Лекція 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
План
Сутність моделювання як методу наукового пізнання
Узагальнена схема математичного моделювання
Принципи математичного моделювання
Основні дефініції економіко-математичного моделювання
Узагальнена схема процесу економіко-математичного моделювання
Етапи економіко-математичного моделювання
Аналітичне та комп’ютерне моделювання
Роль прикладних економіко-математичних досліджень
«Павутиноподібна» модель ринку
Графік формування попиту-пропозиції
651.50K

Лекція1.Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

1. Лекція 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

ЛЕКЦІЯ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ

2. План

1.1 Сутність моделювання як методу наукового
пізнання.
1.2 Особливості та принципи математичного
моделювання.
1.3 Основні дефініції економіко-математичного
моделювання.
1.4Особливості економічних спостережень і вимірів.
1.5 Етапи економіко-математичного моделювання.
1.6 Елементи класифікації економікоматематичних моделей.
1.7 Роль прикладних економіко-математичних
досліджень.
1.8 «Павутиноподібна» модель ринку

3. Сутність моделювання як методу наукового пізнання

Модель від лат. («modulus» — зразок, норма,
міра.) — це об’єкт, що заміщує оригінал і відбиває
його найважливіші риси й властивості для даного
дослідження, даної мети дослідження за обраної
системи гіпотез.
Математична модель — це абстракція реальної
дійсності (світу), в якій відношення між
реальними елементами, а саме ті, що цікавлять
дослідника, замінені відношеннями між
математичними категоріями. Ці відношення
зазвичай подаються у формі рівнянь і/чи
нерівностей, відношеннями формальної логіки
між показниками (змінними), які характеризують
функціонування реальної системи, що
моделюється.

4. Узагальнена схема математичного моделювання

5. Принципи математичного моделювання

Принцип 1. Полярність діалектичної пари
«модель — об’єкт».
Принцип 2. Первинність об’єкта.
Принцип 3. Зумовленість моделі об’єктом.
Принцип 4. Множинність моделей щодо
об’єкта дослідження.
Принцип 5. Адекватність.
Принцип 6. Спрощення за умови
збереження суттєвих (ключових)
властивостей об’єкта (системи).
Принцип 7. Блочна побудова.

6. Основні дефініції економіко-математичного моделювання

Основні дефініції економікоматематичного моделювання
Під економіко-математичною
моделлю розуміють концентроване
вираження найсуттєвіших
економічних взаємозв’язків
досліджуваних об’єктів (процесів) у
вигляді математичних функцій,
нерівностей і рівнянь.

7. Узагальнена схема процесу економіко-математичного моделювання

1. Формування цілей
дослідження, системи
посилань, гіпотез та
розроблення концептуальної моделі
2. Розроблення математичної моделі
4. Формування нових
гіпотез
Результат
незадовільний
3. Аналіз результатів модельних
обчислень, порівняння їх з фактичними даними
Результати задовільні, процес
побудови моделі
є завершеним
Використання моделі

8. Етапи економіко-математичного моделювання

1.
2.
3.
4.
5.
Постановка економічної проблеми та
розроблення концептуальної моделі.
Розроблення математичних моделей.
Реалізація моделі у вигляді пакету
прикладних програм (ППП) та
проведення розрахунків.
Перевірка адекватності моделі.
Аналіз числових результатів та
прийняття відповідних рішень.

9. Аналітичне та комп’ютерне моделювання

10. Роль прикладних економіко-математичних досліджень

Роль прикладних економікоматематичних досліджень
1.
2.
3.
4.
Удосконалення системи економічної
інформації.
Інтенсифікація і підвищення
точності економічних розрахунків.
Поглиблення кількісного аналізу
економічних проблем.
Розв’язання принципово нових
економічних задач.

11. «Павутиноподібна» модель ринку

QS S X
QD D X
X Xe
Qe S X e Qe D X e
S X e D X e

12. Графік формування попиту-пропозиції

Графік формування попитупропозиції
Dt ,
St
St
Dt
D2
S2
D4
S4
S3
X2
Xe
D3
D1
X3
X1
Ціна, X

13.

S t f X t 1
Dt S t
Dt g X t
g X t f X t 1
lim f ( X t 1 ) lim g ( X t ); lim X t X e ,
t
t
t
English     Русский Правила