. Динаміка показників якості зобов’язань 2011-2014 рр.

7.

.
% 30,00
27,37
Коефіцієнт
фінансової стійкості
25,00
23,45
20,00
23,11
20,89
19,00
Коефіцієнт
фінансової
незалежності
17,20
15,27
15,00
14,67
13,25
10,00
14,22
8,92
8,19
5,00
Коефіцієнт
захищеності
залучених депозитів
власним капіталом
0,00
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
Рис 7. Динаміка показників достатності капіталу та
фінансової стійкості банку 2011-2014 рр.

8.

Пошук нових
шляхів
недепозитного
розширення
ресурсної бази
Розвиток
євровалютного
ринку в Україні
Злиття і
поглинання
банківських
установ
Організація
формування
ресурсної
бази банку
Створення
стійкої системи
страхування
депозитів
Збільшення
обсягу
виконання
операцій
банком
Співпраця або
створення
власних ІСІ,
НПФ та КУА
Рис. 8. Шляхи покращення формування ресурсної бази банку в
Україні на прикладі світового досвіду

9.

Модель формування і управління
капіталом комерційного банку
Ресурсне регулювання:
- тактика і стратегія банку на грошово-кредитному ринку;
- оцінка і рівень забезпечення ризиків власним капіталом
регулювання діяльності банку з боку НБУ.
Ресурсне формування:
- управління власним капіталом;
- створення і зміцнення бази залучення і запозичення ресурсів,
забезпечення прибутковості кредитно-інвестиційних операцій.
Оптимізація ресурсної бази:
- забезпечення оптимальної структури залучених і запозичених
ресурсів;
- реалізація ефективного податкового менеджменту.
Рис. 9. Схема побудови моделі формування і управління
капіталом банку
English     Русский Правила