Тема: 2 “Бухгалтерський баланс, структура і зміст”
290.22K
Категория: ФинансыФинансы

Бухгалтерський баланс, структура і зміст

1. Тема: 2 “Бухгалтерський баланс, структура і зміст”

2.

Баланс у бухгалтерському обліку використовується
у трьох значеннях:
1) Як форма звітності – таблиця, в якій майно
підприємства відображається у грошовій формі
на певну дату за ознаками:
Господарське управління – актив;
Право власності – пасив;
2) Як підсумок кожної сторони таблиці як
визначення їх рівності
3) Як метод угрупування і відображення грошової
одиниці на певну дату активів, зобов'язань та
власного капіталу, результати його
відображаються у формі звітності – баланс.

3.

Положення (стандарт бухгалтерського обліку)
№2 баланс, затверджено наказом міністерства
фінансів України від 31.03.1999 №87
(П(С)БО№2) дає таке визначення: баланс – це
звіт про фінансовий стан підприємства, який
відображає його активи. зобов'язання та власний
капітал у грошовому виразі на певну дату.
Це визначення включає три терміни: активи,
зобов'язання і власний капітал, які
характеризують складові частини балансу.
Схематично баланс – це двостороння таблиця
– ліва сторона називається – актив, права - пасив.

4.

АКТИВ
1)
2)
3)
4)
Необоротні активи
Оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Необоротні активи та групи
вибуття
ПАСИВ
1) Власний капітал
2) Забезпечення наступних
витрат і платежів
3) Довгострокові зобов'язання
4) Поточні зобов'язання
5) Доходи майбутніх періодів

5.

На підприємстві були здійснені такі
господарські операції:
У банку отримано кредит у розмірі 1000 грн. Гроші
зараховано на поточний рахунок;
Придбано матеріали підзвітними особами на суму
540 грн. Їх вартість оплачена з каси;
Погашено заборгованість постачальнику на суму
3780 грн. Гроші перераховано з поточного рахунка;
Із прибутку спрямовано до резервного капіталу 700
грн.;
Частково погашено кредит банку в розмірі 500 грн. з
поточного рахунка.

6.

АКТИВ
Поточний рахунок
ПАСИВ
56870*
+1000
-3780
-500
2400*
-540
3550*
+540
Нерозподілений прибуток
Баланс на початок періоду
62820
Баланс на початок періоду
62820
Баланс на кінець періоду
59540
Баланс на кінець періоду
59540
Каса
Виробничі запаси
Резервний капітал
Довгострокові позики
Розрахунки з постачальниками
4500*
-700
0
+700
54000*
+1000
-500
4320*
-3780

7.

Відображення господарських операцій у
журналі операцій:
№ п/п
Зміст господарських операцій
Дт
Кт
Сума,
грн.
1.
Отримано довгострокову позику
31
50
2.
Придбано матеріали за наявні кошти
20
30
540
3.
Погашено заборгованість постачальнику
63
31
3780
4.
З прибутку спрямовано до резервного капіталу
44
43
700
5.
Погашено кредит банку
50
31
500
1000

8.

Відображення операції на рахунках:

9.

10.

Відображення операцій в оборотносальдовій відомості:
Найменування
№ рахунка
Сальдо на
початок
Обороти за місяць
Сальдо на кінець
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
31
56870
-
1000
4280
53590
-
30
2400
-
-
540
1860
-
20
3550
-
540
-
4090
-
44
-
4500
700
-
-
3800
63
-
4320
3780
-
-
540
50
-
54000
500
1000
-
54500
43
-
-
-
700
-
700
62820
62820
6520
6520
59540
59540
English     Русский Правила