Тема 8 ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
Мета заняття:
Завдання:
1.Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів
Трудові ресурси -
Персонал підприємства
Класифікація персоналу
Класифікація професій
Розрахунок чисельності персоналу
2.Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки
Продуктивність праці:
Методи розрахунку рівня продуктивності праці
чинники, що істотно впливають на продуктивність праці
Умови зростання продуктивності праці
3.Форми мотивації праці робітників
Мотивація -
Значення мотивації
4.Системи оплати праці та їх характеристика
заробітна плата -
Функції заробітної плати:
Основою оплати праці є тарифна система:
Форми оплати праці (тарифна система)
Форми та системи оплати праці
Пряма відрядна система
Відрядно-преміальна система
Непряма відрядна система
Відрядно-прогресивна система
Акордна система
Проста погодинна система
Почасово-преміальна система
Окладна система
Мінімальна заробітна плата -
5.Форми та системи преміювання на підприємстві
метою преміювання працівників може бути:
основні показники преміювання
Преміювання:
6.Методика аналізу фонду оплати праці підприємства
7.Напрямки підвищення продуктивності праці та ефективності використання трудових ресурсів
878.00K
Категории: ФинансыФинансы МенеджментМенеджмент

Трудові ресурси підприємства. (Тема 8)

1. Тема 8 ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

1.Трудові ресурси підприємства та
характеристика їх видів
2.Продуктивність праці робітників: поняття та
методи оцінки
3.Форми мотивації праці робітників
4.Системи оплати праці та їх характеристика
5.Форми та системи преміювання на
підприємстві
6.Методика аналізу фонду оплати праці
підприємства
7.Напрямки підвищення продуктивності праці

2. Мета заняття:

вивчення теоретичних та
практичних аспектів використання
трудових ресурсів на підприємстві
та системи їх матеріального
стимулювання, а також
методичних підходів до їх аналізу
та планування.

3. Завдання:

Дослідити сутність поняття «трудові
ресурси» та охарактеризувати їх види;
Розглянути методичні підходи до
оцінювання продуктивності праці
робітників;
Вивчити сучасні форми стимулювання
праці на підприємстві та існуючі системи
оплати праці в Україні;
Визначити напрямки аналізу фонду
оплати праці підприємства;
Сформулювати напрямки підвищення
ефективності використання трудових
ресурсів.

4. 1.Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів

“Мистецтво управляти людьми –
найбільш важке та високе
з усіх мистецтв”
(Перикл)

5. Трудові ресурси -

Трудові ресурси
частина
працездатного
населення, що
за своїми
віковими,
фізичними,
освітніми
даними
відповідає
певній сфері
діяльності.
реальні
потенційні

6. Персонал підприємства

сукупність працівників різних
професійно-кваліфікаційних
груп, зайнятих на підприємстві
та включених до його
облікового складу.

7. Класифікація персоналу

Залежно від участі в
основній
діяльності
підприємства:
Промислововиробничий
Непромисловий
Ч з Ч ПВП Ч НП
Згідно з характером
функцій, що
виконуються:
Керівники
Спеціалісти
Службовці
Робітники

8. Класифікація професій

1. Вищі державні службовці, керівники,
менеджери.
2. Професіонали.
3. Фахівці.
4. Технічні службовці.
5. Робітники сфери торгівлі та побутових
послуг.
6. Кваліфіковані робітники сільського
господарства.
7. Кваліфіковані робітники з
інструментом.
8. Оператори та складальники
устаткування.

9. Розрахунок чисельності персоналу

Ч пл.
Ч пл.
Тєв
Т К

еф
no n зм К я
N обс
,
Чпл = nрм × nзм × Кя

10. 2.Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки

11. Продуктивність праці:

показник, який характеризує
здатність працівника випускати
визначену кількість продукції
за одиницю часу.
Результати праці / затрати
праці

12. Методи розрахунку рівня продуктивності праці

Методи
Прямий
Обернений
Показники
Виробіток
Q
В
Ч
Трудомісткість
Ч
1
Т
Q В

13. чинники, що істотно впливають на продуктивність праці

матеріально-технічні;
організаційні ;
економічні;
соціальні ;
природні умови та географічне
розміщення підприємств.

14. Умови зростання продуктивності праці

1) формування якісного складу персоналу;
2) визначення критеріїв і показників
ефективності їхньої праці;
3) організація постійного обліку і контролю
результатів діяльності;
4) збільшення витрат на підготовку кадрів;
5) скорочення непродуктивних втрат
робочого часу;
6) забезпеченням високої матеріальної та
моральної зацікавленості працівників у
результатах.

