Узагальнення знань з теми «Вуглеводні»
Дайте відповіді на питання
ЗАВДАННЯ ГРУПІ (І РІВЕНЬ)
ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІI РІВЕНЬ)
ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІII РІВЕНЬ)
ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІV РІВЕНЬ)
Порівняльна таблиця
286.00K
Категория: ХимияХимия

Узагальнення знань з теми «Вуглеводні»

1. Узагальнення знань з теми «Вуглеводні»

2. Дайте відповіді на питання

1. Назвіть основні класи вуглеводнів.
2. Які речовини називають гомологами?
3. Які загальні формули алканів
,алкенів,алкінів?
4. Визначте клас відповідних речовин:
а) СН4; б) С2Н2; в) С3Н6; г) С4Н10
5. Які типи реакцій характерні для:
а) алканів; б) алкенів , в)алкінів
6. Які речовини мають кратні зв’язки:
а) С2Н4; б) С2Н6; в) С3Н8; г) С4Н6

3.

І варіант
ІІ варіант
1. Вкажіть зв’язок між
атомами Карбону у
молекулі етину:
а) одинарний;
б) подвійний;
в) два подвійні;
г) потрійний
1. Вкажіть мономер, що
використовується для
добування поліетилену:
а) пропен;
б) метан;
в) етан;
г) етен
2. Вкажіть суфікс, що
використовується в
назвах алкенів :
а) -ан;
б) -ін;
в) -ен;
г) -ол
2. Яка загальна формула
алкінів?
а) СnH2n-2;
б) СnH2n+2;
в) СnH2n+4;
г) СnH2n

4.

І варіант
ІІ варіант
3. Молекулярна формула 3. На першій стадії
приєднання водню до
пропену:
етину утворюється:
а) С3Н6;
а) пропен;
б) С3Н8;
б) етан;
в) С2Н6;
в) етен;
г) СН4
г)пропан
4. У якій речовині є
4. Яка речовина належить
кратні зв’язки?
до алкенів?
а) метан;
а) С3Н4;
б) пропан;
б) С3Н8;
в) етин;
в) С5Н10;
г) бутан
г) С4Н10

5.

І варіант
ІІ варіант
5. Скільки спільних
5. До якого типу реакцій
ковалентних електронних
належить відноситься
пар є між атомами
реакція етину з воднем ?
Карбону в молекулі
а) обміну;
етену?
б) заміщення;
а) одна;
в) приєднання;
б) дві;
г) розкладу
в) три;
6. Молекулярна формула
г) чотири
пропіну:
6. Яка загальна формула
а) С3Н6;
алкенів?
б) С3Н4;
а) СnH2n-2
в) С2Н6;
б) СnH2n+2
г) СН4
в) СnH2n+4
г) СnH2n

6.

І варіант
ІІ варіант
7. У якій речовині є кратні
7. На першій стадії
зв’язки?
приєднання водню до
а) пропан;
етину утворюється:
б) етен;
а) пропен;
в) метан;
б) етен;
г) бутан
в) етан;
8. Алкіни вступають у
г) пропан
реакції:
8. Алкени вступають у
а) приєднання;
реакції з:
б) термічного розкладу;
а) HCl;
в) заміщення з
б) СO2;
галогенами
в) С2;
г) H2O

7. ЗАВДАННЯ ГРУПІ (І РІВЕНЬ)

1. Розподіліть по класам і назвіть речовини:
а) С2Н2; б) С3Н8; в) С6Н12; г) СН4; д) С4Н6
2.Встановіть відповідність між структурною формулою
і назвою сполуки:
1) СН3 –СН = СН2 - СН2 - СН3;
а) пентан;
2) СН 2 - СН 2 – СН2 - СН3;
б) бутин;
3) СН ≡ С – СН 2 - СН3;
в) бутан;
г) пентен
3. Допишіть рівняння реакцій:
підказка
а) СН4 + Br2 →
див. насичені вуглеводні
б) С3Н8 + O2 →
реакція горіння
в) С2Н4 + Cl2 →
див. приєднання до етилену
г) С2Н2 + Н2 →
див. властивості ацетилену

8. ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІI РІВЕНЬ)

1. Визначіть речовини, встановіть клас сполук,
складіть їх структурні формули:
а)
б)
в)
2. Складіть структурні формули речовин:
а) 1-пропін;
б) 2-бутен.
3. Допишіть рівняння реакцій, встановіть тип
реакцій, назвіть речовини:
а) С2Н2 + Н2 →
г) С2Н5Cl + Cl2 →
б) С3Н8 + O2 →
д) СН4 + Br2 →
в) С2Н4 + Br2 →
е) С3Н6 + Cl2 →

9. ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІII РІВЕНЬ)

1. Розподіліть по класам і назвіть речовини:
а)
б) С3Н8; в)
г) С3Н4; д) С4Н6; е)
2. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і
типом хімічної реакції:
1) заміщення з бромом;
а) пропін;
2) приєднання хлору;
б) бутан;
3) полімеризація;
в) бензен;
г) етен
3. Здійсніть перетворення, вкажіть тип реакцій, назвіть
речовини:
а) C2H6 → C2H4 → CО2
б) CH4 → C2H2 → C2H2СІ2 → C2H4Cl2

C2H5Br

10. ЗАВДАННЯ ГРУПІ (ІV РІВЕНЬ)

1. Розподіліть по класам і назвіть речовини:
а) С3Н8; б) С3Н4; в)
г)
д) С4Н6;
е)
2. Встановіть відповідність між класом вуглеводню і типом
хімічної реакції:
1) полімеризація;
а) ацетилен;
2) заміщення з хлором;
б) пропан;
3) приєднання брому;
в) етен;
г) бензен
3. Встановіть послідовність типів реакцій для здійснення
перетворення Алкан → галогенпохідне алкану → алкен → алкін
→ вуглекислий газ:
а) гідрогалогенування;
б) дегідрування;
в) горіння;
г) дегідрогалогенування;
д)галогенування.
4. Здійсніть перетворення, назвіть речовини:
+ Cl2
- НСІ
- Н2
+ СІ2
C2 H6 → Х1 → Х2 →
Х3 → Х4

11. Порівняльна таблиця

№ п/п Назва
1.
СН4
2.
С2Н4
3.
С2Н2
м
е
т
а
н
е
т
е
н
е
т
и
н
Порівняльна
таблиця
Клас
вуглеводню
Хімічні властивості
Загальна
формула
Будова
Якісне
визначення
тетраедр Реакції заміщення:
Стійкі до дії
СН4 +Cl 2→СН3Cl+НCl розчинів
Насичені,
бромної води
СnH2n+2
алкани
Горіння:
та калій
одинарні СН4 +2O2 →СО2+2Н2О перманганату
зв’язки
Реакції приєднання,
Знебарвлення
полімеризації :
розчину
С2Н4 + Br2 → С2Н4Br2 бромної води і
Етиленові,
СnH2n С=С nС2Н4 → (- С2Н4 -)n
калій
алкени
подвійний
перманганату
зв’язок
Реакції приєднання
(дві стадії):
С ≡ С С2Н2 + Н2 → С2Н4
Ацетиленові,
СnH2n-2 потрійний
алкіни
С2Н4 + Н2 → С2Н6
зв’язок
Знебарвлення
розчину
бромної води і
калій
перманганату
English     Русский Правила