Економічна сутність та структура основних засобів Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання
Класифікація основних засобів
Види вартості основних ЗАСОБІВ
Сутність та види зносу основних засобів
413.60K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Основний капітал підприємства

1.

ТЕМА 3. «ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»
3.1. Економічна сутність капіталу підприємства
3.2. Характеристика основних засобів підприємства
3.3 Структура і класифікація основних засобів
3.4. Види вартості основних засобів підприємства
3.5 Зношування і амортизація основних засобів
3.6. Показники ефективності використання та відновлення основних
засобів підприємства
3.7. Виробнича потужність підприємства

2.

Термін «капітал» виник від латинського слова «саріtаlіs» (головний, основний).
економічної точки зору капітал - це
- сукупність ресурсів, яка володіє потенціалом приносити економічні вигоди,
- виробничі відносини (основний та оборотний капітал);
- відношення власності (власний та залучений капітал).
З

3.

Структура капіталу на підприємстві
Загальний капітал
підприємства
в тому числі
Власний капітал
В тому числі
Основний капітал
Оборотний капітал
в тому числі
Основні засоби
в тому числі
Оборотні
засоби
засоби обігу
Залучений капітал
Довгострокові
зобов'язання
Короткострокові
зобов'язання

4. Економічна сутність та структура основних засобів Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший зарік) (П. 4
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби» )
Засоби виробництва
Засоби праці
Основні засоби
Інші необоротні матеріальні
активи
Праця працівників
Виробничі засоби
підприємства
Предмети праці
Оборотні засоби
Інші оборотні
матеріальні активи

5. Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу,
якщо він триваліший за рік).
Основними виробничими засобами
називаються засоби праці, які неодноразово приймають участь у виробничих циклах, мають
термін служби більш одного календарного року, зберігають при тому свою речову форму і
поступово втрачають свою вартість, яка частинами, пропорційно їх зносу переноситься на
вироблену продукцію.
Таблиця 3.1
Характерні ознаки основних засобів та їх характеристики у порівнянні з оборотними засобами
Ознака
Основні засоби
Оборотні засоби
Тривалість функціонування у Функціонують тривалий період, Беруть участь лише в одному виробничому циклі
виробничому процесі
декілька виробничих циклів
Перенесення
вартості
собівартість виготовленої
продукції
на Частково, в міру зносу
Повністю
Збереження
натуральної Зберігають
Змінюють
форми
Характер відновлювання
Відновлюються
повністю Повністю
(реновація) чи частково
(ремонт)

6. Класифікація основних засобів

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
За участю у
виробничому процесі
Основні виробничі засоби
Невиробничі засоби
Будівлі та споруди
За цільовим
призначенням
Машини, обладнання
Транспортні засоби
Інвентар, інструменти
За характером
використання
За належністю до
підприємства
Пасивні основні засоби
Активні основні засоби
Власні основні засоби
Орендовані ( позичені, отримані у лізинг) основні засоби
Основні засоби, що використовуються в основній господарській
діяльності
За станом фактичного
використання
Основні засоби, що здані в оперативну або фінансову оренду
(лізинг)
Основні засоби, що тимчасово не використовуються
Основні засоби, що знесені до статутного засобу підприємства
За джерелом
фінансування
Основні засоби, що придбані за рахунок власних коштів
Основні засоби, що придбані за рахунок довгострокових кредитів та
інших позикових коштів
Безплатно отримані основні засоби

7.

Відповідно до ст. 144 Податкового кодексу України для цілей амортизації основні
засоби підлягають розподілу за 16 групами
Групи
Мінімально
допустимі
строки
корисного використання, років
група 1 – земельні ділянки
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом
15
група 3 – будівлі,
споруди,
передавальні пристрої
група 4 – машини та обладнання
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації,
пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні
програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які
визнаються
нематеріальним
активом),
інші
інформаційні
системи,
комутатори,
маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення
до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість
яких перевищує 2500 гривень
група 5 – транспортні засоби
група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)
група 7 – тварини
група 8 – багаторічні насадження
група 9 – інші основні засоби
група 10 – бібліотечні засоби
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди
група 13 – природні ресурси
група 14 – інвентарна тара
група 15 – предмети прокату
група 16 – довгострокові біологічні активи
20
15
10
5
2
5
4
6
10
12
5
6
5
7

8.

