Змістовий модуль 1. Облік грошових коштів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості   Тема 1. Основи побудови
Після вивчення теми ви повинні
Основні терміни
Основні терміни
Нормативні документи
1. Суб’єкти і об’єкти регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Стаття 12-1. Застосування міжнародних стандартів
Державний сектор економіки
Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
2. Загальні засади організації обліку на підприємстві
3. Склад фінансової звітності в Україні
Державне регулювання складання фінансових звітів
Фінансова звітність суб’єктів господарювання в Україні
Фінансові звіти за НП(С)БО 1
Який звіт містить інформацію про зареєстрований, додатковий та інші види капіталу підприємства?
Який звіт містить інформацію про залишки та потоки грошових коштів за видами діяльності?
Який звіт містить інформацію про фінансовий стан підприємства?
Який звіт містить інформацію про доходи, витрати та фінансові результати?
Назвати принципи фінансової звітності, за якими передбачається - ?
Який документ визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності підприємств, організацій, установ?
Який документ визначає мету, склад і фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва?
1.07M
Категория: ФинансыФинансы

Основи побудови фінансового обліку

1. Змістовий модуль 1. Облік грошових коштів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості   Тема 1. Основи побудови

Змістовий модуль 1.
Облік грошових коштів, фінансових
інвестицій та дебіторської
заборгованості
Тема 1. Основи побудови
фінансового обліку
Ключові слова:
національні стандарти (положення)
бухгалтерського обліку, фінансова
звітність, бухгалтерський облік, організація
бухгалтерського обліку, облікова політика,
принципи бухгалтерського обліку та
фінансової звітності

2. Після вивчення теми ви повинні

Розуміти основи бухгалтерського обліку
та фінансової звітності в Україні;.
Знати суб'єкти та об'єкти регулювання
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в Україні, основи організації
бухгалтерського обліку, визначення і
склад фінансової звітності суб'єктів
господарювання, основні принципи
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.

3. Основні терміни

бухгалтерська звітність - звітність, що складається на
підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення
потреб певних користувачів;
фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства за звітний період
баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий
стан підприємства, який відображає на певну дату його
активи, зобов’язання і власний капітал;
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний
дохід;
звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає
надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного
періоду в результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності;
звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у
складі власного капіталу підприємства протягом звітного
періоду;

4. Основні терміни

активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті
минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до
отримання економічних вигод у майбутньому;
власний капітал - частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов’язань;
зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють у собі економічні вигоди;
доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження
активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок
внесків власників);
витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів
або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок
його вилучення або розподілення власниками);

5. Нормативні документи

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність” від 16.07.1999 р. №996-XIV.
Наказ Міністерства фінансів України від 7.02.2013 р.
№73 Про затвердження Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності».
Порядок складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,
затв. наказом Міністерства фінансів України від
24.01.2012 № 44.
Наказ Міністерства фінансів України 28.12.2009 р. №
1541 Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності».

6.

Розпорядження Кабінету Міністрів “Про
імплементацію Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 17.09.2014 р. № 847-р
Указ Президента України Про Стратегію
сталого розвитку "Україна - 2020" від
12.01.2015 року № 5/2015

7. 1. Суб’єкти і об’єкти регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні

Міністерство фінансів України - здійснює
методологічне забезпечення бухгалтерського обліку в
Україні.
Національний банк України встановлює порядок
ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в банках.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади в межах своєї компетенції розробляють на базі
П(С)БО методичні рекомендації щодо їх застосування

8.

Суб’єкти підприємницького сектору, крім
банків, для складання фінансової звітності
застосовують національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку –
це нормативно-правові акти, затверджені
центральним органом виконавчої влади, які
забезпечують формування державної
фінансової політики, визначають принципи та
методи ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності, що не
суперечать міжнародним стандартам
фінансової звітності

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Визначаються мета, склад і принципи
підготовки фінансової звітності та вимоги до
визнання і розкриття її елементів
Норми НП(С)БО застосовуються до фінансової
звітності і консолідованої фінансової звітності
юридичних осіб (підприємства) усіх форм
власності (крім банків та бюджетних установ)
Положення (стандарт) фінансової звітності 25
«Фінансова звітність суб’єкта малого
підприємництва»

10.

Внесення 12 травня 2011 року змін до
Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» введення статті 12 «Застосування
міжнародних стандартів»

11. Стаття 12-1. Застосування міжнародних стандартів

Для складання фінансової звітності застосовуються
міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому
Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті
Міністерства фінансів України.
Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а
також підприємства, які провадять господарську
діяльність за видами, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України, складають фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність за
міжнародними стандартами.
Підприємства самостійно визначають доцільність
застосування міжнародних стандартів для складання
фінансової звітності та консолідованої фінансової
звітності.

12.

