Тема 8. Активи підприємства Тема 8.1. Необоротні активи підприємства
1.Сутність та класифікація активів підприємства
Класифікація активів:
Оцінка активів у балансі:
2.Понятта та склад необоротних активів підприємства
Склад необоротних активів у балансі підприємства
Класифікація необоротних активів:
3. Сутність основних фондів
Групи ОФ
4. Аналіз стану, руху та ефективності використання основних засобів
Види вартості ОФ:
Система показників ефективності відтворення основних фондів
Показники, що характеризують рівень ефективності використання основних фондів
Шляхи поліпшення використання основних засобів
5. Амортизація та методи її нарахування
Розширене відтворення основних фондів
Оборот ОВФ
Методи нарахування амортизації:
Переваги методів амортизації:
6. Нематеріальні активи та особливості управління ними
1. Промислова власність:
2. Авторські права:
3. Нетрадиційні об’єкти:
НМА повинен бути:
Податковий кодекс України розділяє нематеріальні активи на 6 груп
Методи управління НМА:
7. Оцінка та аналіз ефективності використання НМА
1. Витратний підхід:
2. Прибутковий підхід:
3. Ринковий підхід:
Види оплати нематеріальних активів .
Аналіз НМА:
263.00K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Необоротні активи підприємства

1. Тема 8. Активи підприємства Тема 8.1. Необоротні активи підприємства

1.Сутність та класифікація активів підприємства.
2.Понятта та склад необоротних активів
підприємства.
3.Сутність основних фондів.
4.Аналіз стану, руху та ефективності використання
основних засобів.
5.Амортизація та методи її нарахування.
6.Нематеріальні активи (НМА) та особливості їх
формування.
7. Оцінка та аналіз ефективності використання
НМА.

2. 1.Сутність та класифікація активів підприємства

Активи – це економічні ресурси
підприємства у формі сукупних
майнових цінностей, які
використовуються в
господарській діяльності з
метою отримання прибутку.

3. Класифікація активів:

1. За формою функціонування:
• Матеріальні
• Нематеріальні
• Фінансові
2. За характером участі в
господарському процесі:
• Оборотні
• Необоротні

4.

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000
первісна вартість
1001
накопичена амортизація
1002
Незавершені капітальні інвестиції
1005
Основні засоби
1010
первісна вартість
1011
знос
1012
Інвестиційна нерухомість
1015
Довгострокові біологічні активи
1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
інші фінансові інвестиції
1035
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
Відстрочені податкові активи
1045
Гудвіл при консолідації
1055
Інші необоротні активи
1090
Усього за розділом I
1095

5.

II. Оборотні активи
Запаси
1100
Поточні біологічні активи
1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
з бюджетом
1135
у тому числі з податку на прибуток
1136
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти
1165
Витрати майбутніх періодів
1170
Інші оборотні активи
1190
Усього за розділом II
1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
1200
1300

6.

3. За характером обслуговування
окремих видів діяльності:
• Операційні
• Інвестиційні
4. За характером фінансових джерел
формування:
• Валові
• Чисті

7.

5. За характером володіння активами:
• Власні активи
• Взяті в оренду
6. За ступенем ліквідності:
• Абсолютно ліквідні
• Високолідквідні
• Середньоліквідні
• Слаболіквідні
• Неліквідні

8. Оцінка активів у балансі:

1.
2.
3.
4.
Історична собівартість.
Поточна собівартість.
Вартість реалізації.
Теперішня вартість.

9. 2.Понятта та склад необоротних активів підприємства

Необоротні активи - це сукупність
матеріально-речових і нематеріальних
об'єктів, які належать установі,
забезпечують її функціонування і мають
очікуваний термін корисної дії чи
експлуатації понад один рік.

10. Склад необоротних активів у балансі підприємства


Основні засоби
Нематеріальні активи
Незавершене будівництво
Довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
• Відстрочені податкові активи
• Інші необоротні активи

11. Класифікація необоротних активів:

1. З метою бухгалтерського обліку
• основні засоби
• інші необоротні матеріальні активи
• нематеріальні активи
2. За функціональним призначенням
• основні
• допоміжні

12.

3. За матеріально-речовою формою:
• Матеріальні
• Нематеріальні
4. За ступенем використання:
• Діючі
• Недіючі

13.

