312.18K
Категории: ОбразованиеОбразование ПравоПраво

Захист прав студентів

1.

Тематика порушень
Доступ до інформації на сайті ВНЗ
Вибіркові дисципліни
Екзамени та заліки
Вступ до ВНЗ
Корупція
Забезпечення гуртожитком
Оплата навчання
Оплата праці
Конкурс на заміщення посад та прийом на роботу
Робочий час та норми навантаження
Участь в органах управління ВНЗ
Відрахування, поновлення та переведення
Практика
Самоуправство
Благодійні внески
Стипендії
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Інформаційно-аналітичні дані
ГО «Центр дослідження суспільства/CEDOS»
https://profrights.org/visual

2.

ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
Стаття 62 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII
Стаття 52 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

3.

4.

Порядок практичної реалізації права оскаржувати дії органів управлння ВНЗ, його посадових осіб та
науково-педагогічних працівників регулюється Законом України «Про звернення громадян» від
02.10.1996 № 393/96-ВР (далі – Закон).
Однією з форм звернення є скарга.
Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів студентів, порушених
діями (бездіяльністю), рішеннями органів управління ВНЗ, його посадових осіб та науковопедагогічних працівників.
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської
діяльності, внаслідок яких:
- порушено права і законні інтереси чи свободи студента (групи студентів);
- створено перешкоди для здійснення студентом його прав і законних інтересів чи свобод;
- незаконно покладено на студента які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до
відповідальності.
Звернення адресуються безпосередньо до ВНЗ або посадової особи, до повноважень яких належить
вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремим студентом (індивідуальне) або групою студентів (колективне).
Письмове звернення надсилається поштою або передається студентом до ВНЗ особисто чи через
уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове
звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку
(електронне звернення).

5.

ВИМОГИ ДО СКАРГИ
У скарзі має бути зазначено:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- місце проживання студента;
- номер навчальної групи;
- викладено суть скарги.
Письмове звернення повинно бути підписано студентом
(студентами) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має
бути зазначено електронну поштову адресу, на яку студенту може бути
надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні
електронного звернення не вимагається.
!
Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог,
повертається студенту з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через
десять днів від дня його надходження.

6.

Студент, який звернувся із скаргою, має право:
- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу, та
брати участь у перевірці поданої скарги;
- знайомитися з матеріалами перевірки;
- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті
органом, який розглядає скаргу;
- бути присутнім при розгляді скарги;
- користуватися послугами адвоката або представника трудового
колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію,
оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
- одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
- висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання
таємниці розгляду скарги;
- вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом
порушень встановленого порядку розгляду звернень.

7.

СУДОВИЙ ЗАХИСТ
Статтею 55, та 124 Конституції України встановлено, що кожному
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб. Юрисдикція судів поширюється на будьякий юридичний спір.
Право на судовий захист реалізується шляхом подання позовної заяви
до суду.
У сфері освіти можуть виникнути конфлікти, вирішення яких
налелить до цивільної або адміністративної юрисдикції.

8.

ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
Критерієм віднесення спору до вирішення в порядку цивільного
судочинства є:
- порушення, невизнанання або оспорювання прав, свобод чи інтересів,
що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових
відносин;
- однією із сторін є фізична особа.
Справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства,
розглядаються районними, районними у містах, міськими та
міськрайонними судами.
Позови до юридичних
місцезнаходженням.
осіб
пред'являються
в
суд
за
їхнім
Приклад цивільної юрисдикції спору
Студент звернувся з позовом до ВНЗ про визнання незаконним та
скасування наказу ректора про відрахування з ВНЗ.

9.

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ
Критерієм віднесення спору до вирішення в порядку адміністративного
судочинства є:
- Порушення прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових
відносин;
- Відповідачем є суб’єкт владних повноважень.
Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії,
а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті
(вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної особи, вирішуються за
вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому
законом порядку місцем проживання (перебування) цієї особи-позивача, або
адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача.
Приклад адміністративної юрисдикції спору
Студент звернувся з позовом до Міністерства освіти і науки України про визнання
протиправним та скасування пункту № 1 розділу 3 Наказу МОЗ від 01.01.2017 (або наказу в
цілому).

10.

ВІДАРХУВАННЯ СТУДЕНТА ІЗ ВНЗ
Порядок відрахування студентів із ВНЗ регулюється ст. 46 Закону України «Про вищу
освіту» та Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
вищих начальних закладів освіти затвердженого Наказом Міністерством освіти України
№ 245 від 15.07.1996.
Положення
про порядок переведення, відрахування
та поновлення студентів вищих
начальних закладів освіти
за власним бажанням;
у зв'язку з переведенням до іншого
вищого закладу освіти;
за станом здоров'я на підставі висновку
ЛКК;
за академічну неуспішність;
за порушення навчальної дисципліни
і правил внутрішнього
розпорядку
вищого закладу освіти.
Стаття 46 Закону України «Про
вищу освіту»
завершення
навчання
за
відповідною
освітньою
(науковою) програмою;
власне бажання;
переведення
до
іншого
навчального закладу;
невиконання
індивідуального
навчального плану;
порушення
умов
договору
(контракту),
укладеного
між
закладом вищої освіти та особою,
яка навчається, або фізичною
(юридичною) особою, яка оплачує
таке навчання;
інші
випадки,
передбачені
законом.

