Поняття особистості в соціології права
Таким чином, соціологія права являє собою певним чином структуровану систему соціальних знань про право як особливому соціально
  Право, як одна з соціальних норм, виконує важливу соціальну роль, при цьому впровадження правових норм  у суспільну
У соціології права найбільш часто використовуються наступні методи:
80.91K
Категории: ПравоПраво СоциологияСоциология

Поняття особистості в соціології права

1. Поняття особистості в соціології права

Виконала:
Бондаренко Діана
Сергіївна
Група №1, 2 курс
Спеціальність № 6401

2.

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА:
1) галузь
загальнотеоретичного правознавства,
предметом якої є соціальні умови дії
права в суспільстві (його формування,
існування, реального функціонування).
2) частина загальної соціології ї, що
вивчає роль права в системі соціальних
інститутів;
3) галузь наукових знань про соціальні
умови існування, розвитку та
функціонування права. Соціологія права
тісно пов'язана з кримінологією,
соціальна інженерія соціальною
інженерією і антропологією права.

3.

Соціологія права вивчає суспільні
відносини, що складаються як в процесі
підготовки та ухвалення правових актів,
так і в перебігу реалізації правових
приписів, їх перетворення на соціальну
поведінку особи та суспільних утворень,
тобто вона спрямована на з’ясування
соціальної зумовленості та соціальної
ефективності права.
Об'єктом соціології права є правове
життя суспільства у всьому різноманітті її
сторін, властивостей, процесів і явищ.

4.

Отже, предметом соціології права є:
• створення і функціонування правової
системи, її інститутів і норм;
• соціальна обумовленість і соціальна
ефективність дії права;
• взаємозв'язок між правовими нормами,
правовими відносинами і фактичними
суспільними відносинами людей;
• соціальні функції права;
•правове регулювання діяльності індивідів, їх
груп і організацій.

5. Таким чином, соціологія права являє собою певним чином структуровану систему соціальних знань про право як особливому соціально

Таким чином, соціологія права являє
собою певним чином структуровану систему
соціальних знань про право як особливому
соціально – юридичному феномену в
його ґенезі, а також у дії, тобто як соціально
детермінованому та соціально чинному
(соціально направленому) явищі, процесі.

6.   Право, як одна з соціальних норм, виконує важливу соціальну роль, при цьому впровадження правових норм  у суспільну

Право, як одна з соціальних норм, виконує
важливу соціальну роль, при цьому впровадження
правових норм у суспільну свідомість і їх дотримання
забезпечується примусовою силою держави. В якості
одного з аспектів соціальної обумовленості права
виступає правотворчість. На правотворчу діяльність
великий вплив мають морально - етичні, економічні,
політико - правові, національні, соціально - психологічні
та соціокультурні фактори. Від цих факторів залежить
формування правової системи держави.
Крім досліджень правотворчої діяльності,
соціологія права вивчає соціальні аспекти
правозастосовної діяльності. Зокрема, одним з важливих
завдань дослідження правозастосовної діяльності, є
виявлення і визначення ефективності соціальних
функцій права.

7.

Методи соціології права - це
конкретні підходи, прийоми, способи
та інструменти, застосовувані
соціологією права для вивчення
соціальних закономірностей
функціонування, зміни і
взаємодії суспільства і права.

8. У соціології права найбільш часто використовуються наступні методи:

У соціології права найбільш часто
використовуються наступні методи:
Метод спостереження. Під спостереженням в
соціології розуміється збір первинних даних,
пов'язаних з об'єктом дослідження, здійснюваний
дослідником особисто шляхом безпосереднього
сприйняття.
Опитування. Являє собою метод збору первинної
інформації про досліджуваний об'єкт в ході
безпосереднього (особистого) або опосередкованого
(за допомогою анкети) соціально-психологічного
спілкування дослідника і опитуваного (респондента)
шляхом реєстрації відповідей респондента на
заздалегідь підготовлені з конкретною
дослідницькою метою питання.

9.

Аналіз документів. Це сукупність
прийомів, застосовуваних для
вилучення із документальних
джерел (преси, радіо, телебачення,
ділових документів) соціологічної
інформації при вивченні соціальних
процесів і явищ з метою вирішення
певних дослідницьких завдань.
English     Русский Правила