5. За належністю:
• Власні
• Орендовані
6. За джерелами придбання:
• За рахунок власних коштів
• Залучених коштів
• Благодійних внесків

14. 3. Сутність основних фондів

ОСНОВНІ ЗАСОБИ - матеріальні активи, які
підприємство/установа утримує з метою
використання їх у процесі
виробництва/діяльності або постачання
товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних
і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного
використання (експлуатації) яких більше
одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).

15. Групи ОФ

Основні засоби
• Земельні ділянки.
• Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані
з будівництвом.
• Будівлі, споруди та передавальні пристрої.
• Машини та обладнання.
• Транспортні засоби.
• Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
• Тварини.
• Багаторічні насадження.
• Інші основні засоби.
Інші необоротні матеріальні активи
• Бібліотечні фонди.
• Малоцінні необоротні матеріальні активи.
• Тимчасові (нетитульні) споруди.
• Природні ресурси.
• Інвентарна тара.
• Предмети прокату.
• Інші необоротні матеріальні активи.

16.

Основні виробничі засоби
Активна частина основних
виробничих засобів
Пасивна частина основних
виробничих засобів
Робочі машини й
устаткування
Будівлі
Транспортні засоби
Вимірювальні й регулюючі
прилади
Обчислювальна техніка та
лабораторне устаткування
Споруди
Господарський інвентар

17. 4. Аналіз стану, руху та ефективності використання основних засобів

Облік основних фондів на підприємстві
здійснюється 2-ма засобами:
- у натуральному вираженні
- у вартісному виразі

18. Види вартості ОФ:

1. початкова (первісна):
ОФпоч Впр Втран В монт Він
2. відновлена:
ОФвідн ОФпоч
На
ОФпоч відн
Т сл
100

19.

3. залишкова:
4. амортизована:
ОФ зал ОФпоч А р Т сл
ОФ аморт ОФ поч ОФ зал лікв

20.

5.ліквідаційна:
ОФ лікв ВМ В Д
6.балансова:
ОФбал ОФп. р. ОФв.в. Вкап В рек ОФвив А р

21.

• 7.середньорічна:
ОФср.
Т м .в .
12 Т м.виб.
ОФпоч ( бал) ОФв.в.
ОФвив
12
12
Вартість основних фондів на кінець
розрахункового періоду визначається:
Скін =Споч +Сввед - Свив

22. Система показників ефективності відтворення основних фондів

1. Коефіцієнт зносу
Кз = З / ОФбал
2. Коефіцієнт придатності
Кп = 1 – Кз
3. Коефіцієнт оновлення основних
фондів
Кон = ОФвв / ОФкр

23.

4. Коефіцієнт вибуття основних фондів
Квиб = ОФвив / ОФпр
5. Коефіцієнт приросту основних
фондів
Кприр = (ОФвв – ОФвив) / ОФкр
6. Швидкість оновлення основних
фондів
ОФшвон = 1 / Кон

24. Показники, що характеризують рівень ефективності використання основних фондів

1. Фондовіддача:

Фв
ОФср
2. Фондомісткість:
Фм
3. Фондоозброєність:
Фо
ОФср
Ч
ОФср

1
Фв

25.

4. Рентабельність основних
виробничих фондів
РОФ
П
100%
ОФср.

26. Шляхи поліпшення використання основних засобів


позбутися зайвого устаткування;
своєчасно і якісно здійснювати ремонти;
купувати високоякісні основні фонди;
працювати над підвищенням кваліфікації персоналу;
поліпшувати якість підготовки сировини і матеріалів;
підвищувати рівень механізації та автоматизації;
впроваджувати нову техніку і прогресивну технологію;
вдосконалювати організацію виробництва і праці

27. 5. Амортизація та методи її нарахування

Знос основних фондів – процес
поступової та очікуваної втрати будьякого об’єкта основних фондів своїх
функціональних якостей, пов’язаних з
експлуатацією та моральним
спрацюванням.

28.

Фізичний (матеріальний) знос поступова втрата ними своїх первісних
техніко-експлуатаційних якостей, що
призводить до зменшення їхньої
реальної вартості - економічного
спрацьовування.
Кф
Тф
Тн
Кф
З
ОФ
OФпоч

29.

Моральне (техніко-економічне)
старіння основних фондів - процес
знецінення діючих засобів праці до
настання повного фізичного
спрацювання під впливом науковотехнічного прогресу
ОФпоч ОФвідн
Км
ОФпоч

30.

