Тема 9. Організаційно-методологічні засади формування механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Література
Рис. 1. Етапи організаційного проектування механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Рис. 2. Організаційне проектування механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як ітеративний процес
Рис. 3. Модель структурно-функціональ-ного синтезу МУМКП
Рис. 4. Формування структури системи управління за ознакою «цикл управління – об’єкт управління»
Рис. 5. Методологія формування та адаптації управлінського циклу в системі управління
Рис. 6. Структурно-функціональна схема управлінського циклу механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Рис. 7. Модель структурно-функціонального синтезу механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Рис. 8. Моделі функціонування систем типу «зворотній зв’язок» (а) і «з внутрішньою петлею зворотного зв’язку» (б)
Рис. 9. Інформаційна модель механізму управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства
Рис. 10. Структура підсистеми внутрішньої інформації системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Рис. 11. Структура підсистеми зовнішньої інформації системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
Рис. 12. Граф-модель показників стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Рис. 13. Матриця згортання показників «ринкова частка» (N) і «рентабельність продаж» (R)
Рис. 14. Матриця згортання показників «обсяг експорту» (V) і «рівень маркетингового супроводу продукту» (М)
Рис. 15. Матриця згортання показників «рівень фінансового стану підприємства» (S) і «конкурентний тиск ринку» (L)
Рис. 16. Схема формування узагальнюючого показника міжнародної конкуренто-спроможності підприємства
Рис. 17. Функціонально-технологічна модель параметричного синтезу механізму управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства
1.05M
Категория: МенеджментМенеджмент

Організаційно-методологічні засади формування механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

1. Тема 9. Організаційно-методологічні засади формування механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

1. Етапи, принципи і закономірності формування
механізму управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства
2. Структурно-функціональний синтез механізму
управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства
3. Інформаційне забезпечення управління
міжнародною конкурентоспроможністю
підприємства
4. Параметричний синтез механізму управління
міжнародною конкурентоспроможністю
підприємства

2. Література

1. Воронкова А.Э. Стратегическое управление
конкурентоспособным потенциалом предприятия:
диагностика и организация. Монография. – 2-е изд., –
Луганск: Изд-во Восточноукраинского национального
университета имени Владимира Даля, 2004. – С. 238-252.
2. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия:
оценка, диагностика, стратегия. Научное издание / Колл.
Авторов. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. –С.222-237.
3. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. Управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. –
Львів: Компакт – ЛВ, 2005. – С. 142-147.
4. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних
систем: теорія, механізм регулювання та управління.
Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 238-264.
5. Системный анализ и принятие решений: Словарьсправочник: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.Н.
Волковой, В.Н. Козлова. – М.: Высшая школа, 2004. –
с.105-112.

3. Рис. 1. Етапи організаційного проектування механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Стадії організаційного проектування МУМКП
Аналітикодіагностична
Моніторинг середовища, аналіз і
діагностика стану міжнародної
конкурентоспроможності підприємства
Концептуальна
Концептуальна розробка
моделі функціонування МУМКП
Стратегічна
Визначення стратегічних альтернатив
і напрямів розвитку МУМКП
Програмна
Розробка комплексного програмного
забезпечення реалізації мети МУМКП
Ресурсна
Визначення і розвиток ресурсної бази
формування конкурентних переваг
підприємства
Організаційна
Організаційний синтез МУМКП –
його структурно-функціональних,
інформаційних і параметричних
характеристик
Проектнорозрахункова
Розрахунок бюджету проектування та
економічного ефекту впровадження
МУМКП
Реєстраційнозабезпечувальна
Реєстрація статусу оргпроекту МУМКП
з метою консолідації інтересів
і гармонізації соціально-трудових
відносин на підприємстві
Рис. 1. Етапи
організаційного
проектування механізму
управління міжнародною
конкурентоспроможністю
підприємства

4. Рис. 2. Організаційне проектування механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як ітеративний процес

ПОЧАТОК
Формулювання висновку
щодо причин змін стану
об’єкта управління
Моніторинг середовища
та діагностика стану
об’єкта управління
Формулювання мети
системи управління
Виявлення протиріч та
розробка рекомендацій
щодо переформулювання мети управління
Визначення складу задач
системи та параметрів
об’єкту управління
Формування програмноцільового комплексу
реалізації задач
Структурно-функціональний
синтез системи управління
Інформаційний синтез
системи управління
Результативнопараметричний синтез
системи управління
Оцінка ефективності
системи управління
КІНЕЦЬ
Розробка рішень щодо
реорганізації структури
виробничої та
управлінської підсистем
Розробка варіантів
структурнофункціонального та
інформаційного синтезу
Розробка рішень щодо
оптимізації параметрів
системи управління
Рис. 2.
Організаційне
проектування
механізму
управління
міжнародною
конкурентоспр
оможністю
підприємства
як ітеративний
процес

5. Рис. 3. Модель структурно-функціональ-ного синтезу МУМКП

1Структуризація
1Структуризація загальної
загальної мети
мети та
та формування
формування
«дерева
«дерева цілей»
цілей» МУМКП
МУМКП
2.
2. Визначення
Визначення множини
множини елементів,
елементів, які
які реалізують
реалізують
мету
мету МУМКП
МУМКП
3.
3. Виключення
Виключення елементів,
елементів, які
які не
не сприяють
сприяють реалізації
реалізації
мети
мети МУМКП
МУМКП
Рис. 3. Модель
структурнофункціонального синтезу
МУМКП
4.
4. Виявлення
Виявлення функцій,
функцій, адекватних
адекватних алгоритму
алгоритму
функціонування
функціонування системи
системи
5.
5. Формування
Формування структури
структури управлінського
управлінського циклу,
циклу, що
що
забезпечує
забезпечує реалізацію
реалізацію мети
мети МУМКП
МУМКП
6.
6. Адаптація
Адаптація управлінського
управлінського циклу
циклу до
до реалізації
реалізації
загальної
загальної мети
мети та
та підцілей
підцілей МУМКП
МУМКП
Модель структурно-функціонального синтезу механізму управління
міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (МУМКП)

