Класифікація баз даних
Класифікація баз даних (продовження)
Основні типи моделей даних
Ієрархічні моделі БД - це структури даних, які впорядковані за підляганням від загального до конкретного. Має параметри – рівень, вузол, зв'
Мережні моделі БД - мають довільний, не обмежений кількістю елементів зв'язок (сх. 2)
Реляційні моделі БД — це БД, дані в яких подані у вигляді двомірних таблиць, за допомогою яких можна описати предметну область ( сх.. 3).
Системи управління базами даних ( СУБД ).
75.50K
Категория: Базы данныхБазы данных

Бази даних. СУБД. Основні поняття. Класифікація БД. Види СУБД

1.

Король Мар*яни

2.

Даними ми називаємо послідовність сигналів
різної природи, які зафіксовані у певному виді,
зручному для їх зберігання, передавання та
опрацювання.
База даних (БД, database) – пойменована
сукупність зв’язаних структурованих даних,
організованих за певними правилами, що
передбачають загальні принципи опису,
зберігання і маніпулювання, незалежно від
прикладних програм.

3.

Призначення баз даних
Бази даних призначені для зберігання,
накопичення, оновлення і пошуку
необхідної інформації.
База даних є інформаційною моделлю предметної
галузі.
Предметна галузь – деяка частина реально
існуючої системи, що функціонує як самостійна
одиниця.

4. Класифікація баз даних

І. За типом збережених даних
- Фактографічні системи – призначені для зберігання й
опрацювання структурованих даних у вигляді чисел і
текстів.
- Документальні БД- призначені для зберігання даних у
вигляді документів.
ІІ. За технологією опрацювання даних
- Централізовані БД – всі данні зберігаються в пам'яті
однієї обчислювальної системи.
- Розподілена БД – данні зберігаються у різних комп'ютерах обчислювальної мережі.

5. Класифікація баз даних (продовження)

ІІІ. За способом доступу до даних
- БД з локальним доступом;
- БД з мережним доступом.
Модель в базах даних – спосіб визначення логічного подання
фізичних даних.
Моделі баз даних призначені для однакового подання будь-яких даних,
що включає способи опису даних і маніпулювання ними.
База даних може бути заснованою на одній моделі або на
сукупності декількох моделей. Існує три основні типи
моделей даних :
ієрархічна,
мережева
реляційна.

6. Основні типи моделей даних

Основні
моделі БД
Ієрархічні
Мережні
Реляційні
( табличні)

7. Ієрархічні моделі БД - це структури даних, які впорядковані за підляганням від загального до конкретного. Має параметри – рівень, вузол, зв'

Ієрархічні моделі БД - це структури даних, які впорядковані за
підляганням від загального до конкретного. Має параметри – рівень,
вузол, зв'язок ( сх. 1).
Школа № 25
Молодша школа
1- кл

Середня школа
2 - кл


5 - кл


Старша школа
7 - кл


10 кл

10 а
11 -кл
10 б
11 а

8. Мережні моделі БД - мають довільний, не обмежений кількістю елементів зв'язок (сх. 2)

Вчитель англ.
мови 1
8-а
8-б
Вчитель англ.
мови 2
9-а
9-б
Вчитель англ.
мови 3
10-а
10-б
Вчитель англ.
мови 4
11-а
11-б

9. Реляційні моделі БД — це БД, дані в яких подані у вигляді двомірних таблиць, за допомогою яких можна описати предметну область ( сх.. 3).


1
2
Прізвище
Іванова
Савенко
Ім’я
Марія
Василь
Рік
народження
Петрівна
Сергійович
Адреса
вул. Зелена 6
вул. Весела 4
Особливості реляційних баз даних
Кожен елемент таблиці – один елемент даних.
Дані у стовпці є однорідними, тобто мають один тип.
Кожний стовпець (поле) має унікальне ім’я.
Однакові рядки в таблиці відсутні.
Порядок рядків може бути довільним.

10. Системи управління базами даних ( СУБД ).

СУБД – це комп’ютерна програма, що дає змогу
описувати дані у вигляді об’єктів і зв’язків,
маніпулювати ними ( виконувати запити й оновлення
даних), і має зручні засоби спілкування з даними
( інтерфейс).
Нині існує багато різноманітних СУБД. Найбільш
поширеними є : Access, FoxPro, Paradox, InterBase,
MSSQL, Oracle та інші.
Кожна СУБД різною мірою реалізує вимоги до баз
даних. Що більше вимог враховує СУБД, то вона
краща, і тим простіше створювати базу даних і
потім з нею працювати.
English     Русский Правила