Віртуальна книжкова виставка: «Там, де живе рідна мова, живе український народ» (до Дня української писемності та мови)

1.

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА
ВИСТАВКА:
«ТАМ, ДЕ ЖИВЕ РІДНА
МОВА, ЖИВЕ
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД»
(До Дня української
писемності та мови)

2.

Мова – найбільше багатство і нації,
і кожної окремої людини. Без мови
немає народу. Мислення й мова
виділили людину з тваринного світу.
Мова
забезпечує
поступальний
розвиток і людини, і народу, і людства
в цілому.

3.

• Мацько Л. І. Українська мова :
навчальний
посібник
/
Л. І. Мацько, О. М. Мацько,
О. М. Сидоренко. – К. : Либідь, 1998.
– 416 с.
Мова є одним із засобів професійної
підготовки,
майстерності
і
досконалості майбутніх фахівців.
Тому з орієнтацією на загальну
професійну освіту в посібнику
підібрані професійна лексика і
фразеологія,
науково-технічні
і
виробничі терміни. Залучені різні
види творчих вправ і завдань, у тому
числі
текстового
характеру,
спрямованих на піднесення культури
української мови, на самостійну
роботу учнів із мовним матеріалом.

4.

Заболотний О. В. Українська
мова : підруч. для 10 кл.
загальноосвіт. навч. закл. : рівень
стандарту / О. В. Заболотний,
В. В. Заболотний. – К. : Генеза, 2010.
– 224 с.
Цим підручником починається
вивчення української мови на рівні
стандарту в старшій профільній
школі.
Ви матимете змогу поглибити й
систематизувати отримані раніше
знання з орфоепії, фонетики,
лексикології, фразеології, будови
слова,
морфології,
стилістики.
Навчитеся доцільно використовувати
мовні засоби в різних життєвих
ситуаціях
із
дотриманням
українського мовленнєвого етикету.

5.

Козачук Г. О. Українська мова
для абітурієнтів : навчальний
посібник / Г. О. Козачук. – К. : Вища
шк., 2009. –303 с.
Якщо
ви
маєте
складати
вступний іспит з української мови –
ця книжка для вас. У ній в доступній
і
зручній
формі
викладено
теоретичні відомості, подано серії
вправ і творчі завдання з усіх
розділів шкільного курсу української
мови. Наведено різноманітні схеми й
зразки розбору слів і речень,
таблиці, графіки морфемного і
словотвірного аналізу. Вміщено
тексти диктантів, матеріали для
самоконтролю.

6.

Ющук І. П. Українська
мова : підручник /
І. П. Ющук. – К. :
Либідь, 2008. – 640 с.
Підручник
містить
відомості
про
походження, розвиток і
структуру
сучасної
української мови як
цілісної системи.

7.

Дубічинський В. В. Українська
мова. Сучасний довідник. Орфографія,
стилістика,
граматика,
пунктуація,
словники / В. В. Дубічинський. – Харків
: Книжковий Клуб, 2011. – 544 с.
У
пропонованому
довіднику
розглянуто найактуальніші питання
українського
слововживання
та
мовленнєвої культури. Особлива увага
приділяється
складним
випадкам
(орфографічним,
лексичним,
граматичним,
синтаксичним)
українського слововживання, правилам
укладання ділових документів. Окремі
частини оформлено за словниковими
нормами.

8.

Український правопис / Ін-т
мовознавства
ім.
О. О. Потебні НАН України,
Ін-т укр. мови НАН України. –
К. : Наук. Думка, 2008. – 288 с.
Видання 2008 року виходить
з уточненнями, пов’язаними зі
змінами
в
українській
граматиці, що сталися останнім
часом. Для фахівців та всіх, хто
цікавиться
питаннями
правопису сучасної української
літературної мови.

9.

Підготувала
бібліотекар
Торчинського професійного
ліцею
Свередюк Інна
English     Русский Правила