Узагальнення знань з теми «Вуглеводні»
М Е Т А
Дайте відповіді на питання
Відповіді до тесту
ЗАВДАННЯ ГРУПІ (І РІВЕНЬ)
ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІI РІВЕНЬ)
ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІII РІВЕНЬ)
ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІV РІВЕНЬ)
Порівняльна таблиця
КАРТКА САМООЦІНКИ
Домашнє завдання
337.00K
Категория: ХимияХимия

Узагальнення знань з теми «Вуглеводні»

1. Узагальнення знань з теми «Вуглеводні»

2.

Будь-яке суспільство –
від найпростішого до
найскладнішого має три
різні, але взаємопов’язані
ознаки – властивість,
склад, будову.
В.М. КЕДРОВ

3. М Е Т А

МЕТА
узагальнити і систематизувати знання
про вивчені класи вуглеводнів та хімічні
властивості метану, етилену, ацетилену
вдосконалювати вміння складати
структурні формули речовин, називати
органічні сполуки, записувати рівняння
реакцій окиснення, заміщення,
приєднання;
встановити взаємозв’язок між
основними класами вуглеводнів.

4. Дайте відповіді на питання

1. Назвіть основні класи вуглеводнів.
2. Які речовини називають гомологами?
3. Як називають етиленові та ацетиленові
вуглеводні?
4. Визначте клас відповідних речовин:
а) СН4; б) С2Н2; в) С3Н6; г) С4Н10
5. Які типи реакцій характерні для:
а) насичених вуглеводнів;
б) алкінів
6. Які речовини мають кратні зв’язки:
а) С2Н4; б) С2Н6; в) С3Н8; г) С4Н6

5.

І варіант
ІІ варіант
1. Вкажіть зв’язок між
атомами Карбону у
молекулі ацетилену:
а) одинарний;
б) подвійний;
в) два подвійні;
г) потрійний
1. Вкажіть мономер, що
використовується для
добування поліетилену:
а) пропен;
б) метан;
в) етан;
г) етен
2. Вкажіть суфікс, що
використовується в
назвах етиленових
вуглеводнів:
а) -ан;
б) -ін;
в) -ен;
г) -ол
2. Яка загальна формула
ацетиленових
вуглеводнів ?
а) СnH2n-2;
б) СnH2n+2;
в) СnH2n+4;
г) СnH2n

6.

І варіант
ІІ варіант
3. Молекулярна формула 3. На першій стадії
приєднання водню до
пропену:
ацетилену утворюється:
а) С3Н6;
а) пропен;
б) С3Н8;
б) етан;
в) С2Н6;
в) етилен;
г) СН4
г)пропан
4. У якій речовині є
4. Яка речовина належить
кратні зв’язки?
до ненасичених
а) метан;
вуглеводнів ряду
б) пропан;
етилену?
в) ацетилен;
а) С3Н4;
г) бутан
б) С3Н5;
в) С5Н10;
г) С4Н10

7.

І варіант
ІІ варіант
5. Скільки спільних
5. До якого типу реакцій
ковалентних електронних
належить відноситься
пар є між атомами
реакція ацетилену з
Карбону в молекулі
воднем ?
етилену?
а) обміну;
а) одна;
б) заміщення;
б) дві;
в) приєднання;
в) три;
г) розкладу
г) чотири
6. Молекулярна формула
6. Яка загальна формула
пропіну:
етиленових вуглеводнів?
а) С3Н6;
а) СnH2n-2
б) С3Н4;
б) СnH2n+2
в) С2Н6;
в) СnH2n+4
г) СН4
г) СnH2n

8.

І варіант
ІІ варіант
7. У якій речовині є кратні
7. На першій стадії
зв’язки?
приєднання водню до
а) пропан;
ацетилену
б) ацетилен;
утворюється:
в) метан;
а) пропен;
г) бутан
б) етилен;
8. Ненасичені вуглеводні
в) етан;
ряду ацетилену
г) пропан
вступають у реакції:
8. Етиленові
а) приєднання;
вуглеводні вступають
б) термічного розкладу;
у реакції з:
в) заміщення з
а) HCl; б) СO2;
галогенами
в) Cl2; г) H2O

9. Відповіді до тесту

І варіант
1. Г
2. В
3. А
4. В
5. Б
6. Г
7. Б
8. В
ІІ варіант
1. Г
2. А
3. В
4. В
5. В
6. Б
7. Б
8. В

10. ЗАВДАННЯ ГРУПІ (І РІВЕНЬ)

