უცხოური ენები
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
უცხოური ენები
სიხშირეთა განაწილება ქულების მიხედვით
სიხშირეთა განაწილება ქულების მიხედვით
სიხშირეთა განაწილება ქულების მიხედვით
სიხშირეთა განაწილება
სიხშირეთა განაწილება
1.70M
Категория: ОбразованиеОбразование

უცხო ენები

1.

პირველადი სტატისტიკური ანალიზი

2. უცხოური ენები

ინგლისური ენა
ვარიანტი 1 ვარიანტი 2
ვარიანტი 3
რუსული
ენა
გერმანული
ენა
ფრანგული
ენა
დარეგისტრირებულ
აბიტურიენტთა რაოდენობა
10094
9837
8455
7093
1385
259
გამოცხადებულ
აბიტურიენტთა რაოდენობა
9797
9538
8237
6747
1334
245
გამოცდაზე დაფიქსირებული
მაქსიმალური ქულა*
100
(10)
100
(18)
100
(7)
100
(123)
100
(5)
96
(2)
92,6%
95,7%
92,1%
85,3%
92,2%
91,4%
მინიმალური კომპეტენციის
ზღვარი გადალახა **
* ტესტის მაქსიმალური ქულა - 100

3. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი

91,9%
8,1%
უცხოური ენის გამოცდაში
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
გადალახა აბიტურიენტთა 91,9%-მა

4. უცხოური ენები

ინგლისური ენა
საერთო საშუალო ქულა - 53,08
რუსული ენა
საშუალო ქულა - 54,18
გერმანული ენა
საშუალო ქულა - 51,54
ფრანგული ენა
საშუალო ქულა - 43,64
შენიშვნა: უცხოური ენის ყველა ვარიანტის მაქსიმალური ქულა 100-ის ტოლია,
ამიტომ ტესტის საშუალო სირთულე საშუალო ქულას ემთხვევა.

5. სიხშირეთა განაწილება ქულების მიხედვით

ინგლისური ენა
ვარიანტი 1
≈ 7,4%
გამსვლელი ქულა 16
≈ 4,3%
ვარიანტი 2
ვარიანტი
გამსვლელი 3
ქულა 18
≈ 7,9%

6. სიხშირეთა განაწილება ქულების მიხედვით

რუსული ენა
≈ 14,7%
გერმანული ენა
გამსვლელი ქულა 16
≈ 7,8%
ფრანგული ენა
≈ 8,6%

7. სიხშირეთა განაწილება ქულების მიხედვით

ინგლისური ენა
ვარიანტი 1
ვარიანტი 2
ვარიანტი 3
რუსული
ენა
გერმანული
ენა
ფრანგული
ენა
7,4%
4,3%
7,9%
14,7%
7,8%
8,6%
32,8%
33,3%
32,1%
27,0%
34,9%
47,3%
41-60 ქულა
21,3%
23,9%
21,5%
15,4%
21,7%
22,9%
61-80 ქულა
18,4%
20,3%
18,3%
15,3%
15,6%
11,4%
81-100 ქულა
20,1%
18,2%
20,2%
27,6%
20,1%
9,8%
0-20 ქულა
21-40 ქულა

8. სიხშირეთა განაწილება

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
ინგლისური ენა
ვარიანტი 1
0-10
ქულა
11-20
ქულა
21-30
ქულა
31-40
ქულა
41-50
ქულა
51-60
ქულა
61-70
ქულა
71-80
ქულა
81-90
ქულა
91-100
ქულა
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
ვარიანტი 2
0-10
ქულა
11-20
ქულა
21-30
ქულა
31-40
ქულა
41-50
ქულა
51-60
ქულა
61-70
ქულა
71-80
ქულა
81-90
ქულა
91-100
ქულა
ვარიანტი 3
0-10
ქულა
11-20
ქულა
21-30
ქულა
31-40
ქულა
41-50
ქულა
51-60
ქულა
61-70
ქულა
71-80
ქულა
81-90
ქულა
91-100
ქულა

9. სიხშირეთა განაწილება

30%
25%
20%
15%
რუსული ენა
10%
5%
0%
0-10
ქულა
11-20
ქულა
21-30
ქულა
31-40
ქულა
41-50
ქულა
51-60
ქულა
61-70
ქულა
71-80
ქულა
81-90
ქულა
91-100
ქულა
30%
25%
20%
15%
10%
გერმანული ენა
5%
0%
30%
0-10
ქულა
11-20
ქულა
21-30
ქულა
31-40
ქულა
41-50
ქულა
51-60
ქულა
61-70
ქულა
71-80
ქულა
81-90
ქულა
91-100
ქულა
25%
20%
15%
10%
ფრანგული ენა
5%
0%
0-10
ქულა
11-20
ქულა
21-30
ქულა
31-40
ქულა
41-50
ქულა
51-60
ქულა
61-70
ქულა
71-80
ქულა
81-90
ქულა
91-100
ქულა
English     Русский Правила