2.31M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Формування доходів державного бюджету та шляхи його оптимізації

1.

2.

Державний бюджет є централізованим фондом фінансових ресурсів
держави, що використовується для виконання покладених на неї
функцій.
Склад доходів Державного бюджету визначається Бюджетним
Кодексом України та Законом України про Державний бюджет
на відповідний рік і затверджується Верховною Радою України.

3.

Загальний фонд включає всі доходи бюджету, крім тих, які
призначені для зарахування в спеціальний фонд, тобто не має
цільового спрямування.
Спеціальний фонд бюджету включає бюджетні призначення на
видатки за рахунок конкретних джерел надходжень, гранди або
подарунки (з розрахунком вартості), отримані розпорядником
бюджетних коштів на конкретні цілі .

4.

Сутність і роль доходів державного бюджету проявляються в
процесі їх формування, розподілу та відтворення з метою
забезпечення фінансування суспільно необхідних видатків.
Вони функціонують в умовах розширеного суспільного
відтворення і мобілізації бюджетних ресурсів в єдиному фонді
грошових коштів з метою використання для забезпечення
виконання функцій держави.

5.

Бюджетні доходи класифікуються за такими розділами:
1) надходження податкові ;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти.

6.

Кожен бюджет складається з дохідної і видаткової частин
В моїй курсовій роботі представлена повна структура надходжень до
Державного бюджету України за період з 2014 по 2016 роки
З цих показників, ми можемо стверджувати,
що податкові та неподаткові надходження
відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні
доходів Державного бюджету України, оскільки
становлять основну їх частину.

7.

Податкові надходження до державного бюджету за
досліджуваний період склали
502 554 559,6 тис. грн, що на 92583680,0 тис. грн, більше
відповідного показника минулого року, або на 67,75 % більше ніж в
2014 році.
Після аналізу податкових надходжень до бюджету стає необхідним
зазначити що, біля третини доходів бюджетів формується за
допомогою неподаткових надходжень

8.

Доходи від операцій з капіталом та
міжбюджетні трансферти відіграють
не менш важливу роль при
формуванні доходів Державного
бюджету
України, проте їх частка є досить
маленькою у загальній структурі.
Частка доходів від операцій з капіталом у структурі доходів
Державного бюджету низька, і практично не збільшилася за
досліджуваний нами період лишившись на рівні 0,1%.

9.

Для аналізу обсягів офіційних трансфертів я побудувала
діаграму 2.8 за період 2014-2016 рр.
6
5,20
5
4
3
5,5
4,97
3,64
Реверсна дотація, млрд. грн
3,12
2,98
2
Трасферти урядів зар. Країн та
міжн. Орг., млрд. грн.
1
0
2014 рік
2015 рік
2016 рік
З діаграми 2.8 ми бачимо, що обсяги офіційних трансфертів в
2016 році порівняно з 2015 майже не зросли – лише на 0,01 млрд.
грн, а в 2015 порівняно з 2014 збільшились на – 0,43 млрд. грн.

10.

Підсумовуючи попередні розділи,
ми можемо зробити висновок, що
одним з основних інструментів
державного регулювання
соціально-економічних процесів в
ринкових умовах є бюджет.
Державний бюджет потребує
чіткого правового оформлення,
адже він тісно пов'язаний з
правовими відносинами.

11.

При розробці державного бюджету доцільно враховувати
наступне:
• річні проекти повинні складатися тільки на основі існуючої
податкової бази;
• поступове впровадження нови податкових змін, що особливо
стосуються значного скорочення надходжень до бюджету;
• поступове скасування податкових пільг з переходом до
діференційованної сплати податків у відповідних областях;
• проста і доступна система оподаткування, контроль за
дотриманням сплати податків

12.

З огляду на досвід проведення податкових реформ у розвинених
країнах, можна запропонувати наступні заходи - вдосконалення
податкової системи України:
• основним податковим платежам необхідно надати більшої еластичності в
плані диференціації ставок податків, скорочення пільгового оподаткування,
гармонізації податків на споживання з податками на особисті доходи і
прибуток підприємств
• кардинальних змін заслуговує чинний в Україні порядок справляння
податків на споживання
• імплементація досвіду розвинених країн переконує, що фінансові пільги
найчастіше надаються на умовах податкового кредиту

13.

• наукове обґрунтування, що базується на всебічному врахуванні
об'єктивних економічних законів і закономірностей розвитку
суспільства
• вивчення і використання попереднього досвіду господарського і
фінансового будівництва національної економіки
• облік помилок інших держав при формуванні окремих напрямів
економічної політики
• використання системного
комплексного підходів при
формуванні всіх напрямів
реалізації принципів
економічної політики і
розробці законодавства тощо.
English     Русский Правила