ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ТА ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ
ПЛАН
НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ
Динаміка -
Динамічні характеристики
Динамічні характеристики
Перший закон Ньютона (закон інерції)
Інерціальна система відліку -
Другий закон Ньютона:
Принцип незалежності дії сил
Третій закон Ньютона
Закон збереження імпульсу
Закон збереження імпульсу
Види взаємодії тіл
Cили тяжіння
Назва питання
Залежність прискорення вільного падіння від висоти
Прискорення вільного падіння
Сили тертя -
Сили тертя
Тертя спокою -
Тертя ковзання -
Тертя кочення
Сили пружності
Сили пружності
Закон Гука
Вага тіла -
Енергія -
Механічна робота
Механічна робота
Механічна робота
Потужність -
Кінетична енергія поступального руху
Кінетична енергія поступального руху
Поняття консервативної сили
Консервативні сили
Потенціальна енергія
Потенціальна енергія
Закон збереження механічної енергії
Закон збереження механічної енергії
Дисипативні сили
2.41M
Категория: ФизикаФизика

Динаміка матеріальної точки та поступального руху

1. ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ТА ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

ЛЕКЦІЯ 2

2. ПЛАН

1. Динаміка. Пряма та зворотна задачі
динаміки. Основні закони та динамічні
характеристики
поступального
руху
(сила, маса та імпульс тіла)
2. Закон збереження імпульсу замкненої
механічної системи.
3. Види сил.
4. Робота, енергія,
поступальному русі.
потужність
при
5. Закон збереження повної механічної
енергії. Дисипація.

3. НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ

1. Проробити зміст лекції та відповідні
розділи у підручниках.
2. Абсолютно пружний те непружний удари.
3. Реактивний рух. Рівняння Мещерського.

4. Динаміка -

Динаміка розділ механіки, що вивчає рух і взаємодію
механічних об’єктів, зміну характеристик їх
руху під дією сил.
Пряма задача динаміки:
за відомими силами, що діють на тіло,
визначити закон його руху – координати і
швидкість у будь-який момент часу
Зворотна задача динаміки:
на основі знань про рух тіла визначити діючі
на це тіло сили

5. Динамічні характеристики

МАСА – скалярна фізична величина, що є
мірою його інертних (інертна маса) та
гравітаційних
(гравітаційна
маса)
властивостей.
Інертність - властивість, яка полягає в тому,
що для зміни швидкості тіла (як за модулем,
так і за напрямом) необхідний час.
Нині доведено, що числові значення
інертної та гравітаційної маси співпадають (з
точністю не меншою 10-12 їх значень).
English     Русский Правила