ПРЕЗЕНТАЦІЯ на тему:
1. Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна підприємства.
Ключові визначення:
Необхідність оцінювання вартості майна підприємства постає в таких основних випадках:
Стандарти та правила оцінювання: (за Міжнародним комітетом зі стандартів оцінки вартості майна)
Принципи оцінювання вартості майна підприємства:
Ключові визначення:
Етапи оцінювання майна підприємства:
Формула визначення капіталізованої вартості підприємства ВП
Ключові визначення:
Формула визначення вартості цілісного майнового комплексу Вцмк підприємства визначається за методом балансової вартості
Ключові визначення:
Вартість корпоративних прав оцінюється, якщо потрібно:
Загальновизнані методи оцінювання корпоративних прав:
Формула розрахунку вартості власного капіталу за методом капіталізації вартості:
Формула розрахунку вартості одного корпоративного права за методом капіталізованої вартості:
Дякую за увагу !!!
646.00K
Категория: ФинансыФинансы

Діагностика вартості майна підприємства

1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ на тему:

Діагностика (оцінка)
вартості майна
підприємства

2. 1. Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна підприємства.

3. Ключові визначення:

Масове оцінювання майна - це визначення вартості майна
з використанням стандартної методології та стандартного
набору вихідних даних без залучення експертів.
Експертне його оцінювання полягає у визначенні оцінної
вартості майна експертом відповідно до договору із
замовником.

4. Необхідність оцінювання вартості майна підприємства постає в таких основних випадках:

у разі банкрутства та ліквідації підприємства, коли
оцінювання має на меті визначити
вартість ліквідаційної маси.;
під час реорганізації підприємства - аби визначити базу
для складання передавального чи
розподільного балансу, а також встановити пропорції
обміну корпоративних прав;
у разі продажу підприємства як цілісного майнового
комплексу - визначити реальну ціну
продажу майна;
у разі застави майна та коли потрібно визначити
кредитоспроможність (мета оцінки - визначити реальну
вартість кредитного забезпечення);
у процесі санаційного аудиту з метою визначення
санаційної спроможності – щоб розрахувати ефективність
санації;
під час приватизації майна державних підприємств - знай
ти початкову ціну продажу об'єкта приватизації.

5. Стандарти та правила оцінювання: (за Міжнародним комітетом зі стандартів оцінки вартості майна)

МСО 1: Ринкова
вартість як база оцінки.
МСО 2: Бази оцінки,
відмінні від ринкової
вартості.
МСО 3: Оцінка з метою
фінансової звітності і
суміжної документації.
МСО 4: Оцінка
забезпечення позики,
застави і боргових
зобов'язань.
Правило № 1: Концепція
оцінки діючого
підприємства.
Правило № 2:
Врахування токсичних і
шкідливих речовин при
оцінці.
Правило № 3: Оцінка
основних засобів, машин
та устаткування.
Правило № 4: Оцінка
бізнесу.

6. Принципи оцінювання вартості майна підприємства:

заміщення
корисності
оптимального розміру
зміни вартості
ефективного використання
розумної обережності оцінок
альтернативності оцінок

7.

Способи
оцінювання
Масове
оцінювання
майна
Експертне
Оцінювання
майна

8.

2. Порядок та методи
оцінювання вартості майна
підприємства

9. Ключові визначення:

Метод балансової вартості базується на використанні відображеної у
бухгалтерському балансі підприємства інформації про вартість активів.
Відновна вартість - це вартість відтворення об'єкта оцінювання на дату
оцінювання, яка визначається множенням первісної вартості активів на
коефіцієнт індексації, установлений Держкомстатом.
Реальна вартість матеріальних та нематеріальних активів характеризується
їх залишковою вартістю, яка визначається як різниця між їх відновною
(первісною) вартістю та проіндексованою сумою зносу.
Метод витрат доцільно застосовувати насамперед у разі оцінювання
вартості основних засобів. Цей метод, як і метод балансової вартості,
ґрунтується на визначенні відновної вартості активів.
Метод капіталізованої вартості. Цей метод побудований на концепції
теперішньої вартості майбутнього Саsh-flow оцінюваного підприємства.
Чистий грошовий потік (Саsh-flow) - сума чистого прибутку, всіх видів
нарахованої амортизації та приросту наявних коштів за рахунок вивільнення
коштів за іншими позиціями балансу.

