Опис мови Turbo Pascal
Вікно середовища
306.37K
Категория: ПрограммированиеПрограммирование

Опис мови Turbo Pascal

1. Опис мови Turbo Pascal

Мова Паскаль, названа на честь французького математика і філософа
Блеза Паскаля (1623-1662), була створена в якості навчальної мови
програмування в 1968-71 роках швейцарським ученим Ніклаусом Віртом на
кафедрі інформатики Стенфордського університету (Цюріх). На сьогодні ця
мова має більш широку сферу застосування, аніж передбачалося за часи її
створення. Своє визнання Паскаль отримав з появою пакета Турбо Паскаль
(Turbo Pascal). Ця мова відрізняється простотою розуміння, стрункістю та
структурністю алгоритмів, швидкістю компілятора і зручними засобами
створення й налагодження програм.
Перевагами мови Паскаль є:
• простий синтаксис мови. Невелика кількість базових понять. Програми на
Паскалі досить легко читаються.
• досить низькі апаратні та системні вимоги як самого компілятора, так і
програм, написаних на Паскалі.
• універсальність мови. Мова Паскаль може застосовуватись до рішення
практично всіх задач програмування.
Підтримка структурного програмування, програмування "згори-вниз", а
також об'єктно-орієнтованого програмування.
Ми розглянемо Turbo Pascal v7.0. Дана версія розроблена фірмою
Borland і є останньою в лінійці компіляторів Pascal для DOS. Подальший
розвиток Паскаль отримав в Delphi - системі розробки програм для Windows.

2. Вікно середовища

Основний екран середовища Turbo Pascal 7.0 виглядає наступним чином:
Рядок меню активується натисканням
клавіші F10. У меню містяться наступні
розділи:
File. Дозволяє виконувати всі основні дії з
файлами (створення, відкриття,
збереження ..)
Edit. Дозволяє виконувати всі основні
операції редагування тексту (копіювання,
вставлення, видалення фрагментів,
скасування останніх змін ..)
Search. Дозволяє здійснювати пошук і
заміну фрагментів тексту.
Run. Дозволяє запускати програму, у тому числі в покроковому режимі.
Compile. Дозволяє здійснювати компіляцію програми.
Debug. Містить команди, що полегшують процес пошуку помилок у
програмі.
Tools. Містить деякі додаткові засоби Турбо Паскаль.
Options. Дозволяє налаштувати необхідні для роботи параметри
компілятора і середовища розробника.
Window. Дозволяє виконувати всі основні операції з вікнами (відкривати,
закривати, змінювати розташування, змінювати розмір).
Help. Дозволяє одержати наявну в системі довідкову інформацію.

3.

Усі пункти меню доступні через гарячі клавіші. Для цього треба натиснути клавішу
Alt і ту букву, що виділена червоним в назві пункту меню
Основні команди і гарячі клавіші
Нижче наведені основні команди середовища розробника Турбо Паскаль і
відповідні до них гарячі клавіші.
Ctrl + F9 – запустити програму
Alt + F5 – переглянути вікно користувача
F2 – зберегти програму
F3 – відкрити збережену програму
Alt + F3 – закрити активне вікно
Alt + X – вийти з Турбо Паскаль
F1 – викликати контекстну допомогу
Ctrl + F1 – викликати довідку про оператор, на якому встановлено курсор
Alt + Backspace – скасувати останню зміну
Ctrl + Y – видалити рядок
Shift + стрілки – виділити блок тексту
Ctrl + Insert – копіювати виділений блок в буфер
Shift + Insert – вставити з буферу

4.

Елементи
даних
Коментар
починаються з літери або знака,«_»;
Великі і малі літери не розрізняються.
Константа - комірка пам'яті, значення
якої протягом виконання програми
залишається постійним.
Змінна - комірка пам'яті, значення якої
протягом виконання програми може
змінюватися.
Призначений для внесення до тексту
програми
пояснень.
Обмежується
символами { } або (* *)
45, Pi
a, b, c
{Це коментар) (*Це
коментар*)
С
Службові слова мови Turbo Pascal
and — і
array — масив
begin — початок
case — вибір
const — сталі
div — ділення без
остачі
do — виконати
downto — униз до
else — інакше
end — кінець
file — файл
for — для
function — функція
goto — перейти до
if — якщо
in — в
label — позначка
mod — остача
nil — нуль
not — ні
of — з
or — або
packed - стиснутий
procedure –
процедура
program - програма
record — запис
repeat —
повторювати
set — множина
then — то
to — до
type — тип
until — доки
var — змінні
while — доки та
інші.

5.

Операції над стандартними
типами даних
Операції над цілими числами:
Вирази
Арифметичні вирази будуються з констант, змінних, функцій і
операцій над ними.
abs(x)
arctan(x)
cos(x)
sin(x)
exp(x)
ln(x)
Тип
аргументу
integer, real
integer, real
integer, real
integer, real
integer, real
integer, real
Тип
результату
integer, real
Real
Real
Real
Real
Real
sqrt(x)
integer, real
Real
Функція
sqr(x)
ord(x)
succ(x)
pred(x)
round(x)
trunc(x)
int(x)
frac(x)
odd(x)
Операції над дійсними числами:
integer, real
integer, real
упорядкований
Integer
упорядкований упорядкований
упорядкований упорядкований
real
Integer
real
Integer
real
Real
real
Real
integer
Boolean
random(x)
integer
upcase(x)
char
inc(x,y)
inc(x)
dec(x,y)
dec(x)
Математичний запис, коментар
|x|
arctgx
cosx
sinx
ex
lnx
integer
integer, char
integer
integer, char
x2
ASCII-код символу
повертає наступне значення x
повертає попереднє значення x
заокруглює число х до цілого
відкидає дробову частину числа х
відкидає цілу частину числа х
дробова частина числа х
true (x – непарне), false (x – парне)
Генерує випадкове число з діапазону від
Integer
0 до x
замінює малу літеру латинської абетки
Char
на велику
Процедури:
Integer
збільшує x на y
integer, char
збільшує x на 1
Integer
зменшує x на y
integer, char
зменшує x на 1
Приклади
Правила використання виразів:
1. Вираз записується в один рядок. Наприклад, вираз:
Зауваження. Операції над дійсними числами завжди дадуть дійсний результат,
навіть якщо обидва аргументи цілі!
ax bx 2 cx 3
14 x x
мовою Паскаль має бути записаний так:
(a*x+b*sqr(x)+c*sqr(x)*x)/(14*x-x).
2. У виразах використовуються тільки круглі дужки, причому кількість дужок, що
відкриваються, повинна відповідати кількості дужок, що закриваються.
З. Не можна записувати підряд два знаки арифметичних операцій.
Обчислення виконуються зліва направо відповідно пріорітету операцій:
1) операція обчислення функцій;
2) Операції піднесення до степення;
3) операції множення, ділення, mod і div;
4) операції додавання і віднімання.
English     Русский Правила