коефіцієнт загального зносу основних
фондів:
К з 1 1 К ф 1 К м

31.

Просте відтворення основних
виробничих засобів здійснюється у
двох формах:
1) заміна зношених або застарілих
основних виробничих засобів;
2) капітальний ремонт діючих основних
засобів.

32. Розширене відтворення основних фондів


Технічне переозброєння
Реконструкція
Розширення
Новобудова

33. Оборот ОВФ

Продуктивне використання основних виробничих засобів і нарахування амортизаційних відрахувань
Надходження
амортизаційних
відрахувань
Заміна зношених
основних виробничих
засобів новими

34.

Амортизація основних фондів - поступове
перенесення по частинах (у міру фізичного
зносу) вартості основних фондів на
вироблений за їх допомогою продукт.
Амортизація - систематичний розподіл
вартості, яка амортизується, необоротних
активів протягом строку їх корисного
використання (експлуатації).
Вартість, яка амортизується, - первісна
або переоцінена вартість необоротних
активів за вирахуванням їх ліквідаційної
вартості.

35.

• Амортизаційні відрахування
На
Ар ОФср
100
• Норма амортизації
ОФпоч ОФ зал
На
100
ОФпоч Т сл

36. Методи нарахування амортизації:

1. Прямолінійний метод
Річна сума амортизації визначається
діленням вартості, яка амортизується,
на строк корисного використання
об'єкта основних засобів
Ар = ОФам / Тсл

37.

2. Метод зменшення залишкової вартості
Річна сума амортизації визначається як
добуток залишкової вартості об'єкта на
початок звітного року або первісної
вартості на дату початку нарахування
амортизації та річної норми амортизації.
Ар = Офзал * На;
На = 1 – (Офлікв / Офперв)1/т

38.

3. Метод прискореного зменшення
залишкової вартості
Річна сума амортизації визначається як
добуток залишкової вартості об'єкта та
подвоєної річної норми амортизації.
Ар = Офзал * 2 На;

39.

4. Кумулятивний метод
Кумулятивний коефіцієнт
розраховується діленням кількості років,
що залишаються до кінця строку
корисного використання об'єкта
основних засобів, на суму числа років
його корисного використання
Ар = ОФам * к

40.

5. Виробничий метод
Виробнича ставка амортизації
обчислюється діленням вартості, яка
амортизується, на загальний обсяг
продукції, який підприємство очікує
виробити з використанням об'єкта
основних засобів
Ар = Qф * На;
На = Офам / Qпл

41.

Амортизація об'єктів основних засобів, що
належить до груп 9 (інші основні засоби), 12
(тимчасові (нетитульні) споруди), 14
(інвентарна тара), 15 (предмети прокату),
нараховується прямолінійним або виробничим
методами.
На основні засоби груп 1 (земельні ділянки) і 13
(природні ресурси) амортизація не
нараховується.
Щодо малоцінних необоротних матеріальних
активів та бібліотечних фондів, то їх
амортизація може нараховуватися за
рішенням платника податків одним із двох
способів
• 1) «50 % / 50 %». 2) «100 %».

42. Переваги методів амортизації:

1. Прямолінійний: найпростіший, дозволяє
рівномірно розподілити суми
амортизації між обліковими періодами
2. Методи прискореної амортизації:
доцільно застосовувати по відношенню
до тих об'єктів, які зазнають швидкого
морального старіння
3. Виробничий: залежить від інтенсивності
використання ОФ

43. 6. Нематеріальні активи та особливості управління ними

Нематеріальні активи (НМА) – це права
власності та захист доступу до
нематеріальних ресурсів підприємства
та їх використання в господарській
діяльності з метою одержання доходу.

44.

45. 1. Промислова власність:


Винахід
Корисна модель
Промисловий зразок
Товарні знаки
Зазначення походження товару
Фірмова назва

46. 2. Авторські права:

Літературні, художні, наукові, мистецькі
твори
Комп'ютерна програма
База даних
Суміжні права – це права, які примикають
до авторських прав і є похідними від них.
До них належать права виконавців,
права виробників фонограм та права
організацій мовлення.

