Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті
Маңыздылығы
СҰРАҚ
Мақсаты
Тапсырма
Материалдар мен әдістер
Этикалық аспект
Аудармасы
СҰРАҚ
179.50K
Категория: МедицинаМедицина
Похожие презентации:

Альцгеймер ауруымен ауыратын науқастарда ауруының әрі қарай нашарлауын алдын алуда мемантин

1. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Медицина Университеті

Альцгеймер ауруымен ауыратын науқастарда ауруының әрі
қарай нашарлауын алдын алуда мемантин + донепезил
комплексінің тек мемантинге қарағанда нәтижелілігін анықтау.
Орындаған: Сариманов С.А
Резидент невролог102 топ
Тексерген: Кошмагамбетова Гулбакыт Куанышгалиевна

2. Маңыздылығы

Альцгеймер ауруы – 65 – 90 жас
аралығындағы адамдарда
кездесетін,ақыл есінің
төмендеуімен,ойлау қабілетінің
нашарлауымен,сөйлеу,естеу сақтау
бұзылыстарымен сипатталатын
орталық нерв жүйесінің ауруы.

3. СҰРАҚ

65-90 жас аралығындағы альцгеймер
ауруымен ауыратын науқастарда аурудың әрі
қарай асқынуын төмендету және ойлау,есте
сақтау,ақыл есі қабілетін жақсарту үшін
мемантин немесе мемантин + донепезил
қолданғанда қай емдеу тізбегі неғұрлым
эффективті?

4.

P – 65-90 жас аралығындағы альцгеймер
ауруымен ауыратын науқастар
I – мемантин + допенезил
C – тек қана мемантин
O – Аурудың әрі қарай асқынуын төмендету,
ақыл есін,ойлау,есте сақтау қабілеттерін
жақсарту
T – 1 жыл

5. Мақсаты

65-90 жас аралығындағы орташа
дәрежелі деменция сатысындағы
Альцгеймер ауруымен ауыратын
науқастарда ауруының әрі қарай
нашарлауын алдын алуда мемантин +
донепезил комплексінің тек қана
мемантинге қарағанда нәтижелілігін
анықтау.

6. Тапсырма

•65-90 жас аралығындағы орташа
дәрежелі альцгеймер ауруымен ауратын
науқастарды бөліп алу
•Екі топқа бөлу. (Excel кестесі бойынша)
•Негізгі топ және бақылау тобын
анықтау.

7. Материалдар мен әдістер

•Зерттеуге альцгеймер ауруымен ауратын
науқастардан 120 адам қатысты
•Екі топқа 60 адамнан теңдей бөлінді.
Негізгі топ мемантин + дозеперилді және
бақылау тобы теқ қана мемантинді
қабылдады.

8.

•Зерттеу жобасы: РБЗ, бір жақты жабық
•Таңдау : қарапайым кездейсоқ.
• Енгізу критерийлері:
65-90 жас аралығындағы орташа дәрежелі альцгеймер
ауруымен ауратын науқастар
Шығару критерийлері:
• 1. Аталған препараттарға аллергиясы бар науқастар.
• 2. Ауыр бүйрек жетіспеушілігі
• 3. Ауыр бауыр жетіспеушілі
• 4. Жүрек жетіспеушілігі ( миокард инфарктысы)
• 5. Эпилепсиясы бар науқастар
• 6. Тиреотоксикоз

9. Этикалық аспект

•Этикалық комитетпен руқсат етілді
•Зерттеу жүргізуге ақпараттық келісім
қамқоршыларынан алынды.
•Кез –келген уақытта зерттеуден бас тартуға
құқылы.
•Науқастардың қызығушылығындағы
әрекет,қатысуға мәжбүрлеудің болмауы.
•Науқастарға қауіп төндірмеу.

10.