Міжнародні стандарти - прийняті Радою з
міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку документи, якими визначено порядок
складання фінансової звітності - є
обов’язковими для складання фінансової
звітності
з 01 січня 2012 року – для публічних акціонерних
товариств, банків, страховиків, а також окремих
підприємств за переліком Кабінету Міністрів України;
з 01 січня 2013 року – підприємствами, що надають
фінансові послуги, крім страхування та пенсійного
забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також
недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД
ДК 009:2010);
з 1 січня 2014 року – підприємствами, що здійснюють
допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і
страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010).

13. Державний сектор економіки

Регулювання бухгалтерського обліку і
фінансової звітності суб’єктів бюджетної
сфери здійснюється на сьогодні
Міністерством фінансів України, який
видає нормативно-правові акти з питань
їх облікової політики

14. Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Визначаються склад та порядок
складання місячної, квартальної і річної
фінансової, бюджетної та іншої звітності,
вимоги до розкриття її елементів

15.

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 «Подання фінансової
звітності»
визначає склад, форми, принципи
підготовки та подання фінансової
звітності в державному секторі, загальні
вимоги до визнання і розкриття її
елементів

16. 2. Загальні засади організації обліку на підприємстві

Підприємство
має право
обирати
Форма організації бухгалтерського
обліку
Облікова політика
Форма бухгалтерського обліку і
технологія обробки інформації
Система внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку
Правила документообороту

17. 3. Склад фінансової звітності в Україні

Фінансова
звітність

це
бухгалтерська звітність, яка містить
інформацію про фінансовий стан,
результати
діяльності
та
рух
грошових коштів підприємства за
звітний період

18. Державне регулювання складання фінансових звітів

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні”
Постанова Кабінету Міністрів України „Порядок подання
фінансової звітності”
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової
звітності банків України
Порядок складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової
звітності
Методичні рекомендації щодо облікової політики
Методичні рекомендації з перевірки порівнянності
показників фінансової звітності

19. Фінансова звітність суб’єктів господарювання в Україні

Фінансові звіти
банків
Фінансові звіти за
НП(С)БО 1
Звіт про
фінансовий стан
(баланс)
Баланс (звіт про
фінансовий стан)
Баланс
Баланс
Звіт про прибутки і
збитки та інший
сукупний дохід (Звіт
про фінансові
результати)
Звіт про фінансові
результати (звіт про
сукупний дохід)
Звіт про
фінансові
результати
Звіт про результати
Звіт про рух
грошових коштів
Звіт про рух
грошових коштів
-
Звіт про зміни у
власному капіталі
(Звіт про власний
капітал)
Звіт про власний
-
-
Примітки до
Примітки до
фінансової звітності
фінансової звітності
-
-
капітал
Фінансові звіти
СМП
Фінансові звіти
розпорядників і
одержувачів
бюджетних коштів
фінансової діяльності
Звіт про рух грошових
коштів

20. Фінансові звіти за НП(С)БО 1

Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан
підприємства, який відображає на певну дату його активи,
зобов’язання і власний капітал
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про
доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід
Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження
і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду
Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і
пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей
фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої
передбачено відповідними національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними
стандартами фінансової звітності

21.

22. Який звіт містить інформацію про зареєстрований, додатковий та інші види капіталу підприємства?

Баланс;
Звіт про власний капітал;
Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупні доходи);
Звіт про рух грошових коштів.

23. Який звіт містить інформацію про залишки та потоки грошових коштів за видами діяльності?

Баланс;
Звіт про власний капітал;
Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупні доходи);
Звіт про рух грошових коштів.

24. Який звіт містить інформацію про фінансовий стан підприємства?

Баланс;
Звіт про власний капітал;
Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупні доходи);
Примітки.

25. Який звіт містить інформацію про доходи, витрати та фінансові результати?

Баланс;
Звіт про власний капітал;
Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупні доходи);
Примітки.

26. Назвати принципи фінансової звітності, за якими передбачається - ?

Розподіл діяльності підприємства на певні періоди
часу для складання фінансової звітності;
Відображення результатів господарських операцій у
тому звітному періоді, коли відбувається господарська
операція незалежно від моменту отримання чи сплати
грошових коштів;
Порівняння доходів і витрат звітного періоду, тобто
витрати, понесені для отримання доходу, повинні бути
погоджені із цим доходом;
Оцінку активів і зобов’язань, виходячи із фактичних
витрат на виробництво або придбання відповідних
активів.

27. Який документ визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності підприємств, організацій, установ?

П(С)БО “Загальні вимоги до фінансової
звітності”
Закон України “Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність”
П(С)БО 25 “Фінансова звітність суб'єкта
малого підприємництва”
НП(С)БО “Загальні вимоги до фінансової
звітності”

28. Який документ визначає мету, склад і фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва?

П(С)БО “Загальні вимоги до фінансової
звітності”
Закон України “Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність”
П(С)БО “Фінансова звітність суб'єкта
малого підприємництва”
НП(С)БО “Загальні вимоги до фінансової
звітності”
English     Русский Правила