МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Система технічного регулювання при виробництві та обігу драже

1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Система технічного регулювання
при виробництві та обігу
драже »
Виконала:
студентка 5 курсу 4 м групи
Нефьодова Ю.Ю.
Київ-2015
RR

2.

Законодавчо-нормативне забезпечення виробництва та обігу драже в
Україні та світі
Драже – це вироби переважно дрібних розмірів круглої форми,
покриті глянцевою захисною оболонкою.
Для виробництва драже використовують різні види сировини,
виходячи із складу корпусу і накатки. Найбільш цінною вважають ядра
горіхів, какао та молочні продукти, сушений виноград, заспиртовані ягоди,
каву тощо.
Основні терміни та визначення, класифікація, технічні вимоги,
правила приймання та методи випробувань затверджені у: ГОСТ 7060-79
Драже. Технические условия; а також зміна №1 до ГОСТ 7060-79; зміна №2
до ГОСТ 7060-79; зміна №3 до ГОСТ 7060-79; зміна №4 до ГОСТ 7060-79;
зміна №5 до ГОСТ 7060-79.
Держспоживстандарт затвердив нові національні стандарти
України, крім того, внесено зміни до ДСТУ 4228:2003 «Драже. Загальні
технічні умови».

3.

Вже більше 5 років у країнах ЄС діє правило маркування 6
небезпечних для дітей барвників. Така вимога з'явилась і в Україні. Згідно з
Технічним регламентом щодо правил маркування харчових продуктів,
продукти містять зазначені барвники зобов'язані мати відповідний напис:
"Містить барвник (і) ... (назва барвника (ів) або його індекс (Е), який (які)
може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей".
Ця інформація вказується в кінці переліку інгредієнтів харчового продукту.
"Європейська організація споживачів BEUC і 41 організація
Європи, звертаються до органів контролю якості продуктів споживання з
приводу заборони 6 харчових барвників", що з 20 червня 2010 року, в
країнах ЄС , продукти містять небезпечні для дітей барвники, зобов'язані
розміщувати попереджувальні написи: "барвники (або барвник)" назву або
номер "можуть чинити негативний вплив на активність і увагу дітей".
(РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1333/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА
РАДИ від 16 грудня 2008 р харчовим добавкам).

4.

Технічний регламент «Кондитерські вироби» доповнює Директиву
2000/36 / СЕ Європейського Парламенту та Ради від 23 червня 2000 року
про вироби з какао і шоколаду, призначених для споживання людьми,
опубліковану в Офіційному журналі Європейського Союзу L 197, 3.8.2000,
стор. 19-25 (JOL 197, 3.8.2000, стр.19-25).
Технічний регламент «Кондитерські вироби» встановлює основні
вимоги до характеру, змісту, виробництву, етикетуванню, маркуванню,
мінімальні вимоги до якості, які повинні бути дотримані при виробництві
та / або продажу кондитерських виробів.
Директива комісії 2008/128/ЄС від 22 грудня 2008 року, що
встановлює специфічні критерії чистоти щодо барвників, застосовуваних у
продуктах харчування.

5.

Характеристика діяльності міжнародних організацій у сфері технічного
регулювання драже
Питання якості і безпечності продукції хвилює споживачів усього світу.
У 2001 році розроблений і опублікований стандарт ISO 15161
«Керівництво з використання ISO 9001:2000 у харчовій промисловості». У 2005
році міжнародна організація із стандартизації опублікувала стандарт ISO
22000:2005 «Система менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги на
різних етапах харчового ланцюга»
Законодавчі документи ЄС, що стосуються оцінки якості цукру і методів його
контролю, такі:
Постанова Комісії ЄЕС No1265/69, що встановлює методи контролю
якості цукру, закупівля якого здійснюється через інтервенційні агентства.
Постанова Ради ЄЕС No 793/72, яка визначає норми якості білого
цукру.
Директива Ради ЄЕС No73/437 про наближення права в державах-учасниках
Союзу на деякі різновиди цукру, призначені для використання в їжу.
Регламент ЄЕС No 1785/81. Організація ринку цукру в ЄС, яка
встановлює продаж цукру за квотами.

