Чинники формування пропозиції грошей
Чинники формування пропозиції грошей
866.90K
Категория: ФинансыФинансы

Грошовий ринок

1.

Сумський державний університет
Навчально-науковий інститут бізнес технологій «УАБС»
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Гроші і кредит
Лекція 4
Грошовий ринок
Мордань Євгенія Юріївна,
к.е.н., ст. викладач
кафедри ФБСС

2.

Структура лекції
1. Сутність грошового ринку
2. Інституційна модель грошового ринку
3. Структура грошового ринку
4. Попит на гроші.
5. Пропозиція грошей.

3.

Особливості функціонування
грошового ринку
Грошовим ринком звичайно називають особливий
сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж
грошей як специфічного товару, формуються попит,
пропозиція та ціна на цей товар.
Специфіка грошей як абсолютно ліквідного товару зумовлює істотну
специфіку їх переміщення між суб'єктами грошового ринку, а також усіх
інструментів та самого механізму функціонування цього ринку.

4.

Особливості функціонування
грошового ринку
За економічною сутністю грошовий
ринок — це сукупність економічних відносин,
пов’язаних з розподілом фінансових ресурсів,
купівлею-продажем тимчасово вільних грошових
коштів і цінних паперів.
В організаційному плані грошовий ринок —
це сукупність ринкових фінансових інституцій,
що супроводжують потік коштів від власників
фінансових ресурсів до позичальників.

5.

Особливості функціонування
грошового ринку
Об’єктами відносин на грошовому ринку
є грошово-кредитні ресурси, цінні папери та
позичкові угоди.
Суб’єктами грошового ринку є держава,
юридичні та фізичні особи, які здійснюють
операції купівлі-продажу грошей.

6.

Особливості функціонування
грошового ринку
Операції на грошовому ринку можна розділити на
три групи:
з продажу грошей (сімейні господарства, фірми і
структури державного управління);
з купівлі грошей (сімейні господарства, фірми і
структури державного управління);
посередницькі (фінансові посередники — банки,
інвестиційні та фінансові компанії, страхові компанії,
пенсійні фонди, кредитні товариства).

7.

Особливості функціонування
грошового ринку
ГРОШОВИЙ РИНОК
СУТНІСТЬ
Сектор ринку, на якому здійснюється купівля та
продаж грошей як специфічного товару, формується
попит, пропозиція, ціна на цей товар
ПРОДАЖ
ГРОШЕЙ
Передача власниками своїм контрагентам грошей у
тимчасове користування в обмін на фінансові
інструменти, які надають можливість зберегти право
власності на ці гроші, відновити право розпорядження
ними та одержати процентний дохід
КУПІВЛЯ
ГРОШЕЙ
Є формою одержання суб’єктами ринку у своє
розпорядження певної суми грошей в обмін на
фінансові інструменти
ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ
Зобов'язання покупців перед продавцями грошей

8.

Особливості функціонування
грошового ринку
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
БОРГОВІ
Зобов'язання, за якими
покупець грошей має повернути
продавцеві одержану від нього
суму і сплатити по ній дохід:
Депозитні (гроші переходять
у повне розпорядження
покупця за умови повернення
і сплати % доходу);
Позичкові (продавці вносять
певні обмеження на право
розпорядження грошима)
НЕБОРГОВІ
Зобов'язання з надання
права участі в управлінні
діяльністю покупця грошей
та в його доходах. За
продавцем зберігається
право власності: акції,
деривативи, страхові угоди

9.

Особливості функціонування
грошового ринку
Інституційна модель грошового ринку
Сектор прямого
фінансування
Кредитори
Позичальники
Сектор опосередкованого
фінансування

10.

За
інституційними
ознаками
Ринок
банківських
кредитів
За економічним
призначенням
ресурсів
РИНОК КАПІТАЛІВ
(ринок ЦП; ринок
середньо- та
довгосторокових позик)
За видами
фінансових
інструментів
Ринок позичкових
зобов’язань
РИНОК ГРОШЕЙ
Фондовий
ринок
Ринок послуг
небанківських
ФКУ
• Ринок готівкової
національної валюти
• Ринок готівкової
іноземної валюти
• Ринок
короткострокових
депозитно-позичкових
інструментів
• Ринок
короткострокових
платіжних коштів
• Ринок торговокомісійних операцій
• Ринок
короткострокових
міжбанківських
кредитів
Ринок ЦП
Валютний ринок

11.

Особливості функціонування
грошового ринку
ОБ’ЄКТИ ГРОШОВОГО РИНКУ

12.

Попит на гроші
ПОПИТ НА ГРОШІ ВИСТУПАЄ ЯК ЗАПАС ГРОШЕЙ,
ЯКИЙ ПРАГНУТЬ МАТИ У СВОЄМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ
ЕКОНОМІЧНІ СУБ'ЄКТИ НА ПЕВНИЙ МОМЕНТ.
Попит на гроші тісно пов'язаний зі
швидкістю обігу грошей обернено
пропорційною залежністю: у міру
зростання попиту на гроші кожна грошова
одиниця, що є в обороті, довше
перебуватиме у розпорядженні окремого
економічного суб'єкта, повільнішим буде її
обіг, і навпаки.

13.

Попит на гроші
ЦІЛІ ПОПИТУ НА ГРОШІ:
створення запасу купівельних і
платіжних засобів, достатнього
для задоволення поточних потреб
економічних суб'єктів у товарах та
послугах;
накопичення грошей як капіталу,
як форми багатства, що спроможна
давати власникові дохід у вигляді
процента

14.

