Розробка стратегії просування для торгівельної мережі «Мегамаркет»
Зміст основних понять дослідження впливу принципів стратегічного просування на професійний розвиток організації
Основні критерії для оцінювання процессу розробки стратегії просування
Проблеми на підприємстві
Дякую за увагу!
96.40K
Категория: МаркетингМаркетинг

Розробка стратегії просування для торгівельної мережі «Мегамаркет»

1. Розробка стратегії просування для торгівельної мережі «Мегамаркет»

Когут Ганна
Науковий керівник - Луценко Н.Ю.

2.

Об’єктом дослідження виступає стратегія просування
як важлива складова маркетингу організації.
Предметом роботи є процес розробки стратегії
просування для торгівельної мережі «Мегамаркет».
Метою магістерської роботи є надання організаційнометодичних рекомендацій з удосконалювання
проведення маркетингових заходів щодо збільшення
обсягу продажу продукції, за рахунок виявлення та
впровадження ефективної стратегії просування для
торгівельної мережі «Мегамаркет».
Основна гіпотеза припускає те, що на сьогодні
маркетингова стратегія просування, яка була визначена
на початковому етапі розвитку організації не підходить
підприємству торгівельної мережі «Мегамаркет» у
зв’язку з постійними змінами ринкових умов.
Неправильно обрана стратегія просування не дозволяє
фірмі досягти запланованих показників.

3.

Стратегічне просування являє собою процес
передачі інформації про товар цільової аудиторії.
Слід розуміти, що жодна фірма не в змозі діяти
відразу на всіх ринках, задовольняючи при цьому
запити всіх споживачів. Навпаки, компанія буде
процвітати лише в тому випадку, якщо вона
націлена на такий ринок, клієнти якого з
найбільшою ймовірністю будуть зацікавлені в її
маркетинговій програмі. Зазначені проблеми та
способи їх вирішення не вичерпують всієї
проблематики на впровадження стратегічного
просування, однак можуть слугувати орієнтирами
для визначення напрямків дослідження причин, які
перешкоджають його застосуванню.

4.

Ми визначили інструментарій дослідження, який
нам допомагав в ході дослідження визначитись з
головними акцентами у висвітленні теми, а саме:
Підходи
Методи
термінологічний
системний
історичного аналізу
систематизації
діяльнісний
ситуаційний
порівняння
Принципи
історизму
сходження від абстрактного до конкретного
аналізу і синтезу
розвитку
узагальнення
функціональний
об’єктивності
дедукції
стратегічний
аналогії
індукції
абстрагування
екстраполяції
комплексності

5. Зміст основних понять дослідження впливу принципів стратегічного просування на професійний розвиток організації

Стратегія
просування
Корпоративна
стратегія
Цінова стратегія
процес визначення основної лінії організації,
довгострокових цілей і виконання планів діяльності
щодо досягнення зазначених цілей.
стратегія, що описує загальний напрямок розвитку
підприємства, його виробничо-збутової діяльності.
Корпоративна
стратегія
поширюється
на
все
підприємство, охоплює всі напрямки його діяльності,
тому формується вищим керівництвом підприємства.
конкретний напрям дій компанії відносно ціноутворення
з метою досягнення певної мети в конкретній ринковій
ситуації впродовж конкретного періоду.
дочірня компанія, підрозділ компанії або навіть
Стратегія бізнес – самостійна продуктова лінійка досить великі, щоб мати
одиниця
власну стратегію (цілі і завдання, відмінні від
материнської компанії або компанії в цілому).

6.

Маркетингова
стратегія
Товарна
стратегія
Стратегія
бренду
Рекламна
стратегія
пристосування діяльності фірми до ринкових умов .
розробка напрямів оптимізації товарної номенклатури та
визначення асортименту товару, що дозволить
підприємству здійснювати успішну, ефективну роботу на
ринку.
стратегія створення, розвитку, зміни та адаптації до
ринку бренду, який є цілісний, унікальний і привабливий
образ, властивий продукту або групи продуктів,
об’єднаних загальними ідентифікаційними символами.
широкомасштабна довгострокова програма, що
спрямована на рішення найважливішої рекламної мети.
Розробка рекламної стратегії передбачає визначення
наступних елементів: цільова аудиторія; концепція
товару; засоби масової інформації і/або носії реклами,
що використо-вуються для передачі рекламного
звернення; розробка рекламного звернення.

7.

Персональні продажі
Особисті продажі
Реклама
Структура просування
Стимулювання збуту
Торгівля
Спонсорство

8.

Алгоритм розробки стратегії
просування в торгівельній мережі
етап дослідження
визначення бюджету
визначення цілей
вибір засобів доставки
маркетингового звернення
вибір цільової аудиторії
вироблення стратегії
маркетингового звернення
вибір засобів маркетингових
комунікацій

9. Основні критерії для оцінювання процессу розробки стратегії просування

Споживча
Результативна
Витратна

10.

Провівши аналіз маркетингового оточення
підприємства «Мегамаркет» ми дослідили
споживачів, конкурентів та макрооточення
організації. Споживачами даного підприємства є
переважно всі прошарки населення міста Києва. На
ринку продовольчих товарів існує ще дві великих
фірми-конкурента: підприємство оптової торгівлі
«МЕТРО» та торговий центр «КАРАВАН».
Проаналізували критерії стратегії просування які
впливають на просування товару організації,
виявили основні моменти які відіграють велику
роль в організації, це такі, як: якість продукції,
якість виробництва, витратина виробництво
продукції.

11. Проблеми на підприємстві

Зростання конкурентів підприємства
Недостатньо висока продуктивність
діяльності
Немає чіткої маркетингової стратегії
розвитку підприємства

12.

Будучи функцією управління, стратегічне
просування є фундаментом, на якому будується вся
система управлінських функцій, або основою
функціональної структури системи управління.
Стратегічне просування є інструментом, за
допомогою якого формується система цілей
функціонування підприємства і об’єднуються
зусилля всього колективу підприємства по її
досягненню.

13. Дякую за увагу!

English     Русский Правила