ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА
Пізнавальна діяльність студента у вищому навчальному закладі як складова цілісного педагогічного процесу у вищій школі
Гносеологія
Теорія пізнання
Операції пізнавальної діяльності
Істина - правильне відображення суб'єктом об'єктивної дійсності, підтверджене практикою
РІВНІ ПІЗНАННЯ
ТИПИ ЗНАННЯ
ГЛОСАРІЙ
До роздумів
Гносеологічні основи
Педагогічний процес
Педагогічний процес
До роздумів
Структура педагогічного процесу
Закономірності педагогічного процесу
Принципи педагогічного процесу
Етапи педагогічного процесу
Етапи педагогічного процесу
Література
Гносеологія як філософський феномен
Дякую за увагу!
4.08M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Гносеологічні основи навчальної діяльності студента

1. ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Проценко Олена Борисівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

2. Пізнавальна діяльність студента у вищому навчальному закладі як складова цілісного педагогічного процесу у вищій школі

1. Гносеологія: місце і роль у системі філософських та
психолого-педагогічних дисциплін
2. Цілісний педагогічний процес у вищій школі
8.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

3. Гносеологія

Теорія пізнання (гносеологія) –
це філософське вчення про
загальні закономірності пізнання,
можливості й межі людської
здатності пізнавати світ, про
підґрунтя отримання об’єктивних
знань про дійсність
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

4. Теорія пізнання

Гносеологічний оптимізм
Агностицизм
1
Світ не
пізнається
Світ пізнається повністю
Пізнання
світу?
3
Теорія відображення
Процес пізнання неперервний
2

5. Операції пізнавальної діяльності

відображення
інтерпретація
конвенція
репрезентація
ПРАКТИКА
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

6. Істина - правильне відображення суб'єктом об'єктивної дійсності, підтверджене практикою

ІСТИНА
ВІДНОСНА
НЕПОВНЕ ЗНАННЯ
-РЕЛЯТИВІЗМ
(відносність)
АБСОЛЮТНА
ПОВНЕ ЗНАННЯ
-ДОГМАТИЗМ
(абсолютність)
- ДІАЛЕКТИЧНЕ
РІШЕННЯ
Когерентна
концепція
Прагматична
концепція
Антропологічна
концепція
“Істина є процес сходження від істини відносної до об’єктивно-абсолютної”
(Гегель)
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

7. РІВНІ ПІЗНАННЯ

Чуттєве пізнання
Раціональне
пізнання
ф
о
р
м
и
ф
о
р
м
и
Відчуття
Поняття
Сприйняття
Судження
Уява
Умовивід
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

8.

15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

9. ТИПИ ЗНАННЯ

НАУКОВЕ
ПОЗАНАУКОВЕ
ПРИРОДОЗНАВЧЕ
ФІЛОСОФСЬКЕ
СОЦІОГУМАНІТАРНЕ
МИСТЕЦЬКЕ
ТЕХНІЧНЕ
БУДЕННЕ

10. ГЛОСАРІЙ

Знання
Субʼєкт пізнання
Пізнання
Обʼєкт пізнання
Метод
Методологія
Емпіризм
Раціональність
Раціоналізм
Рефлексія
Істина
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

11.

15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

12. До роздумів

Пізнавальна
Пізнавальна
діяльність як
філософський
феномен
15.11.2018
Пізнавальна
діяльність як
психологічний
феномен
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

13. Гносеологічні основи

абсолютна об'єктивність знання;
абсолютна істинність наукових фактів і теорій; абсолютна
визначеність (однозначність) понять і суджень науки;
трансцендентальний характер суб'єкта наукового пізнання;
універсальність (загальність) наукових законів і теорій;
логічна доказовість всіх наукових суджень і теорій;
предмет наукового пізнання - об'єкт (як "річ у собі");
базисна лінгвістична характеристика знання - текст;
наукова теорія - дедуктивно-організований текст;
наукове знання - ціннісно нейтрально;
початок наукового способу пізнання - досвід (дані
систематичних спостережень і експерименту).
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

14. Педагогічний процес

Педагогічний процес у ЗВО –
це цілеспрямована, мотивована, доцільно
організована та змістовно насичена
система взаємодії суб’єктів та об’єктів
навчально-виховного процесу щодо
підготовки студентів до професійної
діяльності й суспільного життя
В.Л. Ортинський
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