10. Етапи оцінювання майна підприємства:

Збір інформації про об'єкт оцінювання.
Інвентаризація майна.
Аудиторська перевірка фінансової
звітності підприємства
Складання акта обстеження та
технічного стану об'єкта оцінювання.
Експертне або масове оцінювання.
Складання акта оцінювання вартості
майна або звіту про його експертне
оцінювання та висновків експерта про
оцінну (ліквідаційну) вартість майна.
Затвердження результатів оцінювання.

11.

Методи
оцінювання
вартості
майна
метод
балансової
вартості
метод
ринкової
вартості
метод
капіталізованої
вартості

12. Формула визначення капіталізованої вартості підприємства ВП

ВП = Е Саsh-flown / (1 + і)n
Саsh-flow – чистий грошовий потік за
окремий період експлуатації
підприємства;
n - кількість періодів експлуатації об'єкта
оцінювання;
і - ставка дисконтування.

13.

3. Оцінювання вартості
підприємства як цілісного
майнового комплексу

14. Ключові визначення:

Цілісний майновий комплекс - це господарський об'єкт із завершеним
циклом виробництва продукції (робіт, послуг).
Гудвіл - це ділова репутація підприємства, нематеріальний його актив.
Довгострокові фінансові вкладення - це довгострокові (на строк понад
один рік) інвестиції підприємства у прибуткові активи (цінні папери акції, облігації підприємств, вклади до статутних фондів інших
суб'єктів господарювання тощо).

15. Формула визначення вартості цілісного майнового комплексу Вцмк підприємства визначається за методом балансової вартості

ВЦМК = 03 + На + Вк.і + Ун.і + Вд.в + (33 + Фа - Кр)
Оз - балансова (залишкова) вартість основних фондів;
На - залишкова вартість нематеріальних активів;
Вкі - відновна вартість незавершених капітальних
вкладень;
Ун.і - відновна вартість невстановленого устаткування;
Вд.в - вартість довгострокових фінансових вкладень;
Зз - вартість запасів і затрат, які включаються у валюту
балансу;
Фа - вар гість фінансових активів;
Кр - кредиторська заборгованість.

16.

4. Оцінювання вартості
корпоративних прав

17. Ключові визначення:

Вартість бізнесу - це вартість діючого підприємства або ста відсотків
його корпоративних прав.
Коригуючий коефіцієнт - це частка від ділення власного капіталу
підприємства на розмір статутного фонду.

18. Вартість корпоративних прав оцінюється, якщо потрібно:

оцінити вартість довгострокових фінансових
вкладень підприємства, майно якого
оцінюється;
оцінити вартість чистих активів підприємства,
тобто вартість підприємства в цілому;
визначити вартість майна, що пропонується
як внесок до статутного фонду
новоствореного підприємства;
видати кредит під заставу корпоративних
прав.

19. Загальновизнані методи оцінювання корпоративних прав:

пряма і непряма капіталізація прибутку
(включаючи капіталізацію дивідендів);
пряме і непряме порівняння з
бізнесами-аналогами;
метод балансової вартості.

20. Формула розрахунку вартості власного капіталу за методом капіталізації вартості:

ВВК = (БПр-ГШр + А)хNкв/КкапхЗДБ
БПР - балансовий прибуток;
ППр - податок на прибуток;
А - сума нарахованої амортизації;
Nкв - кількість кварталів в останньому звітному
періоді;
Ккап- ставка капіталізації;
ЗДБ - залишок довгострокового боргу.

21. Формула розрахунку вартості одного корпоративного права за методом капіталізованої вартості:

ВКП = ВВК/Ккп
Кга - кількість корпоративних прав;
ВВК – вартість власного капіталу.

22. Дякую за увагу !!!

English     Русский Правила