15. 3.Форми мотивації праці робітників

“Кожного вечора
95% активів моєї
компанії
повертається додому.
Моя задача –
створити такі умови
праці, щоб зранку в
них виникло бажання
повернутись назад.”
Джеймс Гуднайт

16. Мотивація -

Мотивація
процес, за допомогою якого
менеджер спонукає інших
людей працювати для
досягнення організаційних
цілей, тим самим
задовольняючи їх власні
потреби.

17. Значення мотивації

Сприяє досягненню цілей
організації
Сприяє задоволенню потреб
людей
Формує сприятливий клімат у
колективі
Формує організаційну культуру

18.

19. 4.Системи оплати праці та їх характеристика

20. заробітна плата -

заробітна плата
винагорода, обчислена у
грошовому виразі, яку за
трудовим договором власник або
уповноважений ним орган
виплачує працівникові за
виконану ним роботу.
основна
додаткова

21. Функції заробітної плати:

Відтворювальна
Стимулююча
Регулююча
Соціальна

22. Основою оплати праці є тарифна система:

довідник кваліфікаційних
характеристик професій
працівників;
тарифні сітки,
тарифні ставки,
схеми посадових окладів

23. Форми оплати праці (тарифна система)

1. відрядна форма, за якою оплата
праці проводиться за нормами й
розцінками, встановленими на
підставі розряду працівника.
2. погодинна форма, за якою
оплата праці робітників
здійснюється за годинними
тарифними ставками з
урахуванням відпрацьованого
часу та рівня кваліфікації

24. Форми та системи оплати праці

Оплата праці
Форми
Системи
Пряма відрядна
Відрядна
Непряма відрядна
Відрядно-преміальна
Відрядно-прогресивна
Акордна
Погодинна
Проста погодинна
Погодинно-преміальна
За посадовими окладами

25. Пряма відрядна система

m
ЗП п.в. Рі Qфакт
і 1

26. Відрядно-преміальна система

m
ЗП в. п. ЗП п.в. Dв Рі Qфакт Dв
і 1
Пр1 Пр2 Прп.п.
Dв ЗП п.в.
100

27. Непряма відрядна система

ЗП н.в. Т ф.в. ТС в К в.н.
n
ЗПн.в. Рн.в.і Qфі
і 1

28. Відрядно-прогресивна система

m
m
і 1
і 1
ЗП в. пр. Рі Qфакт Р'і Qперев

29. Акордна система

розцінки встановлюються не за
окремі операції, а за весь
комплекс робіт із визначенням
кінцевого строку його виконання.

30. Проста погодинна система

ЗП п.п. Т ф.п. ТС п

31. Почасово-преміальна система

ЗП п. пр. Зп.п. Dп Т ф.п. ТС п Dп

32. Окладна система

оплата праці здійснюється не
за тарифними ставками, а за
встановленими місячними
посадовими окладами

33. Мінімальна заробітна плата -

Мінімальна заробітна плата
законодавчо
встановлений розмір заробітної
плати за просту,
некваліфіковану працю, нижче
якого не може проводитися оплата
за виконану працівником норму
праці

34. 5.Форми та системи преміювання на підприємстві

35. метою преміювання працівників може бути:

- підвищення технічного рівня і якості
продукції;
- зниження собівартості продукції і
економія усіх видів затрат;
- виконання договірних зобов'язань
перед покупцями продукції щодо її
своєчасного відвантаження;
- підвищення продуктивності праці у
випадках, коли попит на продукцію
перевищує пропозицію.

36. основні показники преміювання

приріст виручки від реалізації продукції
;
забезпечення рентабельності роботи;
дотримання договірних зобов'язань з
постачання продукції;
зростання продуктивності праці
працівників, приріст виробітку;
підвищення якості продукції та
конкурентоспроможності;
економія пального, енергії, сировини;
зменшення браку;
збільшення прибутку на одного
працівника.

37. Преміювання:

Індивідуальне
Колективне

38. 6.Методика аналізу фонду оплати праці підприємства

39.

Фонд оплати праці штатних
працівників складається із:
— фонду основної заробітної
плати;
— фонду додаткової заробітної
плати;
— інших заохочувальних та
компенсаційних виплат.

40.

41.

42. 7.Напрямки підвищення продуктивності праці та ефективності використання трудових ресурсів

43.

1. Удосконалення організаційної
структури управління.
2. Поліпшення підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів.
3. Управління плинністю кадрів.
4. Збільшення ефективного фонду
робочого часу.
English     Русский Правила