47. 3. Нетрадиційні об’єкти:

• Раціоналізаторська пропозиція
• Ноу-хау
• Комерційна таємниця

48. НМА повинен бути:

• бути конкретно ідентифікованим та мати
впізнаваємий опис;
• мати юридичний статус та підлягати
правовому захисту;
• бути об’єктом права приватної власності;
• мати деякі речові докази чи прояв свого
існування;
• бути створений та закінчити своє існування в
ідентифікований момент часу

49. Податковий кодекс України розділяє нематеріальні активи на 6 груп

• права на користування природними
ресурсами;
• права користування майном;
• права на об’єкти промислової власності;
• авторське право та суміжні з ним права;
• незавершені капітальні інвестиції в
нематеріальні активи;
• інші нематеріальні активи.

50.

• Право власності на винаходи, корисні
моделі та промислові зразки
засвідчується патентами.
• Патентом називається виданий
державним органом (патентним
відомством) охоронний документ, який
підтверджує право його власника на
відповідний об’єкт промислової
власності.

51.

• Правова охорона знаків для товарів і
послуг, зазначення походження товару
та фірмового найменування
здійснюється на підставі їхньої
державної реєстрації.
• На зареєстрований знак для товарів і
послуг видається свідоцтво, яке
засвідчує його пріоритет.

52.

Передача права використання НМА
здійснюється у формі ліцензійної угоди.
Ліцензією називається дозвіл
використовувати технічне досягнення
або інший нематеріальний ресурс
протягом певного строку за обумовлену
винагороду.

53.

Основною метою управління НМА
підприємства є підвищення ефективності
функціонування об'єкта управління, а в
цілому - максимізація добробуту власників
у поточному та перспективному періодах,
яка виражається в зростанні ринкової
вартості підприємства.

54. Методи управління НМА:

1. Економічні методи управління
2. Організаційно-розпорядчі методи
управління.
3. Соціально-психологічні методи
управління.
4. Мотивація виконавця.

55. 7. Оцінка та аналіз ефективності використання НМА

56. 1. Витратний підхід:

1.1. Метод початкових витрат
1.2. Метод вартості заміщення
1.3. Метод відновної вартості

57. 2. Прибутковий підхід:

2.1. Метод капіталізації прибутків
2.2. Метод дисконтування майбутніх
грошових доходів

58. 3. Ринковий підхід:

3.1. Метод порівняльного аналізу продажу
3.2. Метод звільнення від роялті

59. Види оплати нематеріальних активів .

• Роялті
• Паушальний платіж
• “Кост-плас”

60. Аналіз НМА:

1. Аналіз структури.
2. Аналіз стану НМА
Аналіз зносу:
З = На / Пвнма * 100
Коефіцієнт вибуття
Квиб.= НАвивед / НАкін
Коефіцієнт оновлення
Конов.= НАввед / НАкін

61.

3. Аналіз ефективності використання
НМА
Дохідність нематеріальних активів:
Днма= Преал / Внма
Фондовіддача нематеріальних активів
Фнма= ВР / Внма
Коефіцієнт визначення питомої ваги НМА
в валюті балансу:
К1 = НА / ВБ

62.

Коефіцієнт визначення питомої ваги НМА
внесених у статутний фонд :
К2
Нематеріальні активи, внесені у статутнийфонд
Статутнийфонд
Коефіцієнт впливу нематеріального активу на
виручку від реалізації:
Нематеріал ьні активи
К3
Виручка від реалізації
Коефіцієнт впливу нематеріального активу на
чистий прибуток підприємства:
Нематеріальні активи
К4
Чистий прибуток

63.

Коефіцієнт визначення питомої ваги
вартості специфічних НМА (гудвіл) до
активів в цілому:
К5
Специфічні нематеріальні активи
Валюта балансу
Коефіцієнт впливу зміни приросту НМА до
зміни чистого прибутку підприємства:
нематеріальних активів
К6
чистого прибутку

64.

Коефіцієнт амортизації нематеріальних
активів
Ана
К на
ПСна
Коефіцієнт придатності нематеріального
активу
Кприд = НМАзал / НМА перв

65.

4. Аналіз нематеріальної фінансової
стійкості
Коефіцієнт нематеріальної фінансової
стійкості
Кнфс = НА / (ДЗ +КЗ)
Коефіцієнт дематеріалізації бізнесу
Кдб = НК / ВА

66.

Дякую за
увагу!
English     Русский Правила