6.

Дві перших постанови ЄС розроблені з метою організації і
регулювання європейського ринку цукру. Вони розділяють білий цукор на
чотири категорії за балами.
За регламентом ЄС No 793/72 білий цукор ІІ категорії – основний
продукт торгівлі, оскільки він складає більшу частину цукру з буряків в
Європі (близько 80%), і показники його якості є базою порівняння.
Більшість держав-членів ЄС і торгових партнерів за вимогами
споживачів, як правило, встановлюють ширшу гаму показників, а норми їх
більш жорсткі (мікробіологічні показники, наявність пластівців,
нерозчинних речовин, каламутність та інші).

7.

Аналіз існуючих проблем в сфері технічного регулювання драже та
можливі шляхи їх вирішення
В умовах глобалізації світової економіки всі складові сфери
системи технічного регулювання демонструють тенденцію до уніфікації,
одночасно надаючи додаткову гнучкість виробникам, які суворо конкурують
між собою.
Для усунення існуючих проблем у сфері технічного регулювання в
торгівлі у рамках СОТ було укладено Угоду про технічні бар’єри в
торгівлі
та Угоду про застосування санітарних і фітосанітарних
заходів. Цими угодами передбачається усунення технічних перешкод у
міжнародній торгівлі, гармонізація технічних вимог і процедур у різних
країнах, а також заохочується укладення угод про взаємне визнання (чи
еквівалентність) між країнами та їхніми об’єднаннями.

8.

Отже, шляхами вирішення проблем ,стосовно технічного регулювання
виробництва драже є:
Поширення кола інформації для широкого спектра споживачів, не тільки
в країні але і в світі.
Ретельна підготовка технічних специфікацій, необхідних для
виробництва та введення в ринковий обіг такого товару, який відповідав
би основним вимогам, встановленим Директивами, беручи до уваги
нинішній стан розвитку технологій.
Стандарти повинні забезпечувати гарантію якості у відношенні
“суттєвих вимог”, встановлених Директивами.
Державні органи у повній мірі повинні зберігати свою відповідальність
за забезпечення безпеки (або інших встановлених вимог) на своїй
території.
Підприємства - виробники повинні затвердити вимоги до маркування
драже, з метою забезпечення їх ідентифікації.

9.

Список використаної літератури:
ДСТУ 4228:2003. Драже. Загальні технічні умови., введ. 01.10.2004.
ГОСТ 7060-79. Драже. Технические условия., введ. 1980-07-01.
Товарознавство. Продовольчі товари / О.Г. Бровко, О.В. Булгакова, Г.С. Гордієнко, В.В.
Дятлов, А.А. Квасников, А.П. Козлов, О.В. Кудінова, Н.Т. Лазарева, Г.О. Ліхоніна, Л.П.
Ляховченко, В.Д. Малигіна, І.І. Медведкова, Л.В. Молоканова, Л.В. Породіна, В.П.
Ракова, О.А. Ракша-Слюсарева, Е.О. Темнохуд. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. - 619 с.
4. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів / Сирохман І.В., Задорожний І.М.,
Пономарьов П.Х. — Київ: Лібра, 2007. — 600 с.
5. Драже,
споживні
властивості,
виробництво.
Режим
доступу:
http://pidruchniki.com/18260617/tovaroznavstvo/drazhe_iris_zhuvalna_gumka
6. Асоціація підприємств інформаційних технологій України. – Режим доступу:
http://apitu.org.ua/node/749
7. Небезпечні для дітей барвники та продукти, що їх містять. – Режим доступу:
https://test.org.ua/usefulinfo/food/info/136
8. Регламент (ЕС) № 1333/2008 Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 г.
по
пищевым
добавкам.

Режим
доступу:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF
9. Технічний регламент, щодо правил маркування харчових продуктів від 28.05.2012. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-11/page
10. Директива комісії 2008/128/ЄС , що встановлює специфічні критерії чистоти щодо
барвників, застосовуваних у продуктах харчування, від 22 грудня 2008 року. – Режим
доступу: http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav08_en.pdf
1.
2.
3.
English     Русский Правила