Діяльність студента і викладача у навчальному процесі
Що таке діяльність?
Співвідношення понять
Структура діяльності
Мета − уявний результат
Характеристики мети
Дія : фізична і розумова
Дія фізична чи розумова?
Знання, уміння, навички
Формування навичок
Корекція діяльності
Види діяльності
Види діяльності
Провідний вид діяльності
Види діяльності студента
Модель Д. Кольба: навчальний цикл
Цикл навчальних дій
Навчальні стилі
Навчальні стилі
Навчальні стилі
Навчальні стилі
Стилі навчальної діяльності Модель Д. Кольба
Типи студентів (П. Хані та А. Манфорд)
Схема заняття (за Д. Кольба)
Компетентність
Формування компетентностей у студентів
Види діяльності викладача
Дякую за увагу!
2.27M

Діяльність студента і викладача у навчальному процесі

1. Діяльність студента і викладача у навчальному процесі

2.

Психологічні умови ефективного управління
навчально-виховним процесом у ВНЗ.
Психологічна структура діяльності: мета, мотив,
дія, знання, вміння, навички. Закономірності
формування навичок.
Породження і корекція діяльності.
Види і особливості діяльності студентів.
Навчання як діяльність. Навчальні стилі: риси,
обмеження, переваги. Визначення навчального
стилю. Корекція навчального стилю.
Види і особливості діяльності викладача вищої
школи: у навчальному процесі, у науковому
дослідженні, у вихованні студентів.

3. Що таке діяльність?

•Активність ─
•Поведінка ─
•Діяльність ─

4. Співвідношення понять

активність
поведінка
діяльність

5. Структура діяльності

мета
результат
знання
уміння
навички
мотив
дія

6. Мета − уявний результат

“осяжність”
• Кінцева
• Проміжна;
За “авторством”
• Самостійно
поставлена
• Поставлена кимось;

7. Характеристики мети


Самостійність
Складність
Часова перспектива
Усвідомленість
Спонукальна сила

8. Дія : фізична і розумова

9. Дія фізична чи розумова?

10.

11. Знання, уміння, навички

Знання
уміння
навички
уміння як
майстерність

12. Формування навичок


Усвідомлення потрібності
Виокремлення дій та їхньої послідовності
Створення чіткого алгоритму
Сприймання зразка
Виконання дії
Вправляння (повторення)
Послідовність
Накладання навичок

13.

14. Корекція діяльності

Мета
Результат
Знання
уміння
навички
Мотив
Дія

15. Види діяльності

• спілкування
• гра
•навчання
•праця

16. Види діяльності

наукова
творча
Діяльність
художня
продуктивна
нетворча
репродуктивна

17. Провідний вид діяльності

Вік
Діяльність
0−3
спілкування
3−6
гра
7−10
навчання
11− 16
ціннісно-орієнтувальна
17 −22
навчальна, спрямована на
майбутню професію
22−60
трудова
пенсія
спілкування

18. Види діяльності студента

навчальна
наукова
спортивна
громадська

19. Модель Д. Кольба: навчальний цикл

Безпосередній конкретний досвід (КД)
Спостереження та роздуми над ними (РС)
Абстрактні концепції (АК)
Активне експериментування (АЕ)

20. Цикл навчальних дій

власний
досвід
практика
Інформація
збір
оцінка
теорія
роздуми

21. Навчальні стилі

КД
Відсторонення
(дивергентний)
РС

22. Навчальні стилі

АК
Асиміляція
РС

23. Навчальні стилі

АК
Конвергенція
АЕ

24. Навчальні стилі

КД
Акомодація
АЕ

25. Стилі навчальної діяльності Модель Д. Кольба

• КД
• РС
• АЕ
дивергент
асимілятор
конвергент
акомодатор
• АК

26. Типи студентів (П. Хані та А. Манфорд)

активісти
рефлектори
стилі
прагматики
теоретики

27. Схема заняття (за Д. Кольба)

10%
• Мотивування
• Оголошення нової теми
20%
• Закріплення попереднього
• Повторення
50%
• Новий матеріал
10%
• Оцінювання
10%
• Висновки
• Рефлексія

28. Компетентність

• Особистісне утворення, що формується та
розвивається у процесі засвоєння
індивідуального досвіду і забезпечує
продуктивність діяльності через ефективне
подолання проблемних ситуацій, що
виникають у процесі її виконання

29.

30. Формування компетентностей у студентів

• Знання та розуміння / Knowledge and
understanding
• Застосування знань та розумінь /
Applying knowledge and understanding
• Формування тверджень / Making
judgements
• Комунікативні навички /
Communication skills
• Навички навчання / Learning skills

31. Види діяльності викладача

навчальна
методична
організаційнометодична
наукова
виховна
English     Русский Правила