Дәріс жоспары
Жылулық сәуле шығару.
Сәуле шығарғыштық қабілеті:
Абсолют қара дененің моделі.
Резерфорд тәжірибесы
Бор постулаттары
Сутегі атомының спектрлық сериялары
СӨЖ арналған бақылау сұрақтары
Косымша әдебиеттер тізімі
2.73M
Категория: ФизикаФизика

Жарық кванттық касиеті

1.

Физика кафедрасы
Жарық кванттық касиеті
050716 «Тау – кен ісі»
050712 «Машинажасау»
050731 «Қоршаған ортаны қорғау
және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
мамандықтар үшін.

2. Дәріс жоспары

1.Жылулық сәуле шығару.
2.Абсалют қара дене.
3.Кирхгоф, Стефан-Больцман, Вин заңдары.
4. Абсалют қара дененің спектріндегі энергияның
бөлінуі.
5.Планктың кванттық гипотезасы және формуласы.
6. Фотондар. Фотонның энергиясы және импульсі.
7. Франк және Герц тәжірибелері.
8. Фотоэффект.
9.Комптон эффектісі.
10.Атомның сызықтық спектрі.
11.Бор постулаттары.
12.Сәйкестік принципі.

3. Жылулық сәуле шығару.

Жылулық сәуле шығару − дененің ішкі
энергиясы
есебінен
электрмагниттік
толқындардың таралуы.

4.

Сәуле
шығарудың тепе-теңдігі −
бірлік уақыт ішінде жұтылатын және
шағылатын энергиялар өзара тең
Энергия ағыны:
Энергетикалық жарықталыну:

5.

Сәуле шығару әр түрлі жиіліктегі (немесе
әр түрлі ұзындықтағы ) толқындардан
құралады.

6. Сәуле шығарғыштық қабілеті:

Сәуле шығарғыштық қабілеті − дененің
бірлік ауданының бірлік уақытта бірлік
жиілік
интервалында шығаратын
энергиясы.

7.

Жұтқыштық
қабілеті:
− денеге келетін энергия ағыны,
− дене жұтатын энергия ағыны.

8.

Барлық
жиіліктегі
жарықты
толығымен жұтатын дене - абсолют қара
дене.
Абсолют қара дене:
A ,T 1
Сұр дененің жұту қабілеті барлық жиілік
үшін бірдей, тек дененің температурасы
мен материалына тәуелді, және 1-ден
кем.

9. Абсолют қара дененің моделі.

10.

Кирхгоф заңы.
Сәуле
шығарғыштық
қабілетінің,
жұтқыштық қабілетіне қатынасы, дененің
табиғатына
тәуелді
емес,
ол
барлық
дене
үшін
жиілік
пен
температураның
функциясы
болып
табылады және абсолют қара дененің сәуле
шығарғыштық қабілетіне тең.

11.

Стефан − Больцман заңы.
А.қ.д-нің энергетикалық жарқырауы 4-ші
дәрежелі термодинамикалық температураға
тура пропорционал.

12.

А.қ.д-нің
сәуле
шығарғыштық
қабілетінің толқын ұзындығына
тәуелділігі.
r T

13.

Виннің ығысу заңы.
А.қ.д-нің сәуле шығарғыштық қабілетінің
максимумына сәйкес толқын ұзындығы
m
оның
температурасына
кері
пропорционал

14.

Абсолют
қара
дененің
сәуле
шығарғыштық қабілеті үшін РэлейДжинс формуласы.
Рэлея-Джинс формуласы тәжірибемен тек төмен
сәйкес келеді.
жиілікте

15.

Классикалық физикада кез-келген жүйенің
энергиясы үздіксіз өзгереді.
Планктың кванттық гипотезасына сәйкес
электрмагниттік сәуле шығару үздіксіз
атомдар
түрінде
емес,
энергиялық
(кванттық) жеке порциялар түрінде болады.

16.

Планк тұрақтысы:
Сәуле шығару энергиясы:
Планк формуласы:

17.

Эйнштейна гипотезасы бойынша жарық
кеңістікте
шашырайды, таралады және
денелер оны жеке энергиялық(кванттық)
порциялар
түрінде
жұтады.
Электрмагниттік сәуле шығарудың кванты
фотондар деп аталады.
Фотон массасы:
Фотон импульсі:

18.

Фотоэффект

19.

h Aâûõ
m
2

k
h
2
max

20.

h A eU з

21.

Рентгендік сәулелер жылдам электрондарды
затпен тежегенде электронның кинетикалық
энергиясының сәуле шығару энериясына айналуы
нәтижесінде пайда болады.

22.

Комптон эффектісі − рентген сәулелерін кез
келген затпен шашыратқанда, шашыраған
сәулелерде бастапқы ұзындықтағы сәуле
шығарумен қатар үлкен ұзындықтағы ‘
толқындар кездеседі.

23.

θ − шашырау бұрышы,
к − комптондық толқын ұзындығы .
Электронның Комптондық толқын ұзындығы:

24.

Рентгендік фотонның тыныштықтағы электрон
арқылы серпімді шашырауы.

25.

Жарық қысымы.
Кванттық теория бойынша жарықтың бетке түсіретін
қысымы фотонның соқтығуы кезінде өз импульсін
беруімен түсіндіріледі.
Е − бірлік уақыт ішінде бірлік ауданға түсетін барлық
фотондардың энергиясы.
ρ − шағылу коэффициенті,
ω − энергияның көлемдік
тығыздығы.

26.

Томсон атом модели
R= 10-10 м

27. Резерфорд тәжірибесы

28.

29. Бор постулаттары

1.Атомдағы
электрондар
стационар
орбиталармен
қозғалады;
мұндай
орбиталармен
қозғалғанда
электрон
электромагниттік толқындар шығармайды.
2.Атом энергия квантын бір стационар күйден екінші
күйге өткенде шығарады немесе жұтады:
Мұндағы Em және En осы стационар күйлердің
энергиясы, ал h – Планк тұрақтысы.
3. Импульс моменті квантталады
m r n ;
(n= 1, 2, 3 …)
h
;
2

30.

31. Сутегі атомының спектрлық сериялары

1
1
R 2 2
n
1
1
1
R 2 2
n
2
-
Лайман сериясы
- Бальмер сериясы
1
1
R 2 2
n
3
- Пашен сериясы
1
1
R 2 2
n
4
- Брэкет сериясы
1
1
R 2 2
n
5
- Пфунд сериясы

32.

33. СӨЖ арналған бақылау сұрақтары

1.Рэлей- Джинс заңы
2.Ішкі фотоэффект дегеніміз не?
3.Фотоэффект құбылыстары техникада пайдалану
мысалдары.
4. Франк және Герц тәжірибелері
5. Сәйкестік принципі.

34. Косымша әдебиеттер тізімі

Абдулаев Ж. Физика курсы. Білім,
Алматы,1994 ж.
Ахметов А. Қ. Физика. Алматы, 2000
ж.

35.

Назар
аударғандарыңызға
рахмет!
English     Русский Правила