177.00K
Категория: ПсихологияПсихология

Метод спостереження в психології

1.

Метод спостереження в
психології
кузьменко Марина
упс-201

2.

Спостереження
Click to edit Master
— метод
text styles
наукового дослідження,
level
що Second
полягає
в активному, систематичному,
Third level
цілеспрямованому,
планомірному та навмисному
Fourth level
сприйнятті
Fifth level об'єкта, в ході якого здобувається
знання про зовнішні сторони, властивості й
відносини досліджуваного об'єкта.

3.

Основні методологічні вимоги до спостереження:
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
активність
(не споглядання об'єкта, а пошук і фіксація
Fourth level
дослідником
потрібного ракурсу бачення його),
Fifth level
цілеспрямованість (увага повинна фіксуватися тільки на
явищах, що цікавлять),
планомірність і навмисність (проходження за певним
планом або сценарієм),
системність (ведення за певною системою для
багаторазового сприйняття об'єкта в заданих режимах).

4.

Методи спостереження:
Польове
реальних
умовах)
(у штучно створених
Click to(уedit
Master
textі лабораторне
styles
умовах).
Second level
Пряме
(безпосередньо під час подій, що відбуваються) і непряме
Third level
(за
результатами
подій, що відбулися).
Fourth
level
Fifth
level й приховане.
Відкрите
Структуроване (за чітко визначеною схемою) і неструктуроване
(без чіткого плану).
Людське (спостерігач — людина) і механічне (за допомогою
електронних чи механічних пристроїв).

5.

Вивчаючи людей, дослідник може спостерігати:
мовну
діяльність
(зміст,
тривалість,
Click to
edit Master
textпослідовність,
styles
частоту,
спрямованість, інтенсивність);
Second level
Third
level
експресивні
реакції (виразні рухи обличчя, тіла);
Fourth level
положення
тіла
у
просторі
(переміщення,
Fifth level
нерухомість, дистанцію, швидкість, напрямок рухів);
фізичні контакти (торкання, поштовхи, удари"
спільні зусилля).

6.

Перевагами спостереження є:
велика
інформації,
яку збирають
Click toкількість
edit Master
text styles
(забезпечує
Second level аналіз вербальної інформації, дій, рухів,
Third
level
учинків);
Fourth level
збереження
природності умов діяльності;
Fifth level
допустиме використання різноманітних технічних
засобів;
необов'язкове отримання попередньої згоди
досліджуваних;

7.

Недоліками спостереження є:
суб'єктивізм,
оскількиtext
результати
Click to edit Master
styles залежать від
досвіду,
наукових поглядів, кваліфікації, інтересів,
Second level
Third
level
пристрастей,
працездатності дослідника;
Fourth level
неможливість
контролювати ситуацію, втручатися у
Fifth level
перебіг подій без їх перекручувань;
значні витрати часу через пасивність спостерігача.

8.

Залежно від ступеня включеності дослідника в досліджуване
середовище виокремлюють:
а)
спостереження,
якого
спостерігач бере участь у
включене
Click to
edit Masterзаtext
styles
сприйнятій і реєстрованій ним діяльності, а інші люди, як правило,
Second level
вважають його учасником події;
Third level
б) стороннє
спостереження, коли подія відбувається без особистої
Fourth level
Fifth
level
участі
спостерігача.
Поведінка людей різко змінюється, коли вони розуміють, що стали
об'єктом дослідження. Це порушує природність умов досліджуваної
діяльності. З етичних чи інших міркувань не завжди можливе
непомітне вивчення психічних особливостей людей.

9.

За часом дослідження розрізняють:
а)
одноразове
Click to editспостереження;
Master text styles
level
б) Second
періодичне
спостереження,
здійснюване
Third level
упродовж
визначених проміжків часу;
Fourth level
Fifth level
в) лонгітюдне
спостереження, що характеризується
особливою тривалістю.

10.

За характером сприйняття спостереження може бути:
а)
коли
дослідник
однаково досліджує всі
суцільним,
Click to edit
Master
text styles
доступні
йому
Second
level об'єкти;
level
б) Third
вибірковим,
за якого вивчають лише визначені
Fourth level
параметри
Fifth level або поведінкові реакції (частоту проявів
агресії, час взаємодії матері і дитини протягом дня,
особливості мовних контактів дітей і педагогів тощо).

11.

За ступенем стандартизованості процедур
виокремлюють:
а)
абоto
пошукове,
спостереження,
яке, будучи пов'язаним із певною
вільне,
Click
edit
Master
text
styles
метою, позбавлене чітких обмежень у виборі того, на що звертати увагу, що
Second
level
фіксувати
тощо;
при цьому допускають за необхідності зміну предмета
Third level
дослідження
і правил. Його, як правило, застосовують на ранніх стадіях;
Fourth level або стандартизоване, спостереження, коли події, що
б) структуроване,
Fifth level фіксують відповідно до розробленої програми. При цьому
відбуваються,
чітко визначено правила спостереження, зміст дослідницьких дій, способи
реєстрації та аналізу даних. Його застосовують, коли дослідник повинен
розрізняти відомі й очікувані характеристики реальності, а не шукати нові.
За таких умов звужується мета спостереження, але поліпшується
порівнюваність отриманих результатів.
English     Русский Правила