6. Рис. 4. Формування структури системи управління за ознакою «цикл управління – об’єкт управління»

Цикл
управління
Формування
матриці „цикл
управління об’єкт
управління”
Об’єкт
управління
Формування
варіантів
структури
Об’єкт
управління
Вибір
оптимального
варіанту
структури
Цикл
управління
Рис. 4. Формування структури системи управління за
ознакою «цикл управління – об’єкт управління»

7. Рис. 5. Методологія формування та адаптації управлінського циклу в системі управління

Крок 1. Спостереження змін – що відбувається ззовні?
Крок 2. Аналіз змін – наявність/відсутність загрози?
Крок 3. Ідентифікація проблеми – якою є загроза?
Крок 4. Прогнозування розвитку проблеми – що нас очікує?
Крок 5. Реагування – як треба змінити (діяти)?
Крок 6. Контроль – що досягнуто?
Рис. 5. Методологія формування та адаптації
управлінського циклу в системі управління

8. Рис. 6. Структурно-функціональна схема управлінського циклу механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

9. Рис. 7. Модель структурно-функціонального синтезу механізму управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

10. Рис. 8. Моделі функціонування систем типу «зворотній зв’язок» (а) і «з внутрішньою петлею зворотного зв’язку» (б)

11. Рис. 9. Інформаційна модель механізму управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства

R
Суб’єкт
управління
Формулювання мети
T
Із
G
Інформаційний
образ зовнішнього
середовища
Систематизація
K
Іозс
Інформаційна база
Программа
пошуку
Структура
і зміст
Фундаментальна
діагностика стану
міжнародної
конкурентоспроможності
Іоу Експрес-діагностика
стану міжнародної
конкурентоспроможності
Программа
захисту й
зберігання
N
Із
Обробка зовнішньої
інформації
Аналітичне
забезпечення
Систематизація
Структура
і зміст
Іф
Інформаційні
фільтри
Формування
управлінського рішення
Іпз
Обробка внутрішньої
інформації
P
Зовнішні
інформаційні потоки
Моніторинг стану об’єкту
управління
Реалізація рішення
Об’єкт
управління
Рівень міжнародної
конкурентоспроможності
підприємства
Зовнішнє
середовище
Джерела
M
Внутрішнє
середовище
інформації
Рис. 9.
Інформаційна
модель
механізму
управління
міжнародною
конкурентоспроможністю
підприємства

12. Рис. 10. Структура підсистеми внутрішньої інформації системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

1.
1. Базова
Базова фінансовофінансовоекономічна
економічна інформація
інформація
2.
2. Інформація
Інформація щодо
щодо
ефективності
ефективності внутрішніх
внутрішніх
бізнес-процесів
бізнес-процесів
Підсистема
Підсистема внутрішньої
внутрішньої
інформації
інформації системи
системи
управління
управління міжнародною
міжнародною
конкурентоспроможністю
конкурентоспроможністю
підприємства
підприємства
3.
3. Інформація
Інформація щодо
щодо
структури
структури
факторіальних
факторіальних джерел
джерел
ефективності
ефективності
4.
4. Інформація
Інформація про
про
розподіл
розподіл ресурсів
ресурсів
підприємства
підприємства
Рис. 10. Структура підсистеми внутрішньої інформації
системи управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства

13. Рис. 11. Структура підсистеми зовнішньої інформації системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

1.
1. Регулятивно-правова
Регулятивно-правова
інформація
інформація
3.
3. Науково-аналітична
Науково-аналітична
інформація
інформація
2.
2. Нормативно-довідкова
Нормативно-довідкова
інформація
інформація
Підсистема
Підсистема зовнішньої
зовнішньої
інформації
інформації системи
системи
управління
управління міжнародною
міжнародною
конкурентоспроможністю
конкурентоспроможністю
підприємства
підприємства
4.
4. Методико-практична
Методико-практична
інформація
інформація
Рис. 11. Структура підсистеми зовнішньої інформації
системи управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства

14. Рис. 12. Граф-модель показників стану міжнародної конкурентоспроможності підприємства

K
S
L
V
M
N
Рис. 12. Граф-модель показників стану міжнародної
конкурентоспроможності підприємства
R

15. Рис. 13. Матриця згортання показників «ринкова частка» (N) і «рентабельність продаж» (R)

16. Рис. 14. Матриця згортання показників «обсяг експорту» (V) і «рівень маркетингового супроводу продукту» (М)

17. Рис. 15. Матриця згортання показників «рівень фінансового стану підприємства» (S) і «конкурентний тиск ринку» (L)

18. Рис. 16. Схема формування узагальнюючого показника міжнародної конкуренто-спроможності підприємства

Рис. 16. Схема
формування
узагальнюючого
показника
міжнародної
конкурентоспроможності
підприємства

19. Рис. 17. Функціонально-технологічна модель параметричного синтезу механізму управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства

Рис. 17.
Функціональнотехнологічна
модель
параметричного
синтезу механізму
управління
міжнародною
конкурентоспроможністю
підприємства
English     Русский Правила