533.39K
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Фінансова система України

1.

«Проблеми і перспективи фінансової системи
України»
Виконав:
студент 4 курсу групи ВЕ-14-1
спеціальності «Міжнародна економіка»
Кесов Д.

2.

Фінансова система існує у кожній державі незалежно від рівня
її економічного розвитку. Види фінансових систем наведені на
Фінансові системи держав можуть відрізнятися за своєю
структурою, оскільки вони є відображенням існуючої моделі
економіки. Сьогодні, у світі налічується понад 20 різних моделей
фінансових систем.
У фінансовій системі зосереджені значні фінансові ресурси, що
становлять понад 80 % від обсягу ВВП. Структура фінансової
системи завжди динамічна. У державах із перехідною економікою
фінансові системи характеризуються тим, що окремі їх ланки
перебувають на стадії формування.
Фінансова система - це сукупність відокремлених, але
взаємопов'язаних між собою сфер і ланок фінансових відносин,
які відображають специфічні форми й методи обміну, розподілу і
перерозподілу ВВП, відповідну систему фінансових органів та
інститутів.
2

3.

Види фінансових систем
3

4.

Фінансову систему розглядають за двома категоріями: за
внутрішньою структурою та організаційною будовою
За внутрішньою структурою - це сукупність відносно
відокремлених та взаємопов'язаних сфер і ланок, які
відображають специфічні форми та методи фінансових відносин.
За організаційною будовою - це сукупність фінансових
органів та інституцій, які управляють грошовими потоками в
економіці та характеризують систему управління фінансами у
країні.
У
складі
фінансової
системи
виділяють
такі
сфери:
централізовані фінанси, основу яких становлять державні
фінанси;
децентралізовані фінанси, що включають фінанси
суб'єктів господарювання (підприємств) та фінанси населення;
фінансову інфраструктуру, що включає фінансовий ринок та
систему органів управління фінансами.
Всі сфери фінансової системи поділяють на окремі ланки, що
мають тісні багатосторонні взаємозв'язки. Кожна сфера та ланка
фінансової системи посідає певне місце у регулюванні
фінансових
відносин,
визначально
впливає
на
процес
відтворення, має свої, властиві тільки їй, функції.
4

5.

Елементи фінансової системи України
5

6.

Місце і роль фінансового ринку у фінансовій системі
6

7.

Існування фінансової системи передбачає вирішення
таких завдань:
формування, концентрація і оптимальне розміщення достатніх
для виробництва певного обсягу ВВП фінансових ресурсів;
досягнення
максимальної
ефективності
використання
наявних фінансових ресурсів - максимізація обсягів
виробленого ВВП на основі вибору реальної структури форм
фінансового забезпечення;
встановлення
оптимальних
пропорцій
розподілу
і
перерозподілу
виробленого
ВВП
з
метою
повного
забезпечення потреб громадян, підприємств, держави;
всебічне сприяння залученню усіх тимчасово вільних коштів і
отриманих доходів через інституції фінансового ринку на
потреби фінансового забезпечення виробництва ВВП;
формування страхових фондів з метою забезпечення
відшкодування втрат фінансових ресурсів і доходів та
встановлення максимальних передумов для використання
коштів даних фондів у кругообігу ресурсів.
7

8.

Система управління державними фінансами в Україні
8

9.

Центральне місце в управлінні фінансами в Україні, як і в
будь-якій іншій державі, займає Міністерство фінансів.
Основними завданнями Міністерства фінансів України є:
- формування та забезпечення реалізації державної фінансової,
бюджетної, податкової і митної політики;
забезпечення
концентрації
фінансових
ресурсів
на
пріоритетних
напрямах
соціально-економічного
розвитку
України;
- здійснення заходів із підвищення ефективності управління
державними фінансами;
- проведення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу
фінансово-економічного стану держави, перспектив її дальшого
розвитку;
- розроблення разом з іншими центральними органами
виконавчої влади проекту Основних напрямів бюджетної
політики на наступний бюджетний період;
- розроблення в установленому порядку проекту закону про
Державний бюджет України;
- удосконалення методів фінансового і бюджетного планування;
9

10.

Механізм здійснення фінансового контролю в Україні
10

11.

Основні проблеми розвитку фінансової системи України
Надмірна перевантаженість чинного податкового законодавства великою кількістю
наданих пільг призводить до всіляких викривлень економічних умов господарювання
різних господарських суб’єктів і невиправданого, з економічної точки зору, перерозподілу
доходів.
Недостатній рівень капіталізації банків, що загрожує їх банкрутством. Попри
позитивний вплив державного та корпоративного регулювання ситуація
погіршується через низький рівень довіри населення до банків, що спричиняє
зниження обсягів залучених депозитів та, в свою чергу, призводить до
нестабільності прибутків банків та формування ресурсної бази для кредитування;
Зростання зовнішнього боргу банківської системи, внаслідок чого підвищується
залежність від ситуації на зовнішніх ринках капіталу та валютному ринку;
Негативні тенденції в реальному секторі економіці, які призводять до зниження
обсягів кредитування, виникнення загроз стабільності банківської системи,
уповільнення економічного зростання держави;
Існування суперечностей між рівнем доходів населення як основи для стабільної ресурсної
бази, та рівнем соціального навантаження на бюджет.
11

12.

12

13.

Основні напрями покращення фінансової системи України
Забезпечення збалансованості бюджетів;
Оптимізація рівня бюджетного дефіциту;
Посилення контрольної роботи за витрачанням бюджетних
коштів;
Використання в процесі бюджетного планування соціальних
стандартів та нормативів;
Скорочення обсягу дотацій та субсидій з бюджету;
Зміцнення доходної бази органів місцевого самоврядування;
Вдосконалення міжбюджетних відносин;
Вдосконалення оплати праці в бюджетній сфері.
13

14.

Дякую за увагу
14
English     Русский Правила