• Efficacy and Blood Plasmalogen Changes by OralAdministration of Plasmalogen in Patients with Mild Alzheimer'sDiseas
e and Mild Cognitive Impairment: A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial.
• Fujino T1, Yamada T2, Asada T3, Tsuboi Y4, Wakana C5, Mawatari S6, Kono S7.
• Author information
• Abstract
• BACKGROUND:
• Plasmalogens (Pls) reportedly decreased in postmortem brain and in the blood of patients with Alzheimer's disease (AD).
Recently we showed that intraperitoneal administration of Pls improved cognitive function in experimental animals. In the
present trial, we tested the efficacy of oral administration of scallop-derived purified Pls with respect to cognitive function
and blood Pls changes in patients with mild AD and mild cognitiveimpairment (MCI).
• METHODS:
• The study was a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of 24weeks. Participants were 328 patients aged
60 to 85years who had 20 to 27 points in Mini Mental State Examination-Japanese (MMSE-J) score and five or less points in
Geriatric Depression Scale-Short Version-Japanese (GDS-S-J). They were randomized to receive either 1mg/day of Pls purified
from scallop or placebo. The patients and study physicians were masked to the assignment. The primary outcome was MMSE-J.
The secondary outcomes included Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R), GDS-S-J and concentration of phosphatidyl
ethanolamine plasmalogens (PlsPE) in erythrocyte membrane and plasma. This trial is registered with the University Hospital
Medical Information Network, number UMIN000014945.
• FINDINGS:
• Of 328 patients enrolled, 276 patients completed the trial (140 in the treatment group and 136 in the placebo group). In an
intention-to-treat analysis including both mild AD (20≤MMSE-J≤23) and MCI (24≤MMSE-J≤27), no significant difference was
shown between the treatment and placebo groups in the primary and secondary outcomes, with no severe adverse events in either
group. In mild AD patients, WMS-R improved significantly in the treatment group, and the between group difference was nearly
significant (P=0.067). In a subgroup analysis of mild AD patients, WMS-R significantly improved among females and those aged
below 77years in the treatment group, and the between-group differences were statistically significant in females (P=0.017) and
in those aged below 77years (P=0.029). Patients with mild AD showed a significantly greater decrease in plasma PlsPE in the
placebo group than in the treatment group.
• INTERPRETATION:
• Oral administration of scallop-derived purified Pls may improve cognitivefunctions of mild AD.
• FUNDING:
• The Japanese Plasmalogen Society.
• Copyright © 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
• KEYWORDS:
• Alzheimer's disease; Cognitive function; Mild cognitive impairment; Plasmalogen; Scallop

11. Аудармасы

Эффективность и изменение плазмалогена в крови путем перорального введения плазмогена у пациентов с легкой
болезнью Альцгеймера и легкой когнитивной недостаточностью: многоцентровое рандомизированное двойное слепое
плацебо-контролируемое исследование
ЗАДНИЙ ПЛАН:
Сообщалось, что плазмалогены (Pls) уменьшались в посмертном мозге и в крови пациентов с болезнью Альцгеймера
(AD). Недавно мы показали, что внутрибрюшинное введение Pls улучшает когнитивную функцию у подопытных
животных. В настоящем исследовании мы протестировали эффективность перорального приема очищенных Pls,
полученных из гребешка, в отношении когнитивной функции и изменений в плазме крови у пациентов с легкой AD и
легкой когнитивной недостаточностью (MCI).
МЕТОДЫ:
Исследование было многоцентровым рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым испытанием 24
недели. Участниками были 328 пациентов в возрасте от 60 до 85 лет, которые имели от 20 до 27 баллов в мини-экзамену
по изучению психического состояния - японский (MMSE-J) и пять или менее баллов в шкале гериатрической депрессии короткая версия - японская (GDS-S-J). Они были рандомизированы для получения либо 1 мг / день Pls, очищенного от
гребешка, либо плацебо. Пациенты и исследователи были замаскированы на задание. Первым результатом стал MMSE-J.
Вторичные результаты включали Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R), GDS-S-J и концентрацию
фосфатидилэтаноламиновых плазмогагенов (PlsPE) в мембране эритроцитов и в плазме. Этот процесс зарегистрирован в
Медицинской информационной сети Университета, номер UMIN000014945.
ВЫВОДЫ:
Из 328 пациентов, включенных в исследование, 276 пациентов завершили исследование (140 в группе лечения и 136 в
группе плацебо). В анализе намерения к лечению, включающем как умеренный AD (20≤MMSE-J≤23), так и MCI
(24≤MMSE-J≤27), не было отмечено существенной разницы между группами лечения и плацебо в первичных и
вторичных исходах , Без серьезных побочных эффектов в обеих группах. У умеренных пациентов с АД WMS-R
значительно улучшилась в группе лечения, а разница между группами была почти достоверной (P = 0,067). При анализе
подгрупп пациентов с легким AD, WMS-R значительно улучшилась среди женщин и лиц в возрасте до 77 лет в группе
лечения, а различия между группами были статистически значимыми у женщин (P = 0,017) и у лиц в возрасте ниже 77
лет (P = 0,029). Пациенты с легкой АД показали значительно большее снижение плазмы PlsPE в группе плацебо, чем в
группе лечения.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
Пероральное введение очищенного Pls, полученного из гребешка, может улучшить когнитивные функции легкой AD.

12. СҰРАҚ

60-85 жас аралығындағы жеңіл
дәрежелі Альцгеймер ауруымен
ауыратын науқастарда тазартылған
плазмогенді пероральді енгізген кезде
когнитивті қызметті жақсартуға
көмектемеседі ме?

13.

•P – 60-85 жас аралығындағы жеңіл
дәрежелі Альцгеймер ауруымен
ауыратын науқастар
•I –тазартылған плазмоген
•C – плацебо
•O – когнитивті қызметті жақсарту
•T – 24 апта

14.

•Зерттеу жобасы: Мультицентрлі
рандомизацияланған,екі жақты соқыр
•Таңдау : қарапайым кездейсоқ
•Енгізу критерийі: 60-85 жас
аралығындағы жеңіл дәрежелі
Альцгеймер ауруымен ауыратын
науқастар
English     Русский Правила