15. Педагогічний процес

І.В. Зайченко називає
педагогічним процесом
розвивальну взаємодію вихователів і
вихованців, спрямовану на досягнення
визначеної мети формування всебічно і
гармонійно розвиненої особистості
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

16. До роздумів

Гносеологія
15.11.2018
Педагогічний
процес
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

17. Структура педагогічного процесу

15.11.2018
ПІБ викладача, посада, кафедра

18. Закономірності педагогічного процесу

Закономірність динаміки педагогічного процесу
Закономірність розвитку особистості в педагогічному
процесі
Закономірність управління педагогічним процесом
Закономірність стимулювання
Закономірність єдності зовнішньої (педагогічної) і
внутрішньої (пізнавальної) діяльності
Закономірність обумовленості педагогічного процесу
відповідність навчально-виховних впливів суб’єктів
навчання духовним потребам і пізнавальним
можливостям студентів
моделювання (відтворення) процесів соціалізації та
професійна підготовка студентів до умов діяльності
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

19. Принципи педагогічного процесу

принцип суспільно-ціннісної цільової
спрямованості педагогічного процесу
принцип комплексності різних видів діяльності
принцип єдності вимог та поваги до особистості
принцип поєднання педагогічного керівництва з
організацією спільної діяльності
принцип урахування індивідуальних особливостей
студента
принцип свідомості, активності, самодіяльності,
креативності студентів у педагогічному процесі
принцип наочності - принцип науковості принцип доступності
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

20. Етапи педагогічного процесу

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
Визначення цілей – діагностика умов – прогнозування досягнень
–проектування й планування розвитку педагогічного процесу
ІІ. ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Формулювання мети та роз’яснення завдань діяльності –
прийняття їх виконавцями – реалізація обраних методів, засобів
і форм організації педагогічного процесу через створення
сприятливих умов – здіснення різних заходів стимулювання
активності учасників
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

21. Етапи педагогічного процесу

ІІІ. ЕТАП АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ
Вивчення слабких і сильних аспектів навчальновиховного процесу, рівня професійної
підготовленості студентів до професійної діяльності,
їх громадської, соціальної і моральної зрілості, рівня
розвитку особистості тощо
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

22. Література

Закон України "Про вищу освіту" // Голос України. – 2014. –6 серпня. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-vii
Закон України "Про освіту" (зі змінами внесеними законом № 2053-VIII
від 23.05.2017).
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. – Режим
доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf
Указ Президента України № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти
в Україні на період до 2021 року" [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/15828.html
Лекції з педагогіки вищої школи : навчальний посібник / За ред. В. І. Лозової. – 2-е
вид., доп. і випр. – Харків : “ОВС”, 2010. – 480 с.
Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів / В.Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури,
2009. – 472 с.
Практикум з навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи» :
[навч.-метод. посіб.] / уклад.: М. І. Соловей, В. В. Кудіна, Є. С. Спіцин. – К. : Ленвіт,
2013. – 71 c.
Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М.М. Фіцула. – 2-е
видання, доповнене. – К. : “Академвидав”, 2014. – 456 с.
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки

23. Гносеологія як філософський феномен

1.Розробка нової моделі науки Ф. Беконом. Роль індуктивного
методу у теорії пізнання Ф. Бекона.
2.Раціоналізм теорії пізнання Р. Декарта. Місце в ній дедукції.
3.Б. Паскаль про протиріччя пізнання та про трагізм
людського буття.
4.Критика сенсуалізмом Берклі традиційної метафізики та
класичної науки.
5.Гносеологічні ідеї Б. Спінози. Вчення про інтуїцію.
6.Заперечення вроджених ідей у філософії Д. Локка.
7.Характеристика діяльності природи суб’єкта пізнання у
німецькій класичній філософії.
8.Позиція І. Канта у суперечці сенсуалізму та раціоналізму.
9.Діяльнісно-творча основа людини у філософії Й.Г. Фіхте.
15.11.2018
Проценко О.Б., доцент кафедри теорії та історії педагогіки
English     Русский Правила