11.

Згідно ст. 26 Закону України «Про вищу освіту» повноваження (права і
обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та
установчими документами закладу освіти.
Пунктом 11 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що керівник
закладу вищої освіти відраховує з закладу вищої освіти та поновлює на навчання в
ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського
самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб, які
навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених цим
Законом.
Повноваження ректора ВНЗ відраховувати здобувачів вищої освіти передбачено:
пп. 11, п. 5.1. Статуту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
пп. 11, п. 1 Розділу 6 Статуту ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»;
пп. 13, п. 5.1. Статуту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
п. 4.3. Статуту Приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету права
імені Короля Данила Галицького;
пп. 11. П. 6.7. Статут Національного університету «Одеська юридична академія».
Відповідно до ч. 6 ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» відрахування
студентів (курсантів) з закладу вищої освіти та їх поновлення на навчання
здійснюється за погодженням з органом студентського самоврядування закладу
вищої освіти.

12.

Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21.08.2017
справа №607/4316/17 (розгляд в апеляційній інстанції триває).
«…суд вважає, що відповідач здійснив відрахування позивача із числа студентів зазначеного
університету без додержання гарантій позивача знати та брати участь у розгляді
студентським парламентом ТДМУ ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет» ім..ОСОБА_6 (органом студентського самоврядування) питань пов’язаних із
його відрахуванням, внаслідок чого останній був позбавлений можливості надати свої
пояснення про об’єктивні причини невиконання умов договору через затримку переказу
коштів, порушено принцип рівності та гарантій передбачених ч.6 ст.40 Закону України «Про
вищу освіту».
Рішення Личаківського районного суду м. Львова від 31.08.2016 справа №463/3583/16-ц
(набрало законної сили 29.06.2016)
«Крім цього, оскаржуваний наказ прийнятий з порушенням процедури вирішення питання
про відрахування студентів, оскільки сам наказ містить відмітку про його погодження з
головою студентського самоврядування ОСОБА_7, в той час як у відповідності до положень
ч.1, п.1 ч.6 ст.40 Закону України «Про вищу освіту» питання про відрахування студентів
вирішується за погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального
закладу, а не його головою».

13.

СПРАВА
Дмитра Кочута
Рішення Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 18.04.2016 справа №159/1104/16-ц
«Суд не приймає до уваги твердження представника позивача про порушення права студента ІНФОРМАЦІЯ_2 , що
спростовується Положенням про студентське самоврядування у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького національного
технічного університету та показаннями свідка ОСОБА_15 про те , що останнім було погоджено відрахування ОСОБА_5 відповідно до
чинного законодавства щодо студентського самоврядування та відповідного Положення».
Рішення Апеляційного суду Волинської області від 30.06.2017 справа №159/1104/16-ц
«Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у коледжі. (п. 5.2
Положення про КПЕК Луцького НТУ). Структура та організація органів студентського самоврядування визначена п. 14-22
Положення про студентське самоврядування у КПЕК Луцького НТУ. Відтак при прийнятті рішення про відрахування
ОСОБА_7 зі списку студентів КПЕК Луцького НТУ таке мало бути погоджено органом студентського самоврядування.
В судовому засіданні встановлено, що така згода була отримана лише від голови студентської ради.
Однак в силу того що даний орган студентського самоврядування по своїй сутності є колегіальним та беручи до
уваги п. 16 Положення про студентське самоврядування у КПЕК Луцького НТУ відповідно до якого голові студентського
самоврядування не належить право одноособового погодження питань щодо відрахування із списку студентів,
відповідачем також не було дотримано процедуру погодження звільнення з органом студентського
самоврядування. Аналогічно було отримано і згоду у профспілкової організації студентів, членом якої був
ОСОБА_7 ОСОБА_5 згода була надана лише головою студентського профкому ОСОБА_1, без попереднього
обговорення з членами профкому та можливістю заслуховування думки ОСОБА_7.
Відтак отримання таких погоджень відповідачем було здійснено формально, шляхом отримання
підписів керівників даних органів, що само по собі нівелює сутність таких органів та мету їх створення.
Також слід зауважити, що отримання згоди органу студентського самоврядування, та профспілкової
організації має передувати фактичному відрахуванню особи із списку студентів, а не отримуватись після прийняття
такого рішення».
English     Русский Правила