Попит на гроші
МОТИВИ ПОПИТУ НА ГРОШІ:
Трансакційний
(економічні суб'єкти постійно відчувають потребу в певному
запасі грошей для здійснення поточних платежів, щоб підтримати на належному рівні
своє особисте та виробниче споживання. Ці гроші повинні бути в формі, придатній для
їх негайного використання в платежі, тобто бути наявними );
Завбачливості
(юридичні і фізичні особи бажають мати запас грошей як ресурс
купівельної спроможності, з тим щоб у будь-який час мати можливість задовольнити свої
непередбачувані потреби чи скористатися перевагами несподіваних можливостей);
Спекулятивний
(економічні суб'єкти бажають мати у своєму розпорядженні
певний запас грошей, з тим щоб за сприятливих умов перетворити їх у високодохідні
фінансові інструменти, а при погіршенні цих умов і появі загрози зниження дохідності
та ризику збитковості наявних фінансових інструментів перетворити їх у грошову
форму)

15.

Попит на гроші
Функціональна залежність попиту на
гроші від чинників

16.

Попит на гроші
Q – зміна обсягів виробництва:
вплив обумовлюється трансакційним
мотивом нагромадження грошей – чим більший обсяг виробництва ВНП, а отже і
національного доходу, тим більшим може бути обсяг операцій щодо його реалізації і тим
більшим має бути запас грошей для виконання цих операцій. Зміна ВНП визначається
динамікою рівня цін та рівня реального обсягу виробництва
R – зміна норми процента:
у міру зростання очікуваного доходу (норми
процента) на альтернативні грошам активи тривалість зберігання буде скорочуватися і
попит на гроші знижуватися, а в міру зниження очікуваного доходу – зростати.
В – накопичення багатства:
економічні суб'єкти, накопичуючи багатство у
формі різних активів, відносно рівномірно розміщують приріст між його усіма видами
активів, у тому числі й у вигляді запасу грошей. Внаслідок цього в міру збільшення маси
багатства зростатиме і попит на гроші.

17.

Попит на гроші
І – інфляція:
в умовах інфляційного зростання цін запас грошей , який мають у
своєму розпорядженні економічні суб'єкти, неминуче знецінюється, і вони зазнають втрат,
що само по собі провокує скорочення їх попиту на гроші. Крім того, інфляційне зростання
цін неминуче підштовхує вгору ставку процента і всі інші очікувані доходи на
альтернативні грошам види активів. Внаслідок цього буде зростати альтернативна вартість
грошових запасів і скорочуватися попит на гроші.
О – зміна кон'юнктури ринків:
при скороченні товарної пропозиції,
посиленні товарного дефіциту, погіршенні якості продукції економічні суб'єкти віддадуть
перевагу накопиченню багатства у товарній формі, а не в грошовій, і попит на гроші
скоротиться.

18.

Попит на гроші
Графічне зображення попиту на гроші

19.

Пропозиція грошей
Сутність пропозиції грошей полягає в тому, що економічні
суб'єкти в будь-який момент мають у своєму
розпорядженні певний запас грошей, які вони можуть за
сприятливих обставин спрямувати в оборот.

20.

Пропозиція грошей
Функціональна залежність пропозиції
грошей від чинників, що на неї впливають
Процес створення банківською системою додаткових
платіжних засобів, що надходять у канали готівкового
і безготівкового обігу. Пропозиція грошей прямо
пропорційна грошовій базі (Гб) та коефіцієнту
грошово-кредитного мультиплікатора (m)

21. Чинники формування пропозиції грошей

Норма обов'язкового резервування:
чим нижчою є норма
обов'язкового резервування, тим вищим є коефіцієнт мультиплікації, а отже і
загальний обсяг грошової пропозиції.
Облікова ставка:
при зростанні облікової ставки знижується попит на
позички, а отже і знижуються залишки коштів на рахунках у ЦБ, тобто
грошова база знижується і обсяги грошової пропозиції також знижуються.
Типова ринкова процентна ставка:
при зростанні процентної
ставки за позичками комерційних банків розширюються можливості
одержати позички рефінансування, а отже зростають і грошова база,
банківські резерви, коефіцієнт мультиплікації, а отже і пропозиція грошей

22. Чинники формування пропозиції грошей

Багатство економічних суб'єктів:
при зростанні багатства, збільшуються
обсяги депозитної складової грошової маси, зростає коефіцієнт мультиплікації, а отже
і грошова пропозиція.
Тінізація підприємницької діяльності:
зумовлює зміну структури
грошових запасів на користь готівки, що знижує коефіцієнт мультиплікації, а отже
знижується і пропозиція грошей.
Стан довіри до банків:
низький стан довіри до банків сприяє вилученню
депозитів, що знижує рівень мультиплікації, а отже і загальний обсяг пропозиції
грошей знижується пропорційно падінню довіри до банків.
Зростання процентних ставок за депозитами до запитання:
сприяє
залученню банками готівки на поточні вклади і розширенню процесу мультиплікації
депозитів, внаслідок чого зростає пропозиція грошей

23.

Пропозиція грошей
Графічне зображення пропозиції грошей

24.

Пропозиція грошей
Графічне зображення пропозиції грошей

25.

Пропозиція грошей
Графічне зображення пропозиції грошей
English     Русский Правила