Згідно з Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 «Основні
засоби» класифікуються за такими групами (п. 5):
1. Основні засоби:
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель.
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Робоча і продуктивна худоба
Багаторічні насадження
Інші основні засоби.
2. Інші необоротні матеріальні активи:
Бібліотечні засоби
Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи.
3. Незавершені капітальні інвестиції:

9. Види вартості основних ЗАСОБІВ

ВИДИ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Первісна вартість основних засобів ідентифікує вартість на момент введення в
експлуатацію або придбання основного засобу. Первісна вартість — історична (фактична)
собівартість необоротних активів у сумі грошових засобів чи справедливої вартості інших
активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів».
Первісна вартість об'єктів основних засобів включає такі елементи:
суми, які сплачені постачальникам активів і підрядникам за виконані будівельно-монтажні
роботи (без непрямих податків);
суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів, якщо ці
податки не відшкодовуються підприємству;
реєстраційні збори, держмито та інші платежі, які пов'язані з придбанням прав на об'єкт
основних засобів;
суми ввізного мита;
витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
витрати на транспортування, встановлення, монтаж і налагодження основних засобів;
інші витрати, які безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, в якому
вони придатні для їх використання у позапланових цілях.

10.

Відновна (переоцінена) вартістю відображає вартість відтворення основних засобів за сучасних
умов виробництва (в цінах дати переоцінки):
Ввід = Вп(б) Кінд, грн.,
Вп(б) – початкова (балансова) вартість; Кінд – коефіцієнт індексації цін.
Залишкова (балансова) вартість основних засобів характеризує реально існуючу їх вартість, яка
ще залишилась, тобто, ще не перенесена на собівартість продукції (робіт, послуг), що
виготовляється:
Взал = (Вперв – Сзн) Кінд, грн.,
де Вперв – первісна вартість основних засобів, Сзн – сума зносу.
Ліквідаційна вартість — сума грошових засобів або вартість інших активів, яку підприємство чекає
отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів по закінченню строку їх корисного
використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, які пов'язані з продажем (ліквідацією).
Для обліку руху основних засобів (введення в дію об'єктів основних засобів і вибуття внаслідок
продажу безкоштовної передачі тощо) підприємством розраховується середньорічна балансова
вартість основних засобів
Bср Bпоч.р
(Bв.ув N прац Bвив N н/прац )
12
,
де Впоч.р – вартість основних засобів на початок року; Вв.ув, Ввив – вартість введених і
виведених основних засобів відповідно; Nпрац, Nн/прац – кількість місяців протягом яких
основні засоби працювали чи не працювали відповідно.

11. Сутність та види зносу основних засобів

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ОСНОВНІ ВИДИ ЗНОСУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ФІЗИЧНИЙ ЗНОС
УСУВНИЙ
МОРАЛЬНИЙ ЗНОС
НЕУСУВНИЙ
РЕМОНТ
ПОВНИЙ
ЗАМІНА
ЧАСТКОВИЙ
МОДЕРНІЗАЦІЯ
ФОРМИ УСУНЕННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ засобів
Рис.
Види зносу основних засобів та форми його усунення

12.

Фізичний знос – втрата основними засобами своїх первісних техніко-експлуатаційних характеристик (пряме зношування
основних засобів). Існують два види фізичного зносу в залежності від причин, які викликають знос:
- фізичний знос першого роду – зношування основних засобів у наслідок їхнього вживання (утома металу, ламання);
- фізичний знос другого роду – зношування основних засобів у наслідок їхнього не вживання (корозія металу).
Існує два способи визначення рівня фізичного зносу:
- по термінах служби:
ÊÔ
Òô
Òí
Зф – фізичний знос; Тф – фактичний термін служби; Тн – нормативний термін служби.
- за даними обстеження технічного стану:
Êô
b
i
Bi
Bn
Ві – вартість окремих конструктивних елементів; bi – коефіцієнт зносу; Вп – первісна вартість.
Моральний знос – засоби праці знецінюються, утрачають свою вартість до закінчення фізичного зносу (нормативного терміну
служби). Буває дві форми:
моральний знос першого роду – це знецінювання машин і устаткування в наслідок здешевлення виробництва машин тієї ж конструкції.
Ââ
Êì² 1
Ân
КмІ – коефіцієнт морального зносу І роду; Вв – відновна вартість; Вn – первісна вартість.
моральний знос другого роду – це знецінювання старих машин, які ще фізично годні в наслідок появи більш досконалих по технічним
характеристикам машин, що витісняють застарілі:
Ê ì²² (1
Ï ñ
)
Ï í
КмІІ – коефіцієнт морального зносу ІІ роду; Пс - продуктивність старої машини; Пн - продуктивність нової.
English     Русский Правила