1. Розподіліть по класам і назвіть речовини:
а) С2Н2; б) С3Н8; в) С6Н12; г) СН4; д) С4Н6
2.Встановіть відповідність між структурною формулою
і назвою сполуки:
1) СН3 –СН = СН2 - СН2 - СН3;
а) пентан;
2) СН 2 - СН 2 – СН2 - СН3;
б) бутин;
3) СН ≡ С – СН 2 - СН3;
в) бутан;
г) пентен
3. Допишіть рівняння реакцій:
підказка
а) СН4 + Br2 →
див. насичені вуглеводні
б) С3Н8 + O2 →
реакція горіння
в) С2Н4 + Cl2 →
див. приєднання до етилену
г) С2Н2 + Н2 →
див. властивості ацетилену

11. ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІI РІВЕНЬ)

1. Визначіть речовини, встановіть клас сполук,
складіть їх структурні формули:
а)
б)
в)
2. Складіть структурні формули речовин:
а) 1-пропін;
б) 2-бутен.
3. Допишіть рівняння реакцій, встановіть тип
реакцій, назвіть речовини:
а) С2Н2 + Н2 →
г) С2Н5Cl + Cl2 →
б) С3Н8 + O2 →
д) СН4 + Br2 →
в) С2Н4 + Br2 →
е) С3Н6 + Cl2 →

12. ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІII РІВЕНЬ)

1. Розподіліть по класам і назвіть речовини:
а)
б) С3Н8; в)
г) С3Н4; д) С4Н6; е)
2. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і
типом хімічної реакції:
1) заміщення з бромом;
а) пропін;
2) приєднання хлору;
б) бутан;
3) полімеризація;
в) бензен;
г) етен
3. Здійсніть перетворення, вкажіть тип реакцій, назвіть
речовини:
а) C2H6 → C2H4 → CО2
б) CH4 → C2H2 → C2H2СІ2 → C2H4Cl2

CH3Br

13. ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІV РІВЕНЬ)

1. Розподіліть по класам і назвіть речовини:
а) С3Н8; б) С3Н4; в)
г)
д) С4Н6;
е)
2. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і типом
хімічної реакції:
1) полімеризація;
а) ацетилен;
2) заміщення з хлором;
б) пропан;
3) приєднання брому;
в) етилен;
4) тримеризація
г) бензен
3. Встановіть послідовність типів реакцій для здійснення
перетворення:
Алкан→галогенопохідне алкану→алкен→алкін→ вуглекислий газ:
а) гідрогалогенування;
б) дегідрування;
в) горіння;
г) дегідрогалогенування;
д)галогенування.
4. Здійсніть перетворення, назвіть речовини:
+ Cl2
- НСІ
- Н2
+ СІ2
C2 H6 → Х1 → Х2 →
Х3 → Х4

14. Порівняльна таблиця

Порівняльна
№ п/п Назва
1.
СН4
2.
С2Н4
3.
С2Н2
м
е
т
а
н
е
т
е
н
е
т
и
н
Клас
вуглеводню
Загальна
формула
Будова
таблиця
Хімічні властивості
Якісне
визначення
тетраедр Реакції заміщення:
Стійкі до дії
СН4 +Cl 2→СН3Cl+НCl розчинів
Насичені,
бромної води
СnH2n+2
алкани
Горіння:
та калій
одинарні СН4 +2O2 →СО2+2Н2О перманганату
зв’язки
Реакції приєднання,
Знебарвлення
полімеризації :
розчину
С2Н4 + Br2 → С2Н4Br2 бромної води і
Етиленові,
СnH2n С=С nС2Н4 → (- С2Н4 -)n
калій
алкени
подвійний
перманганату
зв’язок
Ацетиленові,
СnH2n-2
алкіни
Реакції приєднання
(дві стадії):
С ≡ С С2Н2 + Н2 → С2Н4
потрійний С2Н4 + Н2 → С2Н6
зв’язок
Знебарвлення
розчину
бромної води і
калій
перманганату

15. КАРТКА САМООЦІНКИ

Поставте кількість балів, що відповідає
рівню Ваших знань:
1.Усна відповідь (1 бал) ___
2. Контролюючий тест (1-4 бали, згідно рівня) __
3. Робота в групі (справився сам – 2 бали,
за допомоги групи - 1 бал,
не справився – 0 балів):
Відповіді на тести (0 -2 бали) ___
Складання формул речовин (0 – 2 бали) ___
Складання рівнянь реакцій (0– 2 бали) ___
4. Доповнення (створення таблиці) (1 бал) ___
Загальна кількість балів за урок _____

16. Домашнє завдання

1. Повторити вивчений матеріал
теми.
2. Повторити основні поняття.
3. Письмове завдання.
English     Русский Правила